Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

BOUWSTENEN MET AMENDEMENTEN GEBOMBARDEERD: raadsvergadering 29 juni 2009

BOUWSTENEN MET AMENDEMENTEN GEBOMBARDEERD: raadsvergadering 29 juni 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

 

Op de agenda van de raadsvergadering van 29 juni 2009 staat de behandeling van de Bouwstenenbrief (BSB). De BSB loopt vooruit op de aanstaande begroting voor 2010. In de BSB geeft het college aan welke zaken in het volgend jaar extra budget zullen vragen. De gemeenteraad kan zodoende in een vroeg stadium de kaders aangeven, waar het college dan weer rekening mee kan houden bij het opstellen van de begroting. Wethouder Theo Berends stelt het zo voor: je hebt een prachtig huis, maar kijkt wat er nog verbeterd of verbouwd moet worden en misschien wil je ook wel een nieuwe dakkapel. Veel raadsfracties zien liever dat er met minder bouwstenen toch een mooi huis wordt gerealiseerd, zoals René Valkema (CDA) het verwoordt.
In de BSB 2010 staan een aantal zaken die verscheidene raadsfracties liever anders zien. Met maar liefst negen amendementen proberen de fracties de BSB bij te stellen. Zoveel amendementen dat Gea van der Vliet (VVD) overweegt een tiende in te dienen, waarbij alle voorgaande amendementen worden ingetrokken en het college wordt opgedragen kennis te nemen van en rekening te houden met de wensen van de raad. Want dat is waar het om gaat. Wat onderwerpen betreft gaat het ondermeer over extra formatie, de gemeentelijke website en het Contentmanagementsysteem dat daarvoor nodig is, een jumelage, kunstgrasvelden voor voetbal en hockey, en het afboeken van de boekwaarde van basisschool De Wissel.

 

EXTRA FORMATIE
Het college vraagt extra formatie voor het steviger en sneller op poten zetten van het duurzaamheidbeleid (€ 40.000), applicatiebeheer (€ 50.000) en uitbreiding van de archiefbemanning (€ 100.000). GL en PvdA stellen in een amendement voor alleen de eerste post te honoreren, gezien het belang van het onderwerp duurzaamheid en beide andere uitbreidingen te schrappen en met een nieuw, goed onderbouwd voorstel te komen om de problemen op te lossen, waarbij voor de formatie gekeken wordt naar interne mogelijkheden en prioriteiten stellen. D66 heeft een eigen amendement, waarin wordt gevraagd de totale extra formatie te maximeren tot een bedrag van € 100.000. De VVD heeft na de uitleg door de burgemeester in de commissievergadering juist begrepen dat die formatie noodzakelijk is.
Burgemeester Mark Boumans is onaangenaam getroffen door het GL/PvdA-amendement. GL wil geen geld besteden aan noodzakelijk formatie, maar wel geld uitgeven aan duurzaamheidbeleid. Dat kan ook net zo goed minder voortvarend aangepakt.
Jacqueline van Duinen (GL) vindt die opmerking van de burgemeester ‘absurd’ en Haren onwaardig in deze tijd, waarin duurzaamheidbeleid zo noodzakelijk is.
Boumans kaatst terug dat hij die kwalificatie ook kan gebruiken voor de opmerkingen van Van Duinen over de gevraagde formatie-uitbreiding. Het college heeft al zeer kritisch prioriteiten gesteld. Je moet oog hebben voor de kwetsbaarheid van de organisatie en de risico’s die je loopt.
Theo Sieling (PvdA), medeondertekenaar van het amendement denkt dat Boumans het niet goed begrepen heeft: er wordt gevraagd naar een betere onderbouwing, zodat de raadsleden het ook kunnen uitleggen aan de burgers.
Maar u schrapt het uit het meerjarenperspectief, zegt Boumans. Laat het in de BSB staan en geef het college de nadrukkelijke waarschuwing: zorg dat er een betere onderbouwing komt. U kunt ons opdracht geven in de overhead wat te schrappen. Hij doet vervolgens toezeggingen om structureel € 50.000 te bezuinigen, zodat er nog € 140.000 nodig is.
GL en PvdA zijn tevreden met deze toezegging en trekken het amendement in.
Het amendement van D66 wordt alleen gesteund door de indiener en is daarmee verworpen.

 

WEBSITE EN CONTENTMANAGEMENTSYSTEEM
Een CMS is software waarmee je, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunt publiceren. Het college wil een bedrag van € 150.000 om een CMS aan te schaffen en de gemeentelijke website te vernieuwen. Nu is nog niet zo lang geleden, met inzet van de nodige financiële middelen, de website helemaal vernieuwd, in samenwerking met Tynaarlo. In Tynaarlo schijnt de website naar wens te functioneren en daarom dienen D66, GL en CDA een amendement in om het gevraagde bedrag te schrappen. Ook PvdA en CU willen schrappen, maar verzoeken het college de noodzaak van de investering in een apart voorstel te onderbouwen. De VVD zegt dat voorstel te steunen.
Burgemeester Boumans, die in het algemeen niet graag heeft dat raadsleden de commissievergaderingen nog eens overdoen, herhaalt uitgebreid wat hij ook al in de commissievergadering heeft proberen uit te leggen. De gemeente Haren werkt met open sourcesoftware, dat leek eerst heel aantrekkelijk, maar nu loopt men vast. Tynaarlo heeft weliswaar hetzelfde CMS, maar daar hebben ze veel meer uitbreiding gekocht en dus scoren ze hoger op de ranglijst. Maar Haren wil nu een gebruiksvriendelijker systeem waarmee meerdere mensen stukken op de website kunnen zetten. Als de raad het gevraagde bedrag schrapt, zal Haren moeten roeien met de riemen die er zijn, maar dan moeten de raadsleden niet weer aankomen met kritiek op de website. Als de raad de investering in de BSB laat staan, zal er bij de begroting een nadere onderbouwing worden gegeven. Vindt men dat niks, dan kan het bedrag alsnog geschrapt.
GL trekt zich hierop terug als indiener van het amendement met D66 en CDA. Bij stemming zijn alleen CDA en D66 vóór en daarmee is het amendement verworpen. Het amendement van PvdA en CU wordt ingetrokken.

 

JUMELAGE
Het college overweegt een jumelage (vriendschappelijke stedenband) aan te gaan met een gemeente in Oost-Europa en wil daar € 5000 voor reserveren. Met een amendement willen PvdA, CU, GL en D66 zekerstellen dat het geld besteed zal worden aan concrete activiteiten vanuit het particulier initiatief die de bewustwording bevorderen. Aan een jumelage op bestuurlijk niveau, ‘Bobo-uitwisseling’, heeft niemand behoefte.
Het college is wel blij met deze aanscherping. Het amendement wordt met unanieme stemmen aangenomen.

 

KUNSTGRASVOETBALVELDEN
Het college wil alvast € 40.000 reserveren voor het onderhoud van twee kunstgrasvoetbalvelden op het sportpark Onnerweg/Geertsemaweg. Daar zullen besparingen tegenover staan op het voetbalcomplex aan de Oosterweg. Maar die besparingen zijn niet concreet berekend. PvdA en CU willen eerst inzicht in die besparingen alvorens geld beschikbaar te stellen. CDA, VVD en D66 hebben een eigen amendement waarin wordt gevraagd een totale uitwerking van beheer van het sportpark aan te bieden.
Wethouder Theo Berends zegt toe uiterlijk in oktober met een raadsbericht te zullen komen waarin de kosten voor sportpark Onnerweg/Geertsemaweg en de besparingen aan de Oosterweg inzichtelijk zullen worden gemaakt.
De beide amendementen worden daarop ingetrokken.

 

KUNSTGRASHOCKEYVELD
Het college voorziet de aanleg van een vierde kunstgrasveld voor GHHC en voor het onderhoud daarvan zal € 12.523 per jaar extra moeten worden gedoteerd aan de GHHC. CDA, VVD en D66 hebben een amendement en PvdA, GL en CU ook. Het vierde kunstgrasveld is nog niet aangelegd en dus is het wat merkwaardig om nu al geld uit te trekken voor het vervangen van de toplaag.
Wethouder Berends maakt duidelijk dat GHHC gewoon recht heeft op een vierde veld, daar is al vaak om gevraagd, telkens is de boot afgehouden, maar nu de intentie is om de hockeyclub niet te verhuizen, moet er echt een vierde veld komen. Hij vraagt het bedrag in de BSB te laten staan en zegt toe voor de begrotingsbehandeling met een raadsvoorstel te zullen komen.

 

AFBOEKEN BOEKWAARDE DE WISSEL
Omdat de raad heeft ingestemd met het Integraal Huisvestings Plan 2009-2012 en daarmee met nieuwbouw van basisschool De Wissel en sloop van de oude gebouwen, stelt het college voor de boekwaarde van het oude gebouw alvast af te schrijven. Het CDA is van mening dat het besluit tot sloop nog niet door de gemeenteraad is genomen en dat er om die reden niet afgeschreven kan worden. Met VVD en D66 samen is een amendement opgesteld.
Voor wethouder Anje Toxopeus is het klip en klaar: bij de vaststelling van het IHP heeft de raad het college tot 2012 mandaat gegeven en ingestemd met nieuwbouw van De Wissel. Dat impliceert ook sloop van het oude gebouw zodra het nieuwe klaar is. Volgens Toxopeus schrijft de accountant voor versneld af te schrijven. De indieners van het amendement zijn kennelijk niet overtuigd. Het amendement wordt in stemming gebracht. VVD, CDA en D66 stemmen voor en daarmee is het verworpen.

Tenslotte wordt de Bouwstenenbrief 2010 unaniem vastgesteld.

Wil Legemaat