Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Open planprocesformule werkt! Commissievergadering over stationsgebied, 7 oktober 2008

Open planprocesformule werkt! Commissievergadering over stationsgebied, 7 oktober 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

woensdag 8 oktober 2008

Er is verheugend nieuws: de commissievergaderingen worden weer genotuleerd! Bestuurlijke vernieuwing of terug naar vroeger? Hoe dan ook: het is goed dat de meningsvorming wordt vastgelegd en niet wordt afgedaan met een besluitenlijstje.
Vanavond staan ondermeer de ontwikkeling van het stationsgebied op de agenda. De publieke tribune is goed gevuld.
Nog meer goed nieuws: de open planprocessformule die het college hanteert, bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld bouwplannen, werkt! Al in een vroeg stadium worden burgers en raadsleden interactief betrokken bij de plannenmakerij en met deze ‘input’ groeit een en ander naar een optimaal resultaat. Voor veel burgers is het wennen: de soms nog premature plannen of de alternatieven worden vaak gezien als een eindproduct, waar weinig meer aan te doen is. Zo hebben verscheidene bewoners van de Emdaborg nachtenlang slecht geslapen door de gedachte dat er achter hun achtertuin een parkeerstrook voor treinreizigers zal worden aangelegd. Zij hebben hun zorgen gemotiveerd aan de raad kenbaar gemaakt en gelukkig blijkt vanavond dat geen enkele raadsfractie het een goed idee vindt.
Een verslag

 

De gemeenteraad heeft onlangs een RTG gehouden over de ontwikkeling van het stationsgebied.
Het college heeft een basisplan met drie mogelijke varianten gepresenteerd. Het basisplan omvat ondermeer de aanleg van een fietstunnel onder het spoor op het station, de sloop van de zogenaamde Walstroflat, waarin zich wooneenheden voor 34 jongeren bevinden, de bouw van een stationsgebouw met zes bouwlagen aan de westkant van het spoor en de bouw van twee appartementengebouwen aan de oostzijde, een van drie en een van vier woonlagen. In variant 1 is het parkeerterrein op het maaiveld gesitueerd. Variant 2 voorziet in een parkeergebouw en in variant 3 wordt geparkeerd op de huidige groenstrook achter de huizen aan de Emdaborg.
Veel burgers hebben deelgenomen aan het RTG en daar hun zienswijze naar voren gebracht. Deze zienswijzen zijn ook nog schriftelijk naar de gemeenteraadsleden gestuurd. Tijdens de commissievergadering spreken drie omwonenden in.

Mevrouw Sinnighe, heeft, met anderen, haar zienswijze al in een brief verstuurd, maar wil graag nog even reageren op krantenberichten die suggereren dat zij tegen de aanleg van een tunnel zouden zijn. Zij zijn tegen het uitgeven van veel geld aan een fietstunnel, die zij niet zien als de beste oplossing in het kader van verkeersveiligheid. Het kan goedkoper, mooier en veiliger.
De heer Van de Brand verwoordt de zorgen van de bewoners aan de Emdaborg. Deze bewoners zijn niet tegen de aanleg van de tunnel, maar wel tegen de combinatie tunnelaanleg plus bouwen en verplaatsen van parkeergelegenheid. “Wij moeten het gelag betalen”, vreest Van de Brand. De huidige groenstrook geeft nog enige bescherming tegen geluidsoverlast. Als daar een parkeerstrook komt, komt er asfalt, verlichting en veel meer lawaai, niet alleen van de treinen, maar ook van auto’s en feestvierende treinreizigers. De sociale veiligheid zal ’s avonds en ’s nachts drastisch afnemen, de plek zal mogelijk hangjongeren aantrekken en vandalisme en diefstal uitlokken. De waarde van de huizen zal met circa 50.000 euro dalen. Veel bewoners en zeker ook de huizenbezitters hebben er slapeloze nachten van. Kortom: een parkeerstrook daar is volstrekt niet acceptabel.
Mevrouw Berghuis attendeert nogmaals op de wateroverlast die in het stationsgebied wordt ondervonden. Het lijkt haar een goed idee daar nader onderzoek naar te doen en de bouwplannen nog maar even uit te stellen.

 

Daarna is het woord aan de vertegenwoordigers van de raadsfracties. Zij hebben goed geluisterd naar de zienswijzen van de burgers en zijn daardoor zelfs aan het twijfelen geraakt.
Gea van der Vliet (VVD) zegt dat haar partij zich al jaren sterk maakt voor de aanleg van een fietstunnel, omdat dat dat de beste oplossing voor de grote verkeersstroom van Oosterhaar naar de westkant, over de spoorwegovergangen, lijkt. Na het RTG, waar niet bijzonder veel enthousiasme voor de fietstunnel was te bespeuren, heeft zij zich afgevraagd of ze door de jaren heen misschien een ‘tunnelvisie’ heeft ontwikkeld. Is dit wel de beste oplossing? Het succes van het Shared Spacebeleid in de gemeente heeft aangetoond dat het verkeer veiliger wordt als het fietsverkeer niet wordt gesepareerd. Van der Vliet wil graag nader onderzoek en een betere verkeerskundige onderbouwing. Ook het mogelijk afsluiten van de Nieuwe Stationsweg zou moeten worden onderzocht. Het is mooi dat men door de tunnel veilig van het ene naar het andere perron kan, maar komt er wel een hellingbaan voor mensen die slecht ter been zijn? En is het mogelijk om het tunneltracé zo aan te leggen dat de Walstroflat niet hoeft te worden afgebroken? Want de VVD gelooft best dat de huidige bewoners een nieuw onderkomen zullen krijgen, maar komt de goedkope woonruimte voor jongeren wel ooit terug? Het stationsgebouw met zes lagen vindt de VVD te hoog: “Dat willen wij eigenlijk niet”. Wat de drie varianten betreft: nummer 3, met parkeerstrook achter de huizen van de Emdaborg, is voor de VVD onacceptabel, vanwege de gevolgen voor de bewoners. Variant 2, met een gebouwde parkeergelegenheid, is te duur. Variant 1 vindt Van der Vliet de voordeligste en de mooiste en deze variant heeft dan ook de voorkeur van de VVD.
Paul Rolf (GL) meldt dat zijn partij al jaren voorstander is van de aanleg van een fietstunnel en van de aanpak van het stationsgebied. Vanwege het kosten/batenplaatje is GL geen tegenstander van een gebouw met zes bouwlagen. Stedenbouwkundig is zo’n gebouw ook best op z’n plaats in het stationsgebied. Niet alleen voor de huidige bewoners van de Walstroflat moet nieuwe en betaalbare woonruimte worden gevonden, er zal structureel weer betaalbare woonruimte moeten worden verwezenlijkt voor die doelgroep. Het gebouw met vier woonlagen dat Woonborg aan de oostzijde wil bouwen, is te hoog voor de bewoners van Wederikweg 52-60. GL is tegen parkeren achter de Emdaborg, ook vanwege de aantasting van de groenstructuur. De tunnel ligt niet centraal in Oosterhaar, maar relatief noordelijk. Is dat wel de beste plek? Ook GL wil een goede analyse van de verkeersproblematiek aan de Oude Middelhorst. Afsluiten van de Nieuwe Stationsweg lijkt een prima optie. Misschien kan die weg gebruikt worden om te parkeren? Rolf denkt niet dat een tunnel invloed heeft op de sociale veiligheid in het gebied. Zijn partij is tegen uitstel van de plannen.
Dieta Praamstra (CU) zegt het in grote lijnen eens te zijn met de VVD. Maar hoogbouw is voor de CU wel een optie. De CU wil graag dat de tunnel wordt aangelegd, al vraagt ook de CU zich af of het wel veiliger wordt als het fietsverkeer wordt gesepareerd: gaan de auto’s dan niet weer veel harder rijden? Dat zou onderzocht moeten worden en dan kan er misschien ook gekeken worden of er een fietsroute kan komen van de Anjerlaan via het stationsgebied naar het centrum. Parkeren achter de Emdaborg is voor de CU geen optie: Praamstra is het volledig eens met inspreker Van de Brand.
René Heikens (D66) wil weten of het technisch en financieel ook haalbaar is een auto- en fietstunnel aan te leggen aan de Oude Middelhorst. Zijn er landelijke richtlijnen die aangeven bij welke verkeersdruk de aanleg van een tunnel geboden is? Tijdens het RTG leek er weinig draagvlak te zijn voor de aanleg van een fietstunnel. Misschien waren de voorstanders niet gekomen? Het vraagt om nader onderzoek. Heikens suggereert een enquête onder de bewoners van Oosterhaar te houden. D66 is voor het behoud van goedkoop wonen voor jongeren: er moet gestreefd worden daar een oplossing voor te vinden. Wat betreft de commerciële functie van ruimte onderin het stationsgebouw: waar wordt dan aan gedacht: een Bruna met verkoop van treinkaartjes?
Constantijn de Lange (PvdA) raakte na het RTG aan het twijfelen: is die tunnel wel net zo gewenst door de bewoners als door de politiek? Hij wil, net als de VVD, graag nader onderzoek en hij sluit zich ook aan bij de opmerkingen van mevrouw Sinnighe. Is een gebouw van zes verdiepingen wel verstandig in verband met de waterhuishouding? Wat zijn de financiële gevolgen als er een of twee bouwlagen afgaan? Parkeren achter de Emdaborg vindt de PvdA geen optie. De Nieuwe Stationsweg kan wellicht worden afgesloten en daarna gebruikt worden voor parkeergelegenheid. Goedkope woonruimte is een belangrijk punt voor de PvdA. De Lange gelooft best dat de bewoners van de Walstroflat door Woonborg onderdak gebracht worden. Maar worden er uiteindelijk 34 goedkope woningen ingeleverd in het woonplan? Dat mag niet gebeuren. Jonge mensen horen bij elkaar, zij leven anders en een goede en betaalbare woonvoorziening dient weer terug te komen. De familie De Vries, wonend aan de Wederikweg, heeft een goed idee geleverd voor de twee woongebouwen aan de oostkant: een poortverbinding, waar de tunnel in uitkomt. Maar vier woonlagen is teveel voor de woningen in de omgeving.
Ook Jan Kooi (CDA) lijkt zo’n poortverbinding een goede suggestie. Hij is content over de gevoerde werkwijze: er valt wat te kiezen voor de raad. Het CDA wil aandacht voor de waterproblematiek en voor verkeersveiligheid. Kooi pleit voor een verkeersstructuurplan. Hij veronderstelt dat er nog wel wat verkeerskundige onderzoeken in de bureaula liggen. Het CDA pleit voor de aanleg van de tunnel. Maar de Walstroflat moet herbouwd worden. Met zes hoog bouwen heeft Kooi moeite, maar als het gebouw goed geproportioneerd is, kan het wel. Het CDA stelt voor een knip in de plannen te maken, zodat de tijd genomen kan worden voor de ontwikkelingen. Parkeren achter de Emdaborg is volstrekt onaanvaardbaar.
Wethouder Jeroen Niezen zegt blij te zijn dat de raad unaniem tegenstander is van parkeren achter de Emdaborg. Het college is voorstander van variant 1 en hoopt dat de raad snel nadere kaders zal stellen. In 2005, bij de vaststelling van het verkeer- en vervoersplan, waren de bewoners van de Oude Middelhorst al heel actief: er moest wat gebeuren. De spoorwegovergang daar wordt dagelijks door 4000 fietsers overgestoken, waaronder erg veel schoolkinderen. Een veilige en snelle fietsroute is van groot belang en een fietstunnel lijkt daarvoor de beste oplossing. De voorstanders van een fietstunnel hebben zich helaas nauwelijks laten horen bij het RTG. De fietstunnel speelde een rol in de verkiezingen en in het coalitieakkoord heeft de fietstunnel hoge prioriteit gekregen. De tunnel blijft een belangrijk onderdeel van de plannen, al zijn er vragen over de aansluiting aan beide kanten. De poort tussen de twee woongebouwen vindt Niezen een aardige suggestie. Een bouwwerk met zes verdiepingen kan een ‘landmark’ zijn: een markering met uitstraling. Het station is een belangrijke voorziening en Haren mag trots zijn een eigen station te hebben. Als in regioverband de lightrail wordt gerealiseerd, zal de betekenis en de verkeersintensiteit nog toenemen.
Van der Vliet (VVD) zegt dat de ondernemers die gaan investeren in het plan ‘Van Spoor tot Steeg’ is toegezegd dat er in het stationsgebied géén commerciële ruimtes zullen komen. Bij de commerciële ruimte moet gedacht worden aan een kiosk voor de reizigers, meer niet, antwoordt Niezen.
Voor de Walstroflatbewoners zal vervangende woonruimte geregeld worden, niet tijdelijk, maar echte woonruimte. Dat regelt Woonborg. Maar 34 nieuwe eenheden realiseren? De vraag naar woonruimte door deze doelgroep neemt af; het is nu al steeds moeilijker de woonruimte in de Walstroflat verhuurd te krijgen. Terwijl er in Haren juist veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen voor ouderen.
Van der Vliet zegt dat zij de jeugd wel graag in Haren wil houden.
De Lange (PvdA) denkt dat jongeren zich moeilijk mengen met ouderen en dat er dus voor de doelgroep apart gebouwd moet worden. “Anders heb je elke avond de politie over de vloer”. (Verontwaardigd gemor onder jongeren op de publieke tribune)
Bouwen in dat segment kost veel geld, zegt Niezen. Wat bouw je in welk segment en hoe verhoudt zich dat? Als de raad het per se wil, hoort daar een kostenplaatje bij. Natuurlijk zal bij de aanleg van de tunnel en de opgang naar de perrons gezorgd worden dat minder validen goed uit de voeten kunnen. Misschien een lift? Dat wordt nog nader onderzocht. De gecombineerde auto/fietstunnel waar Heikens (D66) het over heeft, kost minstens 7 à 8 miljoen en maakt minstens tien woningen aan de Oude Middelhorst onbereikbaar. Dat is geen reële optie. Er zal aandacht zijn voor de waterhuishouding: er moet meer water kunnen worden opgevangen in het gebied. Nu is het stationsgebied het afvoerputje van een deel van Haren. Het hoofdriool kan bij zware regenval het water niet snel genoeg kwijt. Een ander tracé voor de tunnel, zoals de VVD wil, is niet mogelijk. Dan wordt het moeilijker om de perrons met elkaar te vervlechten, het wordt onveiliger en onaantrekkelijker. Een knip in de plannen, zoals het CDA wil, vindt Niezen ongewenst: het wordt een integraal plan.
Ook wethouder Liesbeth Boekel benadrukt dat de tunnel in de plannen is opgenomen als antwoord op een roep uit de bevolking. Per dag 4000 fietsers die niet voor het spoor hoeven te wachten: dat is grote winst. Het goederenvervoer zal nog toenemen, dat betekent nog vaker wachter voor de spoorwegovergang. Een verkeerskundig onderzoek kan natuurlijk, maar de raad moet dan wel 10.000-20.000 euro bijramen, want dat zijn de kosten van zo’n onderzoek. Het afsluiten van de Nieuwe Stationsweg is ook voor het college een optie.
Mevrouw Sinnighe meent dat er dan beter in een auto/fietstunnel geïnvesteerd kan worden, want al die auto’s zullen ook vaker voor de overgang staan te wachten. Het verkeersprobleem wordt niet opgelost met een fietstunnel.
Farida van Timmeren, bewoonster van de Walstroflat, mengt zich, met toestemming van de raad, in het gesprek. Zij zegt het jammer te vinden dat voor de gemeente vergrijzing belangrijker is dan de jeugd! “Wij moeten er voor zorgen dat er straks kinderen komen om naar jullie scholen te gaan”. De bewoners hebben er weinig vertrouwen in dat Woonborg op korte termijn (binnen 18 maanden, is gezegd) alle bewoners aan nieuwe woonruimte heeft geholpen. Dat gaat misschien wel 18 jaar duren, denkt Farida.

Alle raadsfracties zeggen het onderwerp weer als bespreekstuk te willen behandelen tijdens de volgende raadsvergadering. Iedereen wil zich nog eens rustig beraden.
Burgemeester Boumans vat het besprokene nog even samen. Het basisplan lijkt op weinig weerstand te stuiten. De tunnel gaat door, de landmark ook en de Walstroflat wordt gesloopt. Dat wordt de richting. Maar aan de Emdaborg kunnen de bewoners weer rustig slapen: langs hun achtertuin komt geen parkeerstrook. Voor het overige zal de raad er opnieuw over spreken.
En nu maar hopen dat de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering niet de hele discussie opnieuw gaat voeren, zoals vroeger vaak gebeurde. Want dan zijn we echt terug bij AF.

Wil Legemaat