Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Het recht van de brutaalste: commissievergadering 17 maart 2009

Het recht van de brutaalste: commissievergadering 17 maart 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Sinds enkele jaren kennen we in Haren enkele locaties die verkeerskundig zijn ingericht als zogenaamd ‘Shared Space’gebieden: het dorpscentrum van Haren, Onnen en Noordlaren. De Grontmij heeft een evaluatierapport geschreven en het college vraagt de raad kennis te nemen van dit rapport. Voorafgaand aan de commissievergadering is in januari een hoorzitting gehouden, waar tien Harenaars hun mening en ervaringen met raadsleden deelden. Onduidelijk is wat er met de uitkomsten van die hoorzitting gebeurt. Ze zijn in elk geval niet verwerkt in het evaluatierapport. Ook onduidelijk is wat er gebeurt met hetgeen vanavond gezegd wordt. En onduidelijkheid is eigenlijk ook het sleutelwoord als het gaat om Shared Space. Duidelijk is dat er minder ongevallen plaatsvinden, Shared Space maakt dus veiliger, maar de weggebruikers hebben juist een groter gevoel van onveiligheid, doordat niet duidelijk is waar rechten en plichten liggen. De rotondes met verschillend regime, de gladde stenen en het parkeergedrag zijn stenen des aanstoots. De roep om handhaving klinkt van alle kanten. Want Shared Space betekent het recht van de brutaalste, stelt raadslid Hans Meles (CDA). Het evaluatierapport is positief over het Shared Spacegebeuren, maar insprekers signaleren veel knelpunten. Wat wordt daar dan mee gedaan? Na een voorzet van Paul Rolf (GL) benoemt de nieuwe wethouder, Theo Berends, zichzelf spontaan tot Meldpunt van Knelpunten.
Drie Harenaars hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nieuw beleid voor te stellen. De raadsfracties zijn gecharmeerd van twee initiatieven. Een ervan zal worden uitgewerkt in de Bouwstenenbrief.

 

Shared Space
De heer Werners sprak tijdens de hoorzitting al namens de ouderenbonden ANBO en PCOB en maakt nu opnieuw gebruik van zijn inspraakrecht. Het is hem niet duidelijk wat de status van de hoorzitting was. De kaarten lijken geschud met het evaluatierapport. Omdat één fractie in het geheel niet vertegenwoordigd was tijdens de hoorzitting (PvdA, WL), heeft zijn achterban Werners gevraagd nogmaals de conclusies van de door de ouderenbonden ingestelde focusgroep te melden. Ouderen voelen zich in het dorpscentrum onveiliger dan vroeger en hopen dat daar wat aan gedaan wordt. Wensen: autoluwe dagen of uren, handhaving van de parkeerverboden, bijvoorbeeld door stadswachten, duidelijkheid over de juridische verantwoordelijkheid bij aanrijdingen op het voetpad, een zebra op de Rijksstraatweg ter hoogte van parkeerplaats Oude Hof en een op de Emmalaan tussen de Wilhelminalaan en de Kroonkampweg, gelijkschakeling van de rotonde ter hoogte van de Emmalaan aan de rotonde Molenweg en aandacht voor de gladde natuurstenen, die hier en daar ook nog verzakt zijn. Werners hoopt een brug te slaan tussen gemeente, burgers en ondernemers.
Alle raadsfracties onderschrijven veel van Werners’ opmerkingen. Alle aanwezigen concluderen dat de objectief toegenomen veiligheid gevoelsmatig niet wordt ervaren door met name de oudste en de jongste weggebruikers. Maar vanwege die objectieve veiligheid en het prettige straatbeeld is de politiek blij met het Shared Spaceconcept. Al zal er meer moeten worden gedaan aan handhaving, vooral wat parkeren en het rechtdoorfietsen over de rotonde Molenweg betreft. De inzet van (daartoe opgeleide) stadwachten kan dat mogelijk maken.
Hans Meles (CDA) stelt voor vrachtwagens maar aan één kant van de Rijksstraatweg te laten parkeren. Het natuursteen ziet hij graag stroever gemaakt. Voor hem is het duidelijk dat het niet zozeer het recht van de sterkste is, dat geldt, maar het recht van de brutaalste. Strenge handhaving zou dat kunnen inperken. Ook graag wat betreft voorrang geven aan fietsers van rechts.
Jos Stroomer (PvdA) is van mening dat er een zekere verkeersintensiteit nodig is om de Shared Spacefilosofie tot z’n recht te laten komen. Er moeten voldoende weggebruikers aanwezig zijn om de ruimte mee te delen. In Onnen en Noordlaren is dat zelden het geval. Hij stelt verkeersremmende maatregelen als chicanes voor, om de snelheid te beperken.
René Heikens (D66) stelt voor het Shared Spacegedachtegoed opnieuw en beter met de burgers te communiceren. Als men begrijpt dat het onveilige gevoel juist nodig is om alert te blijven, zal er meer acceptatie zijn. Hoe wil het college dat gaan doen: met publicaties of spotjes op Haren FM?
Dieta Praamstra (CU) ziet het Shared Spaceconcept ook graag ingevoerd op de Dr. Ebelsweg.
Paul Rolf (GL) is niet gelukkig met het feit dat de Grontmij het evaluatierapport schreef: de slager keurt zijn eigen vlees. De evaluatie is positief, terwijl insprekers veel knelpunten en problemen signaleren. Hij stelt voor de knelpunten te inventariseren en door te geven aan de wethouder van verkeerszaken.
Hein Frima (VVD) vermoedt dat mensen van buiten, die niet gewend zijn aan Shared Space, vaak te hard rijden. Hij merkt verder op dat de lichtbakken van Expert en de uitvalschermen van de Italiaanse ijssalon zo laag hangen, dat lange mensen er niet rechtop onderdoor kunnen.
Wethouder Theo Berends concludeert dat iedereen hetzelfde probleem signaleert: de veiligheid is toegenomen, maar het gevoel niet, omdat er zoveel onduidelijk is. Maar het systeem is juist gebaseerd op onduidelijkheid: dat maakt alert en voorzichtig. Ga je de verkeersstromen weer separeren, dan zal het aantal ongevallen toenemen. Dat is een dilemma. Hij wil graag de knelpunten inventariseren en doet de toezegging er serieus naar te zullen kijken en er echt mee aan de slag te gaan. Ook de gedane suggesties, parkeren aan één zijde en chicanes, zal hij bestuderen, evenals de rotondeproblematiek. Wat de juridische aansprakelijkheid betreft: de normale verkeersregels zijn van toepassing.
De heer Werners maakt Berends attent op het Wijkpanel Politie, waar het 30 kmgebied op de actielijst staat. Kan van waarde zijn voor de wethouder.
Burgemeester Mark Boumans vertelt dat er momenteel twee van de vier stadswachten een opleiding voor Bijzonder Opsporings Ambtenaar (BOA) krijgen. Zij kunnen straks bekeuringen uitschrijven. Voor het overige is Haren afhankelijk van de regiopolitie en die kan hij geen opdracht geven meer prioriteit aan het handhaven van verkeersregels te geven.
In het evaluatierapport staat een voorstel om de Harense Shared Space-ervaringen uit te dragen via een meertalige website. Dat vinden enkele raadsfracties (CDA, VVD, GL) niet nodig. Laat Haren eerst de eigen website maar eens goed op orde brengen. Haren hoeft geen Shared Spacemissionaris te zijn, meent Frima (VVD).

 

Nieuw beleid
De inwoners van Haren konden tot 1 maart voorstellen voor nieuw beleid indienen. Bij voldoende instemming door de raadsleden, zal dat beleid uitgevoerd worden en opgenomen in de Bouwstenenbrief (BSB). Er zijn drie voorstellen binnen gekomen.
1. Voorstel de sportverplaatsingen terugdraaien.
Voor alle raadsfracties is dit een gepasseerd station. Weliswaar past het voorstel naadloos bij de opvattingen van het CDA over de sportverplaatsingen, maar ook van deze zijde komt geen steun voor het voorstel, vanwege het geringe draagvlak.
2. Stimuleren energiebesparing in bestaande huizen.
Alle raadsfracties vinden dit een sympathiek voorstel. Maar in mei wordt de klimaatnota gepresenteerd en daarin zijn al dergelijke voorstellen verwerkt. Alle fracties, op D66 na, willen het voorstel in de klimaatnota verwerken. D66 wil het voorstel apart honoreren, met name vanwege het maken van de warmtefoto’s.
3. Het maken van een integraal meerjarenplan voor onderhoud, kap, vervanging, verjonging e.d. van al het groen, maar vooral van het bomenbestand in Haren.
Wethouder Jeroen Niezen vertelt dat Haren een Groenbeheersplan heeft, door de raad vastgesteld. Dat zal in 2010 geactualiseerd worden. Er is beleid voor monumentale bomen, maar het voorgestelde totale bomenbeleidsplan heeft Haren niet.
Alle raadsfracties, behalve de CU, vinden het een goed idee dit voorstel in de BSB uit te werken. Voor de CU is het voldoende wat er nu gebeurt (beleid t.a.v. monumentale bomen.
De griffier zal een en ander terugkoppelen naar de drie inzenders.

Verder wordt deze avond gesproken over het rapport van de Rekenkamer ‘Subsidies, lust of last’, over de verordening Langdurigheidstoeslag en is er een presentatie over de Staat der gemeente. Zie voor dit laatste de gemeentelijke publicatie of de site www.waarstaatjegemeente.nl .

Wil Legemaat