Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Communicatie mag geen sluitpost zijn: commissievergadering 10 juni 2008

Communicatie mag geen sluitpost zijn: commissievergadering 10 juni 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

woensdag, 11 juni 2008

In een commissievergadering wordt vanavond de Bouwstenenbrief (BSB) besproken. De BSB is een voorbereiding op de begroting die in november moet worden vastgesteld. Het college geeft in de BSB aan welk beleid geïntensiveerd dan wel getemporiseerd of geëxtensiveerd wordt en welke bedragen geraamd moeten worden. Het gaat vanavond over ramingen, niet over inhoudelijke besluiten.
Voorafgaande aan de bespreking kan wethouder Liesbeth Boekel melden dat de meicirculaire, waarin de rijksoverheid duidelijk maakt op welke bedragen de gemeente de eerstkomende jaren mag rekenen, erg positief voor Haren uitvalt: de komende vijf jaar zal de overheid ruim een half miljoen per jaar méér aan Haren overmaken dan werd verondersteld. Dat geld is niet geoormerkt. Het college zal geen nieuw beleid ontwikkelen, hoogstens wat marginale aanpassingen doen.
Veel vragen zijn er over de nieuwbouw voor basisschool De Wissel, over de gevolgen van de investeringen in de riolering voor de burgers, over de hoge kosten van nieuwe bomen in het centrum en over de 0,5 fte die het college aan het ambtenarenkorps wil toevoegen om de ambities op het gebied van communicatie met de burgers vorm te geven. En verder moeten we weer stemhokjes kopen. Een verslag:

 

De Wissel
Basisschool De Wissel is een zogenaamde brede school geworden, naast onderwijs kan men er terecht voor het consultatiebureau en kinderopvang. Wethouder Anje Toxopeus vertelt dat onderzocht wordt of de frontoffice van het Centrum voor Jeugd en Gezin er ook kan komen. De oudste lokalen van De Wissel zijn aan vervanging toe en de semipermanente gebouwen zullen over enkele jaren ook afgeschreven zijn. Er wordt nu een voorbereidingskrediet gevraagd om plannen te ontwikkelen voor nieuwbouw. Of de zes lokalen die nog maar tien jaar oud zijn in gebruik blijven zal worden onderzocht.

 

Riolering
Na 2010 zullen er grote investeringen gedaan moeten worden in de riolering. De kosten worden gedekt uit de toekomstige waterheffing. Wethouder Boekel wil een egalisatiereserve opbouwen om de kosten voor de burgers te egaliseren. Het is lastig om zo’n fonds te vormen, want in principe moeten de rioolkosten kostendekkend zijn, dus je mag er eigenlijk niets aan over houden.

 

Dure bomen?
Er is € 100.000 geraamd voor de bomen in het centrum aan de Rijksstraatweg. Is dat niet erg veel, willen verscheidene fracties weten. Wethouder Jeroen Niezen legt uit dat de bomen in het centrum in verkeerde grond en in te kleine plantgaten zijn geplant, met slechte drainage. Ze verkeren nu in slechte conditie. Het geraamde geld is vooral bestemd voor het aanleggen van goede plantgaten (stenen opbreken, grond verzetten, draineren enz) en maar voor een klein deel voor de bomen zelf. Per boom kost e.e.a. wel € 1500.

 

Communicatie
Een van de speerpunten uit het coalitieakkoord is het verbeteren van de communicatie met de burgers en het voeren van open planprocessen. Om hier vorm aan te geven wil het college 0,5 fte toevoegen aan de 0,8 fte formatie op het gebied van communicatie. De nieuwe (halve) communicatiemedewerker zal zich met name bezighouden met het schrijven van een communicatiebeleidsplan en het toetsen van de communicatieve praktijk aan dit plan.
GL heeft er vraagtekens bij: gaat het bij communicatie niet meer om de houding? Het CDA lijkt het niet nodig hier extra menskracht voor in te zetten en ziet de relatie met een open planproces ook niet.
Burgemeester Mark Boumans herinnert de raadsleden aan de opdracht en ambities die zij het college hebben meegegeven: het verbeteren van de communicatie. Vergeleken met andere gemeenten heeft Haren nu al een onderbezetting, zeker in relatie met de ambities. Communicatie mag niet de sluitpost van de begroting zijn, meent Boumans. Met alleen de huidige formatie kan hij niet garanderen dat de ambities waargemaakt zullen worden.

Het CDA meldt dat ouderen nog altijd graag een consultatiebureau voor ouderen willen. Wethouder Toxopeus wijst er op dat de bedragen waarvoor het CDA en de ouderen dit denken te kunnen realiseren niet meer reëel zijn. Toen er een paar jaar geleden sprake was van een pilotproject had ICare er een budget voor; dat geld is er nu niet.
De CU wil weten waarom Haren weer wil participeren in Gorecht plus, een cultureel samenwerkingsverband Haren-Hoogezand-Slochteren. Jaren geleden is Haren daaruit gestapt, waarom nu weer aansluiten? Wethouder Toxopeus legt uit dat Gorecht plus grotere culturele evenementen mogelijk maakt. Vroeger was een voorwaarde dat de drie betrokken gemeenten die projecten samen ontwikkelden, dat was lastig. Nu mag elke gemeente ’t zelf doen, mits het evenement een regionale uitstraling heeft. Daarom is het nu weer aantrekkelijk weer aan te sluiten. Met een inzet van een paar duizend euro kun je eens een groot project naar Haren halen.

 

Tenslotte:
Voor de realisatie van maatschappelijke stages betaalt het Rijk dit jaar € 20.000 en volgend jaar waarschijnlijk het dubbele. Dit is niet-geoormerkt geld.
In 2010 staat Haren 850 jaar op de kaart. Er is een bedrag geraamd om activiteiten te ondersteunen.
De omvorming van school De Borg tot woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking krijgt vorm. Doordat De Borg nu niet gebruikt kan worden door het Zernike College moeten daar zes lokalen bijgebouwd worden.
Voor vergunningverleners- en handhavers, die op pad moeten, wordt een bedrijfsauto aangeschaft.
D66 stelt voor de kiloprijs van het aangeboden afval te verhogen en het vastrecht te verlagen. Wethouder Niezen heeft daar nog geen berekeningen over paraat.
Stemcomputers mogen bij de volgende verkiezingen niet gebruikt worden. De gemeente moet weer stemhokjes aanschaffen. Misschien kunnen de kosten gedrukt door ze samen met andere gemeenten te laten timmeren? Wellicht ook een mooie opdracht voor de Sociale Werkvoorziening.

Wil Legemaat