Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Verschillende visies op Meerweg: RTG 8 september 2008

Verschillende visies op Meerweg: RTG 8 september 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

dinsdag 9 september 2008

De Meerweg heeft een grondige facelift nodig: daar is iedereen het over eens. Het gebied biedt mooie kansen voor economische en toeristische ontwikkeling. Daarnaast wil de provincie graag dat de gemeente Haren de weg van de provincie overneemt.
Al jaren wordt er gewerkt aan plannen, in een zogeheten open planproces: in overleg met betrokken instanties en bewoners. Thans ligt de Structuurvisie Meerweg op tafel: de visie van de gemeente op de ontwikkeling van de Meerweg. En de Reactienota: het antwoord van de gemeente Haren op de ingekomen zienswijzen, meningen en bezwaren op de vorige versie.
Voor de gemeenteraadsleden een besluit gaan nemen, willen zij eerst van de betrokkenen weten of die zich kunnen vinden in de Structuurvisie en willen zij de complimenten, wensen, bezwaren en kritiek inventariseren. Meer dan twintig (alle mannelijke) betrokkenen schuiven aan aan de zogenaamde Ronde Tafel in het Mercure hotel, voor een gesprek met zes (ook alle mannelijke) gemeenteraadsleden. In de zaal zeker vijftig belangstellenden.
Het gebied is complex en de belangen zijn divers. Iedereen ziet de noodzaak van een opwaardering van het gebied, de meesten zijn blij dat er iets gebeurt, maar er is veel kritiek. Op de plannen, maar vooral op het proces: velen voelen zich niet gehoord noch serieus genomen; de gemeente wordt arrogantie verweten. Een verslag.

 

Het gebied en de plannen zijn opgesplitst in drie delen: de oostflank, de zuidflank en de westflank. Om met het goede te beginnen. Vooral de betrokkenen op de zuidflank tonen zich tevreden. Het gaat hier voornamelijk om (horeca)ondernemers. Zoals de eigenaar van Villa Sasso, de heer Peperkorn, die erg blij is met de plannen. Hij denkt dat er een mooi resultaat te bereiken is en roept iedereen op positief te zijn. Nu ziet het gebied er wel erg triest uit.
Een bewoner van de zuidflank sluit zich daarbij aan en vraagt wat meer open te staan voor de positieve kanten van de plannen. Hij ziet het als een mooie ontwikkeling en een verbetering van het woongenot en hij zal graag meewerken aan de realisatie.
De heer Nannenberg van VWDTP is blij met het voorgenomen herstel van grandeur. Maar hij zou graag zien dat het stuk nog eens wordt getoetst aan de uitgangspunten en de visie die in het verleden met bewoners en ondernemers is opgesteld. Hij heeft nog geen vertrouwen in de financiering: het is onmogelijk dat dit allemaal kan voor 10 miljoen. Wat betekent dat financieel voor de private ondernemer? Hij ziet graag tevoren de kaders en de bijbehorende financiële dekking genoemd. Nannenberg heeft zorgen over de situering van de parkeergelegenheid. Het aantal parkeerplaatsen vermindert niet, maar de plaats wel. Aan de Meerweg is de parkeergelegenheid summier. Dat zal leiden tot parkeren op de weg zelf.

Op de oostflank zijn de bewoners minder content met de plannen. De heer Numan (Meerweg 205) heeft al 10-15 jaar een aanlegvergunning voor een stuk waar ontwikkeling gepland is, maar nog altijd geen doorvaartmogelijkheid. Er zou doorvaart mogelijk worden van de oostkant naar het meer. Dat is beloofd. Verscheidene plannen passeerden en nu, in dit laatste plan, ziet hij die doorvaart niet terug. De plannen veranderen aldoor. “Het wisselt als het weer.” Eerst zou er een vogelhut komen, nu loopt er opeens een weg langs het strand naar de zomerhuizen. Er is een paviljoen gepland en misschien wel een beheerderwoning erbij. Kampeermogelijkheden. Het bovengebied is natuurgebied; dat verdraagt zich niet met een wandelpad, een paviljoen en kamperen.
De heer Markus, namens de eigenaren van een aantal recreatiewoningen aan de oostzijde, toegang Meerweg, sluit zich bij Numan aan. Er zijn nieuwe recreatiewoningen gepland in de natuur. Daar is in de voorfase bezwaar tegen gemaakt en nu zijn het er wel iets minder, maar nog altijd zijn ze ongewenst in dit gebied. De toegestane bouwoppervlakte (75-90 m2) is veel royaler dan die van de bestaande recreatiewoningen (45 m2). Als de plannen toch doorgaan, wat is dan de uitstraling op de bestaande recreatiewoningen? Er zou een robuuste natte verbinding komen. Waar is die? Is het Meerschap wel in de plannen gekend?
De heer Berghuis spreekt namens bewoners van zes huisjes aan de oostkant, ontsloten aan de Hoornsedijk, een oude weg die ophoudt door de ecologische verbinding. Nu is er een nieuwe weg getekend, die nota bene door het huis van Berghuis en over zijn terras loopt. Hij is tegenstander van de geplande bebouwing. Nu hebben de woningen zichtlijnen van 500 meter, naar de Hoornsedijk. Straks kijkt men op andere huizen. Berghuis heeft bezwaren ingediend, maar nergens is positief op gereageerd. De reactienota geeft geen antwoord of een verkeerd antwoord. De gemeente dreigt zelfs al met de nieuwe wet op de RO, zegt hij verontwaardigd. Berghuis verklaart graag te willen meewerken aan de ecologische verbinding. Hij wil ook meewerken aan grondruil, maar is zeer teleurgesteld dat nergens rekening is gehouden met zijn wensen en bezwaren.
De heer Arends, eigenaar van camping ’t Friescheveen, steunt de plannen wel, ondanks het feit dat zijn eigen plannen in het verleden zwaar gefrustreerd werden. Hij steunt ook de robuuste verbinding die over zijn erf zal lopen. Wel hoopt hij dat de gemeente zal zorgen voor een goede timing en voor snelheid. Hij adviseert de plannen van elkaar los te koppelen en flink door te pakken, uiteraard met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
Volgens de heer Bron is de verkeerssituatie de rode draad in het gebied. Daar moet meer aandacht voor zijn. Druk uitoefenen op de provincie om een betere ontsluiting af te dwingen.
De Meerweg heeft een verkeers- en een verblijfsfunctie, zegt mevrouw Hellinga van de Grontmij, die onderzoek gedaan heeft naar de verkeersintensiteit en de snelheid waarmee gereden wordt op de Meerweg. Misschien kan er Share Space komen buiten de bebouwde kom?
De heer Krop heeft in het verleden veel klachten gehad over de camping. Maar de camping had één voordeel: van oktober tot april was hij dicht. Dan was het rustig, stil en ’s nachts donker. Hij begrijpt best dat er plannen ontwikkeld moeten worden en dat dat uitdraait op compromissen. Hij ziet echt wel voordelen. Maar de nieuwste plannen leveren vooral vermaak, kermisattracties en veel licht. Een voetpad langs het water naar het strand geeft verstoring en erger: op het strand kan allerlei ongewenst gedrag voorkomen, daar is geen zicht op en er wordt nog een extra vluchtweg geboden ook. De prioriteit ligt bij de recreatie en niet bij de bewoners. De laatsten komen er bekaaid af. Krop pleit voor behoud van het karakter, meer aandacht voor de bewoners, een goede ecologische verbinding met respect voor natuur en dieren.

Ook op de westflank heerst veel onvrede. De heer Nienhuis zegt dat het proces tot vorig jaar naar behoren leek te lopen: de gemeente betrok de bewoners bij de plannen, de bewoners toonden veel belangstelling en inzet en leverden veel ideeën. Maar nu constateert hij dat de bewoners niet serieus worden genomen. In november 2007 was de aanvankelijke visie aangepast en toen al kregen bewoners het gevoel: wij worden niet gehoord. Het gesprek dat zij daarna wensten, heeft nooit plaatsgevonden. Dan maar schriftelijk gereageerd. Maar ook daarvan is weinig terug te vinden in de plannen zoals die er nu liggen en in de reactienota. Namens een grote groep bewoners toont Nienhuis zich verbaasd over de getoonde arrogantie door de gemeente. Er zijn zelfs huizen zomaar van de kaart geveegd. De westflank staat niet achter dit plan, zegt hij. Jammer dat er geen alternatieven zijn. Het lijkt nu slikken of stikken te worden. Wie gaat het trouwens allemaal betalen? De burgers? Moeten die betalen voor het afbreken van een jachthaven die vijftig meter verder weer wordt gebouwd?
De heer Koop van Geveke (een van de grootste kostendragers), met een bouwperceel achter het Familiehotel, heeft dezelfde ervaring als Nienhuis: niet gehoord door de gemeente. Hij zal dit per brief aan de raad melden. Geveke wil anders bouwen dan in de visie wordt voorgesteld. Niet parkeren aan het meer en meer sociale veiligheid. Koop heeft ook zorgen over de financiële haalbaarheid van de plannen.
De heer Wieringa constateert dat er vele heftige bezwaren zijn tegen de plannen en adviseert de gemeenteraad nog geen beslissing te nemen. Er moet toch wel een behoorlijk maatschappelijk draagvlak zijn en voordat dat er is, moet er nog wel verder over het plan gesproken worden.
De heer Flentge van IVN heeft het voorgenomen ‘rood’ op een kaartje ingetekend en komt tot een heel ander plaatje dan de gemeente: knalrood in plaats van groen.
De heer Duijm van IVN meldt dat niet duidelijk in de plannen is verwoord dat de ecologische hoofdstructuur een duidelijke belemmering zal zijn voor sommige ontwikkelingen. Dat is allemaal wel aan de gemeente gemeld. In de reactienota staat hierover niets gemeld. Ook Duijm noemt de gemeente daarin arrogant.
De heer Aanholt is doende de locatie Helder te ontwikkelen. Hij is opgegroeid bij en op het Paterwoldsemeer. In vruchtbare samenwerking met de familie Helder en met liefde voor het gebied, was er een mooi plan ontwikkeld met zeven kleine, losse wooneenheden. Die plannen moesten worden aangepast aan de laatste structuurvisie: er moet nu één blok komen met zes appartementen. Nauwelijks realiseerbaar op het bewuste terrein. Op de meest markante plek, naast Helder, komt een parkeerplaats. Het is daar geen weiland, maar een kostbare plek, zegt Aanholt. Hij hekelt de transparantie die de gemeente Haren voorstaat, zegt dat hij in vijf jaar vier plannen moest maken, dat er onnodig een wooneenheid weggehaald is. Aanholt ziet volop kansen en mogelijkheden in het prachtige gebied, maar dan moeten er wel goede plannen gemaakt worden. Hij adviseert het ‘supercomplexe’ gebied op te knippen en elk gebiedje punt voor punt in te vullen.

Geconcludeerd kan worden dat er veel verschillende belangen spelen in het gebied. Iedereen wil verbetering van de huidige situatie en vrijwel iedereen zou het jammer vinden als de goede dingen geen doorgang kunnen vinden door bezwaren en ergernis over de procedures. Maar veel bewoners willen wel graag het gevoel hebben gehoord te worden en serieus genomen te zijn. Het plan lijkt nog lang niet optimaal en het draagvlak evenmin.

Wil Legemaat