Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Het historisch geheugen van de PvdA: raadsvergadering 25 mei 2009

Het historisch geheugen van de PvdA: raadsvergadering 25 mei 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Het is precies twee jaar geleden dat mijn verslag van de raadsvergadering van 29 mei 2007 begint met het volgende: “In het verslag van de vorige raadsvergadering meldde ik dat het traditionele vragenuurtje niet zelden bestaat uit prietpraat en vragen naar de bekende weg. Kennelijk was zulks ook de agendacommissie een doorn in het oog. Burgemeester Pieter van der Zaag begint de raadsvergadering vanavond met de mededeling dat de touwtjes aangehaald worden: vragen dienen actueel en bondig geformuleerd te zijn. Indien het college tijd nodig heeft om over een goed antwoord na te denken, kan de vraag beter schriftelijk gesteld worden. Dat kan dan ook politiek debat opleveren. De burgemeester heeft de fractievoorzitter van GroenLinks zelfs al gebeld met het verzoek een voorgenomen vraag over het bedrijventerrein Nesciopark schriftelijk te stellen.”
Vijf maanden en een nieuwe burgemeester verder wordt op 29 oktober 2007 genoteerd: “Vanavond hebben alle fracties weer volop vragen en van sommige fracties mogen zelfs alle leden losbranden. Burgemeester Boumans noemt de vragen ‘van grote diversiteit’ en kondigt aan dat het fenomeen vragenuurtje binnenkort geëvalueerd zal worden. Hoewel raadsleden formeel alles mogen vragen wat ze willen, zal wellicht een voorstel gemaakt worden om de vragenstroom binnen de perken te houden en om te bepalen welke vragen beter schriftelijk gesteld kunnen worden.”
Sinds die tijd worden veel vragen schriftelijk gesteld, met name door het CDA en D66, maar dat nu is de leden van de PvdA-fractie, kennelijk niet gehinderd door historisch geheugen, een soort gruwel: op die manier wordt het ambtelijk apparaat onnodig belast. De fractie gaat zover dat zij vanavond schriftelijke vragen van D66 en CDA zelf mondeling gaan stellen.
Vanavond staan de Nota Klimaatbeleid, het Jaarverslag 2008, het Beheerplan wegen en de Burap, de jaarlijkse bijstelling van de beheersbegroting, op de agenda.

 

GAST VAN DE RAAD EN HAREN FM
Burgemeester Mark Boumans richt een speciaal woord van welkom aan de zeven Harenaars, die vanavond ‘gast van de raad’ zijn en aan de luisteraars van Haren FM, die de raadsvergadering voor het eerst ‘live’ kunnen beluisteren.

VRAGENUUR
Hein Frima (VVD) zag afgelopen zaterdag een bedrijf op het Haderaplein autoruiten repareren en graveren. Daarbij werden langdurig wel vier parkeerplaatsen ingenomen. Betaalt dat bedrijf daar een vergoeding voor aan de gemeente en hoe zit het met de sandwichborden, die overal rond de lantaarnpalen wijzen op de activiteiten?
Wethouder Theo Berends heeft geen idee, maar zal het uitzoeken en het antwoord in een schriftelijk raadsbericht verwoorden.
Arnoud Schuurman (VVD) heeft vernomen dat er rond de Brinkhorst en in de parkeergarage ’s avonds en ’s nachts sprake is van overlast en vernielingen door jongeren. Wat wordt daar aan gedaan?
Burgemeester Boumans is op de hoogte. In de afgelopen maanden is de overlast door jongeren op verschillende plaatsen toegenomen, hoewel het nog altijd maar om een kleine groep jongeren gaat. Wat aan de Brinkhorst gebeurt, is ontoelaatbaar; gebrek aan voorzieningen voor jongeren kan geen excuus zijn. De politie is op het matje geroepen: de APV moet gehandhaafd worden.

 

NOTA KLIMAATBELEID
Menno Visser (D66) heeft twee moties voorbereid. Eén, mede namens het CDA, wil dat Haren groen gas gaat gebruiken. In een tweede motie worden warmtefoto’s ingezet als instrument om energiebesparing bij overheidsgebouwen, bedrijven en particuliere huizen, te stimuleren.
Jacqueline van Duinen (GL) vindt beide moties sympathiek, maar de uitvoering van de nota heeft prioriteit. Het is GL al niet duidelijk hoe die nota uitgevoerd kan worden met het beperkte budget, waarvan de helft ook nog in personele kosten gaat zitten. Is het college bereid extra financiële middelen in te zetten?
Theo Sieling (PvdA) noemt het klimaatbeleid ambitieus en heeft ook geen behoefte aan nieuwe elementen. Komt het college met een nader voorstel voor de realisatie van de nota in de BSB?
Ook de VVD heeft geen behoefte aan nieuwe elementen, zegt Gea van der Vliet, maar dringt aan op stimulerende maatregelen om particulieren over te halen energiebesparende maatregelen te treffen. Misschien horen daar warmtefoto’s bij?
Hans Meles (CDA) is voor de overgang naar groen gas, maar vreest dat warmtefoto’s teveel van het budget zullen vragen.
Dieta Praamstra (CU) steunt geen van beide moties. Eerst moet de klimaatnota uitgevoerd worden, dan zien we wel weer.
Wethouder Theo Berends zegt dat de gemeente een gascontract heeft tot 2011 en dat dan zal worden gekeken of Haren kan overschakelen op groen gas. Als warmtefoto’s een nuttig instrument vormen om de klimaatdoelen te bereiken, zal hij ze misschien inzetten. In de BSB komt een voorstel voor extra geld om het klimaatbeleid uit te voeren.
Visser trekt de motie groen gas in en vraagt de wethouder op de toezeggingenlijst te zetten dat hij in 2011 zal streven naar afname van groen gas.
Daar heeft burgemeester Boumans moeite mee: welwillendheid is iets anders dan een toezegging. Notulering moet voldoende zijn.
Wethouder Berends is blij dat de klimaatnota unaniem is aangenomen. Hij deelt aan alle aanwezigen de klimaatgids uit, boordevol energiebesparende tips.

 

JAARVERSLAG 2008
Uit de discussie in de raadscommissie heeft burgemeester Boumans de conclusie getrokken dat de auditcommissie een reglement voor het eigen functioneren moet opstellen.
René Valkema (CDA) legt uit dat het CDA niet zal instemmen met het jaarverslag. Een groot aantal doelstellingen is niet gerealiseerd en dat zijn vooral de doelstellingen die geld moeten genereren. Dat staat tegenover een laag weerstandsvermogen. Lasten en risico’s worden naar de toekomst verschoven. Hoewel het CDA niet twijfelt aan de rechtmatigheid van het jaarverslag, stemt het tegen de vaststelling.
Menno Visser (D66) sluit zich inhoudelijk bij het CDA aan, maar zal niet tegenstemmen.
Jos Stroomer (PvdA) meent dat de feiten niet veranderen door tegen te stemmen. De tegenvallers zijn ontstaan door ontwikkelingen die we niet zelf in de hand hebben.
Wethouder Berends zegt een beetje overdonderd te zijn en het absurd te vinden tegen een door accountants goedgekeurd en bejubeld jaarverslag te stemmen. Alle vragen van de auditcommissie heeft Berends in de commissievergadering correct beantwoord en in juni komt er informatie over projecten die langer lopen.
U voelt ons dilemma wel aan, veronderstelt Valkema. Wij willen niet instemmen als we politiek een ander oordeel hebben.
Wethouder Anje Toxopeus stelt dat er codes zijn afgesproken: dat wat er in de commissievergadering is besproken, dient niet in de raadsvergadering herhaald te worden. Daar houden alle fracties zich aan, behalve het CDA. En als het CDA alles uit de commissie herhaalt, dan wil Toxopeus wel even herhalen dat alle andere fracties, die zich nu stil houden, het college in de commissievergadering juist complimenten hebben gemaakt over het jaarverslag. Daarvoor wil zij dan bij deze die fracties dankzeggen.
Burgemeester Boumans noemt de opmerkingen van Toxopeus weer een nieuwe code, waarover in de collegevergadering maar eens gesproken moet worden. Hij vindt dat tegenstemmen een zweem van twijfel aan de rechtmatigheid toebrengt, maar Valkema heeft nadrukkelijk gesteld dat de rechtmatigheid niet ter discussie staat. De accountant heeft Haren een hoog rapportcijfer gegeven. Wil men een politiek signaal geven, dan zijn opmerkingen wellicht voldoende.
Jos Stroomer wil de schriftelijke vragen over jongerenvoorzieningen van CDA en D66, die volgens hem best in de laatste commissievergadering gesteld hadden kunnen worden, bij het jaarverslag afhandelen.
Omdat een en ander niet bij het jaarverslag hoort, gaat Boumans niet op dit voorstel in.

 

BEHEERPLAN WEGEN 2009-2013
Voor de komende vijf jaar stelt het college voor de onderhoudsinspanningen te concentreren op de voetpaden, die zorgelijk slecht zijn. Er is een budget van 550.000 euro. De Grontmij heeft een rapport geschreven waarin is geconstateerd dat het onderhoud van asfaltwegen in Haren 10% achterloopt. Wil men alles pico bello hebben, dan moet er 1,8 miljoen worden aangewend. Langs de A28 is een proefstrook aangelegd met een nieuwe verharding voor fietspaden en voetpaden. De aanleg daarvan zou 50% minder kunnen kosten.
Gea van der Vliet (VVD) vraagt zich af of het niet beter zou zijn het wegenonderhoud naar voren te halen om werkgelegenheid te creëren. En is het niet beter de proefstrookresultaten af te wachten; stel dat het goed uitpakt, dan kunnen die voetpaden voor 50% van de kosten worden opgeknapt.
Jos Stroomer (PvdA) herinnert aan de verbetering van de Rijksstraatweg: daar werden eerst alle parkeerhavens weggehaald en na klachten van de bewoners weer opnieuw aangelegd. Er is kennelijk een erg ruim budget. Klopt dat? De prioriteit leggen bij de voetpaden is voorstelbaar, maar schuiven we de lasten zo niet door naar de toekomst?
Wethouder Jeroen Niezen zegt dat de Rijksstraatweg uit een ander budget is opgeknapt. Het college probeert uit het reguliere budget zo verstandig mogelijk te werk te gaan. In 2009 en 2010 gaat een derde van het budget naar asfaltwegen en tweederde naar voetpaden, in 2011, 2012 en 2013 is het andersom. Het is niet zo dat 10% achterstand een ramp is: als je 100% haalt, doe je eigenlijk teveel. Met slim aanbesteden probeert men trouwens die 10% zoveel mogelijk in te lopen, binnen budget. Natuurlijk kan er werk naar voren gehaald worden, dat moet de raad dan maar voorstellen. Het college kiest er niet voor de raad dit voor te leggen. De proefstrook zal er wel enkele jaren moeten liggen, voor de resultaten kunnen worden vastgesteld en daar kan het opknappen van de voetpaden niet op wachten. Misschien blijkt het onderhoud van die goedkoper aangelegde wegverharding uiteindelijk wel weer veel duurder is.
Alle raadsfracties stemmen in met het Beheersplan wegen.

 

BESTUURSRAPPORTAGE BURAP
In de Burap wordt de lopende begroting hier en daar bijgesteld. De raad heeft vooral vragen over de 32.000 euro die structureel bijgeraamd is voor de bibliotheek/’t Clockhuys. Moet hiervoor en voor de verscheidene ‘sterretjeskredieten’ geen apart voorstel naar de raad komen? Meedoen aan de verkiezing ‘Beste Dorpskern’, wat gaat dat kosten? Kan de 240.000 euro die al aan de ontwikkeling van een visie op het Meerweggebied is uitgegeven ooit terug verdiend worden? Komt er niet eens een eind aan de extra uitgaven voor ICT? Kunnen er geen vier in plaats van twee stadswachten worden omgeschoold tot Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) zodat de handhaving in het centrum kan worden verbeterd? En hoeveel personen hebben er op de door de gemeente gesubsidieerde kunststofschaatsbaan in de Hortus geschaatst?
Het opstappen van de VVD-wethouder kost Haren 75.000 euro; wat vindt de VVD daarvan, wil Menno Visser (D66) weten.
Hein Frima (VVD) antwoordt dat zijn partij tegen de formatieuitbreiding (van 80 naar 100%) was en dat Visser voor opmerkingen over wachtgeldregelingen minister Ter Horst maar moet benaderen.
Wethouder Toxopeus legt uit dat de gemeente met alle grote gesubsidieerde instellingen meerjarencontracten heeft: vier jaar zekerheid maar dan niet tussentijds voor extra geld aankloppen. Maar in de bibliotheek vielen de inventaris en de ICT nog onder de gemeente, terwijl de bibliotheek een erg hoge huur betaalde. Omdat er telkens tussendoor geld werd gevraagd voor inventarisvervanging en ICT-aanpassingen is besloten de huur te verlagen en daarvoor in de plaats de bibliotheek zelf verantwoordelijk te maken voor inventaris enz. Er kunnen nu geen ad hoc claims meer komen.
De raad begrijpt deze uitleg en gaat akkoord met het bedrag, maar vindt dat zo’n groot bedrag niet in de Burap hoort te worden opgenomen, maar in een apart voorstel moet worden aangevraagd. U regelt erg veel in de Burap, dit wijkt niet af van die lijn, stelt Boumans. Maar de raadsleden hebben al vaker aangegeven dat grote bijramingen niet in de Burap thuishoren, maar apart moeten worden aangevraagd. Dat geldt ook voor de zogenaamde ‘sterretjeskredieten’.
Het meedoen met ‘Beste Dorpskern’ biedt enorme kansen en wordt gedaan binnen het bestaande budget representatie en communicatie. Het vraagt wel extra inspanning van de medewerkers, zegt Boumans. Aan ICT-ontwikkeling zit geen eind; er zijn landelijke ontwikkelingen, waaraan we moeten voldoen en automatisering is continu in ontwikkeling. Wat de handhaving betreft: liefst had Boumans gemeentepolitie. BOA’s hebben het voordeel dat zij door de gemeente zelf aan te sturen zijn. Ze kosten circa 30-35 euro per uur, waarvan 40-45% terugverdiend kan worden met de uitgeschreven bonnen.
De kosten van de Meerwegontwikkeling zullen beslist terugverdiend worden, stelt wethouder Niezen. Er is Europees geld aangevraagd, de provincie legt er een miljoen bij, er komt 9 ton van waterbeheer en subsidie van de Regio Assen-Groningen.
Hoeveel schaatsers er geweest zijn, is nog niet duidelijk; de Hortus heeft een evaluatie toegezegd.
Uiteindelijk stemt de raad in met de Burap, waarbij CDA, VVD, PvdA en GL aantekenen aparte voorstellen te willen voor de sterretjeskredieten.
Wat bij de bespreking van het jaarverslag niet lukte, probeert de PvdA nu opnieuw bij de Burap. Theo Sieling wil de schriftelijke vragen van CDA en D66 overnemen en mondeling stellen. Dan kunnen ze vanavond nog beantwoord worden. Het gaat over toegezegde jongerenvoorzieningen.
Visser heeft hier bezwaar tegen. Hij stelt de vragen schriftelijk omdat de antwoorden dan ook schriftelijk gegeven worden en meestal duidelijker en vollediger zijn.
Stroomer noemt het een ‘leermoment’ voor CDA en D66: zo hoeft het ambtelijk apparaat niet belast te worden.
Visser, zelf ambtenaar, noemt de beantwoording van vragen een fluitje van een cent en hij vindt de toon van Stroomer belerend.
Wethouder Toxopeus, aan wie de vragen gesteld zijn, meent dat in het verslag van de vorige raadsvergadering en in de Burap al deels een antwoord staat op de vragen. De stichting Torion begeleidt thans de jeugd, is bezig een nieuw bestuur voor de jeugdsoos Oosterhaar te vormen. Die jeugdsoos zal binnenkort weer open gaan voor een nieuwe groep jongeren. Onder de toren van ’t Clockhuys komt een muziekoefenruimte in de kelder. Jongeren willen graag een hangplek in het Boeremapark. Het is een kwestie van subtiel omgaan met de wensen van jongeren en geduldig praten met jongeren en omwonenden. Misschien is een open mobiele hangplek een oplossing: zij zal dat idee aan de betrokkenen doorgeven. Een zeecontainer ziet Toxopeus niet zitten: te koud in de winter, brandgevaarlijk en te besloten.

 

ZUIDTUNNEL
Tenslotte heeft Hans Meles (CDA) een motie, vreemd aan de orde van de dag, voorbereid, met als onderwerp de variant Zuidtunnel, door de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg (Provincie, Rijkswaterstaat en gemeente Groningen) gepresenteerd. Er zijn drie varianten op een zuidtangent. Het college van Haren heeft direct een brief gestuurd waarin het ongenoegen van de gemeente is verwoord: er is geen overleg met Haren geweest en in Haren is geen draagvlak voor deze varianten. De motie beoogt ondersteuning van dit standpunt door de raad. Alle fracties zijn het van harte eens met de motie. Het college is blij met de ondersteuning en zal de motie onverwijld uitvoeren.

Tegen half elf sluit de voorzitter de vergadering.

Wil Legemaat