Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Raadsvergadering 1 september 2008

Raadsvergadering 1 september 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

dinsdag 2 september 2008

De eerste raadsvergadering na het zomerreces heeft een bescheiden agenda, maar duurt toch nog tweeënhalf uur. Over zelfstandige basisscholen, bestuurlijke vernieuwing en de kaderstelling voor de ijsbaan in Haren. Maar ook over verdwenen parkeervakken langs de Rijksstraatweg noordzijde en de dreigende sluiting van de peuterspeelzaal in Noordlaren. Een verslag

 

In het VRAGENUUR willen Bernard Prenger (VVD) en Jos Stroomer (PvdA) weten hoe het kan dat na de opknapbeurt van de Rijksstraatweg tussen Haren en Groningen de parkeervakken langs de weg verdwenen zijn. Het zou toch geen reconstructie worden; de inrichting zou in principe gelijk blijven. De bushaltes zijn nu met verhoogde perrons direct aan de straat gesitueerd. Kan zoiets zo maar op ambtelijk niveau besloten worden? Moet de communicatie met de bewoners niet duidelijker zijn? Straks moeten er allerlei dure aanpassingen plaatsvinden. Stroomer heeft vernomen dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Er gaan zelfs mensen op de weg zelf parkeren!
Wethouder Jeroen Niezen zegt dat alle aanwonenden in het voorjaar zijn uitgenodigd voor een informatieavond. Daar is gebleken dat er geen grote bezwaren bestonden tegen het opheffen van de parkeerhavens. De busperrons zijn gevolg van overheidsbeleid: hoge perrons zijn bij instappen makkelijker voor rolstoelen en voor mensen die slecht ter been zijn. Een halte aan de weg maakt dat de bus sneller kan invoegen op de rijbaan. Dat is allemaal met bewoners gecommuniceerd.
Dat zal formeel wel juist zijn, maar veel bewoners ervaren het anders, meldt Prenger. Wie niet op de informatiebijeenkomst was, is niet gehoord.
Stroomer wil een en ander nog wel eens in de raad bespreken.
In de krant stond een bericht over de voortgang van de bouw van het nieuwe raadhuis en de herinrichting van het Raadhuisplein, zegt Jacqueline van Duinen. Hoe is de stand van zaken en waarom staat dat nu al in de krant? Lezers denken dat het al zover is. Het is een vooraankondiging, zegt wethouder Niezen. We staan aan het begin van het proces. Over een paar maanden komen de eerste plannen.
Janny Reitsma (PvdA) heeft begrepen dat de peuterspeelzaal Klein Duimpje in Noordlaren moet sluiten omdat er te weinig kinderen zijn. Is er gekeken naar een combinatie met de jongste kleuters van de plaatselijke basisschool? Zulke combi’s zijn elders goed uitgepakt.
Wethouder Anje Toxopeus erkent de zorgelijke situatie in Noordlaren. Tot de herfstvakantie is er nog gelegenheid om het tij te keren. Zij neemt de suggestie van Reitsma mee.

 

VERZELFSTANDIGING OPENBAAR BASISONDERWIJS HAREN EN TYNAARLO
De gemeenten Haren en Tynaarlo willen het bevoegd gezag over het openbaar primair onderwijs overdragen aan een gezamenlijk op te richten stichting. Eén missie, één visie, maar met behoud van eigen identiteit. De gemeenteraden houden dan toezicht op de stichting.
Prenger (VVD) vreest dat de verzelfstandiging zal leiden tot een grotere verantwoordelijkheid en een omvangrijker taak voor de gemeenteraad. Hij voorziet bureaucratisering en een extra bestuurslaag.
Het tegendeel is waar, meent Menno Visser (D66): de gemeenteraad komt juist meer op afstand.
Ook van Duinen (GL) heeft het anders gelezen dan Prenger. Zij wil allereerst alle lof uitspreken voor het gevoerde proces: transparant gevoerd, helder geschreven. De verscheidene MZraden zijn gehoord en hun opmerkingen naar tevredenheid verwerkt. Alle partijen zijn op een goede manier bij het proces betrokken. In de nieuwe constructie heeft de gemeenteraad niet langer twee petten op. De individuele scholen kunnen hun eigen identiteit behouden, iets wat GL belangrijk vindt.
Theo Berends (CU) sluit zich daar volmondig bij aan. Complimenten en dank voor het heldere proces.
Ook Reitsma (PvdA) heeft waardering voor het werk en kan zich in het resultaat goed vinden. Wel wil zij graag weten of er nog pijnpunten zijn in de huisvesting en hoe het staat met het gemeentepersoneel dat tot nu actief was voor het basisonderwijs.
René Valkema (CDA) is ook tevreden. Het scheiden van de petten en het bewaren van de eigen identiteit spreken het CDA erg aan.
Wethouder Toxopeus is in haar nopjes met de complimenten en waardering. Het besturen van openbaar onderwijs voor twee gemeentes door één orgaan zal efficiënter werken en minder kosten. Er komt geen extra bestuurslaag. Wat de huisvesting betreft: in Haren moet er elk jaar extra geld bij voor de energierekeningen van de scholen; ook het bijzonder onderwijs krijgt dan zo’n bedrag. Er wordt toegewerkt naar een systeem waarin elk schoolbestuur (voor alle openbare scholen in Haren en Tynaarlo is dat dan de nieuwe stichting) kunnen aankloppen bij de gemeente voor dergelijke kostenoverschrijdingen.
Het onderwijzend personeel gaat een-op-een over, maar het ondersteunend personeel van de gemeente zal zich moeten melden voor een nieuwe functie bij de stichting. Als men past in het profiel beslist de plaatsingscommissie over een nieuwe aanstelling, anders gaat het sociaal plan in werking. Toxopeus noemt dat ‘frictiekosten’.
Burgemeester Boumans noemt de wijze waarop de verzelfstandiging van het basisonderwijs vorm heeft gekregen toepasselijk: ‘een schoolvoorbeeld van hoe het moet en kan.’

 

KADERSTELLING IJSBAAN
In het kader van de sportverplaatsingen hebben de voetbalverenigingen het terrein van de ijsbaan Scharlakenhof nodig. Voorgesteld is om de ijsbaan te verplaatsen naar de Klaverlaan. Dat gaat echter € 795.000 kosten. In de raadsvergadering van mei zijn de raadsfracties daar erg van geschrokken. Allerlei goedkopere oplossingen werden toen geopperd, de meeste leidend tot opheffing van de Harense ijsbaan. Uit het verslag van 26 mei:

“De kosten van de verhuizing van de ijsbaan hebben alle fracties schrik gegeven. Is dat niet vreselijk veel geld voor het zeldzame schaatsplezier?
De heer Duim spreekt in, betoogt dat schaatsen op natuurijs met de klimaatverandering steeds minder vaak zal kunnen. Hij ziet goede alternatieven in Kardinge, op kunststofijsbanen en op de natuurijsbaan van Paterswolde.
Er zijn natuurijsbanen in Noordlaren, Glimmen, Onnen en Paterswolde, is dat niet voldoende, vraagt Hein Frima (VVD).
Paul Rolf (GL) stelt voor om de leden van de Harense ijsvereniging op schaatsdagen te compenseren met gratis schaatstickets voor de ijsbaan Kardinge.
Wanneer de verplaatsing naar de Klaverlaan doorgaat ziet Menno Visser (D66) mogelijkheden om de Zorgboerderij te laten fungeren als ijsbaangebouw. Ook kan onderzocht worden of er niet een combi gemaakt kan worden met een skeelerbaan.
Is er wel behoefte aan een multifunctionele ijsbaan, wil Janny Reitsma (PvdA) weten. Zijn er alternatieven besproken met het bestuur van de ijsbaanvereniging?
Acht ton is veel geld, zeker in verhouding met het rendement = aantal schaatsuren, meent Theo Berends (CU). Voor € 20.000 kan er een kunststofbaantje gelegd worden. Dan zou je al heel wat jaren vooruit kunnen.
Wethouder Boekel stelt dat de raad haar de opdracht heeft gegeven in goed overleg met de sportverenigingen de verplaatsingen te regelen en alle verenigingen goede alternatieve accommodatie te bieden. Moet ze nu tegen de ijsbaanvereniging zeggen: het wordt te duur, u moet zich maar opheffen en elders gaan schaatsen? Dat is onbetrouwbaar bestuur. Het zou haar niet verbazen als de ijsbaanvereniging dan de handdoek in de ring gooit en afhaakt.”

Inmiddels heeft het college op basis van alles wat op 26 mei is gesuggereerd vijf alternatieven geformuleerd en wil daarvan twee nader onderzoeken. Het college vraagt de raad om nadere kaderstelling en doet daartoe een voorstel: “Het bij voorkeur in overleg met de ijsvereniging Scharlakenhof vorm geven aan het medegebruik vanuit Haren van de ijsbanen in Onnen, Noordlaren en Glimmen en het opstellen van een formule, waarbij voor de inwoners van de gemeente en met name voor de jeugd schaatsactiviteiten en / of –lessen worden georganiseerd op een kunstijsbaan in de omgeving”.
René Valkema (CDA) noemt het voorstel onbehoorlijk en onbegrijpelijk. De oorspronkelijke kaderstelling vindt hij nog altijd de beste. En de alternatieven hoeven pas voor 1 december aangeboden, als onderdeel van een integraal voorstel over alle sportverplaatsingen. Het college toont volgens hem weinig respect voor de Harense gemeenschap.
Reitsma (PvdA) is van mening dat er in mei een andere opdracht is gesteld: samen met de ijsbaanvereniging zoeken naar alternatieven. Er is geen contact geweest met het ijsbaanbestuur. Nu ligt er ook een brief van de Hortusdirectie, die een kunststofschaatsbaan wil aanleggen. De PvdA wil alle alternatieven op een rij.
Wethouder Liesbeth Boekel toont verontwaardiging: de enige die in mei wilde vasthouden aan de oorspronkelijke afspraken was zij! De raad twijfelde aan van alles en wilde allerlei alternatieven die niet in het belang van de ijsbaanvereniging waren. Direct na de vergadering heeft Boekel het ijsbaanbestuur gebeld. Voor de bestuursleden was alles onbespreekbaar: zij beheren en besturen een ijsbaan en zien geen taak voor zichzelf in samenwerking met Onnen of om kinderen naar Kardinge te vervoeren.
Visser (D66) bevestigt dat Boekel het in mei heeft opgenomen voor het ijsbaanbestuur. Visser staat positief tegenover het voorstel van de Hortus, maar er is op zich geen verband met de ijsbaanverplaatsing. Ook als er geen sportverenigingen verplaatst zouden worden, zou de Hortusdirectie met zo’n voorstel komen. Maar misschien is er wel een financiële relatie te leggen. Dat is dan een verbreding van de kaderstelling.
Berends (CU) wil eerst een totaalplaatje zien, met de kosten van alle sportverplaatsingen, inclusief de hockey. Pas dan kan hij beoordelen of 8 ton voor de ijsbaan teveel is.
Van Duinen (GL) sluit aan bij Visser, ook zij wil een verbreding van de kaderstelling met een kunststofschaatsbaan in de Hortus.
Hein Frima (VVD) vindt het een lastig geval. Het bestuur van de ijsbaan bestaat volgens hem uit maar één persoon. Er wordt vanuit het negatieve geredeneerd. Frima wil denken vanuit kansen en niet vanuit belemmeringen. De vraag moet zijn: hoe krijgen we Haren aan het schaatsen? Dit in relatie tot de 8 ton, die de verplaatsing gaat kosten. Voor dat geld willen hij en zijn buurman wel een ijsbaan exploiteren. Een RTG over dit onderwerp zal volgens hem veel burgers trekken.
Burgemeester Boumans zegt dat de raad wel moet vertrouwen op de kostenramingen. Een gerenommeerd bureau heeft die gemaakt. In mei stelde Boumans dat alles wat de raad suggereerde, inhield dat het ook een mogelijkheid is dat de ijsbaan verdwijnt. “Toen heb ik u in de ogen gekeken en u knikte allemaal van ja.”
Na enige discussie en een schorsing besluit het college het voorstel toch te handhaven. Een aangenomen amendement van Visser (D66) haakt de kunststofschaatsbaan aan bij alternatief 5 en een amendement van Reitsma (PvdA) voegt alternatief 3 (zoeken naar een goedkopere locatie voor de ijsbaan) toe. Misschien is er ergens grond te huur. Maar voor alles geldt: de raad wil de afspraken en onderzoeken in goed overleg met het ijsbaanbestuur.

 

BESTUURLIJKE VERNIEUWING
De commissievergaderingen zijn weer terug, maar de RTG’s zijn niet verdwenen. De laatste worden gehouden wanneer daar aanleiding voor is. Alle openbare vergaderingen zijn voortaan op maandag. Er is een nieuw vergaderschema, maar veel raadsleden vrezen een verzwaring van hun taak in te besteden tijd. Na een jaar zal er geëvalueerd worden, belooft burgemeester Boumans.

Wil Legemaat