Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Succesvolle amendementen GPK en zebrapaden: raadsvergadering 24 november 2008

Succesvolle amendementen GPK en zebrapaden: raadsvergadering 24 november 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

De agenda is vanavond bescheiden en de raadsvergadering is zowaar binnen twee uur afgelopen. Er zijn wat mededelingen en vragen. Verscheidene raadsfracties hebben amendementen voorbereid. Enkele zijn zeer succesvol. Het lukt de vertegenwoordigers van GroenLinks en D66 om een ruime meerderheid van de raad ervan te overtuigen dat de Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK) een noodzakelijke voorziening is en niet een profijtelijke vergunning. De hoge kosten voor de verplichte medische keuring horen daarom betaald te worden uit het WMO-budget. Zebrapaden creëren schijnveiligheid, meent het college. Maar als ouders bij een school graag een zebrapad willen of de ouderenbonden zien graag een zebrapad in het centrum, dan zou het college ruimhartig moeten omgaan met die vraag, temeer daar de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) plaatsen waar kinderen en ouderen veelvuldig oversteken uitzonderen van het advies terughoudend te zijn met het aanleggen van zebrapaden, vinden D66, CDA en GL. De raad is het hier unaniem mee eens.
Een amendement van CDA, VVD en D66 om de OZB 3% te laten stijgen in plaats van 4,9 %, haalt het net niet. Een tweede motie om er dan 3,9 % van te maken, ook niet.
Dit en meer in de raadsvergadering van 24 november 2008. Een verslag.

 

HANDY
VVD en CDA willen het onderwerp Handy graag in een commissievergadering bespreken. D66 wil ook een RTG, waar de raad de zienswijze van projectontwikkelaars en omwonenden kan horen.

 

BOMENKAP QUINTUSBOS
Burgemeester Mark Boumans zegt namens het college dat het college in september de vragen over de bomenkap in het Quintusbos naar eer en geweten heeft beantwoord. Toen de stukken nog eens nader bestudeerd werden, bleek dat een klein stukje van het Quintusbos binnen de bebouwde kom ligt. Voor dat gedeelte had de gemeente een vergunning moeten aanvragen. Een dergelijke vergunning zou vast wel verleend zijn, maar door geen vergunning aan te vragen is de rechtszekerheid van de burgers geschonden: zij konden geen bezwaar maken. En de raad heeft onjuiste informatie gekregen. Ook al is het verlenen van kapvergunningen aan het college gemandeerd, Boumans hecht eraan te zeggen dat het college het erg vervelend vindt dat het zo gelopen is.
Had de raad een oordeel moeten vellen, als alles volgens het boekje gegaan was, wil Gea van der Vliet (VVD) weten. Nee, zoiets was nooit in de raad gekomen: het behoort tot de bevoegdheid van het college.
René Valkema (CDA) had wel graag gezien dat er excuses richting burgers waren gemaakt. Hij heeft een motie van treurnis voorbereid, maar trekt die toch maar in.
Hein Frima (VVD) wil de discussie over kappen van bomen verbreden. Aan de Hemsterhuislaan heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd voor een wilg met een omtrek van 1.90 mtr., ten behoeve van de bouw van de Nicolaasschool. Maar die school wordt voorlopig nog niet gebouwd en misschien komt hij er wel helemaal niet. Omwonenden zullen ongetwijfeld protesteren tegen de bouw. Waarom dan op voorhand al een boom kappen? Dat is niet zorgvuldig in de procedure.
Wethouder Jeroen Niezen zegt dat de gemeente op het punt staat de bouwvergunning voor de Nicolaasschool te verlenen. Bomen kap je in het winterseizoen, dus is het logisch om dat nu te doen. Het college kan niet anticiperen op bezwaren die burgers mogelijk kunnen indienen. Er komt een nieuwe wet Omgevingsvergunning, daarin is geregeld dat deze zaken gelijktijdig worden behandeld, maar nu gebeurt dat nog in gescheiden trajecten.

 

VRAGENUURTJE
Hans Meles (CDA) heeft gehoord dat de discobus, een prachtig project, door scholieren bedacht, weer gaat rijden. Klopt dat?
Dat klopt, kan wethouder Liesbeth Boekel melden. Vanaf 10 januari gaat er elke zaterdag van 0.00 tot 5.15 uur elk uur een bus van en naar de stad. Het wordt een gewone lijndienst, waar iedereen gebruik van kan maken. In elk geval tot en met juni zal de bus rijden.
De sneldiensten over de A28 zullen binnenkort ook stoppen bij het Harense transferium. Dat zijn goede berichten.

 

VERHOGING OZB
Bij de begrotingsbehandeling op 6 november staakten de stemmen bij een amendement van CDA, VVD en D66 om de OZB minder te verhogen dan het college voorstelde. 3% moest voldoende zijn, waar het college 4,9 % voorstelt. De begroting is inmiddels vastgesteld; dit amendement komt nu ongewijzigd terug in de raad. Omdat de raad vanavond voltallig is, staken de stemmen nu niet: PvdA, GL en CU zijn tegen, dus is het voorstel verworpen.
Het CDA heeft nog een tweede amendement, waarin het percentage op 3,9 % is gesteld. Bij de begrotingsbehandeling had het raadslid van de CU, Theo Berends, laten weten dat hij zich wel zou kunnen vinden in een verlaging van het voorgestelde percentage met een procent. Het CDA hoopt dat hij die mening nog heeft. Berends stelt echter dat de begroting inmiddels is aangenomen en dat het instemmen met dit voorstel zou betekenen dat de begroting niet langer sluitend is, want het verlagen van de OZB-premie met een procent betekent € 32.000 minder inkomsten. Ook dit amendement haalt het dus niet.

 

GEHANDICAPTEN PARKEERKAART
Marion Rohrich (GL) maakt zich sterk voor gehandicapten die voor hun mobiliteit zijn aangewezen op hun eigen auto en die daarvoor een GPK aanvragen. De aanvraag kost zo’n € 180, waarvan € 160 bestemd is voor de verplichte medische keuring door de GGD. Ook als je aanvraag niet wordt gehonoreerd, ben je dit bedrag kwijt. Dat is veel geld voor mensen die vaak maar een zeer bescheiden inkomen hebben. Soms is de verleende vergunning maar een jaar geldig. Rohrich heeft, samen D66-collega Menno Visser, een amendement voorbereid, waarin gevraagd wordt de keuringskosten uit het WMO-budget te betalen en voor een GPK die maar een jaar geldig is, niet meer te vragen dan € 25. Visser geeft een toelichting: een gehandicapte heeft geen keuzevrijheid, hij kan bijvoorbeeld niet de fiets nemen. Hij trekt een parallel met andere gehandicaptenvoorzieningen, zoals een rolstoel. Daar hoeft de gehandicapte ook geen hoge kosten voor te maken. Een GPK moet gezien worden als een voorziening, niet als een vergunning. Er is geen profijtbeginsel, dus het principe van kostendekkendheid gaat niet op.
Wethouder Boekel stelt dat de GPK in Haren onder de vergunningen valt en daar wordt het principe gehanteerd dat de aanvrager de kosten moet betalen.
Ook wethouder Anje Toxopeus vindt het een vergunning en zelfs als dat niet zo was: bij huishoudelijke hulp en woningaanpassing betalen de mensen ook naar inkomen mee.
U vergelijkt appels en peren, houdt burgemeester Mark Boumans de raad voor. De legesverordeningen zijn ooit vastgesteld. Als u van de GPK een voorziening wilt maken, moet u dat aanpassen. Gea van der Vliet (VVD) vindt dat gehandicapten wel degelijk profijt hebben van de GPK: ze mogen gratis parkeren bij de parkeermeters.
Janny Reitsma (PvdA) zegt dat haar partij de GPK ook ziet als een WMO-voorziening. De PvdA zal het amendement steunen.
René Valkema (CDA) heeft een eigen amendement gemaakt. Hij heeft de kosten voor de GPK gemiddeld. Als elke aanvrager € 65 betaalt, is alles kostendekkend.
Het amendement van GL en D66 krijgt echter de steun van CU, CDA en PvdA en is daarmee royaal aangenomen. Valkema trekt zijn amendement daarop in.

 

ZEBRAPADEN
Naar aanleiding van een brief van de KANS-werkgroep (kinderen anders naar school) vragen de fracties van D66, GL en CDA het college ruimhartiger om te gaan met verzoeken om zebrapaden aan te leggen bij scholen en op plaatsen waar veel ouderen oversteken. De SWOH adviseert ook in die richting. Hoewel sommigen menen dat zebrapaden vooral schijnveiligheid creëren, kunnen alle fracties zich in het voorstel vinden. De PvdA wil graag dat de problemen bij de Wissel samen met de KANS-werkgroep snel worden opgelost. Zo wordt ook dit laatste amendement vandaag aangenomen en nog wel unaniem.

 

EN VERDER
Is dit alles wat er besproken en besloten wordt? Nee, de raad neemt een aantal beslissingen, over zaken die in een commissievergadering afdoende besproken zijn. Zo wordt de nota grondbeleid vastgesteld. Er wordt goedkeuring gegeven aan het inzetten van een bedrag van € 289.000 uit het fonds sociale woningbouw voor de bouw van vijf extra sociale woningen in het bouwplan ‘Van Spoor tot Steeg’ en twaalf appartementen in het wooncentrum Borgheerd. De parkeertarieven en belastingverordeningen voor 2009 en de verordening GBA worden vastgesteld en een aantal regelingen in het kader van de bestuurlijke vernieuwing goedgekeurd.

Wil Legemaat