Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Sportverplaatsingen, Lokaal Loket en stadsduiven: commissievergadering 2 december 2008

Sportverplaatsingen, Lokaal Loket en stadsduiven: commissievergadering 2 december 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

Drie jaar na het besluit om verscheidene sportverenigingen te verplaatsen in het kader van de bouwplannen in het DHE-gebied, verkeren de betrokken sportverenigingen nog altijd in onzekerheid over hun toekomstige huisvesting en over het tijdstip waarop de verhuizing zal plaatsvinden. In mei 2008 is een nadere uitwerking gepresenteerd, maar die bood, volgens de raad, onvoldoende duidelijkheid, met name wat betreft de financiële dekking, de kosten voor de herhuisvesting van de ijsbaan en het ontbreken van locaties waar de Blauwe Ruiters en de hockeyvereniging in de toekomst kunnen worden gehuisvest. Het college beloofde vóór 1 december met duidelijkheid te komen. Maar vanavond blijkt dat nog lang niet alles duidelijk is.
Zijn de voorstellen rond het Lokaal Loket wel in overeenstemming met dat wat de burgers en de WMO-adviesraad willen? En is de gevraagde formatie geen uitzetting van beleid en derhalve aangewezen op de Bouwstenenbrief 2010?
Hoe kan de duivenoverlast rond de dorpskerk het beste bestreden worden: moet er een voederverbod komen of zou de gemeente de beestjes zelf moeten gaan voeren en verzorgen in een duiventil, zodat de voortplanting met nepeieren gemanipuleerd kan worden? Een ouderwetse commissievergadering met vijf insprekende burgers en een volle publieke tribune. Een verslag.

 

Voorafgaande aan de commissievergadering wil Menno Visser (D66)duidelijkheid over de rol van de commissievergadering ten opzichte van de raadsvergadering. De politieke discussie hoort volgens hem thuis in de raadsvergadering en de commissievergadering is er om informatie uit te wisselen.
Dat is ook zo, beaamt burgemeester Mark Boumans, maar in de commissie Bestuurlijke Vernieuwing is afgesproken dat de commissie (alleen unaniem) kan besluiten om onderwerpen als hamerstuk door te sturen naar de raadsvergadering. Dit om dubbele discussies te voorkomen. Maar elk raadslid kan elk onderwerp als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering zetten.

 

VERPLAATSING SPORTACCOMODATIES
In de raadsvergadering van 30 januari 2006, bijna drie jaar geleden dus, werd het besluit genomen de sportverenigingen v.v. Haren, v.v. Gorecht en ATC’75 te clusteren aan de Onnerweg en de Geertsemaweg (terrein ijsbaan), de ijsbaan en de paardensportvereniging Blauwe Ruiters te verhuizen naar de Klaverlaan en voor de verplaatsing van de hockeyvelden een geschikte locatie te zoeken, want de gemeenteraad wees de door het college voorgestelde terrein boven de Noorderzanddijk resoluut af. Het budget voor al deze verplaatsingen was € 7.100.000, waarvan € 6.100.000 uit de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) van gemeente en projectontwikkelaars die het DHE-gebied gaan bebouwen, zou komen. Voor de ijsbaan en de Blauwe Ruiters samen was 1 miljoen begroot.
In mei 2008 bleek het te duur om ijsbaan en Blauwe Ruiters beide naar de Klaverlaan te verkassen. Daarom werd voorgesteld om alleen de ijsbaan te verhuizen voor een bedrag van € 795.000 en voor de Blauwe Ruiters een oplossing te zoeken bij een private ondernemer. De kosten daarvan waren onbekend. Over de verplaatsing van de hockeyvelden werd niet gerept. De raad wilde meer duidelijkheid, ook over de financiële dekking van de clustering van de voetbalverenigingen. Er moest duidelijkheid komen over het totale plan: locaties en kosten. En de kosten van de verhuizing van de ijsbaan werden raadsbreed wel heel erg hoog gevonden. Het college kreeg de opdracht alternatieven te onderzoeken.
Inmiddels is het december 2008 en er ligt een aanvullende uitwerking van de plannen van mei. De inrichting van het sportcomplex Onnerweg/Geertsemaweg is financieel onderbouwd, het voorstel voor de ijsbaan wordt gehandhaafd, er is een kaderstelling voor de Blauwe Ruiters geformuleerd en er is een mogelijke locatie gevonden voor de hockeyvelden, die overigens niet voor 2014 zullen verhuizen.
Namens de voetbalverenigingen v.v. Haren en v.v. Gorecht en de atletiekvereniging ATC’75 voert Bart Doornbos het woord. Na een geschiedenis van overleg met de gemeente, waarbij voortdurend verzet en emoties van de leden moest worden gekanaliseerd, hebben de verenigingsbesturen in het voorjaar van 2008 de koppen bij elkaar gestoken en afgesproken het vizier op de toekomst te richten. In het rapport ‘Samen op weg naar de toekomst’ zijn vier onderwerpen uitgewerkt, waarbij volgens de verenigingen door de gemeente nog onvoldoende is geluisterd naar de inbreng van de verenigingen en te star wordt uitgegaan van algemene normen. Het college houdt de verplaatsingsoperatie gescheiden van toekomstige (groei)ontwikkelingen. De clustering is een initiatief van de gemeente, de gevolgde procedure wordt door de gemeente bepaald, dan moet de politiek ook de verantwoordelijkheid voor de consequenties op zich nemen. De wensen van de verenigingen omvatten drie categorieën: a. dat wat strikt noodzakelijk is, b. dat wat wenselijk is en c. dat wat ook nog zou kunnen. Er is echter alleen geld voor de realisatie van categorie a. Maar de groei van de verenigingen is inmiddels al 10% en de gemeente gaat uit van de oorspronkelijke situatie. De verenigingen maken zich zorgen over de vraag of de wil er wel is om voldoende geld ter beschikking te stellen om te realiseren wat de gemeente zelf heeft geformuleerd: een vernieuwd, volwaardig, goed geoutilleerd sportcomplex, dat aantrekkelijk is voor de inwoners. Alleen dat laatste al impliceert groei. Doornbos adviseert het college de financiële ruimte die het rapport ‘Samen op weg naar de toekomst’ vraagt, te bieden.
Tim van Yperen spreekt namens de hockeyvereniging GHHC. GHHC is met bijna duizend leden de grootste sportvereniging van Haren. Er zijn drie hockeyvelden en dat is beslist te weinig. De geschiedenis van GHHC met de gemeente is er een van wachten. Wachten op stellingname, wachten op beslissingen. In afwachting van die beslissingen wachtte de GHHC met investeringen. Maar nu kan GHHC niet langer wachten: er moet een vierde veld aangelegd worden en het clubhuis, dat door achterstallig onderhoud door de hoeven zakt, moet vernieuwd en uitgebreid. Het college noemt thans een verhuisdatum in 2014. Dat vindt de GHHC geen bezwaar, als er maar duidelijk is hoe de nieuwe investeringen, die dan nog lang niet zijn afgeschreven, worden afgerekend tegen die tijd. Los daarvan vraagt men zich bij de GHHC af of verhuizen wel verstandig is. Waarom wordt er niet gebouwd aan de Kooiweg?
De Blauwe Ruiters hebben Piet Oosterbeek afgevaardigd. Ook Oosterbeek vat de geschiedenis rond de sportverplaatsingen kort samen: in januari 2006 was er sprake van verhuizing naar de Klaverlaan; er was goed en regelmatig overleg. De Blauwe Ruiters zagen het wel zitten: samenwerking met de ijsbaanvereniging en misschien met de zorgboerderij. Een budget van 1 miljoen voor ijsbaan en ruiters samen. Toen werd het stil. Eind 2007 op verzoek BR een gesprek met de wethouder. Die bleek nog op zoek naar alternatieven. Begin 2008 werd voorgesteld bij particuliere ondernemers onderdak te zoeken. Verhuizen naar de Klaverlaan was financieel niet haalbaar. De BR hebben allerlei locaties genoemd; van de gesprekken zijn nooit notulen ontvangen. Nu komt de gemeente met zes alternatieven en legt de bal en een budget bij de BR. Hier is geld en dop je eigen boontjes maar. Niemand weet of dat bedrag toereikend is. Als verhuizen onmogelijk is met dat budget, staan de BR met lege handen. De BR vinden dat de gemeente een geschikte locatie moet vinden en met de BR samen werken aan de inrichting. Net als bij de ijsbaan gaat het om behoud van identiteit en het voortbestaan van de vereniging staat op het spel.
Paul Rolf (GL) vindt het nog steeds ‘een moeilijk verhaal’. De financiële onderbouwing van de verhuizing van voetbal en ATC maakt een rommelige indruk. Nog altijd is niet zeker of de clubgebouwen onder het sportbesluit vallen, de belasting (BTW)aftrek is niet zeker. Rolf maakt de drie verenigingen een compliment voor het heldere rapport ‘Samen op weg naar de toekomst’ en stelt het college voor de daarin gedane suggesties over te nemen. Wat de ijsbaan betreft: de kans op natuurijs wordt steeds kleiner en het bedrag dat nodig is voor een nieuwe baan is erg hoog. Voor minder geld kan de schaatssport beter gestimuleerd worden. Te denken valt aan kunststofbanen in de Hortus of op het nieuwe Raadhuisplein straks. Ook kan de ijsvereniging Scharlakenhof ondersteund worden. De bejegening van de Blauwe Ruiters verdient geen schoonheidsprijs. De communicatie kan beter. De club voelt zich in de steek gelaten en dat kan GL zich goed voorstellen. Rolf stelt voor een paardenmakelaar aan te stellen, die in goed overleg de vereniging ergens kan onderbrengen, met een goede begeleiding vanuit de gemeente. Ook met de GHHC laat de communicatie te wensen over, meent Rolf. Deze vereniging dient net zo behandeld te worden als de voetbalverenigingen en ATC. Gelijke monniken, gelijke kappen. Maar een vierde veld aanleggen lijkt hem vooralsnog niet iets om aan mee te werken.
Ook Janny Reitsma (PvdA) heeft respect voor de wijze waarop de voetbalverenigingen en ATC bezig zijn geweest. Zij is benieuwd hoe groot het financieel verschil is tussen wat de verenigingen in hun rapport vragen en wat de gemeente aanbiedt. De afspraak met alle verenigingen, dus ook met de ijsbaan, is geweest: nieuw voor oud. Nu noemen sommigen wel mooie alternatieven, maar dat is niet de afspraak en de ijsbaanvereniging wil gewoon een natuurijsbaan terug. Echter, 795.000 euro is veel geld voor één sportvoorziening. Is het mogelijk om de voorgestelde baan aan de Klaverlaan multifunctioneel te maken? Is er wat betreft de Blauwe Ruiters ook een soberder variant aan de Klaverlaan overwogen? Waarom is de houding van de gemeente omgeslagen: nu moeten de BR alles zelf doen en krijgen geld mee. Maar de gemeente hoort toch de contacten te leggen. De verhuizing van GHHC moet doorgaan, al wordt het 2014. Het vierde veld moet er komen en het clubgebouw aangepakt. Het is wel noodzakelijk dat de GHHC dan weet hoe moet worden omgegaan met afschrijving en dergelijke.
Hein Frima (VVD) vindt het grappig te horen welke invalshoek andere partijen opeens kiezen. De VVD is voor een integrale aanpak, zoals drie jaar geleden bij motie is afgesproken. Het voorstel dat er nu ligt is, gezien vanuit een integrale visie, teleurstellend. Zekerheid rond de BTW-aftrek is er niet, het eigendomsbewijs van de clubhuizen is niet duidelijk. Het bedrag voor de ijsbaan is te hoog. Er zijn alternatieve natuurijsbanen in de buitendorpen, op Sassenhein en het Paterswoldsemeer. Frima denkt dat er voor 250.000 euro een ijsbaan te realiseren valt, als die wordt gecombineerd met De Mikkelhorst; dan hebben ijsbaan en zorgboerderij er profijt van. Hij kondigt alvast een amendement voor de raadsvergadering aan. De vestigingsplaats van de BR is onzeker en zelfs de vraag of die gevonden wordt, is niet te beantwoorden. De VVD wil hierover 100% duidelijkheid. Voor de GHHC is helemaal niets zeker, alleen dat verplaatsen heel erg duur zal worden. Het terrein aan de Kooiweg is in handen van grote bouwondernemingen, dus dat wordt dure grond. Er is geen enkel inzicht in de totale kosten. Hoe kan de raad daarover dan een besluit nemen? Frima concludeert dat het het college niet gelukt is de sportverplaatsingen integraal aan te pakken. Dat is wel afgesproken en de VVD vraagt dit nog steeds. Dus moet het als bespreekstuk naar de raadsvergadering.
René Valkema (CDA) is het met Frima eens. De invalshoek van GL en PvdA verbaast hem. “Wij verwachten klip en klare taal”, maar die wordt niet gesproken en het is onduidelijk of die er ooit wel komt. Er zijn nog geen harde afspraken met de verenigingsbesturen over het eigendom van de clubhuizen en de kleedruimtes, geen zekerheid over de BTW-teruggave, geen duidelijkheid over de exploitatie van v.v. Haren, v.v. Gorecht en ATC’75. Er zijn geen afspraken met de BR, er is geen uitgewerkt plan voor de hockeyvelden, de ijsbaan is ongewis. En dat terwijl er nu een integraal verhaal had moeten zijn. Het principe ‘nieuw voor oud’ is wat het CDA betreft een harde afspraak, die nog steeds geldt. Anders dienen de verenigingen op de huidige locatie te blijven. Dat is drie jaar geleden afgesproken. Ook Valkema wil weten hoe groot het verschil is tussen wat de verenigingen zeggen nodig te hebben en het aanbod van de gemeente. Maar ook vraagt Valkema zich af: zitten we nog wel op de goede weg? Er zijn in de toekomst mogelijk minder huizen nodig dan gedacht, moeten we dan de plannen niet eens heroverwegen? De gemeente zit met grondpercelen in de GEM, kan er niet grondruil plaatsvinden? De GHHC moet op korte termijn gaan investeren; dat moet verrekend worden en er moet nog een nieuw terrein aangekocht worden. Het is niet alleen oud voor nieuw, er zijn ook nog veel andere kosten. De raad had dat integraal duidelijk willen hebben. Nu is er weer uitstel voor een deel van de plannen naar 2014, met een open einde.
Pieter Steenbergen (CU) is het gras inmiddels voor de voeten weggemaaid. Hij zegt dat ook de CU de verplaatsing van de ijsbaan erg duur vindt en hij vraagt zich af of er niet een goedkopere combinatie met De Mikkelhorst mogelijk is. De CU wil duidelijkheid over de hockeyvelden.
Ook Menno Visser (D66) sluit zich aan bij vorige sprekers, in het bijzonder bij het CDA. De ijsbaan is D66 te duur; er zijn schaatsalternatieven, die veel vaker gebruikt kunnen worden en minder kosten, bijvoorbeeld een kunststofbaan in de Hortus. Vertegenwoordigers van v.v. Gorecht en de Blauwe Ruiters hebben een lijstje rondgestuurd met tegenwerpingen en daarbij gevraagd de voordelen van de sportverplaatsingen te noemen. Visser heeft zich dat ook nog eens afgevraagd. De woningbehoefte is onlangs drastisch bijgesteld naar 1040 huizen. Als je naar de ontwikkelingen in de Blauwe Stad kijkt, vraag je je af of die 1040 huizen er ooit zullen komen. Hij zou wel eens willen weten wat precies de consequenties zijn als je de verplaatsingen niet laat plaatsvinden. Natuurlijk is dan de bestuurlijke betrouwbaarheid in geding, maar wat zijn verder de gevolgen?
Wethouder Liesbeth Boekel zegt veel onduidelijkheid te kunnen wegnemen. Zoals de gemeente het wil inrichten, voldoen de plannen aan de eisen, gesteld in het sportbesluit. Maar de beschikking van de belastingdienst is er nog niet. Dat ‘laatste procentje zekerheid’ kan zij dus nog niet geven. De verenigingen weten dat zij, indien ze zelf de clubgebouwen willen bouwen, 19% (=BTW) minder te besteden hebben. Daar staat tegenover dat zij zelfwerkzaamheid kunnen inzetten en Europese aanbestedingsregels niet hoeven te volgen. Maar de verenigingen hebben het nog in overweging: er kan dus nog worden besloten dat de gemeente de gebouwen gaat bouwen en vervolgens verhuren. Wat is nieuw voor oud? De situatie van drie jaar geleden is het uitgangspunt; daarop is de bijdrage uit de GEM gebaseerd. Nieuwe ontwikkelingen, uitbreiding accommodatie kan alleen worden meegenomen als de raad daar extra geld voor uittrekt. Om het sportcomplex aan de Onnerweg in te richten volgens het genoemde rapport “…is acht ton extra dan niks”. Een integraal plan maken is lastig, zegt Boekel. Per onderdeel blijven wij steeds binnen het gestelde budget. Maar de verplaatsing van de hockeyvelden betreft nu slechts een locatievoorstel, dat komt weer terug als de inrichting aan de orde is. Het besluit is genomen, maar de uitvoering is uitgesteld. Voor de hockeyvereniging blijft het geld ‘op de plank liggen’, maar dat is dan wel exclusief de aankoop van de grond. Er is een budget van € 7.100.000, daarvan zou € 6.100.000 uit de GEM komen. Dat bedrag is in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) naar beneden bijgesteld tot € 5.800.000, ten gunste van de bijdrage aan het fonds bovenwijks. (er is dus een tekort van € 1.300.000, waar € 300.000 vanaf kan als de BTW kan worden teruggevraagd; WL) Een goedkopere aanleg van een ijsbaan is niet mogelijk, denkt Boekel. Het terrein wordt opgehoogd en kan buiten het schaatsseizoen gebruikt worden als evenemententerrein voor een circus, een skeelerbaan enz. De ijsbaanvereniging heeft een eigen clubgebouw; nieuw voor oud betekent ook dat dat terugkomt en daarbij gaat de gemeente uit van een degelijk stenen gebouw. Bij de Blauwe Ruiters wil de gemeente zelf de regie blijven voeren. Een paardenmakelaar zou aardig in de buurt komen van wat de gemeente daarbij in gedachte heeft. Boekel zegt dat in het begin hoog ingezet is op de Klaverlaan en zij begrijpt de teleurstelling bij de ruiters over het niet doorgaan van die locatie. De hockeyclub moet verhuizen en de gemeente ziet de locatie Kooiweg als enige mogelijke optie. Dat moet nu al opgepakt, want gezien de procedures zal het jaren duren. In 2014 zal naar de restwaarde van de bezittingen gekeken worden. In dat jaar zijn twee kunstgrasvelden juist afgeschreven. De financiële gevolgen van de verplaatsing zijn bewust niet uitgewerkt. De visie is: bouwen vanuit de kern. Die duizend woningen wil Haren ook graag bouwen. Ze zijn ook nodig om ‘body’ te hebben, om de bestuurskracht op peil te houden en de uitkeringen uit het gemeentefonds niet te laten afnemen.
Maar we kunnen toch ‘op onze manchet’ berekenen dat het onze mogelijkheden en krachten te boven gaat, stelt Bernard Prenger (VVD). En u wilt ons daar nu wel voor laten kiezen, zegt zijn fractiegenote Gea van der Vliet.
De raad heeft ingestemd met de DHE-plannen en met het convenant met Woonborg, zegt wethouder Jeroen Niezen. Wij moeten woningen in het buitengebied bouwen, dat is de afspraak.
De fracties van de VVD, CDA, D66 en CU willen vóór de raadsvergadering van 15 december een volledig financieel plaatje. De sportverplaatsingen zullen dan opnieuw besproken worden.

 

LOKAAL LOKET
De tweejarige projectperiode van het Lokaal Loket (waar de burger terecht kan met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg) is ten einde. Bij de evaluatie bleek dat het wenselijk is het loket te laten bestaan, maar dat er een aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn. De locatie Nije Cruysgebouw kan gehandhaafd blijven, maar er is professionele begeleiding en coördinatie nodig van de vrijwilligers van verschillende welzijnsorganisaties die het loket bemensen. Daarvoor is een halve fte nodig, oftewel een jaarlijks bedrag van € 37.500, bovenop de huidige € 22.000.
De heer Niewold spreekt in namens alle ouderenbonden. De bonden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het Lokaal Loket en hebben in de vormgeving hun inbreng gehad. Het loket moet gecontinueerd worden, zegt Niewold. Maar hij vraagt zich af of de voorstellen niet te zeer komen vanuit de kant van de zorgaanbieders en minder vanuit de zorgvragers, die de meest kwetsbare positie innemen. Hij zou de participatie van zorgvragers willen structureren middels een soort medezeggenschapsraad. Ook pleit hij voor het instellen van een consultatiebureau voor ouderen, iets waar al vaak om gevraagd is, maar dat telkens wordt afgehouden. Ook de WMO-adviesraad adviseert dienaangaande positief. Dat consultatiebureau zou kunnen worden ondergebracht bij het Lokaal Loket, zodat de preventieve zorg –die binnenkort een wettelijke basis zal krijgen- kansrijk gestalte kan krijgen. Niewold zegt het merkwaardig te vinden dat de SWOH al een advertentie heeft gezet voor een medewerker, terwijl de aanvraag voor een budget voor zo’n medewerker nog moet worden behandeld in de raad.
Kan de WMO-adviesraad de belangen van de cliënten niet behartigen, wil Bernard Prenger (VVD) weten.
Nee, zegt Niewold, de WMO-adviesraad is geen volksvertegenwoordiging en heeft geen achterban.
Maar ze zijn wel deskundig, meent Prenger. Is het wel verstandig om nog een overlegorgaan te creëren?
Dat moet de politiek maar bekijken, zegt Niewold. De cliënten willen inspraak bij wonen en welzijn en niet alleen door de aanbieders gestuurd worden. De vraag moet leidend zijn, niet het aanbod.
Goede suggesties, die cliëntenparticipatie en dat consultatiebureau, vindt Hans Meles (CDA). Tijdens het RTG over de WMO kreeg hij de indruk dat veel mensen zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Hij hoopt dat dat dan niet meer voorkomt. Wat Meles niet begrijpt: de WMO-raad heeft in een preadvies een voorkeur uitgesproken voor de locatie gemeentehuis. Waarom wordt nu toch gekozen voor het Nije Cruysgebouw? Jammer dat er extra formatie nodig is. Komt dat door de Nije Cruyslocatie?
Voor Janny Reitsma (PvdA) is het belangrijk te weten wat de burger wil. De WMO-adviesraad wil het loket in het gemeentehuis. Komen er soms twee loketten? Het voorstel lijkt vooral uit te gaan van de voorzieningen, van het aanbod. Reitsma krijgt het gevoel dat niet de vraag wat de burgers willen en nodig hebben het uitgangspunt is, maar: wat willen de voorzieningen. En waar zijn de conclusies op gebaseerd? Een simpele heldere structuur is belangrijk.
Menno Visser (D66) is niet enthousiast over het stuk. Als de WMO-raad het loket in het gemeentehuis wil, hoe kan dan het advies anders zijn? De conclusies passen niet bij de tekst, zegt hij. Is de extra formatie nodig doordat het loket in een ander gebouw gevestigd is? En de kosten voor ICT zijn niet begroot, dat heeft nog een open einde en weinig zal het niet kosten, temeer door het werken op een andere locatie dan het gemeentehuis. De dekking voor de extra formatie is niet gegeven, maar volgens Visser gaat het hier om nieuw beleid en dat hoort thuis in de Bouwstenenbrief van 2010. De advertentie van de SWOH vindt hij voorbarig.
Het gaat om de vraag: ‘Hoe gaan we van A naar Beter’, zegt Jaqueline van Duinen (GL). Maar er is veel niet onderbouwd. Er zijn allerlei opties en meningen en dan opeens conclusies. Wat nodig is: een eenvoudige constructie, korte lijnen naar het backoffice en mensen achter het loket die deskundig zijn en die eensluidende adviezen geven. Nu is de achtergrond en de deskundigheid van de mensen achter het loket verschillend –zij komen uit de verschillende organisaties- en de mensen hebben ook allen hun eigen belangen. Begin dit jaar aanpassingen en nu weer. Wat zijn de succesfactoren waarop gemeten kan worden? Over de locaties wordt heel verschillende informatie verstrekt. Bij de bespreking van het voorontwerp nieuwe gemeentehuis werd de indruk gewekt dat iedereen akkoord was met de locatie Nije Cruysgebouw. Maar de WMO-adviesraad denkt er kennelijk anders over. Van Duinen heeft ook zorgen over de ‘snuffelneuzen, die achter de voordeur gaan kijken’: is dat niet in strijd met de privacy van de mensen?
De VVD steunt het voorstel, zegt Bernard Prenger (VVD). Het Lokaal Loket is het schakelpunt tussen zorgvrager en zorgaanbieder en dat is in ontwikkeling. Het moet een centraal punt zijn, letterlijk en figuurlijk zonder drempels, maar de naam is raar. Het aanbod moet de vraag volgen en niet andersom. De locatie Nije Cruys lijkt hem logisch, omdat de zorgaanbieders daar al zitten. Kan een consultatiebureau daarbij aansluiten? Prenger is het met Visser eens dat de gevraagde formatie nieuw beleid is en dus in de BSB thuishoort en ook hij vraagt zich af hoeveel er nog bij zal komen voor ICT.
Wethouder Anje Toxopeus zegt dat ook de WMO-adviesraad een vorm van cliëntenparticipatie aanbeveelt. Maar het is niet aan de gemeente om clientenparticipatie te verordonneren, dat moeten de organisaties zelf doen. Alleen als het wettelijk verplicht is, kun je ze erop wijzen. Er is na het verschijnen van het preadvies een evaluatie geweest en in het verslag daarvan staat dat de WMO-raad zich thans kan vinden in de locatie Nije Cruysgebouw. Wel jammer dat de raad dat stuk nog niet heeft ontvangen. De locatie Nije Cruys heeft meer ruimte en mogelijkheden. De wens een consultatiebureau voor ouderen te starten is al vaker geuit en ook de WMO-raad heeft al eens een ongevraagd advies in die richting gegeven. Maar dit past niet in het vierjarenplan van de WMO. Nu is de lijn: interessante aspecten proberen in te passen. Maar een consultatiebureau kent aspecten die geld kosten, bloeddrukmetingen en medische onderzoeken bijvoorbeeld. Dat hoort niet bij de gemeente thuis. Bovendien moeten de mensen actief naar het bureau komen. De lijn is juist: de mensen thuis bezoeken en signalen opvangen en vertalen naar hulp. De ‘snuffelneuzen’ zijn vrijwilligers met goede bedoelingen. De nodige formatie heeft niets met de locatiekeuze te maken. Tot nu toe was het een proefproject, waaraan tientallen vrijwilligers meewerkten. Er werd in totaal 58 uur per week gewerkt, waarvan 8 ‘gemeente’-uren zijn. Dat project liep op 1 september af. Uit de evaluatie bleek dat voortzetten van het loket gewenst is, maar er is wel deskundige leiding en coördinatie nodig. Dan kunnen er ook eisen gesteld worden aan verbeterpunten. Daarom het voorstel een halve fte beschikbaar te stellen. De dekking komt uit algemene middelen en zal moeten worden bijgeraamd. Als de raad wil dat het budget pas in de BSB kan worden aangevraagd, zal het loket een jaar gesloten moeten worden. Dan zal ook de genoemde advertentie worden ingetrokken.
Na enig heen en weer gepraat besluiten de raadsfracties dat het stuk als akkoordstuk naar de raadsvergadering kan.

 

DUIVEN
Sinds enige tijd ondervindt de gemeente in het dorpscentrum overlast van stadsduiven. Er komen klachten van burgers en ondernemers en van het kerkbestuur. De toename van het aantal duiven wordt door de gemeente toegeschreven aan duivenliefhebbers, die de vogels met voer naar Haren zijn gaan lokken, nadat de gemeente Groningen een voederverbod heeft ingesteld. De gemeente Haren wil nu in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ook een voederverbod in daartoe aan te wijzen gebieden instellen.
Hans Osinga uit Zeerijp spreekt in namens de stichting Stadsduivenwerkgroep Groningen. Hij noemt een voerverbod onverstandig. Het levert meer problemen op dan dat het iets oplost. In de natuur vinden duiven niet alle voedingsstoffen die nodig zijn. De duivenstand zal verpauperen en op terrassen zal men veel overlast ondervinden van hongerige duiven. De stadsduif behoort tot de gedomesticeerde diersoorten; zij zijn zorgafhankelijk. Er zijn veel dierenwelzijnsorganisaties die menen dat de overlast door stadsduiven niet opgelost wordt door vangen en voerverboden. Het ministerie van Landbouw, de Rijksdienst voor monumentenzorg en de Dierenbescherming zijn alle van mening dat het plaatsen van een of meer duiventillen meer effect heeft dan andere methodes. In zo’n til worden de duiven gevoederd en hun eieren worden weggehaald of vervangen door kalkeieren, zodat de vogels zich niet langer voortplanten. Osinga roept de gemeente Haren dan ook op de APV niet te wijzigen, maar in overleg te treden met dierenwelzijnsorganisaties en daarna de juiste maatregelen te nemen.
Harm Jan Verweij uit Groningen is een bekende in Haren. Hij is het die al vijf jaar de duiven hier komt voeren. Verweij verwijt het college onzorgvuldigheid. Er is geen overleg geweest met dierenwelzijnsorganisatie over het stadsduivenprobleem. In de motivatie voor het voederverbod is elke genoemde feitelijkheid pertinent onjuist. Duiven laten zich niet verplaatsen van de ene gemeente naar de andere. Afschieten is in stedelijk gebied verboden. Groningen heeft nooit duiven gevangen om elders los te laten. Het voederverbod in de stad heeft niets geholpen. Verweij voelt een en ander als beschuldiging aan zijn adres en hij zou willen dat het college hem daarvoor excuses aanbiedt. Er wordt gedaan alsof er al jaren overlast door duiven is, maar dat is niet waar. Bij de bakker op het terras komt nooit een duif. Dat komt omdat Verweij ze tijdig voert. Er is wel overlast van nestelende duiven. Dat is op te lossen met het plaatsen van één enkele duiventil (kosten 12-15.000 euro), waar gevoederd wordt en waar de nesten leeggehaald kunnen worden. Dit alles in combinatie met… een voederverbod! In Winschoten en Zutphen worden goede resultaten gemeld. Verweij adviseert het voorstel in te trekken en in overleg met de Dierenbescherming een duiventil te plaatsen.
Het gaat niet om een totaal voedergebod, maar om een verbod in bepaalde gebieden, stelt Jos Stroomer (PvdA). Het lijkt hem wel een uitdaging: in overleg treden met de Dierenbescherming en een duiventil plaatsen, al vindt hij de kosten wel erg hoog.
Ook voor Hans Meles (CDA) is het een verrassende gedachte: een duiventil met een voederverbod combineren.
Menno Visser (D66) is het helemaal eens met beide insprekers. Hij kondigt aan in de raadsvergadering met een motie te komen.
Ook GL en de VVD willen zich beraden op het nieuwe gezichtspunt: een duiventil beheren als bestrijdingsmiddel.
Wethouder Jeroen Niezen is minder gecharmeerd van de duiventil. De gemeente ziet de duiven niet als huisdieren, maar als in het wild levende dieren van een algemene signatuur. Er is geen reden om duiven anders te behandelen dan andere vogels en voorzieningen voor duiven te gaan treffen. Hij heeft geen behoefte aan een duiventil. Er zijn diverse plekken waar ze voedsel kunnen vinden. Volgens Niezen is er een groep mensen van buiten Haren die de gemeente Haren een probleem bezorgt: mensen die hier de duiven komen voeren en zo nieuwe duiven aantrekken.
De raadsfracties zullen zich in de materie verdiepen. De duiven komen op de agenda van de raadsvergadering.

Om kwart over elf sluit de voorzitter de vergadering.

Wil Legemaat