Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Duaal steekspel over sportvelden: raadsvergadering 26 mei 2008

Duaal steekspel over sportvelden: raadsvergadering 26 mei 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

dinsdag, 27 mei 2008

De tijd dat coalitiepartijen hun eigen wethouder door dik en dun steunen en verdedigen lijkt definitief achter ons te liggen. En zo hoort het ook in een duaal stelsel. Maar af en toe wordt een wethouder juist het felst bestookt vanuit eigen gelederen.
Vanavond ligt wethouder Boekel zwaar onder vuur met haar voorstel voor de sportverplaatsingen. Haar partijgenoot Hein Frima heeft er geen goed woord voor over. Onduidelijkheid over het eigendomsrecht, het BTW-voordeel en de financiële dekking, onvolledige gegevens, geen enkele duidelijkheid over de verplaatsing van de hockeyclub, Blauwe Ruiters nog niet onderdak en een hele dure oplossing voor het verplaatsen van de ijsbaan. Zo kan de VVD haar controlerende taak niet uitvoeren. Ook de andere partijen hebben veel vragen.
Burgemeester Mark Boumans weet een dreigende impasse te voorkomen door een amendement te formuleren waarmee iedereen uit de voeten kan. De wethouder kan gewoon verder met de plannen, maar zal vóór 1 december duidelijkheid moeten geven over alles waar vanavond vraagtekens achter staan. En… met het ijsbaanbestuur moet worden gekeken naar alternatieve schaatsmogelijkheden.

 

Verplaatsing sportvelden
In juni 2007 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het inrichtingsplan voor het sportcomplex Onnerweg/Geertsemaweg, verplaatsing van ijsbaan en Blauwe Ruiters naar de Klaverlaan en onderzoek naar verplaatsing hockeyclub GHHC. In totaal is er € 7.100.000 beschikbaar, waarvan het grootste deel terugkomt uit de bouwplannen Haren-Noord. Voor € 622.000 moest nog dekking gevonden worden.
De inrichting van voetbal- en ATC’75-complex zou € 4.800.000 gaan kosten. Nadere uitwerking van aanvullende eisen en wensen brengt echter extra kosten met zich mee, in totaal € 564.300. De dekking daarvoor en voor die van het oorspronkelijke tekort heeft het college grotendeels gevonden door met de exploitatieopzet onder het sportbesluit te vallen, zodat de BTW verrekend kan worden en met de verkoop van het oude clubgebouw van vv Haren aan de SKH (kinderopvang).
Bij nader inzien is het te duur om én de ijsbaan én de Blauwe Ruiters te verkassen naar de Klaverlaan. Er was in totaal € 1.000.000 voor uit getrokken, maar nu wordt voorgesteld de ijsbaan voor € 795.000 te verhuizen en voor de Blauwe Ruiters een oplossing te zoeken, samen met een private ondernemer. Kosten nog onbekend. Over de verplaatsing van de hockeyclub worden nog geen voorstellen of mededelingen gedaan.
Vanavond vraagt het college de raad alvast € 430.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van het voetbalcomplex en € 795.000 voor verplaatsing van de ijsbaan. Dat laatste heeft haast: men wil komende winter op de nieuwe locatie terecht kunnen.

Alle raadsfracties hebben veel vraagtekens en vragen bij het dekkingsvoorstel: is die BTW-verrekening op de lange duur niet juist een nadeel? Wie heeft in zo’n constructie het eigendomsrecht? Wat zijn de gevolgen precies? Inkomsten uit de verhuur van het clubhuis vv Haren aan de SKH zijn nu voor vv Haren. Denkt de gemeente die zomaar te kunnen innen?
Het zint de raad niet dat er geen duidelijkheid is over de Blauwe Ruiters en helemaal niet over de GHHC. Hoeveel kosten zijn er nog wel niet te verwachten?
René Valkema (CDA) ziet teveel onduidelijkheden en onzekerheden om het CDA-fiat te geven aan de plannen. De kosten zijn niet duidelijk, de gevolgen van de dekking ook niet en de sportclubs weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn.
Menno Visser stelt dat er niet gewerkt is volgens het convenant met de sportverenigingen. Samenwerken en informeren, daar is niet zorgvuldig mee omgesprongen.
Ook Theo Berends is van mening dat de sportclubs niet de indruk maken erg bij de uitwerking van de plannen betrokken te worden, terwijl dat in een eerdere fase wel zo was. Hij herinnert aan juni 2007 toen sprake was van een integrale visie en een integraal financieringsplan. Dat ziet hij nu niet terug. Elf maanden geleden was er meer duidelijkheid dan nu, stelt hij.
Paul Rolf (GL) bemerkt een positieve houding bij de betrokken sportverenigingen, maar vindt dat daar niet genoeg gebruik van gemaakt wordt. Meer ruimte geven aan de clubs en hun zelfwerkzaamheid bij de uitvoering; de gemeente moet zich beperken tot ondersteuning, vindt hij.
Daar is Janny Reitsma (PvdA) het mee eens: de expertise van de clubs moet optimaal gebruikt worden.
Hein Frima (VVD) hamert op de onduidelijkheden, onzekere gevolgen van de BTW-verrekening en het open eind wat Blauwe Ruiters en GHHC betreft. “U vraagt ons onze controlerende taak met een korreltje zout te nemen” voegt hij wethouder Boekel toe.
De kosten van de verhuizing van de ijsbaan hebben alle fracties schrik gegeven. Is dat niet vreselijk veel geld voor het zeldzame schaatsplezier?
De heer Duim spreekt in, betoogt dat schaatsen op natuurijs met de klimaatverandering steeds minder vaak zal kunnen. Hij ziet goede alternatieven in Kardinge, op kunststofijsbanen en op de natuurijsbaan van Paterswolde.
Er zijn natuurijsbanen in Noordlaren, Glimmen, Onnen en Paterswolde, is dat niet voldoende, vraagt Hein Frima (VVD).
Paul Rolf (GL) stelt voor om de leden van de Harense ijsvereniging op schaatsdagen te compenseren met gratis schaatstickets voor de ijsbaan Kardinge.
Wanneer de verplaatsing naar de Klaverlaan doorgaat ziet Menno Visser (D66) mogelijkheden om de Zorgboerderij te laten fungeren als ijsbaangebouw. Ook kan onderzocht worden of er niet een combi gemaakt kan worden met een skeelerbaan.
Is er wel behoefte aan een multifunctionele ijsbaan, wil Janny Reitsma (PvdA) weten. Zijn er alternatieven besproken met het bestuur van de ijsbaanvereniging?
Acht ton is veel geld, zeker in verhouding met het rendement = aantal schaatsuren, meent Theo Berends (CU). Voor € 20.000 kan er een kunststofbaantje gelegd worden. Dan zou je al heel wat jaren vooruit kunnen.
Wethouder Boekel stelt dat de raad haar de opdracht heeft gegeven in goed overleg met de sportverenigingen de verplaatsingen te regelen en alle verenigingen goede alternatieve accommodatie te bieden. Moet ze nu tegen de ijsbaanvereniging zeggen: het wordt te duur, u moet zich maar opheffen en elders gaan schaatsen? Dat is onbetrouwbaar bestuur. Het zou haar niet verbazen als de ijsbaanvereniging dan de handdoek in de ring gooit en afhaakt.

Als het er naar uitziet dat de raad het voorstel zoals het er nu ligt niet zal gaan steunen, stelt burgemeester Mark Boumans een aanpassing voor.
1. Akkoord gaan met de inrichtingsplannen sportpark Onnerweg/Geertsemaweg
2. College opdracht geven de voorgestelde financiële dekking duidelijker te onderbouwen
3. Nader onderzoek naar verplaatsing Blauwe Ruiters
4. Onderzoek naar alternatieven voor ijsbaan
5. Onderzoek verplaatsing GHHC
6. Over de punten 2 t/m 5 zal de wethouder vóór 1 december met duidelijkheid komen
Hier kunnen alle raadsfracties zich in vinden.

 

Eerste BURAP 2008
Jacqueline van Duinen (GL) heeft zorgen over de vertraging van de bouwplannen in Haren-Noord en de daardoor vertraagde GEM-inkomsten. Wat doet het college om de GEM op de rails te houden en de regie te blijven houden? Zij heeft ook zorgen over het de bezetting en de continuïteit van het Lokaal Loket.
Menno Visser (D66) betreurt het dat door de vertraagde GEM-inkomsten een aantal duurzaamheidsprojecten is doorgeschoven naar 2009. Een coalitie die duurzaamheid als kerntaak ziet, kan zoiets niet maken. Hij stelt voor die projecten, zoals zonnelabels voor scholen, zonnecellen voor scholen, openbare verlichting enz. toch in 2008 uit te voeren en dat te betalen uit het begrotingsoverschot. Hij heeft dienaangaande een motie voorbereid, die ook wordt gesteund door het CDA.
Theo Sieling (PvdA) stelt dat het college op de goede weg is. Ook hij ziet graag meer activiteit op het gebied van duurzaamheid. Qua jeugdbeleid staat Haren op de 2e plaats in de provincie. Sieling ziet dat graag nummer 1 worden. Hoe kan dat gerealiseerd worden? Zijn er nog initiatieven op het gebeid van armoedebeleid?
De motie van D66 en CDA is overbodig, meent wethouder Boekel. Het duurzaamheidsbeleid wordt wel degelijk voorbereid in 2008; notities komen binnenkort. In 2009 kan dan met de uitvoering worden begonnen.
Met deze mededeling zijn D66 en CDA tevreden; de motie wordt ingetrokken.
Met de GEM loopt het soms moeizaam, zegt wethouder Jeroen Niezen. Maar het loopt, als is het niet op schema. Er wordt een onderzoek gedaan naar duurzaamheid en alternatieve energie in Haren-Noord, met steun van de Regio Assen-Groningen en de provincie.
De bezetting van het Lokaal Loket is voor 2008 gegarandeerd, kan wethouder Anje Toxopeus melden. Ja, er wordt naar gestreefd Zuidhorn voorbij te streven wat jeugdbeleid betreft. Het minimabeleid loopt goed waar het mensen met een bijstandsuitkering betreft, maar ouderen, Wajong’ers, mensen met een UWV-uitkering en mensen met een laag inkomen uit arbeid zijn moeilijker te bereiken.

Jaarverslag
Vreugde is er over de goedkeurende verklaring van de accountant.
Zorgen zijn er over het relatief hoog ziekte verzuim (5,9%) onder het gemeentepersoneel.
De coalitiepartijen tellen de zegeningen uit het afgelopen jaar, de oppositiepartijen CDA en D66 hebben juist op een rij gezet wat er allemaal niet is gerealiseerd in 2007. Volgens het CDA is dat ondermeer: geen 150 woningen in aanbouw in het DHE-gebied; geen groenstructuurplan, geen duidelijkheid over fietstunnel Oosterhaar, geen steunstee in de buitendorpen, geen inrichtingsplan voor het Haderaplein, geen locatie voor GHHC. Menno Visser (D66)heeft ook een zo’n lijstje en hij vraagt zich af of het college niet een beetje veel hooi op de vork heeft geladen.
De wethouders ontkennen niet dat er erg veel werk te doen is.

 

Vragen en mededelingen
Op een vraag van Hans Meles (CDA)over de overlast die wildparkeerders in de dorpskom veroorzaken, antwoordt burgemeester Boumans dat dit al is aangekaart met de politie. De stadswachten kunnen niet bekeuren. Als de politie bekeurt gaan de inkomsten naar de rijksoverheid, zegt Boumans spijtig.
Tegenover AH veroorzaken etende jongeren veel zwerfvuil en de omwonenden ergeren zich daar aan, zegt Meles. Boumans belooft te onderzoeken of het probleem breed gedragen wordt, dan kan de politie eventueel optreden.
De wijk Oosterhaar heeft geen pinautomaat, zegt Theo Sieling (PvdA). Wethouder Niezen kan melden dat dit al bekend is bij Woonborg en de gemeente; men probeert er in te voorzien bij de nieuwbouw van het winkelcentrum.
Wethouder Anje Toxopeus vertelt dat de VVV in Haren, die verbonden was aan het failliete VVV Drenthe plus gaat doorstarten als agentschap van Marketing Groningen. Onder de naam VVV Haren. Als het lukt gaat het kantoor vrijdag 30 mei weer open.

Om half twaalf sluit de voorzitter de vergadering.

Wil Legemaat