Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Gifpufjes of geldinjectie? Pragmatisme of principes? Raadsvergadering 31 maart 2008

Gifpufjes of geldinjectie? Pragmatisme of principes? Raadsvergadering 31 maart 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

Tuesday, 01 April 2008

Vanaf 1990 werd het openbaar groen in Haren niet meer blootgesteld aan ‘gif’. Van 1999 tot 2003 werden ook voor het bestrijden van het onkruid op straten en stoepen geen chemische middelen meer gebruikt. Maar met het resultaat waren velen ontevreden: het centrum ging er slordig uitzien. Uit kosten- en efficiencyoverwegingen is in 2003 toch weer overgegaan op beperkte inzet van glyfosaat, oftewel RoundUp in het centrumgebied. Aan dat besluit ging een lange en emotievolle discussie in de gemeenteraad vooraf.
Anno 2008 wil de raad definitief afrekenen met chemische bestrijdingsmiddelen en stelt daarvoor een extra budget van € 10.000 beschikbaar. Branden is een haalbaar, betaalbaar alternatief, maar ongeschikt rond de volop aanwezige obstakels. Hekjes en bankjes kun je niet afbranden, dan bladdert de verf af. Op die plekken moet het anders: met pufjes RoundUp of met een handstomer. Dat laatste is duurder; dan is het budget ontoereikend. De keus is dus: gifpufjes of een geldinjectie. Of met een minder schoon centrum genoegen nemen. Maar dat wil niemand.
Het college heeft de voortgang van de bouwplannen op de ‘Locatie Van der Mei’ in een brief aan de raad gemeld. Omdat de VVD ‘in het algemeen’ meer wil meepraten over bouwplannen, heeft fractievoorzitter Hein Frima de brief op de agenda gezet. Met als gevolg dat drie omwonenden van het inspreekrecht gebruik maken om hun ongenoegen over de bouwplannen te ventileren.
Het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad is grondig geëvalueerd en dit resulteert in een aangepast model, waarin de commissievergadering weer een plaats krijgt.
Over deze zaken en over nog meer spreekt de raad vanavond in een vlot lopende vergadering, die om kwart over tien al kan worden afgehamerd. Een verslag

Vragenuurtje
Hans Meles (CDA) wil weten hoe de stand van zaken is rond de bouwplannen (supermarkt C1000 en appartementen) aan de Kroonkampweg.
Wethouder Jeroen Niezen kan melden dat de bouwaanvraag onherroepelijk is geworden en dat in mei gestart kan worden. Tevens kan Niezen de raad meedelen dat de Huismeesters kunnen beginnen met de bouw van 20 sociale huurappartementen aan de Dilgtweg.
Janny Reitsma (PvdA) en Gea van der Vliet (VVD) hebben vragen over de gevolgen voor cliënten, personeel en gemeente van het overnemen van de werkzaamheden van Prisma door de Stichting Welzijn Ouderen Haren (SWOH). ‘Schaal van Haren’ betekent dat niet: klein, dus kwetsbaar?
Wethouder Anje Toxopeus verwacht geen problemen. De boekhouding van Prisma was voor Hoogezand en Haren altijd al gescheiden. De gemeente staat garant. De SWOH wordt uitgebreid, dat kan budgettair neutraal. Toxopeus benadrukt dat de juridische wijziging in Hoogezand wel de aanleiding was om het contract met Prisma op te zeggen, maar dat het niet puur ‘noodzaak’ is: Haren ziet goede perspectieven in de nieuwe opzet.
Paul Rolf (GroenLinks) heeft een briefwisseling tussen de Werkgroep Onnerweg en een ambtenaar van de gemeentelijke Werkgroep Verkeer onder ogen gekregen. Daaruit maakt hij op dat er aanpassingen op enkele kruispunten in de planning staan en dat dergelijke (grondige) aanpassingen ook nodig zijn wil de politie bereid zijn de snelheid te gaan controleren. Nu heeft Rolf wethouder Boekel in de januarivergadering horen zeggen dat er géén grote wijzigingen zullen komen. Hoe zit dat?
Wethouder Liesbeth Boekel stelt dat het college nog geen standpunt heeft ingenomen over eventuele grote ingrepen op de kruispunten Onnerweg. Tot die tijd geldt het januaristandpunt: er staan geen grote wijzigingen op de prioriteitenlijst. Er wordt momenteel wel op gestudeerd, maar dat is in een voorstadium. En ja de politie heeft een project waarin meer snelheidsmetingen gedaan worden, onder de verplichting dat de wegen ook ingericht worden conform de toegestane snelheid.
Burgemeester Mark Boumans vindt de vragen van Rolf niet in het vragenuurtje thuis horen. Het gaat hier om een briefwisseling van burgers met gemeente.

Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Namens de Harense vertegenwoordiging in het Meerschap doet burgemeester Boumans verslag van een boeiende Meerschapsvergadering. Aan de orde zijn geweest:
– Loslopende honden: in de wintermaanden mogen honden door de week onaangelijnd lopen. De borden zullen worden aangepast.
– Palenberg: verscheidene bestuursleden, met name die uit Groningen en het Harense lid Menno Visser willen een nieuwe palenberg, in elk geval een grotere speelgelegenheid dan wat er voor de oude palenberg in de plaats is gekomen. Dat moet nog uitgewerkt, maar het gaat hoe dan ook veel geld kosten en de vraag zal komen: wil Haren daaraan bijdragen?
– Noordwesthoek, op grond Tynaarlo, is in ontwikkeling, bebouwing langs Achterom gaat de inspraakprocedure in. Zorg college Haren: wordt het landschappelijk goed ingevuld en hoe kan het Meerschap, een beheersorganisatie, ontwikkelingstaken uitvoeren?
– Buitenseks: er is overlast door de seksuele activiteiten in het Meerschapsgebied. In overleg met allerlei instanties wil het Meerschap dat terugdringen, maar op de vergadering is er, tot teleurstelling van Boumans, geen besluit over genomen. De een vindt het discriminatie, de ander vreest een waterbedproblematiek, maar wat Boumans het meeste stoort is dat sommigen het afdoen als non-probleem. En dat terwijl de snoeiende buitendienst van Haren geschokt is door de ‘gore smerige bende’ die de buitenseksrecreanten ervan maken. Wordt vervolgd.

Onkruidbestrijding in het centrum van Haren
Sinds 2003 wordt in het centrum van Haren circa 12 liter RoundUp per jaar gebruikt om het onkruid te verdelgen. Voor € 10.000 extra kan 80% van het te verdelgen onkruid worden weggebrand en met een paar liter RoundUp kan de naaste omgeving van de obstakels worden schoongehouden. Het enige alternatief bij hekjes en bankjes is een handstoomspuit, maar dat gaat meer kosten. Het college stelt dus voor de grote rechte stukken te branden en de moeilijke stukjes met pufjes glyfosaat te behandelen.
De heer T. Duim komt inspreken. Hij wijst op het principebesluit, vele jaren geleden genomen: géén chemische middelen inzetten voor onkruidbestrijding. Allerlei organisaties, ook de VNG, dringen aan op het krachtig terugdringen van het gebruik van die middelen. Glyfosaat wordt niet afgebroken. Het gehalte glyfosaat in Rijn en Maas neemt onrustbarend toe en het glyfosaat is een serieuze bedreiging voor het Harense drinkwater. Uit het oogpunt van waterbeheer en een voorbeeldfunctie voor de burgerij moet de gemeente geen glyfosaat meer gebruiken, de omgeving van de obstakels anders inrichten en/of met minder schoon genoegen nemen.
Hein Frima (VVD) vindt het een lastige afweging. Hij noemt het centrum van Haren ‘ongelooflijk mooi met al die mooie hekjes’, maar bij die hekjes kan niet gebrand worden. Voor meer geld uitgeven voelt de VVD niet, voor een lager kwaliteitsniveau ook niet, dus dan maar genoegen nemen met een kleine hoeveelheid RoundUp. “Als het college met een GroenLinks-wethouder met dit voorstel komt, wie zijn wij dan om het anders te willen?”
Jan Rake (GL) kan melden dat de fractie van GL beslist niet gelukkig is met het voorstel. Haren moet als groenste dorp van Nederland een voorbeeld zijn voor de burgers. De fractie heeft samen met PvdA en D66 een amendement voorbereid, waarin het gebruik van RoundUp wordt afgekeurd.
Theo Berends (CU) vindt de afwegingen van het college zorgvuldig. Binnen het kader van die 10.000 euro is het gewenste kwaliteitsniveau niet te halen zonder RoundUp. Met dit voorstel zal het gebruik van RoundUp met 80% verminderen. Als de raad meer geld beschikbaar stelt, juicht Berends dat toe. Zo niet, dan zal hij het voorstel steunen.
Menno Visser (D66) heeft de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen er nog eens op nagelezen. GL en D66 wijzen het gebruik van chemische middelen af. De PvdA niet in het programma, wel op hun website. Bij de CU staat dat chemische middelen alleen mogen ingezet als ze biologisch afbreekbaar zijn. Dat is glyfosaat niet. Het advies van De MilieuAdviesRaad (MAR) is duidelijk: geen chemie. De stad Groningen doet het ook zonder. Dat kan in Haren ook, als je de keus maakt: of het kost wat meer of je accepteert een wat lager kwaliteitsniveau. Visser zou van beide wat willen.
Theo Sieling (PvdA) heeft het voorstel beoordeelt aan de hand van vijf uitgangspunten: voorbeeldfunctie gemeente, gewenste kwaliteitsniveau, milieubelasting, overlast voor publiek en financiën. In dat laatste vindt hij de oplossing: het kan volgens hem zonder chemische middelen een stuk goedkoper dan het college stelt.
Hans Meles (CDA) roept de emotionele discussie in april 2003 in herinnering (Het verslag van die vergadering beslaat maar liefst zeven kantjes en is na te lezen op www.haren.nl: gemeentelijke stukken: archief: 2003: raadsvergadering 19 mei: verslag raadsvergadering 24 april; WL). Het is volgens Meles een beladen onderwerp. Het CDA is niet principieel tegen RoundUp, het middel is niet verboden en om hoeveel gaat het precies? Een paar liter maar. Handhaving van kwaliteit staat voorop en ook de stenen bij de hekjes moeten schoon. Het CDA kan daarom wel instemmen met het voorstel, tenzij blijkt dat het toch anders kan.
Wethouder Jeroen Niezen zegt te spreken namens het college en niet namens de achterban van GroenLinks. Het college denkt meer in grijstinten dan in zwart-wit en is zo tot dit voorstel gekomen. De inrichting van het centrum is moeilijker schoon te houden dan het asfalt en de stoeptegels van vroeger: die kon je met de machine borstelen. Daar kunnen steentjes en hekjes niet tegen. Vergelijkingen met andere gemeenten gaan dan ook niet op. De burgers willen kwaliteitsniveau 2 (op een range van 4) en als dat 100% zonder glyfosaat moet, dan moet er geld bij. Waar haalt de PvdA het vandaan dat het goedkoper kan? Een en ander is zeer zorgvuldig berekend. Niezen meent dat Sieling hem ervan beticht zijn huiswerk niet goed gedaan te hebben.
Sieling vindt dat een ‘pittige reactie’ van de wethouder. Hij is en blijft van mening dat het 25% goedkoper kan.
Of dat betekent dat er in het verleden 25% teveel is uitgegeven, wil Hein Frima (VVD) weten.
Sieling moet er wel op vertrouwen dat de informatie van het college betrouwbaar en zorgvuldig is, waarschuwt burgemeester Boumans.
Johan Brongers (PvdA) meent dat het college beter goed kan kijken naar de beweringen van Sieling.
Het amendement van PvdA, GL en D66 wordt ingediend: geen gif meer gebruiken. In een toelichting meldt Sieling dat veronderstelt dat het alternatief goedkoper kan en dan binnen het budget valt. Zo niet, dan moet er maar geld bij uit de Pot Onvoorzien. Voor het amemdement stemmen: PvdA, GL en D66. Tegen: VVD, CDA en CU. Principes en pragmatisme. Nu wil het geval dat er drie raadsleden afwezig zijn: van VVD, GL en PvdA. De stemmen staken bij 7:7. Daarmee wordt het onderwerp doorgeschoven naar de volgende raadvergadering. Wat zal er gebeuren als de stemmen dan opnieuw staken? Wordt het voorstel dan ingetrokken? In dat geval gaat er in 2008 in het centrum van Haren weer 12 liter glyfosaat rondgespoten worden!

Evaluatie Vergadermodel
In 2006 is de vergaderstructuur van de gemeenteraad gewijzigd. Commissievergaderingen verdwenen en daarvoor in de plaats kwamen RondeTafelgesprekken, waarin raadsleden met burgers en vertegenwoordigers van instanties van gedachten konden wisselen. De raadsvergaderingen bestaan sindsdien uit een meningsvormend deel en een besluitvormend deel.
Over de nieuwe opzet was niemand volledig tevreden. Sommige RTG’s verliepen uitstekend, andere hadden een onderwerp wat zich eigenlijk niet voor een RTG leende. Veel onderwerpen hadden best een commissievergadering kunnen gebruiken.
Het vergadermodel is grondig geëvalueerd door de Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing, waarin alle raadsfracties vertegenwoordigd waren. Twee nieuwe modellen zijn uitgewerkt en vanavond wordt gevraagd in te stemmen met model I. Daarin passeren de onderwerpen een efficiënte cyclus: informatief (hoorzittingen, RTG, infoavond e.d.), fractieberaad, eventueel commissievergadering en raadsvergadering. Het traject tot en met besluitvorming is korter en verloopt efficiënter. Er is aandacht voor meer betrokkenheid van de burgers; zij zullen ook worden uitgenodigd als ‘gast van de raad’. Het in te stellen Presidium kan meer sturend optredend dan de huidige Agendacommissie. De griffier krijgt een actievere rol.
Alom lof voor het gedegen werk van de Werkgroep. Er zijn nog wel wat vraagtekens en wensen. Het project ‘gast van de raad’ hoeft niet zo nodig voor VVD en PvdA, de voorgestelde spreektijdbeperking valt bij het CDA niet lekker en velen willen meer aandacht voor het vergaderen op locatie. Maar uiteindelijk wordt het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Bouwplannen locatie Van der Mei
Op 4 juni 2007 werden de voorgenomen bouwplannen op de locatie Van der Mei (voormalig kassencomplex tussen Stationsweg, Poorthofsweg, Middelhorsterweg en Lokveenweg) op een informatieavond gepresenteerd. Tientallen omwonenden kwamen toen naar het Gorechthuis om zich te laten informeren, maar vooral ook om hun ongenoegen met de bouwplannen kenbaar te maken. Over die avond is een verslag gepubliceerd op de website www.d66haren.nl onder de kop ‘Omwonenden niet blij met bouwplannen Van der Mei’. Op pagina 3 aldaar (onderaan frontpage) is het verslag nog te lezen.
De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt en daarbij is volgens wethouder Niezen zoveel mogelijk rekening gehouden met de bezwaren en wensen van de bewoners. De stand van zaken is in januari naar de raad en naar omwonenden gestuurd. Het bouwplan ziet er thans zo uit:

Image

In de raadsvergadering van januari is de brief voor kennisgeving aangenomen.
Bij de VVD heerst kennelijk onvrede over de in het algemeen gevolgde procedure, waar de bouwplannen aan het college zijn gemandateerd. Hein Frima wil dat de raad daarover ook regelmatig kan spreken en desgewenst invloed uitoefenen. Om dat ‘in het algemeen’ te bewerkstelligen heeft hij de brief over de Van der Meibouwplannen vanavond op de agenda gezet. Het gaat hem niet om die specifieke bouwplannen, maar om het er eens over te hebben of de raad niet wat meer betrokken kan worden. Omwonenden van de locatie Van der Mei, die mogelijk de agenda van de raadsvergaderingen nauwlettend volgen, hebben het agendapunt wel degelijk opgevat als een bespreking van de bouwplannen. Twee omwonenden komen inspreken.
Mevrouw Bachman zegt dat de buurtbewoners en het al vijf jaar bestaande buurtcomité zich niet serieus genomen voelen. Het buurtcomité zou een volwaardige gesprekspartner zijn, maar zo voelt het zich zeker niet. Op twee brieven is nooit antwoord gekomen. In de brief schrijft de wethouder over ‘voortschrijdend inzicht’ en dat suggereert dat de buurt zich thans wel in de plannen kan vinden. Niets is minder waar. Het plan is nog altijd te grootschalig, past niet in de bestaande bebouwing en sluit niet aan op wat het bestemmingsplan voorschrijft. Er staan onwaarheden in de brief: dat de schaal van de nieuwe woningen overeenstemt met die van de bestaande woningen. Dat is niet zo. Ook staat er dat de korrelgrootte overeenkomt. Dat is absoluut niet zo. De aangrenzende percelen zijn gemiddeld 800 m2 groot. De nieuwe kavel is 8000 m2 , waarvan een kwart voor infrastructuur. Dus 6000 m2 voor 31 woningen, is nog geen 200 m2. Dat is een verhouding in korrelgrootte van 4:1! Het argument dat de projectontwikkelaar zal afhaken omdat hij financieel niet uitkomt met minder woningen, vindt mevrouw Bachman merkwaardig. Dat is het risico van een projectontwikkelaar. De gemeente hoort regie te voeren. Zij vraagt om heroverwegingen. Het kan volgens haar beter en mooier. En graag beter communiceren met de omwonenden en rekening houden met hun mening.
Mevrouw Leppink heeft vragen. Ze heeft geprobeerd die op het gemeentehuis te stellen, maar dat is niet gelukt. Waarom staan de huizen zo dicht op de achtertuinen van de huizen aan de Stationsweg? De achtertuinen daar zijn juist het kleinst! Hoe hoog worden de appartementengebouwen nu eigenlijk? Er is sprake van 11 meter, waar het aanvankelijk 7 en later 9 meter zou zijn. Ook heeft mevrouw Leppink zorgen over de afwatering.
Wethouder Niezen gaat niet inhoudelijk in op de vragen. Hij is van mening dat er zoveel mogelijk is geluisterd naar de wensen van de omwonenden en dat er vaak genoeg overleg is geweest. “Maar wij stonden telkens tegenover elkaar, wij hadden een ander beeld dan u.” Er is geleding aangebracht in de appartementenblokjes en hoogteverschil. De kavels passen dan wel niet bij die van de vier omringende straten, maar als je iets verder kijkt, dan past het best in dat deel van Haren.
De vervolgprocedure: het bouwplan gaat de artikel 19-procedure is. Dan kunnen omwonenden bezwaar maken.
Het zal nog wel even duren voordat er gewoond wordt op ‘Van der Mei’.

Jaarverslag gemeenteraad 2007
Op voorstel van Menno Visser (D66) zal de gemeenteraad een jaarverslag maken over 2007. In zijn ogen hoefde dat niets of niet veel te kosten.
Nu ligt er een voorstel van het college om € 5000 beschikbaar te stellen. Als je zoiets doet, moet je het goed doen, meent burgemeester Boumans. Voor dat geld kan huis-aan-huis een mooi jaarverslag bezorgd worden en een filmpje op de gemeentelijke website gezet worden.
De meeste raadsfracties zijn het er niet mee eens. Alleen Berends (CU) ondersteunt het voorstel zonder voorbehoud. Paul Rolf (GL) geeft het geld liever uit aan schoffels om zo rond de obstakels in het centrum te schoffelen, waardoor het gif buiten de deur kan blijven. Theo Sieling (PvdA) wil een soberder vorm, Janny Reitsma (PvdA) steekt geld en energie liever in andere dingen. Ook VVD en D66 willen een soberder vorm en minder geld uitgeven.
Uiteindelijk stelt burgemeester Boumans, dat de griffier en hij een ‘light verse’ zullen maken. Zonder extra kosten.

Om kwart over tien kan Mark Boumans de vergadering sluiten.

Wil Legemaat