Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Raadsvergadering maandag 18 februari 2008

Raadsvergadering maandag 18 februari 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

dinsdag, 19 februari 2008

Vrijwel alle aanwezigen hopen dat de raadsvergadering vanavond niet zo lang zal duren als vorige keer. Toen werd het half twaalf. Burgemeester Mark Boumans is stellig van plan het vanavond kort te houden; hij is grieperig. De agenda wordt voortvarend aangepakt. Toch zal het dit keer kwart voor twaalf worden en de vergadering verloopt steeds rommeliger. Voor de aanwezigen op de tribune is het soms bijna niet te volgen: gaat het nu over het voorstel of over de motie?
Er is irritatie bij de raadsvoorzitter over het woordgebruik van de raadsleden. Maar die blijken een andere lading aan hun woorden toe te kennen dan Boumans.
Uiteindelijk worden alle geagendeerde voorstellen aangenomen, de meeste unaniem. Wie in Haren een terras exploiteert zal hiervoor vanaf nu tegen betaling van 300 euro een vergunning moeten aanvragen, er hoeven in de toekomst veel minder huizen gebouwd te worden dan gevreesd, maar niet minder dan er nu al in de planning staan, het onderzoek naar De Vork als bouwlocatie is voorlopig van de baan, zorgboerderij De Mikkelhorst gaat een biomassacentrale installeren, we blijken veel meer te gaan uitgeven aan ICT en dus minder geld over te houden en het WMO-beleidsplan is eindelijk goedgekeurd. Een verslag.

Vragenuurtje
Het maandelijkse vragenuurtje hoeft vanavond maar tien minuten te duren.
Hans Meles (CDA) brengt de ‘neverending story’ van de slagbomen van de parkeergarage Brinkhorst weer even onder de aandacht. De slagbomen zijn het afgelopen anderhalf jaar niet of nauwelijks in bedrijf geweest. Meles wil weten of er eigenlijk nog wel aan een technische oplossing gewerkt wordt en hoe groot de financiële schade voor de gemeente inmiddels wel niet is. Wordt die nog verhaald?
Wethouder Liesbeth Boekel antwoordt dat de Ingebrekestelling inmiddels is verzonden naar de huidige leverancier (om de moeilijkheden op te lossen is vorig jaar van leverancier veranderd). De leverancier heeft de apparatuur drie weken geleden meegenomen om te herstellen en te testen. De schade, geleden ten tijde van de vorige leverancier, is niet te verhalen, maar voor gederfde inkomsten en ambtelijke kosten van vorig jaar zomer tot nu wordt een bedrag van € 60.000 geclaimd. De zaak is in handen van een advocaat.
De zebra’s in de dorpskom zijn bijna niet meer zichtbaar, heeft Meles geconstateerd. Die zouden hersteld worden zodra het droog weer is, is vorig jaar al beloofd. Wordt dat nog ooit aangepakt?
Meles heeft niet goed opgelet, meent wethouder Boekel. Twee maanden geleden zijn de zebra’s opnieuw geschilderd, maar de weersomstandigheden waren zo ongunstig dat de verf thans alweer afgesleten is. Zodra het weer gunstig is, gaat de kwast er opnieuw over.
Jos Stroomer (PvdA) heeft in de bladen gelezen dat er discussie is over opheffing van de Welstandscommissies. Met name burgemeester Wallage van Groningen zou hier een voorstander van zijn. De PvdA Haren zou zulks betreuren en vraagt naar de visie van het college. Misschien kan het college, in daartoe geëigende gremia waar Wallage ook in zit, de visie van Haren overbrengen?
Wethouder Jeroen Niezen kan geen klip en klaar collegestandpunt melden om de eenvoudige reden dat er niet over gesproken is in het college. In het algemeen vindt de gemeente Haren de Welstandscommissie een belangrijk orgaan, waar veel gebruik van gemaakt wordt.
Burgemeester Mark Boumans suggereert dat Stroomer wellicht ook de weg weet in zijn eigen partij om Wallage aan te spreken.

Subsidie voor biomassacentrale zorgboerderij De Mikkelhorst
Zorgboerderij De Mikkelhorst wil een biomassacentrale installeren waarmee de zorgboerderij en de bijbehorende kassen duurzaam verwarmd kunnen worden. De centrale kost € 341.000 en aan de gemeente wordt een bijdrage van € 25.000 gevraagd. De Provincie heeft inmiddels besloten de daar aangevraagde subsidie te verstrekken. Het college van de gemeente Haren stelt voor positief te beslissen over de aanvrage en het geld te halen uit het Stimuleringsfonds Duurzaam Bouwen. Daarin zit momenteel een bedrag van € 64.000 en er wordt niet vaak een beroep op het fonds gedaan.
Alle raadsfracties vinden het een goed initiatief van De Mikkelhorst. Wel zijn er vragen over de continuïteit van de instelling zelf, nu daar moeilijkheden zijn, de eventuele schadelijke milieueffecten en de veronderstelde educatieve waarde van het project.
Wethouder Boekel meldt dat het college er vertrouwen in heeft dat het bestuur van de zorgboerderij er in slaagt het bedrijf voort te zetten. Er wordt keihard aan gewerkt. En mocht het, wat Boekel niet verwacht, toch niet lukken, dat houden gebouwen met biomassacentrale hun waarde. De educatieve waarde zit ‘m in het feit dat er in de regio niet veel van zulke biomassacentrales zijn: De Mikkelhorst krijgt daarmee een voorbeeldfunctie. Naar de mening van Boekel is een biomassacentrale CO2-neutraal: de uitstoot kan nooit meer zijn dan het gebruikte materiaal nodig heeft gehad om te groeien… (Een redenering die ook opgaat voor een kolencentrale! WL)
De raad besluit unaniem de subsidie toe te kennen.

Terrasvergunning
Verscheidene Harense horecagelegenheden bieden bij mooi weer terrasgelegenheid, veelal op gemeentegrond. De gemeente gedoogt dit en het heeft nog nooit tot moeilijkheden geleid. Toch wil de gemeente dat ondernemers voortaan eenmalig een vergunning aanvragen voor het inrichten van een terras. In het vergunningsysteem zijn regels opgenomen over de begrenzing van het terras en de openingstijden. De kosten per vergunning, of het terras nu vier of veertig stoelen groot is, bedragen waarschijnlijk € 300. Er zijn vier manuren gemoeid met het verstrekken van een vergunning. De ondernemer moet dat bedrag betalen, want een en ander dient voor de gemeente budgetneutraal te geschieden.
Na enige discussie gaat de raad akkoord met dit voorstel.

Gewijzigde prognose bouwopgave in het kader van de Regio Groningen-Assen
Bij de laatste monitoring is gebleken dat de gemeente Haren het aantal te bouwen woningen in de periode 2007-2020 drastisch naar beneden kan bijstellen: van gemiddeld 165 naar 90 woningen bruto (=inclusief herbouw sloopwoningen) per jaar. Goed nieuws voor iedereen die aanhikt tegen de regionale bouwverplichtingen. Kunnen er nu ook bouwplannen geschrapt worden? Hoeven de hockeyvelden niet meer verplaatst te worden? Hebben de nieuwe cijfers invloed op de afspraken binnen de GEM?
Niets van dat al, meldt wethouder Niezen. Alle mogelijke bouwprojecten in Haren bij elkaar opgeteld komt Haren ongeveer net uit op dat aantal van 90 woningen per jaar. Misschien kan er op enkele locaties wat verschoven worden of uitgesteld, maar in principe hoeft er niets geschrapt, hebben de nieuwe cijfers geen consequenties voor de GEM en geen financiële consequenties voor de gemeente. Wel hebben de nieuwe gegevens gevolgen voor mogelijke latere bouwplannen en bijbehorende onderzoeken: er zal nu bijvoorbeeld geen onderzoek meer gedaan worden naar bouwmogelijkheden in De Vork.
Maar daarover heeft het CDA andere gedachten. Jan Kooi (CDA) tovert heel andere cijfers tevoorschijn. In een voor uw verslaggever onnavolgbaar betoog komt Kooi tot de conclusie dat Haren bij ongewijzigd beleid 586 woningen teveel gaat bouwen. Daarom is er een wijziging van beleid nodig. Kooi verwijt het college niet volledig te zijn geweest met de informatieverstrekking; van transparantie is ook geen sprake.
Van Jos Stroomer (PvdA) hoeft het Woonplan en de GEM niet open gebroken. De PvdA hecht aan de afspraken die gemaakt zijn in regioverband. Wel zou hij graag zien dat er goed wordt gekeken naar de verdeling in prijsklassen en hij vraagt niet te bezuinigen op sociale woningbouw.
Gea van der Vliet (VVD) heeft andere zorgen: minder woningen bouwen betekent minder OZB-inkomsten. Zij wil ook graag de visie van het college op de uitwerking vernemen.
Theo Berends (ChristenUnie) is blij met de lagere bouwopgave, maar zou graag zien dat er nu eindelijk eens werkelijk gebouwd ging worden. Er is geld te krijgen bij VROM, maar dan moet er wel gebouwd gaan worden.
Na nog wat gesteggel over de cijfers van het CDA gaat de raad unaniem akkoord met de vaststelling van de naar beneden bijgestelde bouwopgave.

Beleidsplan WMO
Het Beleidsplan WMO ‘ Thuis in Haren, goed voor elkaar’ stond al op de agenda van de vorige raadsvergadering. Toen waren er zoveel vragen, onder andere over visie en regie, dat de zaak is aangehouden. Inmiddels heeft wethouder Anje Toxopeus een heleboel vragen schriftelijk beantwoord en een oplegnotitie, te verschijnen voor de zomervakantie, toegezegd.
Het debat eind januari is pittig en uitbundig duaal geweest. Dat hebben de betrokkenen kennelijk als bijzonder plezierig ervaren, want de collegepartijen en de wethouder maken er expliciet melding van hoe prettig het is dat je ‘met vrienden scherp en duaal kunt debatteren’. Dat geeft juist het vertrouwen in elkaar aan, zegt Janny Reitsma (PvdA). Ook Toxopeus lijkt ervan genoten te hebben.
Alle raadsfracties zijn blij met de inmiddels verstrekte informatie en met de toegezegde oplegnotitie, waarin visie, beleidslijnen en regie zullen worden verhelderd.
Moties van CDA en D66 over buurtbudget, burenhulpcentrale en inrichting publieke ruimte worden of ingetrokken of niet aangenomen.
Het beleidsplan wordt uiteindelijk unaniem aangenomen.

Beheersbegroting
De Beheersbegroting is een tussentijds overzicht en eventueel een bijstelling van de lopende begroting. Vorig jaar is in de raad besloten de Beheersbegroting niet meer op de agenda te zetten. De Bouwstenenbrief is het eigenlijke middel om de begroting bij te stellen. Toch heeft het college gemeend dat het nodig is om een Beheersbegroting ter bespreking aan te bieden. De reden is dat er forse verschuivingen zijn. Was er een paar maanden geleden nog een structureel begrotingsoverschot van € 450.000, aangevuld met een paar geweldige financiële meevallers van in totaal ruim drie miljoen, waarmee het weerstandsvermogen van de gemeente kon worden gespekt en waardoor de OZB iets minder sterk verhoogd hoefde te worden, nu blijkt dat geld opeens nodig te zijn voor, onder andere, uitgaven voor ICT en het project De Andere Overheid.
Alle raadsfracties tonen zich geschrokken en verbaasd.
Jacqueline van Duinen (GL) vraagt of de overschotten van de WMO-gelden niet erg gemakkelijk worden doorgesluisd naar ICT. Welke efficiencywinst gaat Haren eigenlijk behalen met doorgevoerde automatisering? Valt de OZB-matiging wel te handhaven?
Theo Sieling (PvdA) wil wel een nadere onderbouwing zien van de extra middelen voor ICT.
Gea van der Vliet (VVD) meldt dat de VVD teleurgesteld is door de tegenvallers die kennelijk niet voorzien waren, geschrokken is van de tegenvallers door fouten en verbaasd dat er opeens zoveel geld nodig is voor ICT: dat was toch wel te voorzien geweest?
Arnoud Schuurman (VVD) heeft berekend dat er voor € 700.000 aan nieuw beleid is opgevoerd en dat is in zijn ogen niet mogelijk zonder toestemming van de raad. Er moet een raadsvoorstel komen voor dat nieuwe beleid.
René Valkema (CDA) is het met Schuurman eens. Het college valt op door het verhullen van feiten, zegt hij. Er is drie miljoen extra binnen gekomen: waar is dat geld allemaal gebleven? Het CDA heeft grote zorgen over het gebrekkige weerstandsvermogen van de gemeente.
Theo Berends (CU) is ook geschrokken en verrast. Het gaat om grote bedragen. Net nu de raad kon denken: er komt wat financiële ruimte, misschien is er nu eens geld voor wat leuke nieuwe plannetjes, is het geld al weer verschoven.
Wethouder Boekel zegt dat de Beheersbegroting een uitwerking van beleid is. De uitgaven voor ICT zaten er aan te komen. Er wordt niets verhuld. Het weerstandsvermogen kan alleen omhoog als een positief resultaat is.
Burgemeester Boumans zegt dat het geld voor ICT niet is om voorop te lopen, maar om ‘aan de maat te blijven’. Hij verwacht niet veel efficiencywinst. Van ICT wordt het niet per definitie goedkoper. Er is veel regelgeving van de rijksoverheid, waaraan voldaan moet worden en waar geen extra geld voor komt.
Boumans toont zich geïrriteerd. Hij maant de raadsleden hun woorden beter te kiezen. De raad mag informatie vragen en onderbouwing wensen. Maar het gebruik van het woord ‘transparantie’ duidt volgens hem op een breuk in het vertrouwen in het college. Het college doet geen stiekeme dingetjes. Als de raadsleden het er niet mee eens zijn, dan moeten ze maar tegen stemmen. “U moet uitkijken met wat u zegt”.
De opmerkingen van de burgemeester vallen bij enkele raadsleden niet in goede aarde. Van der Vliet (VVD) zegt het vervelend te vinden dat legitieme vragen over de grote verschuivingen op de begroting worden opgevat als gebrek aan vertrouwen. Valkema (CDA) vindt dat Boumans het woord ‘transparant’ dat wel vaker valt in de raad, wel erg zwaarbeladen maakt.
Boumans laat weten zich de laatste tijd gestoord te hebben aan de negatieve berichtgeving over de gemeente Haren. Dat heeft zijn opstelling vanavond kennelijk beïnvloed.
De beheersbegroting wordt uiteindelijk goedgekeurd met de aantekening dat VVD en CDA voor nieuw beleid een raadsvoorstel willen zien.

Nieuwe procedure Bouwstenenbrief
De fractie van D66 heeft een voorstel gedaan voor een andere procedure bij de behandeling van de Bouwstenenbrief. Daarmee kunnen de inwoners meer en beter betrokken worden bij het beleid.
Alle fracties vinden het een goed idee de burgers meer te betrekken, maar de voorgestelde procedure vraagt volgens VVD, PvdA en GL teveel ambtelijke inzet en is te uitvoerig. GL wil voor de behandeling van de BSB een commissievergadering instellen. Na discussie wordt besloten de kwestie in te brengen bij de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.

Verruiming Begrenzing Nationaal Landschap
Jan Rake dient namens de fractie van GL een motie in die het college opdraagt aan GS door te geven dat de gemeente Haren een verruiming van de begrenzing van de Drentse Aa in het Nationaal Landschap Drentse Aa wil.
Theo Berends (CU) maakt zich zorgen over de beperkingen die dit mogelijk met zich mee brengt voor de agrariërs in dit gebied. De PvdA en VVD delen deze zorgen. De landbouwers in dit gebeid zijn erg belangrijk en mogen geen schade ondervinden van een ruimere begrenzing.
Wethouder Niezen zegt dat ook het college die mening is toegedaan. Een verruiming is zeer gewenst, maar de gemeente Haren wil het aantal boeren dat er nog is, behouden. De provinciale gedeputeerden hebben hem nog niet de verzekering kunnen geven dat verruiming geen gevolgen heeft voor de agrariërs.
Aangezien de neuzen in Haren gelijk gericht lijken te zijn, trekt Rake de motie in.

Om kwart voor twaalf kan de voorzitter eindelijk de vergadering sluiten.

Wil Legemaat