Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Commissievergadering 13 januari 2009

Commissievergadering 13 januari 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Een volle agenda vanavond. En dat terwijl de commissievergadering voorafgegaan is door een extra raadsvergadering.
Besproken worden, onder andere, de nieuwe beleidsnota voor het evenementenbeleid, het beleidsplan re-integratie 2009, de actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2009-1012 en de startnotitie Centrum Jeugd en Gezin. Een verslag.

 

EVENEMENTENBELEID
De beleidsnota Evenementenbeleid is geschreven om de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals de kermis, een circus, het Eurovoetbaltoernooi, de avondvierdaagse of de 4 mijl van Groningen in goede banen te leiden. Er is onlangs een RTG over gehouden. Jan Rake (GL) merkte tijdens het RTG dat tevredenheid overheerst: de meeste evenementen in Haren verlopen prima en betrokken instanties en ondernemers maakten de ambtenaren complimenten over de afhandeling van de vergunningaanvraag. Wel vroegen sommigen zich af: reguleren we niet teveel? Het nieuwe beleidsplan behelst vooral het vastleggen van de bestaande praktijk. En dat is goed, zegt Rake: “Dan blijft het zoals het is en het gaat goed.”
Gea van der Vliet (VVD) en Jos Stroomer (PvdA) sluiten hierbij aan. Ook Theo Berends (CU) kan zich in de mening van GL vinden, maar hij heeft nog enkele vragen. Hoe weten verenigingen dat ze een vergunning moeten aanvragen? Optochten zijn niet genoemd. Is er op het gemeentehuis maar één contactpersoon? Als een loterij of een rad van avontuur onderdeel uitmaakt van een groter evenement, moet er dan apart nog een vergunning voor worden aangevraagd? Nee, dat hoeft niet, antwoordt wethouder Liesbeth Boekel, dat kan in één vergunningaanvraag geregeld worden. Er zijn tien reclameplekken aangewezen in het dorp Haren, maar geen enkele in de buitendorpen. Kan daar ook niet een lantaarnpaal worden gezocht waar een sandwichbord omheen kan, vraagt Berends. Als daar behoefte aan is, wil de wethouder best meewerken.
Jacob Boonstra (CDA) zegt dat het CDA blij is met de nota, maar verzoekt er ruimhartig mee om te gaan. Wanneer er zich incidenteel een groot evenement aandient, zoals de Giro d’Italia, dan hoopt het CDA dat daar welwillend aan meegewerkt wordt, want zulke evenementen zijn goed voor het dorp. Koninginnedag en Sinterklaas zijn vergeten in de opsomming. En is een verplichte doorgang van 4½ meter wel haalbaar bij een braderie?
Wethouder Boekel zegt dat het beleidsplan er niet is om het evenementenbeleid in te perken, maar om rechtszekerheid te bieden aan aanvragers en aan omwonenden. Mocht er iets dienen te worden aangepast, zoals de minimale doorgang voor hulpdiensten, dan zal telkens opnieuw met de brandweer worden overlegd of de situatie dat toelaat.
De CU wil het stuk graag in de raadsvergadering nogmaals bespreken.

 

REINTEGRATIEBELEID
Bernard Prenger (VVD) noemt het beleidsplan voor 2009 een mooi plan, goed geschreven, maar… De VVD onderschrijft de doelstellingen: maximale participatie door middel van werk en het maatwerkprincipe. Het gaat om een groot bedrag: 727.000 euro. Wat hij mist in het plan is een overzicht van de resultaten van het afgelopen jaar. Hoe is het gegaan? Levert het beleid iets op? Of is het een werkmachine voor onszelf? Doe de re-integratiebureaus het goed of is het ‘korte halen, snel thuis’? En de zogenaamde Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigen), die werk zoeken, waarom moet de gemeente zich daarvoor inzetten? Die kunnen toch wel zelf een baan zoeken?
Jacqueline van Duinen (GL) noemt het een heldere zeer gedifferentieerde nota. Er wordt aangesloten bij de individuele kwaliteiten. Hoe hou je de menselijke maat? Hoe gaat het als de aanpassing Wet Werk en Bijstand van kracht wordt en men onder de 27 jaar geen bijstand meer krijgt? Wat als er wachtlijsten zijn bij Trio? GL mist het advies van de WMO-raad.
The Berends (CU) vraagt een toelichting bij de vruchten die een streng beleid aan de poort oplevert. Hoe gaat het na 1 juli met jongeren die een bijstandsuitkering krijgen? Is er tekort aan gesubsidieerde arbeidsplekken voor jongeren? Melden Nuggers zichzelf of moeten die opgespoord en hoe dan?
Janny Reitsma (PvdA), René Heikens (D66) en Jacob Boonstra (CDA) is het meeste gras al voor de voeten weggemaaid. Boonstra meldt dat het CDA content is over de maatschappelijke stages voor jongeren.
Wethouder Anje Toxopeus zegt de nota ook liever met een evaluatie te hebben willen beginnen, maar door ziekte op de afdeling was er te weinig tijd; de nota is ook een maand later dan normaal. Ook Toxopeus had willen beginnen met de resultaten. Het aantal uitkeringsgerechtigden is omlaag gegaan. Het streven was om in 2008 50% van de mensen in een traject te hebben en in 2009 60-70%, maar dat blijkt toch lastiger dan gedacht. De cijfers moeten wat naar beneden bijgesteld. De eerste groep doorsluizen naar vrijwilligerswerk was succesvol, maar daarna werd het lastiger, wellicht omdat de meest gemotiveerden, dus kansrijken, in de eerste groep zaten. Het geld is geoormerkt. Er wordt momenteel ruim 3 ton uitgegeven aan gesubsidieerde werkplekken en 2 ton aan andere ‘instrumenten’. Het geld mag niet uitgegeven worden aan extra menskracht binnen de gemeente. Haren kiest er niet voor het geld maar op te maken aan oneigenlijke dingen, dat vindt Toxopeus niet de goede houding. Er wordt niet gekozen voor ‘korte halen, snel thuis’, maar voor kwaliteit en continuïteit. Kleine bureaus, die scherp gevolgd worden. De verhouding werkenden/niet werkenden moet verbeteren, vandaar de inzet voor Nuggers. Er wordt trouwens weinig gebruik van gemaakt. Strengheid aan de poort helpt. Als het echt nodig is, is er recht op een uitkering, maar gebleken is dat het bij sommigen goed werkt als ze toch eerst aan het werk moeten.
De raad vindt de beantwoording voldoende en besluit dat het stuk als hamerstuk naar de raadsvergadering kan.

 

INTEGRAAL HUISVESTINGS PLAN
Het IHP biedt de inhoudelijke en financiële kaders voor het onderwijshuisvestingsbeleid.
De heer Dijkstra, rector van het Zernikecollege, spreekt in. Hij waardeert het zeer dat alle raadsfracties gehoor gegeven hebben aan de uitnodiging om op 16 december 2008 een kijkje te komen nemen aan de Westerse Drift, om de huisvestingsproblematiek van het Zernikecollege in ogenschouw te nemen. Er zijn thans ruim 1000 leerlingen op een locatie waar er maar 700 kunnen zijn. Alle ruimte is volgebouwd om de 300 surplus onder te brengen, van de brandweer mag er geen m2 meer bijgebouwd worden. De gangen zijn te smal, alle faciliteiten kampen met ruimtegebrek. Gezien de groei van de onderbouw (juniorcollege) zullen in 2010 nog minstens 100 leerlingen onderdak gebracht moeten worden. Dijkstra zegt verheugd te zijn dat het IHP aangeeft dat er verbouwd of gebouwd moet worden, maar 2013 is echt veel te laat. Ondanks alle overleg is er nog geen enkel perspectief; het zit leerkrachten en leerlingen hoog. Kan er niet een hoekje van het terrein waarop het Biologisch Centrum staat, worden bestemd voor nieuwbouw voor het Zernikecollege, de parel aan de Harense kroon?
Gea van der Vliet (VVD) zegt dat haar partij blij is in het IHP te lezen dat er in elk buitendorp een basisschool zal blijven. Maar zij heeft zorgen over de 1,2 miljoen voor nieuwbouw van De Wissel. Kan dat niet uitgesteld worden? Er zijn zoveel enorme projecten met risico’s. Hoe is het bedrag van extra gevraagd geld (175.000 euro) opgebouwd?
Jacqueline van Duinen (GL) ondersteunt de oproep van het Zernikecollege, maar wil wel ‘een klein onderzoekje’ om uit te vinden of de groei van die school na 2014 ook kan omslaan in krimp. Wat zijn precies de afspraken met de gemeente Groningen? Het Maartenscollege groeit nauwelijks; moet de groei van het Zernike niet naar het Maartenscollege geleid? Er is natuurlijk wel vrije schoolkeuze. Ook Van Duinen onderstreept het belang van basisscholen in de buitendorpen. GL wil dat er eerder aan verbetering van het binnenklimaat van schoollokalen wordt gewerkt dan bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt. De pilot van de Mytylschool die een groep gaat onderbrengen bij de Brede School juicht GL toe.
Theo Berends (CU) is het eens met de rector van het Zernikecollege: er moet eerder gebouwd worden dan in 2013. De CU heeft zorgen over de huisvesting van leerlingen, leraren en facilitaire diensten daar. De prognose is duidelijk: al in 2010 zijn er 100 leerlingen meer. Het is nijpend en daarom moet het Zernikecollege moet prioriteit krijgen.
René Heikens (D66) sluit zich aan bij Berends’ woorden. Ook de fractie van D66 is geschrokken van de situatie op het terrein aan het Westerse Drift. De kwaliteit van de huisvesting moet op niveau gebracht. Met de opmerking van Van der Vliet over De Wissel is hij het niet eens: basisschool De Borg is daar flink opgekalefaterd, daar hebben ze zelfs elektronische schoolborden, dat geeft ongelijkheid in Oosterhaar.
Janny Reitsma (PvdA) vindt ook dat er snel iets moet gebeuren aan de situatie bij het Zernikecollege. Verheugd is zij over de Brede School die tot volle wasdom kan komen. De pilot met de Mytylschool geeft het een prachtige meerwaarde.
René Valkema (CDA) is geschrokken van wat hij aan de Westerse Drift heeft gezien: “De leerlingen lopen er bijna letterlijk over elkaar heen.” Er moet eerder dan 2013 een oplossing komen. Kan er een quickscan gemaakt worden? Het moet snel gerealiseerd kunnen worden. In DHE komen 70% woningen in het hogere segment. Daar komen volgens Valkema vooral gezinnen met grote kinderen, boven de 12 jaar. Wat voor effect gaat dat nog hebben op het Zernikecollege? De onderbouwing van de plannen voor De Wissel noemt hij matig. Hij pleit voor uitstel, want in 2025 zullen er niet meer basisschoolleerlingen zijn dan in 2008. Het Zernike moet naar voren gehaald.
Wethouder Toxopeus zegt dat er op termijn minder jongeren in Haren zullen zijn, maar de nieuwbouwplannen kunnen het aantal stabiliseren. Maar de populatie zal anders verdeeld zijn: krimp aan de zuidkant en een toename aan de noordoostkant. Scholen in de buitendorpen blijven belangrijk. Het extra budget van 175.000 euro wordt vooral veroorzaakt door drie extra lokalen voor de Nicolaasschool, een vervangend lokaal voor de Brinkschool, een extra lokaal voor de Mytylschool en de huur van noodlokalen voor het Zernikecollege. Daar hebben al die scholen recht op. Een deel van De Wissel is slechter dan het nog oudere deel. Met het oog op mogelijke nieuwbouw is wat groot onderhoud opgeschort. Het gebouw voldoet niet meer en dat resulteert erin dat ouders hun kinderen van school halen. Het Zernikecollege groeit en groeit. Dat is iets om trots op te zijn. Met het Groningse schoolbestuur is afgesproken dat de school in Haren een nevenlocatie zal worden; daar krijgt Haren meer geld voor dan voor een dislocatie, wat het nu is. Onderzoek naar leerlingenaantallen in de toekomst zijn niet echt nodig: de onderbouw toont aan dat er over een jaar 100 extra leerlingen aan de Westerse Drift gehuisvest moeten worden. Die 100 extra leerlingen zullen worden ondergebracht, dat staat vast. Maar er moet structureel iets gebeuren. Een ruil onderbouw-bovenbouw met bijbouwen aan de Rummerinkhof is een optie, maar dat zal lang gaan duren.
In de raad zal er verder over gesproken worden.

 

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Gemeenten moeten in 2010 een CJG gerealiseerd hebben. Haren wil dit centrum voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning onderbrengen in de Brede School. Er zal een coördinator worden aangesteld en er wordt gestreefd naar een goede band met scholen en artsen. Daar kunnen alle raadsfracties zich wel in vinden. Hamerstuk.

Wil Legemaat