Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Nieuwbouw gemeentehuis volgens planning, 30 maart 2009

Nieuwbouw gemeentehuis volgens planning, 30 maart 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Na de raadsvergadering van maandag 30 maart 2009 geeft projectleider Frits Kamminga een presentatie over de stand van zaken van de nieuwbouw gemeentehuis. Alles loopt volgens planning en alles past nog steeds uitstekend binnen het budget. Als er geen kink in de kabel komt, kan de bouw in augustus beginnen en kan het gemeentepersoneel eind 2010 verhuizen. De publicatie voor Europese aanbesteding heeft wel 100 aannemers doen reageren. De kredietcrisis lijkt gunstig uit te werken op de aanneemsom. Misschien houden we wel geld over! Een overzicht

Image

 

Bestemmingsplan
Vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2008. Er is beroep tegen aangetekend en er is een voorlopige voorziening aangevraagd. De gemeente heeft vier weken de tijd voor een verweerschrift. Verwacht wordt dat een en ander tegen de zomer rond zal zijn.

Sloopvergunning gebouw voormalig postkantoor
Op de aanvraag voor een sloopvergunning is één reactie binnen gekomen. In de week van 14 april zal de zaak behandeld worden door de commissie bezwaar en beroep. Het aangetekende bezwaar heeft geen opschortende werking; de voorbereidingen gaan gewoon door. De gebruikers van het gebouw moeten voor 8 mei de sleutels hebben ingeleverd en op 11 mei zal met de sloop begonnen worden, tenzij er nog een voorlopige voorziening wordt aangevraagd. In dat geval zal de uitspraak van de bestuursrechter moeten worden afgewacht.

 

Bouwvergunning
De reguliere bouwvergunning is begin maart ingediend. Tot nu toe is er geen reactie op gekomen.

 

Ontheffing grondwaterbescherming
Als er meer dan twee meter diep wordt gegraven is een ontheffing nodig.

 

Welstandscommissie
De Welstandscommissie was laaiend enthousiast. De prominente plaats van het nieuwe gemeentehuis wordt gewaardeerd.

 

Energie en duurzaamheid
Doordat het waterbedrijf het grondwaterbeschermingsgebied heeft ingekrompen, kan er gebruik worden gemaakt van warmte en koudeopslag. Er worden 36 peilbuizen geslagen. Het gebouw wordt CO2neutraal en er zal slimme verlichting worden aangebracht.
De Milieuadviesraad is bij het voortraject en bij het bestemmingsplan en het bouwplan betrokken geweest.

 

Kunst
Voor kunst is een budget van € 50.000. Er is een kunstcommissie ingesteld en er is een advies van de Culturele Raad.

 

Werkgroepen
Drie werkgroepen hebben adviezen uitgebracht. De werkgroep publiek en bestuur, de werkgroep facilitair en techniek en de werkgroep kantoorconcept. Zo’n 80% van de aangedragen wensen en ideeën zijn verwerkt. In de eerste werkgroep hebben enkele raadsleden geparticipeerd.
Voor iedere werknemer is een werkplek, de kantine is mooi en er is voldoende vergaderruimte.
Er komt een nieuwe werkgroep, die zich gaat bezighouden met de inrichting. In tegenstelling tot wat eerder was besloten, komt er wel nieuw meubilair. In deze nieuwe werkgroep kunnen ook raadsleden participeren en Arbomensen.

 

Ondernemingsraad
Geeft adviezen over ondermeer huisvesting, klimaatbeheersing en openslaande ramen.

 

Europese aanbesteding
Half februari is de eerste publicatie geweest en daar hebben wel honderd aannemers op gereageerd. Allemaal Nederlandse bedrijven en geen lokale bedrijven, want daar is de opdracht te omvangrijk voor. Mogelijk kunnen lokale bedrijven als onderaannemer participeren. De kredietcrisis maakt de markt gretig en de kans is groot dat de aanbesteding 10-15% beneden de raming ligt.

 

Financiën
Alles past nog steeds uitstekend binnen het budget van 11,3 miljoen. Er kon zelfs wel eens iets over blijven. De posten onvoorzien zijn vooral aangesproken door de burgerparticipatie en juridische zaken. Jos Stroomer (PvdA) laat noteren dat meevallers niet hoeven worden omgezet in leuke dingen.

 

Planning
Sloop voormalig postkantoor: mei 2009
Definitieve aanbesteding: juni 2009
Aanvang bouw gemeentehuis: augustus 2009
Verhuizen: eind 2010

Wil Legemaat