Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Raadsvergadering 20 april 2009

Raadsvergadering 20 april 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Of het nu ligt aan de nieuwe collegesamenstelling of aan de weinig spectaculaire agenda: de raadsvergaderingen duren tegenwoordig niet lang meer. Kon in maart de hamer na een kwartier vallen, vanavond is er nauwelijks een uur nodig om, ondermeer, drie moties in te dienen en vervolgens in te trekken.
In het vragenuur komen opgetuigde rotondes, de beoogde hangplek voor jongeren en gevaarlijke verkeerssituaties bij basisschool De Borg aan bod. Het CDA wil vragen over het niet-verplaatsen van de hockeyclub alsnog beantwoord hebben en D66, CDA en VVD willen wel eens weten uit welk budget het nieuwe meubilair voor het toekomstige gemeentehuis betaald gaat worden.
Op de agenda staat het vaststellen van het Waterplan. GL en D66 hebben moties voorbereid die het college opdragen de burgers positief te stimuleren het hemelwater op eigen erf te houden. Na toezeggingen van wethouder Niezen worden de moties ingetrokken. Een verslag

 

VRAGENUUR
Hein Frima (VVD) vraagt hoe het staat met het pimpen van de kale rotondes. De VVD heeft ooit een adoptieplan door Harense ondernemers voorgesteld, dat werd opgepakt; hoe staat het ermee?
Wethouder Jeroen Niezen verkeerde in de veronderstelling dat het een initiatief was van Harense ondernemers. Maar inderdaad: verscheidene ondernemers hebben een plan ingediend, binnenkort is er overleg. Ondernemers zullen de rotondes leuk aankleden in ruil voor het plaatsen van een sponsorbordje.
Frima heeft op de site van een Harense internetkrant een interview gelezen met wethouder Toxopeus. Daarin staat dat zij nog altijd de bedoeling heeft een jeugdhonk te realiseren in het Boeremapark. De gemoederen probeert zij te sussen met de inzet van Torionmedewerkers. Dit baart de VVD zorgen: een jeugdhonk hoort niet in een afgelegen park, maar in een bebouwde omgeving met sociale controle. Waarom kiest Toxopeus toch voor het Boeremapark?
Wethouder Anje Toxopeus zegt niet precies te weten wat er op de site harendekrant.nl staat. Een heel grote foto van de wethouder met een heel herkenbaar interview, licht Frima toe. De maker van de site heeft gesprekken gevoerd met jongeren en vroeg daarna naar de rol van Torion, zegt Toxopeus. In een mail heeft zij geantwoord dat de jongeren nog steeds graag een hangplek aan de westkant van het dorp willen, liefst in het Boeremapark. Het uitgangspunt was destijds: interactief regelen met jongeren, omwonenden en politie. De jongeren stelden het Boeremapark voor, de politie zag daar ook mogelijkheden, mits aan enkele voorwaarden was voldaan: in de zichtlijnen van de politie en met goede verlichting. Er is daarna een bijeenkomst geweest met omwonenden; dat werd een heftige avond vol emoties. Daarna is Torion in gesprek gegaan met een kleine groep jongeren en enkele omwonenden. Er wordt wel gekeken of het mogelijk is de hangplek toch in het Boeremapark te realiseren, maar er wordt ook gekeken of er andere mogelijkheden zijn. Er is geen tijdsdruk. Wat is leidend: wat jongeren willen, wat omwonenden willen, wat de gemeente wil of ervaringen elders, wil Frima weten. Leidend is: een overeenkomst waarin allen zich goed kunnen vinden, antwoordt Toxopeus.
Marion Rohrich (GL) uit haar zorgen over de verkeerssituatie bij basisschool De Borg. Helaas brengen steeds meer ouders hun kinderen met de auto naar school, zelfs als ze vlakbij wonen. Met slecht weer is het helemaal bar. De ouderraad heeft zorgen over het gedrag van de ouders: zij parkeren op plekken waar dat niet mag. De parkeerplaats bij de kerk vinden ze te ver. Is het college op de hoogte van de zorgen van de OR en wat denkt het college eraan te gaan doen?
Wethouder Theo Berends heeft vandaag juist gehoord over deze kwestie, eerder niet. Twee jaar geleden is er een avond belegd waar ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van VVN overleg gevoerd hebben over de verkeerssituatie bij de Borg. Uit de statistieken bleek toen dat er nimmer ongelukken hadden plaatsgevonden, dit werd bevestigd door OR en MR. De conclusie is: de school heeft de verantwoordelijkheid ouders aan te spreken op hun gedrag.
Rohrich zegt dat de OR een en ander wel gemeld heeft, maar dat er nooit agenten worden gesignaleerd, dus daar is weinig vertrouwen in.
Burgemeester Mark Boumans grijpt in. De OR is een prachtig instrument, zegt hij. Maar het college heeft te maken met het schoolbestuur. Als de OR iets wil aankaarten, moet dat richting schoolbestuur en dat schoolbestuur acteert vervolgens richting gemeente. De OR kan de politie niet aansturen.
Jolanda van Bruxvoort (PvdA) zegt zich te irriteren aan de tendentieuze klanken van Rohrich: dat ouders ‘helaas’ hun kinderen met de auto naar school brengen. Dat moeten ouders zelf uitmaken. Rohrich zegt een maatschappelijke ontwikkeling te signaleren: steeds vaker worden kinderen met de auto naar school gebracht en dat vindt zij geen goede ontwikkeling. Bruxvoort herhaalt zich te storen aan die opvatting.
Hans Meles (CDA) brengt de parkeeroverlast bij de Esserberg ter sprake. In september 2008 is daar al eens over gesproken, maar er is nog niets veranderd.
Wethouder Berends zegt dat er op bestuursniveau contact is met de gemeente Groningen. Het voetbalstadion is van Groningen, de club ook, maar de parkeeroverlast vindt plaats op Harens grondgebied. Er zijn vijf scenario’s onderzocht door Groningen en de conclusie is: geen van alle haalbaar, want te duur en/of niet acceptabel voor omwonenden. Er zou Haren dan niets anders resten dan het instellen van een parkeerverbod voor weg en berm, maar Haren vindt dat het allerlaatste middel en is van mening dat er best andere mogelijkheden zijn: op het terrein Esserberg zelf en op het terrein van het Maartenscollege. Alleen moet Groningen dan wel in de buidel tasten. Daar zet Haren nu op zwaar bestuurlijk niveau op in, met de nodige druk. Wordt vervolgd.

 

WATERPLAN
Zie voor de aanloop: verslag van de raadscommissie van 7 april 2009 op deze site.
De fractie van GroenLinks heeft een motie voorbereid waarin het college wordt opgedragen de burgers te informeren en te adviseren over de mogelijkheden hemelwaterafvoer af te koppelen van de riolering.
De fracties van D66 en CU hebben een motie voorbereid die nog wat verder gaat: burgers ook (financieel) stimuleren af te koppelen, regentonnen verstrekken, technische ondersteuning te bieden en eisen te stellen aan nieuw te bouwen woningen.
Wethouder Niezen vindt beide moties sympathiek. Als hij de moties samenvattend als volgt kan interpreteren: ‘onderzoek naar mogelijkheden om de burgers te adviseren en op bescheiden schaal financieel te stimuleren, eventueel ook met een regentonnenactie, de hemelwaterafvoer af te koppelen’, dan is hij daartoe graag bereid. Het college zal dan in september met voorstellen komen in het GAP en daarover kan de raad dan beslissen.
Tevreden met deze toezegging trekken de betreffende fracties de moties in.
Het Waterplan wordt hierna unaniem vastgesteld.

 

RAADSBERICHT VRAGEN CDA MBT GHHC
Zie voor de aanloop: verslag van de raadscommissie van 7 april 2009 op deze site.
René Valkema (CDA) blijft bij zijn standpunt dat vragenstellen een essentieel onderdeel is van het raadswerk. De discussie in de raad kan alleen gevoerd worden op basis van informatie. Door niet te antwoorden, ontneemt het college de raad die mogelijkheid. Het CDA vraagt daarom het college opnieuw: ‘Is het college bereid alle vragen uit de brief alsnog te beantwoorden?’
Is het CDA niet tevreden met het antwoord, wil Jacqueline van Duinen weten.
Valkema heeft de fractie van GL in de raadscommissie horen zeggen dat het college in juni met een stuk zal komen dat overal antwoord op geeft, maar de wethouder kan dat niet beamen.
Rohrich (GL), die dit gezegd heeft, zegt dat zij dat wat ruim heeft ingeschat: niet op alle vragen zal een antwoord komen.
Wethouder Niezen is van mening dat hij de vragen van het CDA naar eer en geweten heeft beantwoord.
De wethouder heeft niet meer informatie, stelt burgemeester Boumans.
Valkema meent dat het CDA geen scherpe lijn heeft uitgezet. Als het college alle vragen beantwoord in een aanvullend stuk, is het CDA tevreden.
Niezen zegt dat het lastig is nu toezeggingen te doen. Hij kent de vragen niet uit zijn hoofd. Maar de intentie alle vragen te beantwoorden, wil hij wel uitspreken.
Boumans stelt dat de begrippen ‘coalitieakkoord’ en ‘college’ door elkaar lopen. Sommige vragen, aan het college gesteld, zouden door de coalitie beantwoord moeten worden. De wethouder wil een doorwrocht stuk bieden, maar kan niet aangeven wanneer dat stuk de raad zal bereiken.
Valkema zegt dit best te begrijpen, maar doordat de coalitie de intentie heeft neergelegd de hockeyclub te laten op de huidige plaats, terwijl het laatste raadsbesluit is dat de club in 2014 moet verhuizen, is er onzekerheid ontstaan. Er is een raadsbesluit nodig om zekerheid te bieden. Daarom wil het CDA graag toch antwoord. Anders zal Valkema met een motie komen.
Niezen heeft intussen de vragen opgediept en doorgelezen. Er wordt inzicht gevraagd in de financiële afwegingen en in de GEM-afspraken. Het tempo van het college is gericht op het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat. ‘Druk’ kan de gemeente geld gaan kosten. Het eerste belang van de gemeente ligt momenteel bij het realiseren van woningbouw, niet op het openbreken van de contracten, want dat kan het hele project schaden.
Arnoud Schuurman (VVD) zou toch graag een termijn willen waarbinnen de onzekerheid voor GHHC kan worden opgeheven.
Dat zal de wethouder op hoofdlijnen meenemen, zegt burgemeester Boumans.
Als naast de financiële pagina ook de aanleg van het vierde veld wordt meegenomen, is het antwoord van het college voor het CDA voldoende, zegt Valkema. De GHHC zal het voorlopig moeten doen met intenties.

 

NIEUW MEUBILAIR
Menno Visser (D66) heeft een motie ‘buiten de orde van de dag’ voorbereid. Op 12 juli 2006 heeft de toenmalige wethouder Liesbeth Boekel gezegd dat het huidige meubilair van het gemeentehuis zal mee verhuizen naar een nieuw gemeentehuis. Hiervoor hoefde geen budget te worden begroot. Op 30 maart vertelde projectleider Frits Kamminga dat er nieuw meubilair zal komen. De fracties van D66, CDA en VVD vragen het college hiervoor een schriftelijk voorstel te doen aan de raad.
Wethouder Berends zegt dat er de laatste jaren (vervangings)geld is opgespaard, waarvan nieuw meubilair kan worden aangeschaft. Er komt een raadsbericht waarin staat hoe het meubilair uit bestaande middelen zal worden gefinancierd, buiten het projectdossier om.
Visser wil toch een voorstel, want daar kan de raad ja of nee tegen zeggen.
Daar gaat de raad niet over, zegt burgemeester Boumans. U mag informatie vragen om inzicht te krijgen, maar u hoeft geen besluit te nemen.
Nadat de heldere toezegging wordt gedaan dat er een raadsbericht zal komen wordt de motie ingetrokken.

Om vijf voor tien sluit de voorzitter de raadsvergadering.

Wil Legemaat