Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Commissievergadering terug van weggeweest: 15 september 2008

Commissievergadering terug van weggeweest: 15 september 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

dinsdag 16 september 2008

De commissievergadering is terug! Ver voor de oorlog in het leven geroepen om belangrijke onderwerpen alvast in kleine kring te bespreken. Op den duur verworden tot dubbele discussievergadering: in de erop volgende raadsvergadering werd de discussie vaak opnieuw gevoerd. Mede om die reden een jaar geleden door de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing vervangen door Ronde Tafelgesprekken. De raadsvergadering bestond dan uit een meningsvormend deel en een besluitvormend deel. Maar verscheidene raadsfracties wilden na de meningsvorming bezinking en terugkoppeling naar de achterban. Daarom heeft de genoemde werkgroep de commissievergadering in ere hersteld. De gemeenteraad kan over elk onderwerp een RTG houden als dat gewenst wordt. In de commissievergadering worden de onderwerpen, waarover in de eerstvolgende raadsvergadering een besluit genomen moet worden, besproken. Maar: alleen de raadsvergadering wordt genotuleerd. Welke gedachtewisseling voorafgaat aan een in de raadsvergadering genomen besluit, wordt nergens vastgelegd. Reden temeer om maar eens flink aantekeningen te maken.
Vanavond drie onderwerpen waarover reeds een RTG is gehouden: de actualisatie van de welstandsnota, de structuurvisie Meerweg en het groenstructuurplan. Een verslag.

 

ACTUALISATIE WELSTANDSNOTA:
Bernard Prenger (VVD) Jacqueline van Duinen (GL) en Jan Kooi (CDA) hebben tijdens het RTG begrepen dat de welstandscriteria niet erg duidelijk zijn: er zijn verschillende interpretaties mogelijk. Zo kan de burger maar moeilijk bepalen wat wel en niet mag. De VVD wil concreter formuleringen, zegt Prenger. Van Duinen vraagt zich af of de criteria wel strak geformuleerd moeten zijn: elke situatie is weer anders. Misschien kan de aangepaste welstandsnota over een jaar geëvalueerd worden? De loketcriteria moeten verbeterd worden: hoe gaat het college dat aanpakken? En hoe wordt de aangepaste nota gecommuniceerd met de burgers? Kooi denkt dat de loketmedewerkers op ‘safe’ werken en zaken waarbij men bezwaren in ’t vooruitschiet ziet, doorsluizen naar de welstandscommissie. Dat moet effectiever en korter kunnen.
Jos Stroomer (PvdA) stelt dat de welstandsnota een toetsingsinstrument is, geen dictaat. Er is spanning: wie een huis bouwt, wil zoveel mogelijk ruimte, de buurman wil juist strenge criteria. Er moet helderheid zijn, maar nu de criteria opgerekt worden, wordt het juist minder helder. Is het misschien handig en verstandig om bij elke grote bouwaanvraag standaard te vragen of Libau wil kijken naar de inpasbaarheid in het landschap en naar de cultuurhistorische gevolgen van de bouw. Ook Stroomer wil na een jaar evalueren, in elk geval de voortgangsrapportage zien.
Wethouder Jeroen Niezen noemt het RTG volledig mislukt: er kwamen helemaal geen burgers op af, alleen een paar ‘beroepsinsprekers’, die van alles te berde brachten wat in hun eigen straatje paste. En is raadslid Stroomer tijdens het RTG op het idee van een voortgangsrapportage gekomen, of heeft hij die rapportage zelf gemist?
Stroomer (PvdA) vindt de uitlatingen van Niezen ongepast. Zo’n toon hoort de wethouder, die bij het RTG ‘gast aan tafel’ was, niet aan te slaan.
Niezen zegt weinig te kunnen met de gemaakte opmerkingen. De raad heeft de nota zelf vastgesteld in 2003. In de afgelopen vijf jaar heeft hij er niets over gehoord en nu wil de raad na een jaar alweer evalueren. De welstandsnota is aangepast om te zorgen dat de loketcriteria eenduidiger worden. In de praktijk is de nota van belang voor vergunningverlener en de mensen van de welstandsorganisatie. De burger moet de nota wel kunnen lezen, maar het gaat in principe om die twee partijen. De nota was er en is er: iets aangepast, maar in essentie niet gewijzigd. Het is dus niet nodig dat te communiceren met de burgers.
Kooi (CDA) is verontwaardigd: in de nota staat dat de nota voldoet, maar bij het RTG bleek anders. Dat maakt de raad kenbaar en nu haalt de wethouder slechts zijn schouders op.
Prenger (VVD) sluit daarbij aan: hij noemt de toon van Niezen badinerend. De burger maakt zich zorgen over wat er gebouwd wordt. Het blijft arbitrair, subjectief en vaag en dat is niet professioneel.
Niezen vraagt zich af of burgers het waarderen als de criteria heel strak zijn. Haren bouwt gevarieerd en dat veroorzaakt nu juist de Harense kwaliteit. Mensen die bouwen moeten ook ruimte hebben, anders wordt het eenheidsworst. Libau heeft voor grote bouwprojecten commissies van wisselende samenstelling, met stedenbouwkundigen en architecten en zonodig specifieke deskundigheid.
Stroomer, Prenger en Kooi hechten aan een voortgangsrapportage. Theo Berends (CU) zegt bang te zijn dat de indruk ontstaat dat het met de welstandsbeoordeling maar een rommeltje is, iets wat in het algemeen helemaal niet zo is. Iedereen zal wel een voorbeeld kennen waar iets op aan te merken is, maar er gaat ook heel veel goed. Die indruk hebben de andere raadsleden niet willen wekken, zegt Kooi. “Wij leggen alleen de vinger op de zere plek”.
De welstandsnota gaat als conformstuk door naar de raadsvergadering van 29 september.

 

VASTSTELLING HUWELIJKSLOCATIE
In Haren kan getrouwd worden in de kerk van Noordlaren, in het verenigingsgebouw De Twee Provinciën en natuurlijk in het gemeentehuis. Maar op vrijdagmiddag, het meest geliefde dagdeel om te trouwen, is het gemeentehuis dicht. Daarom wordt voorgesteld ook de Dickensroom in ’t Clockhuys als trouwlocatie aan te wijzen. De raadsleden hebben geen behoefte aan discussie, zodat dit voorstel als een hamerstuk naar de raadsvergadering kan.

STRUCTUURVISIE MEERWEG
De heer Eikenboom spreekt in. Hij zegt eigenlijk niet te hebben willen komen, want zijn ervaring is dat aan het ontwikkelingsproces Meerweg wel een hoog democratisch gehalte wordt toegekend, maar dat er nooit wordt teruggekoppeld en dat hij zijn eigen reacties nauwelijks terugvindt in de reactienota of ze worden niet juist weergegeven. Vanaf het begin is er gesteld dat er geen geld is. En dat voor plannen met dit hoge ambitieniveau! De bodemgesteldheid zou bepalend moeten zijn voor de plannen. Nu wordt een verhoogd fietspad voorgesteld op plaatsen waar een hogedruk-gasleiding ligt en een rioolbuis. Dat geeft verzakkingen en problemen. Het Meerweggebied is belangrijk voor recreatie, ,maar er is geen analyse gemaakt van het type recreatie dat in de toekomst gewenst is. Van het surfstrandje tot de snelweg is er geen parkeerplaats. Dat wordt dus parkeren op de weg. Tenslotte de huizenbouw. Op de brochure over het stationsgebied staat te lezen dat Haren een woonplan heeft waarin staat dat nieuwbouw vooral in het dorp zelf moet plaatsvinden en niet in het buitengebied. Maar in de zuidwesthoek zijn 33 huizen gepland!
Hans Meles (CDA) vindt de structuurvisie in opzet prima. Iedereen vindt dat er wat moet gebeuren in het Meerweggebied. Maar tijdens het RTG heeft hij geconstateerd dat deze versie onvoldoende draagvlak heeft. De reactienota is mager; veel mensen hebben zich daaraan gestoord. Drie gasten van de RTG vonden dat de gemeente een arrogante houding aanneemt en slecht luistert. Meles wil dat het college beter uitlegt waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. En toezeggingen uit het verleden moeten worden nagekomen. De status van de structuurvisie is onduidelijk. De visie impliceert een idee, maar dat wordt steeds gewijzigd. Dat is onduidelijk. Bijvoorbeeld de weg langs de jachthaven die aansluit op de Groningerweg of het verhoogde fietspad: dat zijn nieuwe elementen. Een van de uitgangspunten is dat de Meerweg verkeersveiliger moet worden, maar lukt dat wel op deze manier? De provincie wil de weg overdragen, maar daar staat het CDA niet om te springen. Laat de provincie de weg maar onderhouden en aanpassen. Een verhoogd fietspad is een gruwel voor de bewoners die hun uitrit uit willen: die moeten over een hobbel en dat is gevaarlijk. In 2014 beginnen met de uitvoering vindt Meles veel te laat. Als de provincie eigenaar van de weg blijft, kan dat vast wel eerder. Maar de plannen zijn financieel onzeker, omdat de kostendragers niet allemaal enthousiast zijn. Het CDA vreest financiële tegenvallers. Concreet heeft hij vragen over de oostflank: waarom een nieuwe weg voor de huidige recreatiewoningen; kan de weg naar het recreatiepark ’s nachts afgesloten worden in verband met sociale veiligheid; is het nodig de dijk bij het Friescheveen te verplaatsen? Waar en hoe moet er geparkeerd worden bij feesten en partijen aan de zuidflank en kan er een apart fietspad komen? Waarom moet op de westflank een nieuwe weg komen met een aansluiting op de Groningerweg en waarom is een dure verplaatsing van de jachthaven nodig?
Jos Stroomer (PvdA) heeft veel bijeenkomsten over de Meerweg meegemaakt. Hij vindt het een goed proces, waarbij de burgers vanaf het begin betrokken zijn. Maar er zijn verscheidene belangen en niet iedereen zal zijn zin kunnen krijgen. Jammer dat er begrippen als arrogantie vielen: Stroomer kent de wethouder niet zo. Hij ziet de structuurvisie als een richtlijn, geen dictaat, een stuk waarin de grote lijnen zijn uitgezet. De deelplannen moeten nog uitgewerkt worden en de uitvoering kan nog variëren.
René Heikens (D66) heeft zorgen over het draagvlak voor de plannen. Het kan zijn dat het interactieve proces bij burgers te hoge verwachtingen heeft gewekt. Het is een ambitieus plan. Hij heeft zorgen over de financiële haalbaarheid en stelt voor een en ander te laten doorrekenen door de Rekenkamer.
Daar is de Rekenkamer niet voor bedoeld, stelt burgemeester Mark Boumans.
Theo Berends (CU) ziet de structuurvisie niet als uitvoeringsplan. Maar de ruimte voor nadere invulling is beperkt en de uitkomst is nogal voorspelbaar. Berends registreerde veel enthousiasme en positieve reacties, maar ook veel kritische noten. Veel mensen willen dat er wat gebeurt, maar als dat op hun eigen plekje is, ligt dat juist weer wat anders.
Jan Rake (GL) vindt de structuurvisie een goed startdocument. Maar het lijkt wel of de bewoners in deze overlegronde meer ontevreden zijn dan eerder. Misschien omdat de plannen concreter worden. Rake heeft de indruk dat het college niet genoeg rekening houdt met de inbreng van de burgers. Nadere uitwerking ziet hij graag in overleg met de bewoners. Dan kan het een goede basis zijn.
Hein Frima (VVD) sluit aan bij Stroomer en Rake. Het viel hem bij het RTG op dat de zuidflank tevreden is en de oostflank vindt ’t prachtig wat er op de westflank gebeurt en omgekeerd. Wat is de status van het document en kan er nog van afgeweken worden?
Wethouder Jeroen Niezen antwoordt dat de structuurvisie in de plaats komt van het vroegere Masterplan. Het is een element uit de nieuwe wet op de RO: voorgenomen beleid. Voor elk deel moet een apart bestemmingsplan gemaakt worden en dat toetst de raad aan de kaders, gesteld in de ontwikkelingsvisie, net als bij DHE. Maar als het om een goed plan gaat, moet het mogelijk zijn om in bepaalde gevallen een bouwhoogte van bijvoorbeeld 12 meter toe te staan, ook al staat er 8 in het bestemmingsplan. De meerwaarde van de structuurvisie is dat het een kader biedt voor grondexploitatie. Een deel van de kosten kan verhaald worden op de bouwers. Voor de onvrede van de bewoners heeft Niezen wel een verklaring: naarmate de plannen vorderen en alles gedetailleerder wordt uitgewerkt, zien de mensen wat het voor hun concreet betekent en dat leidt tot meer reacties. Dan komen zij de puntjes op de i zetten, wat hun eigen belangen betreft. Maar iedereen wil wel dat de plannen doorgaan. Er zijn nog veel onzekerheden, maar de uitwerking biedt marges. De opdracht is: zoveel mogelijk met gesloten beurs, maar het is niet uitgesloten dat er gemeentegeld bij moet. De bodemgesteldheid speelt een belangrijke rol, maar met het verhoogde fietspad kun je je op de problemen focussen: leidingen, verzakkingen en uitrijproblemen, maar ook eens kijken naar de lusten: nu ligt het fietspad vaak in het water en dat is straks voorbij. Uitgangspunt is ook het versterken van de bestaande functies, bijvoorbeeld horeca. Maar er is misschien ook ruimte voor hotelaccommodatie. Het parkeren is lastig, maar op de zuidflank is op gewone dagen door het jaar heen voldoende parkeergelegenheid, zo heeft de Grontmij berekend. Alleen bij pieken moeten bezoekers verder lopen. Inderdaad staan de 33 woningen niet in het woonplan; de Meerweg is geen locatie uit het woonplan. Op de kavel van Geveke, achter het Familiehotel, ligt een bestemming recreatiewoningen. Die wil men inruilen voor permanente bewoning. Het is zoeken naar balans: ontwikkelaars willen bouwen, maar er moet voor gewaakt worden dat de kwaliteit van het gebied niet aangetast wordt. Wil de locatie Geveke ontsloten worden, dan moet er een weg aangelegd langs de jachthaven en de loods moet verplaatst worden. Het is daar alles of niets: of er gebeurt van alles of er gebeurt niets. De Meerweg is een provinciale weg, maar de provincie zal er de komende (5-10) jaren geen cent aan uitgeven. Wil Haren de weg verbeteren, dan zal de gemeente zelf moeten aanpakken. Er komt een apart voetpad op de dijk.
Alle raadsfracties tonen zich tevreden over de uitleg van de wethouder. Maar op verzoek van het CDA wordt het stuk nog weer een bespreekstuk in de volgende raadsvergadering.

 

GROENSTRUCTUURPLAN
De heer van Hemmen komt inspreken. Hij is kort, maar krachtig met een citaat uit het GSP: “…om zodoende de agrariërs en de natuur rust te gunnen.” Daarmee verwijst hij ongetwijfeld naar zijn inbreng in het RTG. (Zie het verslag daarover op deze site).
Jacqueline van Duinen (GL) zegt dat haar partij de aanloop naar het GSP goed gevolgd heeft. GL is enthousiast over het feit dat de bouwtaakstelling flink naar beneden is bijgesteld en positief over het GSP, al zijn er kritische noten. In grote lijnen is er tevredenheid over de gestelde kaders, maar GL zal de vinger aan de pols houden bij de uitwerking. Waarom moet de houtwal bij het voormalig AZC verdwijnen? De compensatie van verdwenen groen uit het oostelijk deel in het westelijk deel kan alleen in samenwerking met de mensen die in dat westelijk deel hun bedrijf uitoefenen en als daar teveel problemen ontstaan met de bedrijfsuitoefening is GL er tegen. De ondertunneling van de A28 is een rijksaangelegenheid, maar wat doet de gemeente om te bewerkstelligen dat die tunnel er komt? Hoe kan er voor een goede waterhuishouding gezorgd worden waarbij niemand gedupeerd wordt? Over de verkeersafwikkeling op de Kerklaan zijn veel vragen. Een separaat fietspad lijkt nodig, zeker in de spits.
Theo Berends (CU) heeft waardering voor de manier waarop het GSP tot stand is gekomen. Ook het Comité regio Groningen-Haren en de betrokken burgers verdienen alle lof. Berends is blij dat het GSP er nu is. Het is een kader, nog geen uitwerkingsplan. Bij de uitwerking zou de nadruk moeten liggen op ‘behouden en versterken’. Met ‘toevoegen en verwijderen’ dient terughoudend en voorzichtig te worden omgegaan.
René Heikens (D66) heeft zorgen over de vernatting van het gebied. Het fietspad langs de Kerklaan ziet hij niet graag verdwijnen.
Jos Stroomer (PvdA) vraagt zich hardop af wat er nu precies gaat worden vastgesteld met dit GSP. Is het visie of uitwerking? Dit is een Plan, maar met al heel wat concrete uitwerking. Daarbij moeten de opmerkingen en ideeën van bijvoorbeeld het Comité meegenomen worden. Stroomer heeft geen behoefte aan compensatiegroen in het westelijk deel.
René Valkema (CDA) vindt het GSP een mooi plan en de inbreng van de burgers waardeert ook hij zeer. Maar er zijn veel reacties binnen gekomen. Vragen over de houtwal bij het voormalig AZC, de bosjes bij de Esserlaan en het fietspad langs de Kerklaan. Een aantal groene elementen verdwijnt zonder motivering. Geef de motieven er bij! En wordt er straks per deelgebied uitwerking gegeven, samen met het stedenbouwkundig plan? Hoe hard is daarbij de groengarantie? Is het GSP het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan of andersom? Zijn de GEM-partners op de hoogte van het GSP en welke mening hebben zij erover?
Ook Bernard Prenger (VVD) is blij met het GSP. Het is democratisch tot stand gekomen. De VVD vindt het vreemd dat het westelijk deel bij het plan betrokken is. Het gaat toch om de bouwplannen in het oostelijk deel. Het westelijk deel heeft andere ecologische landschappelijke waarden en andere gebruikers: enkele agrariërs. Het is daar groen en zoals de heer Hemmen in het RTG al zei: “Groener kan het niet worden.” Op verstorende wandelpaden zitten de agrariërs niet te wachten. Kan dat westelijk deel niet uit de plannen gehaald worden? In het oostelijk deel dient telkens gevraagd te worden: voegt dit iets toe? Per deelplan. Eerst groen, dan rood? Niet alles kan onveranderd blijven, veronderstelt Prenger.
Wethouder Niezen noemt het GSP de vaststelling van het ‘lood’ in de glas-in-loodstructuur. Het GSP is geen verkeersplan. De intentie om besluiten te nemen over de Oosterweg is er niet. Een separaat fietspad is onnodig bij wegen die uitsluitend voor lokaal verkeer gebruikt worden.
Dan loopt Niezen in het GSP vooruit op een toekomstig verkeersplan, meent Gea van der Vliet (VVD). Er staan immers dingen in over het fietspad aan de Kerklaan en andere verkeerskundige zaken.
Om het ‘lood’ duidelijke kaders te laten vormen, is het soms nodig groen weg te halen, zegt Niezen. Anders is het gebied niet te verkavelen. Bijvoorbeeld de houtsingel bij het voormalig AZC-terrein. Dat is geen historische houtwal, maar een uitgegroeide windsingel. Historische houtwallen zullen beschermd worden, ook al kosten zij ruimte. De woningen worden gericht op de weg gebouwd. Die mogen niet verstopt worden en niet met de achterzijde naar de weg staan. Daarvoor is het soms nodig groen weg te halen. Er is gekeken naar groene hoofdstructuur en nevenstructuur. De hoofdstructuur draagt het groen. De nevenstructuur zal soms moeten wijken. Het ‘lood’ is niet per se gesloten. Ook een bomenrij kan het ‘lood’ vormen. In LOP en LUP is afgesproken dat groene waarden die ergens verloren gaan, zullen worden gecompenseerd. Het LUP gaat over oost en west. Daar sluit het GSP bij aan. De burgers die aan de westzijde wonen, zullen wandelpaden aan de westkant zeer waarderen. De agrarische bedrijven liggen vlakbij een woonomgeving en Niezen zou het waarderen als de agrariërs meer zouden meedenken en meewerken. Die houding ontbreekt een beetje, stelt hij. Het gaat om een paar honderd meter wandelpad, waar de burgerburen graag gebruik van zullen maken. Maar het kan alleen op basis van vrijwillige medewerking. Amendementen van raadsfracties zijn dus niet nodig op dat punt. De gemeente zal zeker aandacht vragen voor een tunnel onder de A28 door. De waterbeheersing is een kwestie van afwegingen: voor de weidevogels zeer belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van andere functies, tenzij de gebruikers van die functies willen meewerken. De bereidheid van de ondernemers is erg belangrijk. De Harense rellen zullen weer goed gaan functioneren en er zal zoveel mogelijk water diep in de bodem moeten worden gebracht. Het GSP is de kaderstelling voor de stedenbouwkundige invulling. Garanties? Die moet de raad zelf geven! De raad stelt de kaders en maakt de keuzes. Het GEM heeft het maken van het GSP aan de gemeente overgelaten, maar toont zich betrokken. Bij het RTG waren enkele ontwikkelaars als toehoorder aanwezig.
Het CDA stelt voor de behandeling van het GSP nog een maand aan te houden, maar daar voelen de andere fracties niet voor. Wel wil GL in de volgende raadsvergadering nog een meningsvormende discussie over het GSP. Dan kunnen amendementen nog wijzigingen in het plan aanbrengen.
Aldus wordt besloten.

Wil Legemaat