Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Over visie, ambitie, kaders, controle en vertrouwen: raadsvergadering 23 juni 2008

Over visie, ambitie, kaders, controle en vertrouwen: raadsvergadering 23 juni 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

dinsdag, 24 juni 2008

De laatste vergadering voor de zomervakantie heeft een lange agenda. Het is dan ook niet aan de voorzitter te wijten dat er pas middernacht afgehamerd kan worden.
Het gaat vanavond vooral over visie (op WMO, digitale dienstverlening bv), ambities (t.a.v. WMO, digitale dienstverlening enz.), de kaders die de raad stelt en de controle die de raad kan uitvoeren. Maar ook over vertrouwen in de politiek. Er is een vloedgolf aan amendementen en moties, die even snel worden aangeboden als ingetrokken. En er valt een reeks besluiten. Kortom: een boeiende raadsvergadering.

 

OPLEGNOTITIE WMO
In de raadsvergadering van januari presenteerde wethouder Anje Toxopeus het WMO beleidsplan ‘Thuis in Haren’. Verscheidene raadsfracties vonden toen dat de onderliggende visie en de planning onvoldoende duidelijk waren. De wethouder biedt nu een Oplegnotitie bij het beleidsplan, waarin, onder andere, de visie staat verwoord en tien beleidsvoornemens voor de komende vier jaar worden genoemd.
Maar deze oplegnotitie blijkt niet te voldoen aan de verwachtingen van de VVD en Groenlinks. Bernard Prenger (VVD) noemt het een ‘dunne visie’ en een beschrijving van wat er al gebeurt. Meer van hetzelfde. Hij wil duidelijk hebben wie de regie heeft, harde doelstellingen, een helder ambitieniveau, een tijdpad en een budget. Samengevat: een stuk waar de raad het college op kan afrekenen. Nu is de WMO volgens Prenger ‘een hoofdpijndossier, waar de raad de vinger niet achter krijgt’.
Jacqueline van Duinen (GL) sluit zich daarbij aan. Het gevraagde in januari wordt niet beantwoord met deze notitie, vindt zij. Wat zijn de jaarlijkse plannen en welk budget hoort daarbij? GL wil een jaarlijks werkplan met een bijbehorend budget en een jaarlijkse evaluatie. De raad moet de kaders stellen en controleren en GL kan dat niet op deze manier.
Theo Berends (CU) zoekt juist naar een vorm die recht doet aan de WMO: hij zou het geïntegreerd wil zien in het reguliere beleid. De WMO-activiteiten zijn over alle doelgroepen verdeeld. In deze notitie zijn de beleidsvoornemens meer algemeen gemaakt.
Menno Visser (D66) had in januari al geen enkele behoefte aan de oplegnotitie: hij vond het beleidsplan prima en voldoende. Je kunt van alle onderwerpen wel een aparte deelrapportage opvragen: verkeer bijvoorbeeld. Dat kost alleen maar ambtelijke inzet en geld.
De PvdA heeft gepleit voor de oplegnotities, stelt Janny Reitsma (PvdA). De visie uit de oplegnotitie vindt de PvdA nog steeds te mager en Reitsma heeft, met D66 en CDA, een amendement voorbereid met een aanvullende tekst (waarin de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staat). In combinatie met de tekst van het college (die gaat over kennen en gekend worden, participatie en een zorgvangnet) is het een krachtige visie. Het tien puntenplan noemt Reitsma krachtig en helder. Ook Reitsma vindt dat van de WMO geen apart beleidspunt moet worden gemaakt, maar dat WMO in alle doelgroepen herkenbaar moet zijn.
René Valkema (CDA) vindt dat het college goed bezig is met de WMO. Hij mist wel de rol van de kerken in de Civil Society.
Wethouder Anje Toxopeus is bereid de tekst van het amendement van PvdA, D66 en CDA toe te voegen. Want ook het college wil geen overheid die mensen afhankelijk houdt.
Prenger zegt het overzicht niet te kunnen houden als het beleid ‘overal staat’ in het reguliere beleid; hij wil een duidelijk overzicht, dat getoetst kan worden. Ook Van Duinen wil alles wat de WMO betreft gesepareerd aangeboden krijgen. Nadat de geamendeerde notitie is vastgesteld door de raad, dient GL een motie in, waarin gevraagd wordt om een jaarlijkse evaluatie, een apart werkplan met een bijbehorend budget. Deze motie wordt gesteund door GL, VVD en, verrassend, door het zo tevreden lijkende CDA en is daarmee aangenomen.

 

INFORMATIEBELEIDSPLAN
In het kader van het project ‘Een andere overheid’ moet de gemeente zich inspannen voor een betere (digitale) dienstverlening aan de burger. In het beleidsplan is een aantal deelprojecten uitgewerkt, waar de gemeente de komende jaren op inzet.
Van Duinen (GL) vindt het een goed plan, maar wel ingewikkeld. Zij is blij met het gevraagde ‘spoorboekje’: daarmee kan het college de maat genomen worden, maar stelt ook dat haar partij het plan heeft om de Rekenkamercommissie te gaan vragen de ontwikkelingen op dit gebied te gaan volgen.
Berends (CU) is blij met het beleidsplan. Het geeft aan wat er op ons af komt en in welk tempo. Hij is blij dat het college het ‘rustig aandoet’ met de uitgaven op dit gebied.
Niets zo onvoorspelbaar als de wereld van ICT, zegt Visser (D66). Hij kan zich inhoudelijk goed vinden in het plan. Het door GL bedoelde verzoek bij de Rekenkamercommissie heeft hij al eens ingediend, maar het is niet gehonoreerd.
Jos Stroomer (PvdA) is blij dat Haren geen koploper is op ICT-gebied. Het is hem nog niet geheel duidelijk waarheen de weg voert. De raad moet maar vertrouwen op de creativiteit en de kennis van het college. Hij hoeft geen aparte jaarlijkse rapportage, als ICT maar expliciet aan de orde komt in de jaarlijkse cyclus. Stroomer vraagt aandacht voor de snelheid van afhandelen en voor de begeleiding van burgers die digitaal niet goed uit de voeten kunnen.
Valkema (CDA) gaat van harte akkoord met het plan. Hij vraagt de schaaleffekten door samenwerking met de gemeente Tynaarlo te maximaliseren; het mag wat hem betreft één organisatie worden qua ICT. Het gewone loket moet wel blijven bestaan voor de niet gedigitaliseerde burgers. Het belangrijkste is de dienstverlening aan de burgers.
Burgemeester Boumans vindt de term ‘Andere overheid’ een rare uitdrukking. Alles gaat al zoveel meer digitaal dan vijf jaar geleden, dat van ‘anders’ niet meer gesproken kan worden. Het tempo dat Haren maakt, past bij de gemeente. Veel geld zit in manuren en niet zozeer in apparatuur. Haren wil graag, waar mogelijk, samenwerken met Tynaarlo, maar kwaliteit en continuïteit moeten gewaarborgd zijn. Om meteen de rekenkamercommissie te vragen de ICT-ontwikkelingen te volgen lijkt Boumans voorbarig: eerst is de raad aan de beurt.
Het Informatiebeleidplan wordt unaniem goedgekeurd.

 

BOUWSTENENBRIEF
Hein Frima (VVD) wil dat een deel van het geld dat door het Rijk in de meicirculaire aan Haren is toegezegd aan de burgers wordt teruggegeven in de vorm van OZB-verlaging. Welk percentage, welk bedrag, wil Visser (D66) weten. Dat weet Frima nog niet. Als het hele bedrag (€ 550.000) zou worden gerestitueerd zou de OZB met 15% verlaagd worden. Dat lijkt niemand een goed idee. Maar Frima wil de optie ‘teruggave’ openhouden. Sieling (PvdA) verwijt Frima te doen wat hij andere partijen altijd verwijt: het geld al uitgeven voor het binnen is.
GL gaat daar niet in mee, zegt Van Duinen (GL). De burgers kregen al eens 11.000 euro terug en nu weer 33.000. GL wil liever de bestaande voorzieningen in stand houden. En als het geld uit de meicirculaire wordt ingezet, dan liever in het kader van duurzaamheidprojecten. In het RTG heeft GL aangegeven de gevraagde (0,5 fte) communicatiemedewerker onnodig te vinden, maar nu wil GL wel akkoord gaan, mits deze persoon ook in het ambtelijk apparaat zelf meedraait en niet alleen wordt aangenomen om zich naar buiten toe te presenteren. Dat zegt burgemeester Boumans toe.
Berends (CU) wil het geld reserveren, want de gemeentelijke begroting sluit maar minimaal. Wat de OZB betreft is hij het eens met GL: er gebeurt al iets aan teruggave.
Het wezen van Share Space moet beter gecommuniceerd worden met de burgers. Verminderen van het gevoel van verkeersonveiligheid is volgens Berends ongewenst: juist dat gevoel maakt dat de burgers in Share Spacegebieden goed opletten.
Visser (D66) heeft vier moties voorbereid. Hij wil de burger minder vastrecht en meer per kilo afval laten betalen. De vaste lasten (medewerkers, auto’s) worden uit het vastrecht betaald, legt wethouder Boekel uit. Je moet uitkijken dat daar geen risico’s ontstaan. Bijvoorbeeld als mensen opeens veel minder afval aanbieden. Toch steunen alle raadsfracties het voorstel om te onderzoeken in hoeverre meer recht gedaan kan worden aan de door allen gedeelde wens: de vervuiler betaalt. Uitgangspunt blijft: kostendekkendheid.
Een tweede motie om milieubewustwording van kinderen te stimuleren wordt gesteund door PvdA en GL. De motie is overbodig, zegt burgemeester Boumans. Er is nog € 12.000, bedoeld voor duurzaamheidsprojecten voor de jeugd, genoeg voor de komende jaren. Er wordt onderzocht of er een Milieukist op de Mikkelhorst geplaatst kan worden en of er een lesprogramma kan worden ontwikkeld door Pabo-studenten. Des te beter: de motie wordt ingetrokken.
Visser heeft, met het CDA, een motie die voorziet in een buurtbudget voor wijken of dorpen. Daar zijn we al mee bezig, zegt wethouder Niezen: Dorpsontwikkelingsplannen, bv het Dorpsatelier in Noordlaren. Ook Glimmend Hart in Glimmen krijgt een budget.
De laatste motie betreft de visieontwikkeling Meerweg. D66 en CDA willen het budget voor bouwplancoördinatie verlagen met €35.000. Niezen meent dat daarmee de plannen voortijdig de nek omgedraaid worden. Er is meer formatie nodig voor alle bouwplannen in Haren.
Sieling (PvdA) wil aandacht voor duurzaamheid (middelen om visie te verwezenlijken), basisschool De Wissel (belangrijke brede school voor jeugdbeleid), tunnel bij station (moet er komen, desnoods uit eigen middelen gemeente), sport (mag niet in de knel komen) en WMO (tien puntenplan erg belangrijk).
Het CDA is blij met de steun van de PvdA voor de tunnel, zegt Valkema (CDA), die lijkt te denken dat zijn partij als enige een tunnel wil, terwijl de raad unaniem is in die wens. Hij wil graag de € 600.000 uit de verkoop van De Borg naar de algemene reserve overhevelen, na er een ton van gebruikt te hebben voor het Zernike College. Valkema is verder tegen verhoging van de parkeertarieven, zeker gezien het veelvuldig haperen van het betaalsysteem: ‘Zorg eerst maar eens voor een deugdelijk systeem’. Ook hij vindt dat het geld uit de meicirculaire naar de burgers terug moet, tenzij… het wordt gebruikt voor de tunnel. Het college verhaalt tekorten op de burgers, dan moeten nu de meevallers aan de burgers teruggegeven.
Stroomer (PvdA) vindt het onjuist te stellen dat tekorten maar worden verhaald op de burger. De laatste verhoging van de OZB is gedaan om de bestaande voorzieningen in stand te kunnen houden.
Wethouder Boekel zegt dat bij de volgende begroting zal worden beslist of het geld uit de meicirculaire naar de reserves zal gaan of dat een deel zal worden gebruikt om de OZB minder te verhogen.

 

OMVORMING OBS DE LINDE TOT NEVENVESTIGING VAN DE BRINKSCHOOL
Basischool De Linde heeft niet voldoende leerlingen (122) om zelfstandig te blijven voortbestaan. Om op die plaats toch een basisschool te houden dient De Linde een nevenvestiging te worden van de veel grotere Brinkschool (238). De bestaande differentiatie zal blijven. Er zijn absoluut gezien minder basisscholieren in Haren, maar ook lijken de bijzondere scholen relatief meer kinderen te trekken. Wethouder Toxopeus zal nagaan wat daarvan de oorzaak is.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

 

BESTUURLIJKE VERNIEUWING
Het vergadermodel wordt nader uitgewerkt. Berends (CU) wil graag eens op een andere avond dan maandag vergaderen en ook op locatie.
Marion Rohrich (GL) heeft bezwaar tegen de wijze waarop het Presidium gekozen wordt: dat moet via de raad.
Stroomer (PvdA) vindt de zinsnede waarin verwoord is dat persoonlijke uitingen van wethouders geen reden kunnen zijn die wethouder daarop aan te spreken in de raad, heel erg raar en gevaarlijk. Gea van der Vliet (VVD) stelt voor ‘wethouder’ door ‘college’ te vervangen (zo kan het college niet worden aangesproken op particuliere uitingen van een wethouder). Daarmee gaat iedereen akkoord.
Met de nodige aanpassingen en doorschuivingen wordt het voorstel goedgekeurd.

 

BRIEF CDA OVER WEGDEKRECLAME
Het CDA is van mening dat de wegdekreclame van de gemeente bij de architectenverkiezing (nieuwe raadhuis) in strijd is met de APV en, omdat het vormgevers’foutje’foefje met de letter ‘i’ tot stilstaan bij de wegdekreclame uitnodigt, de verkeersveiligheid in gevaar heeft gebracht. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en wat nu als Bakker Bart morgen vraagt ook op het wegdek reclame te mogen maken? Het college heeft reeds schriftelijk geantwoord dat de wegdekreclame niet in strijd is met de APV (het is niet toegestaan, tenzij de gemeente toestemming geeft), maar het CDA heeft dit punt op de agenda laten zetten om nogmaals aandacht te vragen voor iets wat in de ogen van het CDA nooit had gemogen: precedenten scheppen en de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
Burgemeester Boumans is niet bang voor precedentwerking en meent dat de democratie gebaat is geweest bij de wegdekreclame: de opkomst was hoog en er waren enthousiaste reacties.
Het optreden van het CDA bevalt Jos Stroomer (PvdA) allerminst. Hij verwijt het CDA in de krant een beschuldiging aan het adres van het college te hebben geuit: wetsovertreding. Het CDA moet zich eens de vraag stellen hoe we het vertrouwen van de burger in de politiek kunnen herstellen en vergroten in plaats van het te ondermijnen. Het CDA heeft onlangs op de markt gestaan om de burgers naar hun onvrede te vragen: een en al over het nieuwe raadhuis. Het CDA wil stellen: wij zijn goed en de andere partijen zitten te pitten. Valkema moet eens in Noordlaren komen kijken: daar is het hele dorp ondergekalkt in het kader van het dorpsfeest. Aldus Stroomer.
Valkema (CDA) zegt niet over één nacht ijs gegaan te zijn. Verkeersveiligheid is erg belangrijk. Het CDA wordt voortdurend benaderd vanuit de samenleving. Ook het CDA wil werken aan vertrouwen in de politiek. Wat de krant schrijft is een onjuiste weergave.

Vragen:
Op een vraag van Hans Meles (CDA) naar de toekomst van het Mercure hotel (onzeker; biedt werkgelegenheid aan 60 mensen en is de enige hotelaccomodatie in Haren; komt er woningbouw op die plek en welke rol speelt de gemeente?) antwoordt wethouder Jeroen Niezen dat de gemeente niet op voorhand beleid gaat maken. De voorkeur gaat uit naar een hotelfunctie op die plek; woningbouw lijkt niet wenselijk.
Janny Reitsma (PvdA) biedt wethouder Liesbeth Boekel een prachtig boek aan: ‘Vrij spel voor natuur en kinderen’ en begeleidt dit cadeau door de vraag: hoe staat het met de natuurlijke speelplaats? Het college zoekt naar een geschikte plaats (Boeremapark, De Wissel bv) en zal er daarna, samen met kinderen, invulling aan geven.
Theo Sieling (PvdA) heeft vernomen dat de kransen met 4 mei op de grond terecht zijn gekomen. Kan de gemeente voor staanders zorgen? En kunnen de raadsleden een uitnodiging krijgen? Burgemeester Mark Boumans is verbaasd dat raadsleden geen uitnodiging krijgen. Anderen vinden dat ook onnodig: het is een openbare aangelegenheid, wie wil gaan, kan gaan. Boumans zal e.e.a. aankaarten bij het 4 mei comité.
Jan Rake (GL) zou willen dat de gemeente Haren zich richting provinciaal bestuur duidelijk uitspreekt over het Scharlakenbos: dat het geen ander gebruik zal krijgen. Dat staat ook niet ter discussie, meldt wethouder Niezen. Maar de gemeente wil toekomstige procedures ook niet belemmeren door zich op van alles vast te leggen. GL betreurt dat.

Wil Legemaat