Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Haren weer gifvrij: raadsvergadering 21 april 2008

Haren weer gifvrij: raadsvergadering 21 april 2008 

De raadsvergadering duurt vanavond maar drie kwartier. Net lang genoeg om te besluiten dat de onkruidbestrijding in de dorpskom weer zonder chemische middelen zal worden uitgevoerd.
Er komt eind mei een opschoondag voor parken, waarbij ook basisscholieren zullen worden betrokken. Het samenwerkingsverband Regiocentrale Groningen krijgt een sterfhuisconstructie. En de actualisatie van de Welstandsnota wordt uitgesteld; eerst zal er een RTG over worden gehouden.
Een verslag.
Vragenuurtje
Menno Visser (D66) stelde een jaar geleden voor mee te doen aan de landelijke opschoonactie in maart. Daarvoor kreeg hij toen onvoldoende medewerking van andere partijen. Wethouder Niezen beloofde wel er nog eens naar te kijken. Visser heeft, samen met collega Hans Meles (CDA) ook nog eens goed gekeken en wel letterlijk: de heren zijn gaan kijken waar en hoeveel zwerfvuil er ligt op willekeurige trajecten. De hoeveelheid verschilt, maar overal ligt zwerfvuil, is de conclusie.
Visser vraagt vanavond hoe de wethouder er nu tegenaan kijkt en of een opschoonactie met scholieren tot de mogelijkheden behoort.
Wethouder Jeroen Niezen zegt dat het zwerfvuil hem ook een doorn in het oog is. ’s Winters zie je er meer van en het gemeentepersoneel komt dan juist minder vaak langs. Nu is er eind mei een landelijke opschoondag voor parken en daar wil Niezen de Harener basisscholen bij betrekken. Voor basisscholieren heeft het opschonen een opvoedkundige waarde; middelbare scholieren zullen het eerder als straf ervaren.
Jacqueline van Duinen (GL) weet dat de gemeente Haren het energieconvenant heeft ondertekend. In dat convenant noemt men het afvangen en in de grond stoppen van CO2 bij nieuwe kolencentrales ‘duurzame energie’. Maar dat is het niet, naar de mening van GL. Van Duinen wil weten of Haren door het ondertekenen van het convenant meedoet aan ‘zogenaamde’ duurzame energie?
Met het convenant heeft het Noorden een voortrekkersrol, meldt wethouder Liesbeth Boekel. Het betekent een forse reductie van CO2 en ondersteuning van projecten voor duurzame energie. Daarbij hoort ook ondergrondse opslag van CO2 en ja, dat ziet men als CO2-reductie.
Daaraan zou de gemeente Haren niet moeten meewerken, want het is geen duurzame energie, vindt Van Duinen.

Gemeenschappelijke regelingen
Burgemeester Mark Boumans brengt verslag uit van een vergadering van de Regiocentrale Groningen, een samenwerkingsverband, dat weinig toegevoegde waarde meer heeft voor de betrokken gemeenten. Op initiatief van de gemeente Slochteren is nu besloten de lopende taken af te ronden en de organisatie daarna te ontbinden.

Actualisatie Welstandsnota
Inspreker de heer Duim stelt dat de voorgestelde actualisatie een beperkt doel heeft. Later komt er een nadere uitwerking die voor het hele gebied moet gaan gelden. In dat verband heeft Duim enkele wensen: de Welstandscommissie zou een oordeel moeten geven over het passen van de bouwplannen in landschappelijk gebied en om dat te kunnen zou de commissie moeten worden uitgebreid met een landschapsdeskundige. Aangezien de informatie over de Welstandsnota pas enkele dagen geleden beschikbaar kwam, wil Duim graag dat de behandeling een vergadering wordt opgeschoven.
Jos Stroomer (PvdA) heeft een zelfde verzoek, maar om een andere reden. Hij vindt het een goed moment om de werking van de Welstandsnota eens onder de loep te nemen. Daartoe stelt hij de raad voor een RTG te houden, waar instanties en burgers kunnen worden uitgenodigd om eens van gedachten te wisselen.
Afgesproken wordt een RTG te houden en het onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering. Overigens komt er geen evaluatie van de Welstandscommissie.

Onkruidbestrijding in het centrum
In de vorige raadsvergadering staakten de stemmen met 7:7 bij de stemming over een amendement van PvdA, GL en D66 waarin gesteld werd dat voor de onkruidbestrijding in het dorpscentrum in het geheel geen chemische middelen meer mogen worden gebruikt, terwijl dat niet ten koste mag gaan van het niveau. Vanavond staat het onderwerp weer op de agenda en wederom dreigt het op een staken der stemmen aan te komen, want een van de raadsleden van GL is afwezig. Maar zie, precies op tijd komt Sjoerd Sipsma de raadszaal binnen. En zo wordt het amendement en daarna het geamendeerde voorstel aangenomen met 9 tegen 8 stemmen. Tegen zijn de fracties van VVD, CDA en CU.
Haren is weer gifvrij.

Om negen uur, drie kwartier na aanvang, kan burgemeester Boumans de vergadering reeds afsluiten.

Wil Legemaat