Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Hoe duurzaam is het verkeersbeleid in Haren? Raadsvergadering 28 september 2009

Hoe duurzaam is het verkeersbeleid in Haren? Raadsvergadering 28 september 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

De agenda van de eerste raadsvergadering na de zomervakantie is uitermate kort. Slechts één echt bespreekstuk: de prioriteitenaanpak van verkeersknelpunten en dat onderwerp is al uitgebreid aan de orde geweest in een commissievergadering. GroenLinks stelt echter het totale verkeersbeleid in Haren, vastgesteld in 2005 en gebaseerd op het concept ‘Duurzaam Veilig’, ter discussie. Verkeer is niet voor filosofen, maar een verzameling praktische oplossingen, vindt Paul Rolf (GL). Hij wil geen wegversmallingen op drukke wegen, meer zebra’s en separate fietspaden. Maar een raadslid hoort niet op de stoel van een verkeerskundige, vindt burgemeester Boumans. En het gaat vanavond niet over de vraag of het concept ‘Duurzaam Veilig’ moet worden bijgesteld. Daar wil de raad dan binnenkort wel een commissievergadering aan wijden en bovendien een apart RTG houden over de verkeersveiligheid rond scholen.
In het vragenuur hebben alle fracties zich verdiept in de parkeerproblematiek op het plein aan de Kroonkampweg, waar, sinds de opening van de C1000, nog maar een uur geparkeerd mag worden. Leuk voor C1000, maar de andere ondernemers lijden omzetverlies. Wat is er in het verleden afgesproken? Hoe een korte agenda toch nog bijna twee uur vergaderen kan opleveren.

 

Vragenuur
In antwoord op vragen van het CDA over de nachtbus, die niet meer in Haren en Glimmen stopt, antwoordt wethouder Theo Berends dat de gemeente in overleg is met het OV-bureau. De nachtbus, een idee van Harense middelbare scholieren, is een groot succes: er worden ook diensten ingezet uit Hoogezand en Drachten. De bus rijdt elk uur op vaste tijden en het probleem was dat de rit net niet in een uur te rijden was, als er door Haren en Glimmen gereden werd. Daarom werd besloten over de snelweg te gaan en dan op het transferium te stoppen. Maar na druk van de gemeente Haren is toegezegd dat de bus vanaf 19 december weer in Haren centrum zal stoppen, daarna gaat hij de snelweg op. Het college blijft zich sterk maken voor een stop in Glimmen.
Hans Meles (CDA) is niet echt tevreden. Juist voor de jongeren uit Glimmen is de bus van belang. De jeugd uit Haren heeft meer mogelijkheden om met een bus naar de stad te komen.

Menno Visser (D66) wil van het college weten hoe het procedureel gaat, nu is besloten de samenwerking met Tynaarlo op te zeggen, De raad heeft de kaders (Tynaarlo is de strategische partner van Haren) gesteld, waarbinnen het convenant is gesloten. Nu is dat convenant door het college ingetrokken, maar de kaders staan nog. Hoe gaat dat verder?
Burgemeester Mark Boumans antwoordt dat Visser gelijk heeft. Een en ander zal over enige tijd ter sprake komen in een discussie over visie: wat voor soort organisatie wil Haren zijn en hoe wordt dat georganiseerd?

Hans Meles (CDA) heeft, mede namens de PvdA, vragen over het parkeerbeleid aan de Kroonkampweg. Het parkeerregime is met de komst van de C1000 van tweeënhalf naar één uur terug gebracht en verscheidene winkeliers hebben al omzetverlies. Meles wil weten met welke afspraken uit het verleden de veranderingen te maken hebben.
Visser (D66) is ook benieuwd naar de ervaringen van het college met het nieuwe parkeerbeleid.
Hein Frima (VVD) weet dat een jaar of twaalf geleden een afspraak is gemaakt door de toenmalige wethouder of ambtenaren dat er een proef zou worden gehouden: 2/3 lang parkeren, 1/3 kort. Nu is alles kort parkeren. Is deze afspraak bij het college bekend?
Ook Jacqueline van Duinen (GL) wil weten of het huidige beleid conform gemaakte afspraken is. De wethouder wil na een jaar het een en ander evalueren. Dat vindt Van Duinen veel te lang duren: kunnen er niet eerder conclusies getrokken worden?
Wethouder Berends meldt dat er 8 jaar geleden een afspraak is gemaakt met Mabon, later met de BAM, dat op de plaats waar de supermarkt zou komen, verkort parkeren zou worden ingevoerd voor 70-80 parkeerplekken. (Op de tribune vertelt Frits Kamminga dat er door de ontwikkelaar flink meebetaald is aan de parkeerplaats, maar dat Ondernemend Haren daar destijds geen geld in wilde investeren). Het gaat volgens Berends om de gehele Kroonkampweg van de Emmalaan tot aan de kop Torenlaan. En zo gerekend is er nu 2/3 kort en 1/3 lang parkeren. Er wordt visueel gemonitord: gekeken wordt of er veel plaatsen leeg staan en hoeveel bekeuringen er worden uitgedeeld. Dat moet een jaar duren, want het parkeergedrag moet in alle seizoenen onderzocht zijn. Voor de zomervakantie van 2010 zal er geëvalueerd worden. Er wordt gekeken of er voldoende doorloop is. Blijkt dat er voortdurend veel ruimte vrij is, dan kan voor een deel langer parkeren overwogen worden.
Meles meent dat er al best conclusies te trekken zijn: zelfs op de drukste tijden, vrijdagmiddag en zaterdag, zijn er lege plaatsen. De winkeliers zijn de dupe.
Dat zou Visser graag met een enquête willen onderzoeken, want hij heeft ook geluiden gehoord van ondernemers die juist blij zijn met het kort parkeren.
Heeft Berends het met de ondernemers gehad over het omzetverlies, wil Meles weten. En wil hij de proefperiode naar een half jaar terugbrengen? Nee, het eerste heeft Berends niet en het tweede wil Berends niet.
Maar hij wil best praten met de ondernemers, als die hem uitnodigen. Dat zullen de ondernemers doen, lijkt wel duidelijk op de tribune.

Hein Frima (VVD) brengt weer eens de reclameborden van het bedrijf dat kentekens komt graveren en autoruiten repareren, ter sprake. Die mensen nemen een hele zaterdag zeven parkeerplaatsen op het Haderaplein in beslag. Betalen zij daar eigenlijk wel parkeergeld voor of sponsort de gemeenschap dat bedrijf?
Wethouder Berends kan Frima helemaal geruststellen. Twee maal per jaar vraagt het graveerbedrijf een vergunning aan om reclameborden te mogen plaatsen en om een zaterdag op het Haderaplein te staan. Leges en parkeergeld worden volledige betaald.

Marion Rohrich (GL) wil wel eens weten waar het Masterplan Nesciopark, toegezegd voor het voorjaar, blijft. Als het bedrijvenpark er niet komt, heeft GL wel een ideetje: het transferium uitbreiden.
Wethouder Jeroen Niezen zegt dat er een intentieovereenkomst is met Hanzevast om het Masterplan vorm te geven. Maar de recessie brengt spanning op dit project. Vandaar de vertraging. De gemeente wil graag het concept vaststellen, wacht op antwoord hieromtrent van Hanzevast. Een termijn kan hij niet noemen.
Wanneer komt u met een initiatiefvoorstel, wil Menno Visser van Rohrich weten.
Als Hanzevast afhaakt, antwoordt Rochrich.
Waarom heeft GL het dan al in de krant laten zetten, is de tegenvraag.
Er staat wel meer in de krant, wat niet uitgevoerd wordt, kaatst Rohrich terug.

Dieta Praamstra (CU) wil wel eens weten waar de in juni toegezegde prullenbakken bij de seniorenbankjes blijven.
Wethouder Anje Toxopeus meldt dat er acht bankjes zijn geplaatst; er komen er nog twee bij en daarna worden alle tien voorzien van een prullenbak.

René Valkema (CDA) vraagt zich af wat de nieuwste bezwaarschriften in Oosterhaar voor gevolgen hebben voor mensen die staan te popelen om in de nieuwbouw te gaan wonen.
Wethouder Niezen legt uit dat de rechter de meeste zaken goed geregeld vond door de gemeente, alleen was er nog iets te verbeteren aan verkeer en parkeren. Daarop hebben de vier omwonenden gelijk gekregen. Woonborg wacht met de bouw, maar Niezen heeft goed hoop dat er binnenkort begonnen kan worden.

 

Jeugdlintje
Zonder discussie wordt het voorstel om jaarlijks een jeugdlintje toe te kennen aan een Harense jongere, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving, aangenomen, inclusief het bijbehorende budget. Een en ander was al uitgebreid besproken in de commissievergadering.

 

Verkeersknelpunten
Ook de verkeersknelpunten zijn reeds uitputtend aan de orde geweest in de commissievergadering, maar die worden niet zo snel afgehamerd.
Wethouder Berends heeft de verkeersknelpunten in Haren geïnventariseerd en daar voortvarend een prioriteitenlijstje van gemaakt. Om met de aanpak van de knelpunten te kunnen beginnen, ligt er een helder investeringsvoorstel. Kan de raad daar mee instemmen, is de vraag?
Tijdens de commissievergadering van 15 september beperkten de meeste raadsfracties zich echter niet tot het voorstel, maar werden allerlei nieuwe verkeersproblemen, als dan niet met vermeende oplossingen, te berde gebracht.
Vanavond dreigt hetzelfde te gebeuren. Al probeert burgemeester Boumans het te voorkomen door de raadsleden nadrukkelijk te vragen zich bij het onderwerp te houden: de voorgestelde maatregelen en de bijbehorende financiële middelen.
Maar Paul Rolf (GL) wil over het verkeersbeleid van de gemeente Haren discussiëren en is daar niet vanaf te brengen. Hij heeft zelfs al een aantal moties voorbereid.
U moet niet op de stoel van de wethouder of de verkeerskundige gaan zitten, waarschuwt de burgemeester.
Dit is de plaats en de tijd, meent Rolf en begint een aantal nieuwe knelpunten en verkeerskundige zaken die hem niet zinnen, op te sommen in een niet altijd navolgbaar betoog. De aansluiting Zuidlaarderweg-Vogelzangsteeg bijvoorbeeld. Of de Vondellaan, waar in enkele jaren tijds honderden auto’s per dag meer doorheen rijden. Rolf is blij met de toegezegde zebra’s, maar zou graag hier en daar weer aparte fietsstroken hebben en vooral geen wegversmallingen op ‘verzamelwegen’. Hij noemt Haren een fietsonvriendelijk dorp. In enkele moties wil hij nieuwe kaderstelling voor de Vondellaan, een onderzoek naar de samenhang van drie projecten Scharlakenlaan, Geertsemaweg en Felland en een RTG over verkeersveiligheid rond scholen regelen. Daarnaast wil hij de oplossing van de problematiek bij de Botanicuslaan (een haakse hoek en een inrijverbod) opschorten tot er een fundamentele discussie over het totale verkeersbeleid gevoerd is.
Maar op de Botanicuslaan na staan die onderwerpen helemaal niet in het voorstel, dus hoe kunt u daar dan moties bij inbrengen, roepen enkele raadsleden vertwijfeld uit. Het agendapunt is volledig veranderd, zegt Gea van der Vliet (VVD). Rolf wil de discussie over Duurzaam Veilig opnieuw voeren en het hele verkeersbeleid weer bespreken.
Jos Stroomer (PvdA) geeft aan dat zijn partij ook wel eens wil praten over het Harense verkeersconcept Duurzaam Veilig. Over de status van diverse straten en de duidelijkheid voor burgers.
Na enig heen en weer gepraat en een schorsing op verzoek van Menno Visser (D66) wordt duidelijk dat de raad nog voor de verkiezingen graag een commissievergadering wil over het verkeersbeleid en een RTG over de verkeersveiligheid rond scholen. Het opschorten van de maatregelen bij de Botanicuslaan wordt door interventie van Frima (VVD) veranderd in het uitsluitend aanbrengen van een bord ‘Verboden in te rijden’. Dat de oplossing van het college (een scherpe hoek maken waardoor inrijden moeilijk wordt en een verkeersbord) is bedacht samen met de bewoners van de Botanicuslaan wordt merkwaardigerwijs door de raad genegeerd.
Daarna wordt het voorstel zonder tegenstemmers aangenomen.

Voor de duidelijkheid hier nog wat informatie over het Harense verkeersbeleid.
In Haren is het verkeersbeleid sinds 2005 gebaseerd op het concept ‘Duurzaam Veilig Verkeer’. Duurzaam Veilig heeft als uitgangspunten ondermeer: functionaliteit en herkenbaarheid. Wegen worden gecategoriseerd aan de hand van hun functie: stroomwegen, waarop veel verkeer snel moet doorstromen (100 en 120 km/u en homogene weggebruikers = auto’s en fietsers gesegregeerd), gebiedsontsluitingswegen, die woonwijken en bedrijventerreinen bereikbaar houden (80 km/u buiten bebouwde kom en 70 of 50 km/u binnen de bebouwde kom en erftoegangswegen (60, respectievelijk 30 km/u), waar alle soorten verkeersdeelnemers door elkaar heen rijden. In het centrum heeft Haren dan nog een Shared Spacegebied, waar ook de voetgangers door het rijdend verkeer gemengd worden. Op een erftoegangsweg en in het Shared Spacegebied heeft niemand specifieke rechten, maar moet iedereen rekening met elkaar houden. Dat matigt de snelheid en maakt de verkeersdeelnemers alert en voorzichtig. Er worden in principe geen zebrapaden of fietsstroken aangelegd, want dit geeft weer ‘eigen rechten’ en dat maakt dat de verkeersdeelnemer minder op zijn omgeving let. Een nadeel is dat het mensen een onveilig gevoel geeft. Hoewel de cijfers aantonen dat het aantal ongevallen halveert en dat het opgelopen letsel veel minder ernstig is, hebben de meeste mensen toch het gevoel dat het verkeer onveiliger is. Maar dat onveilige gevoel is functioneel, het is nodig om alert te blijven en op de medeweggebruikers te letten. Feit is dat het verkeersconcept voor verkeersdeelnemers die niet zo snel kunnen anticiperen op hun omgeving, zoals ouderen en kleine kinderen, niet altijd gemakkelijk is.
De wegen horen voor de bewoners herkenbaar te zijn qua functie. De inrichting van de wegen hoort zodanig te zijn dat de weggebruiker meteen kan zien: dit is een erftoegangsweg of een gebiedsontsluitingsweg.
Is het Duurzaam Veiligconcept in Haren helder en duidelijk? Of zijn er her en der, al dan niet onder druk van de burgers, allerlei elementen ingevoerd die het concept ondergraven in plaats van versterken? Op naar de commissievergadering!

Wil Legemaat