Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Gouddraad spinnen uit hooi: behandeling begroting 2009, op 6 november 2008

Gouddraad spinnen uit hooi: behandeling begroting 2009, op 6 november 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

De begroting voor 2009 wordt vandaag besproken. De raadsfracties hebben al een schriftelijke reactie gegeven, die de burger op een kleurrijke brochure is aangeboden. Vanmiddag en vanavond de algemene beschouwingen.
Duidelijk is dat de gemeente Haren veel hooi op de vork heeft. Raadslid Hein Frima (VVD) somt moeiteloos meer dan tien flinke projecten op. De vraag is of dat hooi een last of een lust is. Hier wordt door de raadsfracties verschillend over gedacht. En wethouder Liesbeth Boekel van financiën heeft veel van het hooi nodig om gouddraad uit te spinnen, want daarmee moet de begroting sluitend worden gehouden. Over ambities, leuke ideetjes en natuurlijk over de verhoging van de OZB. Een verslag

 

AMBITIES
In de schriftelijke reactie op de begroting had Menno Visser (D66) zich afgevraagd of het college niet teveel hooi op de vork heeft liggen. Veel van dat hooi is oud: doorgeschoven uit voorgaande jaren. Het motto van de huidige coalitie is ‘Haren in beweging’, maar wat wordt er concreet gerealiseerd? Theo Berends constateert dat veel voorgenomen ‘bewegingen’ elk jaar terugkeren in de begroting. “Als we vorig jaar minder hadden bewogen, hadden we waarschijnlijk stilgestaan,” zegt hij. Hein Frima (VVD) somt de projecten op: bouwplannen Haren-Noord met de sportverplaatsingsoperatie, de bouwplannen Scharlakenhof, het project Van Spoor tot Steeg, de Van der Meilocatie, het Nesciopark, het stationsgebied, de bouw van een nieuw gemeentehuis, de Meerwegplannen, De Eik, Handy, garage Deenlocatie, Vademo…
“Dit college neemt inderdaad veel hooi op de vork”, beaamt Jos Stroomer (PvdA) en hij noemt ook nog zaken als project bestuurlijke vernieuwing en ‘een andere overheid’. Maar Stroomer ziet het vooral als een teken van ambitie. Wel mag er van hem vaart komen in de uitvoering van de plannen en ook ziet hij graag een steviger financiële reserve, om tegenvallers te kunnen opvangen.
Ook Frima wil de risicoreserve verhogen en meer beweging.
En Jacqueline van Duinen (GL) wil de vaart er eveneens graag inhouden: 2009 moet een oogstjaar worden. De sportverplaatsingen moeten voortvarend aangepakt worden. Zij is zelfs bereid meer geld uit te trekken als er een beter plan komt.
Kortom: de coalitiepartijen willen het hooien niet temporiseren. Dat kan Haren zich ook niet veroorloven, begrijpen we van wethouder Liesbeth Boekel: allerlei bouwplannen genereren geld voor de gemeentekas en door uitstel komt de begroting in problemen.
De oppositiepartijen kijken er anders tegenaan. René Valkema (CDA) zegt dat de coalitie Haren in beweging ziet, maar zelf stil zit. Nu wil Valkema tevens terughoudendheid met bouwplannen: op dat gebied hoeft het college niet in beweging te komen. Maar de toegezegde avontuurlijke speelplek, de zonnepanelen op scholen, het kwaliteitshandvest, de klimaatneutrale gemeente, het duurzaam inkopen: wanneer wordt dat eens gerealiseerd?
Theo Berends (CU) vraagt zich af of de sportverplaatsingen niet opnieuw kritisch moet worden bekeken. De huizenmarkt stagneert, er is wereldcrisis. Alles is anders dan een jaar geleden. Tegelijk wachten sportverenigingen met smart op uitbreiding. Moet er niet heroverwogen worden? De CU wil dichtgeslagen deuren best weer op een kier openzetten.
Ook Menno Visser (D66) vraagt zich af of temporiseren niet wenselijk dan wel noodzakelijk is.

 

OZB
De gemeente Haren hanteert een inflatiepercentage van 4,25 %, terwijl de burgers overal horen en zien dat de (consumptie)inflatie om en nabij de 3 % wordt geschat. VVD, CDA en D66 en aanvankelijk ook de CU willen daarom dat de OZB niet meer verhoogd wordt dan met 3 %. Maar de andere partijen vinden dat onwenselijk: elke procent betekent een bedrag van € 35.000 voor de gemeente en voor de burger individueel maar een paar euro.
Arnoud Schuurman (VVD) wil van wethouder Boekel weten welk inflatiecijfer zij eigenlijk gebruikt: de prijsindex, de salarisinflatie; er schijnen wel vijf soorten inflatiecijfers te bestaan. Boekel houdt zich aan het inflatiepercentage dat het CPB in juni vaststelt. En dat was 4,25 %. De burger gaat uit van de prijsindex, stelt Schuurman. Dat cijfer ligt lager. Het zou beter met de burger gecommuniceerd moeten worden.
De CU gaat uiteindelijk niet mee in het voorstel de OZB te verlagen en daardoor staken de stemmen. De OZB-discussie zal later opnieuw gevoerd worden.

 

LEUKE IDEETJES
Menno Visser (D66) staat bekend om het regelmatig lanceren van ideeën. “U werkt als inspiratie voor de anderen”, constateert burgemeester Mark Boumans tijdens de vergadering. Want er worden heel wat leuke ideetjes ingebracht en vandaag eens niet door D66.
Jos Stroomer (PvdA) vindt dat er over de jeugd in Haren (4500 inwoners zijn jonger dan 20 jaar) vaak op negatieve wijze wordt gesproken: over de problemen die zij veroorzaken. Als de raad zich over jeugdzaken buigt, lijkt het meestal te gaan om het voorkomen van overlast. Dat is een negatieve insteek. Om daar tegenwicht aan te bieden, stelt Stroomer voor een jaarlijkse onderscheiding in te stellen in de vorm van een jeugdlintje, bestemd voor een jongere tussen 6 en 18 jaar, die een positieve bijdrage levert aan de Harense samenleving. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
Het CDA constateert dat de bomen in het centrum van Haren er beroerd aan toe zijn en stelt voor bomen in (verplaatsbare) bakken te plaatsen. Daar is weinig enthousiasme voor te bespeuren.
Theo Berends (CU) wil een collectieve verzekering voor vrijwilligers afsluiten bij de VNG. En in het kader van het duurzaamheidbeleid een dijk van zonnepanelen aanleggen langs de Dr. Ebelsweg. Als het Boeremapark wordt gerenoveerd, kan daar misschien een natuurijsbaan worden aangelegd?
De ondergrondse parkeergelegenheid van het nieuwe gemeentehuis is al uit de plannen geschrapt, omdat dat veel te duur zou worden. Maar de VVD wil opnieuw bekijken of het parkeren niet ondergronds kan op het Raadhuisplein / Haderaplein. Dit is de kans om dat deel van het centrum autovrij te maken. Wethouder Jeroen Niezen wil het nog wel eens bekijken, maar stelt op voorhand dat er geen extra geld voor beschikbaar zal komen.

Over één ding zijn alle raadsfracties het eens: de risicoreserve van de gemeente Haren moet met minstens een half miljoen verhoogd worden. Als er dan hooi van de vork valt, voordat er gouddraad uit gesponnen is, kan tenminste worden teruggevallen op de reserve.

Wil Legemaat