Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Tekent nieuwe coalitie zich al af? Raadsvergadering 26 januari 2009

Tekent nieuwe coalitie zich al af? Raadsvergadering 26 januari 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Op de agenda van de raadvergadering staan vanavond onder andere de vaststelling van het evenementenbeleid en het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor de scholen in Haren. Bij de bespreking van het IHP gebeurt wat in de talloze voorgaande raadsvergaderingen gebeurde: er ligt een goed plan, waar alle fracties zich inhoudelijk wel in kunnen vinden, maar de argumentatie voor gemaakte keuzes is niet helder en de financiële onderbouwing is voor CDA, VVD en D66 onvoldoende. De wethouder kan of wil geen nadere helderheid verschaffen. CDA en VVD stellen vervolgens een amendement op waarin financieel pas op de plaats wordt gemaakt. D66 steunt het amendement en daarmee is het met acht stemmen voor en negen stemmen tegen (GL, PvdA en CU) verworpen. Tekent de nieuwe coalitie zich hier al af of zal er een tijd komen, waarin het college de plannen ook voor meerdere partijen begrijpelijk en financieel aanvaardbaar maakt? Een verslag

 

Allereerst wordt vastgesteld dat de raad een subsidieverzoek van de Hortus wil honoreren met € 15.000, bestemd voor het schaatsen voor kinderen op een kunststofbaan.
Hans Meles (CDA) hoorde tijdens de nieuwjaarsreceptie dat er waarschijnlijk snel gebouwd kan gaan worden in Oosterhaar. Er waren op dat moment geen bezwaarschriften ingediend. Helaas moet wethouder Jeroen Niezen melden dat op het laatste moment drie bezwaarschriften bij de rechter zijn ingediend. Daarmee wordt de bouw weer flink vertraagd.
De klok van de kerktoren is al een tijdje stuk, zegt Meles. Verscheidene burgers hebben hem benaderd met de vraag of de klok gerepareerd gaat worden. De kerktoren is een monument, zegt wethouder Anje Toxopeus. Het college stelt middelen beschikbaar voor de reparatie, er worden thans offertes gevraagd en de verwachting is dat de klok binnen enkele maanden weer zal in werking zal zijn.
René Valkema wil weten hoe het zit met een aangevraagde kapvergunning voor groen op het terrein van het toekomstige Nesciopark, terwijl het masterplan nog niet eens gereed is. Dat masterplan verkeert in de afrondende fase, antwoordt wethouder Jeroen Niezen. Het betreft trouwens opschot, wildgroei. Hanzevast wil vast kappen en snoeien, dan kan er zo snel mogelijk gebouwd gaan worden.
Theo Berends (CU) is niet tevreden over de website van de gemeente. De commissievergaderingen zijn moeilijk te vinden en het vergaderschema wordt nog in oude stijl aangekondigd, met RTG’s en zonder commissievergaderingen. Handiger nog zou zijn als er meteen vanaf de portal geklikt kan worden naar de vergaderingen. Er wordt aan gewerkt, antwoordt burgemeester Mark Boumans.
Bernard Prenger (VVD) heeft aanmerkingen op de omslag van de nieuwe gemeentegids. De afbeelding van een bejaarde mevrouw vindt hij niet representatief voor Haren en slecht voor de herkenbaarheid van de gemeente. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

EVENEMENTENBELEID
Theo Berends (CU) heeft een amendement ingediend. Maak het vrijwilligersorganisaties mogelijk om bij een aanvraag van een evenementenvergunning de leges direct als subsidie aan te vragen.
Het amendement is sympathiek en sluit aan bij de wijze van omgaan met vrijwilligersorganisaties en met kleine evenementen, beaamt burgemeester Boumans. Toch ontraadt hij de raad het amendement aan te nemen. Een en ander hoort namelijk thuis bij het legesbeleid. Inhoudelijk zal het ook allemaal wel meevallen. Het gaat meestal om bedragen van een paar tientjes en de gemeente is in de praktijk coulant. Soms wordt alleen het laagste tarief in rekening gebracht, Sinterklaas hoeft niet te betalen voor het muziekcorps enz. Dat gaat op ambtelijke beoordeling.
Berends is blij met de coulance. Hij acht het na de uitleg van Boumans niet zinvol het amendement in stemming te brengen en trekt het in.
Het evenementenbeleid wordt hierna raadsbreed vastgesteld.

IHP
Het IHP geldt voor de volgende vier jaar. Belangrijke zaken in het IHP zijn: nieuwbouw van basisschool De Wissel en omvorming daarvan tot een zogenaamde Brede School, waarin het consultatiebureau, kinderopvang en het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin onderdak kunnen krijgen. De Wissel heeft momenteel een gebouw uit 1972, een gebouw uit 1996 en een semipermanent deel, dat in 2013 is afgeschreven. Er zou een compacte nieuwe school gebouwd moeten worden, waarna alle huidige gebouwen gesloopt kunnen worden. Tijdens de bouw kunnen de lessen in de huidige gebouwenverzameling gewoon doorgaan: geen tijdelijke huisvestingskosten dus. Voor de nieuwbouw is vier jaar lang € 175.000 extra krediet nodig. De raad wordt gevraagd het huidige kredietplafond van € 628.000 met € 175.000 te verhogen.
René Valkema (CDA) herinnert aan het vorige IHP, waarin staat dat er een onderzoek zal worden uitgevoerd naar de staat van het gebouw uit 1972. Daarin staat niet dat gebouw uit 1996 gesloopt moet worden. Resultaten van dat onderzoek zijn nooit bij de raad gekomen. Nu wordt gesteld dat het gebouw uit 1996 nog slechter is dan dat uit 1972 en moet alles gesloopt. De gemeente hanteert voor alle scholen strakke kaders voor nieuwbouw; die moeten hier ook worden toegepast, vindt Valkema. Valkema presenteert een amendement waarin gevraagd wordt de nieuwbouw van De Wissel te beperken tot vervanging van het gebouw uit 1972 en het IHP op basis daarvan bij te stellen.
Janny Reitsma (PvdA) wil van het CDA weten of die partij wel wil investeren in onderwijs en zorg. De PvdA stemt van harte in met de plannen voor nieuwbouw van De Wissel en met een verhoging van het kredietplafond.
Menno Visser (D66) sluit aan bij het CDA. Waar zijn de resultaten van het onderzoek? De onderbouwing om tot nieuwbouw over te gaan, vindt hij te mager. Uiteraard is D66 voor goed onderwijs, maar om nu zomaar geld beschikbaar te stellen voordat duidelijk is aangetoond dat het noodzakelijk is, gaat hem te ver. Hij noemt het opmerkelijk dat op de school in kwestie tegen ouders wordt gezegd dat er nieuwbouw komt. Wie heeft ze dat verteld, voordat het in de raad besloten is? Het lijkt hem toe dat het openbaar onderwijs wordt voorgetrokken op het bijzonder onderwijs; dezelfde kaders moeten worden gehanteerd.
Theo Berends (CU) vraagt of er ook geld terugkomt van de zorgfuncties die de Brede School heeft, het CJG bijvoorbeeld.
Jacqueline van Duinen (GL) zegt dat GL in principe akkoord is met nieuwbouw van De Wissel. De Bredeschoolgedachte moet gestalte krijgen en het CJG moet worden ondergebracht.
Gea van der Vliet (VVD) meldt dat haar partij mede-indiener is van het amendement van het CDA. Het college vraagt opnieuw een grote uitgave te doen en de desinvestering van het gebouw uit 1996 vindt de VVD te groot.
Voor wethouder Anje Toxopeus is het amendement een teken dat de betreffende partijen tegen nieuwbouw van de Wissel zijn en tegen een goede Brede School. Zij gaat in haar emotioneel betoog zo ver dat zij die partijen verwijt de kindertjes in Oosterhaar geen goed schoolgebouw te gunnen. Toxopeus probeert op onnavolgbare wijze uit te leggen dat er weliswaar vier keer € 175.000 extra wordt gevraagd, maar dat dat alleen maar betekent dat er over een paar jaar negenduizend euro extra uitgegeven moeten worden. Van der Vliet en Arnout Schuurman (VVD) willen uitleg; zij begrijpen het niet. Maar die wil Toxopeus niet geven: dat is niet interessant voor de mensen op de publieke tribune, zegt zij. Bovendien: het staat allemaal in het

IHP.
In het oude IHP staat dat De Wissel gedeeltelijk nieuwbouw zou krijgen, houdt Valkema (CDA) vol. Dat was het oude verhaal van vier jaar geleden, zegt Toxopeus. Er is nu een nieuw kader: alle gebouwen zijn slecht, dat van 1996 nog slechter dan dat van 1972. Er is slecht gebouwd in 1996, met slechte materialen. Als de raad niet akkoord gaat met de uitzetting van krediet, kan de nieuwbouw niet doorgaan. “Laat iedereen maar weten waar u voor stemt op uw eigen duale wijze.”
Valkema handhaaft de motie. De raad vraagt een redelijke argumentatie en financieel overzicht, geen cijfertjes achter de komma.
Wie tegen het voorstel is, is tegen de Brede School, houdt Reitsma (PvdA) de raad voor.
Hein Frima (VVD) noemt deze discussie weer een staaltje van datgene waarom de VVD uit het college is gestapt: er wordt om financiële onderbouwing gevraagd en het college geeft die niet. Waar komt het geld van het 1996-pand dat voor 8 ton op de begroting staat en gesloopt wordt, vandaan?
Het gaat om de kaders voor de toekomst, niet over controle. Wilt u een Brede School of niet, herhaalt Toxopeus.
CDA, VVD en D66 stemmen toch voor het amendement. Dat wordt met acht voor en negen tegenstemmen nipt verworpen.
Over de huisvesting van het Zernikecollege zijn alle partijen het eens. De toestand aan de Westerse Drift is onacceptabel en wordt binnenkort onhoudbaar. Er moet snel een onderzoek komen naar de mogelijkheden om de bovenbouw beter te huisvesten. Of een ruil met de onderbouw en bijbouwen aan de Rummerinkhof, maar dat zal niet snel kunnen gaan, vanwege de noodzakelijke bestemmingsplanprocedures, of huisvesten op een andere locatie.
Valkema wil een amendement indienen om af te dwingen dat dat onderzoek in oktober 2009 is afgerond. Maar in het IHP staat al dat er in 2009 duidelijkheid zal komen over de ruimtelijke locatiekeuze. Bouwen in 2013 vinden alle fracties eigenlijk veel te laat, maar gezien de nodige procedures zal het niet veel eerder kunnen. Voor de nodige extra lokalen in 2010 zal de gemeente hoe dan ook zorgdragen, belooft wethouder Toxopeus. De gemeente Groningen heeft een conceptbesluit voorbereid waarin de locatie Haren een nevenvestiging wordt in plaats van een dislocatie. Wanneer dat door de Groningse gemeenteraad kan zijn goedgekeurd, weet Toxopeus niet. Ervaringen met de buitenschool in Glimmen zijn niet bemoedigend.

Uiteindelijk stemmen alle partijen in met het IHP. Inclusief de nieuwbouw van De Wissel en de uitzetting van financieel beleid. Menno Visser (D66) geeft een stemverklaring, die wordt overgenomen door het CDA en de VVD: hij heeft weliswaar voor het amendement van het CDA en de VVD gestemd, maar aanvaardt het democratisch proces (niet aangenomen, meerderheid raad wil anders) en stemt nu voor het voorstel.

Wil Legemaat