Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Raadsvergaderingen te beluisteren via Haren FM: commissievergadering 12 mei 2009

Raadsvergaderingen te beluisteren via Haren FM: commissievergadering 12 mei 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Het laatste agendapunt van de commissievergadering wordt vanavond het snelst afgehandeld: een voorstel om 1000 euro beschikbaar te stellen voor voorzieningen waarmee de lokale zender Haren FM voortaan de raadsvergaderingen kan uitzenden, wordt unaniem met lovende, instemmende woorden gewaardeerd.
Ook de nota Klimaatbeleid krijgt veel waardering van de raad, al hebben alle partijen nog wat vragen en wensen. De gemeente moet in elk geval een voorbeeldfunctie gaan tonen, vinden alle fracties. Maar of er extra budget beschikbaar komt voor een (veel duurdere) elektrische dienstauto is de vraag.
Het jaarverslag ziet er prachtig uit en is goed leesbaar, vindt iedereen, maar inhoudelijk valt er nog wel wat over te zeggen, vinden met name de oppositiepartijen.
De bespreking van het evaluatiestuk over de Regio Groningen-Assen kan worden samengevat met: meer en beter uitdragen wat de Regio voor Haren betekent en graag vaker monitoren en herijken dan eenmaal in de vijf jaar.
Een verslag

 

NOTA KLIMAATBELEID
Alle raadsfracties spreken hun waardering uit voor de nota. In 2015 zal de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal zijn en in 2030 de hele gemeente, zo is althans de ambitie. Burgers moeten worden gestimuleerd duurzaam te (ver)bouwen en te leven, maar van het jaarlijkse stimuleringsbudget van € 70.000 zal de helft besteed worden aan een coördinator. Burgers kunnen ook een lening tegen aantrekkelijke rente krijgen om duurzaamheidinvesteringen te doen. De zonnepanelen op scholen zullen er komen.
Een greep uit de opmerkingen van de partijen:
– Gaat de gemeente de uitvoering van die plannen zelf doen? (CDA)
– Hoe zit het met die twee energieverslindende vuilniswagens die aan Groningen verkocht zijn, nu voordelig uitwerken op het milieuplaatje van Haren, maar die nog steeds rondrijden in Haren? (CDA)
– Kan er een ‘Duurzaam Bouwendag’ worden georganiseerd, waar bedrijven hun producten kunnen aanbieden? Kunnen Harense ondernemers schoolkinderen gaan voorlichten over alles wat hun ouders beter kunnen doen?(PvdA)
– Kan het duurzaam inkopen door de gemeente niet meteen beginnen in plaats van in 2015? (PvdA)
– Hoe zit het met het voorstel van een Harense burger in het kader van het voorstellen van nieuw beleid om warmtecamera’s in te zetten waarmee energielekken in beeld kunnen worden gebracht? Dit zou worden meegenomen in de Klimaatnota.(D66)
– Voorstel om bij duurzaam (ver)bouwen korting op de bouwleges te geven (D66)
– Kan de verlichting in Haren gedimd, zoals in Onnen? (CU)
– Kunnen college en raad niet wat meer het goede voorbeeld geven: op de fiets komen in plaats van in de auto, moties met een beamer projecteren in plaats van op papier ronddelen? (CU)
– Hoe moet een EPC van 0,79 voor het nieuwe gemeentehuis gewaardeerd worden? Is dat ambitieus? Voor woonhuizen is het 0.8, maar utiliteitsbouw zal toch andere normen kennen? (GL)
– Kan de gemeente niet wat meer een aanjaagfunctie naar burgers toe vervullen? (GL)
– Wil het college ervoor zorgen dat particulieren ook op andere manieren dan via internet subsidies kunnen aanvragen? (VVD)
– Hoe denkt het college over de aanschaf van een dure elektrische dienstauto? (VVD)
Wethouder Theo Berends is blij met alle lovende woorden, met dank ook aan de Milieuadviesraad (MAR). De gemeente zal mogelijk de uitvoering zelf ter hand nemen, in elk geval deels. Een en ander moet nog worden uitgewerkt. Natuurlijk zal zo snel mogelijk worden begonnen met duurzaam inkopen. Berends vindt dat het een automatisme moet worden dat in de gemeentelijke organisatie bij alles aan duurzaamheid wordt gedacht. Een duurzaamheidsdag lijkt hem een mooi idee: hij zegt toe dit met ondernemers te bespreken. Educatief kan de gemeente wel veel uitleggen aan schoolkinderen, maar om dat door de ondernemers te laten doen, lijkt hem geen goed idee, want dat lijkt op reclame voor de producten. Warmtecamera’s zijn niet in zijn gedachten: de gemeentelijke gebouwen zullen fysiek worden geïnventariseerd, gelabeld en vervolgens zal er een ambitie worden geformuleerd om dat label positiever te krijgen. Korting op bouwleges lijkt sympathiek, maar dat past niet in het gemeentelijk beleid om dat soort zaken kostendekkend te laten zijn. Over de gemeentelijke verlichting komt binnenkort een advies van de MAR. De EPC van het nieuwe gemeentehuis lijkt lager uit te vallen dan 0,79 door warmte-koudeopslag. De noordelijk provincies hebben afgesproken de EPC voor woonhuizen vanaf 2010 op 0,5 te stellen. Natuurlijk wil de gemeente de burgers op alle mogelijke manieren helpen met en wijzen op energiebesparing.
Wethouder Jeroen Niezen erkent dat de gemeente een beetje goede sier maakt met de afstoot van twee vuilniswagens, die nog rondrijden. Maar nu worden de wagens optimaal gebruikt en zo zijn ze eerder afgeschreven, waarna er een energiezuinige voor terug kan komen. De warmtecamera zou een goed middel kunnen zijn om particulieren bewust te maken van de energielekkage in hun huis. Want particulieren blijken niet zo makkelijk te bewegen duurzame maatregelen te treffen.
Burgemeester Mark Boumans zegt dat er voor de ’handhaving’ en derde dienstauto nodig is. Dat zal hoe dan ook een Label-A auto worden, maar gezien het gebruik (bescheiden afstanden per dag) zou het heel goed een elektrische auto kunnen zijn. Die is echter twee keer zo duur als het geraamde budget van € 17.500. Als de raad dat wil, moet er extra budget komen. De gemeente zou met teksten op die auto wel willen uitdragen dat het een zuinige auto is.
D66 wil de klimaatnota nogmaals in de raad bespreken. Boumans verwacht wel dat er dan iets concreets is, een motie of amendement, om dat bespreken te rechtvaardigen.

 

JAARVERSLAG
Over het jaarverslag zijn alle fracties goed te spreken: mooi en goed leesbaar. De coalitiepartijen zijn ook onverdeeld enthousiast over de inhoud: er is veel tot stand gebracht, er wordt hard gewerkt en er is tevredenheid over de resultaten. Wel wil men weten waar het geboortebos komt, hoe het staat met de natuurlijke speelplaatsen en de hangplekken voor jongeren en constateert men dat de grondexploitatie ene kwetsbaar punt is voor de gemeente en dat het weerstandsvermogen opgekrikt zou moeten worden.
Ook de oppositie vindt het jaarverslag er mooi uitzien, maar er is minder enthousiasme over alles wat gerealiseerd is. Van de 28 doelstellingen is minder dan de helft gerealiseerd, telt het CDA. Woningbouwprojecten, Nesciopark, monumentale bomen, een plek voor jongeren… Met name de (bouw)projecten waarmee geld gegenereerd moet worden, komen nauwelijks vooruit. De risico’s in de grondexploitatie zijn groter dan de weerstandscapaciteit.Bovendien is er bij veel projecten gebrek aan maatschappelijk draagvlak. De burger begrijpt het niet altijd.
Er ontspint zich een discussie tussen Jos Stroomer (PvdA) en René Valkema (CDA). Stroomer is van mening dat meerderheidbesluiten niet willen zeggen dat minderheden in de hoek gezet worden. Hij ontmoet geen ontevreden burgers en suggereert dat de houding van het CDA de onvrede en het wantrouwen van burgers versterkt. Valkema vindt dat de raad niet altijd de informatie krijgt die nodig is. Burgemeester Boumans constateert dat deze discussie al eerder is gevoerd. Bij een meerderheidsbesluit is de minderheid ook gehoord. Maar er is nog een gevaar: dat men te vaak het oor te luisteren legt bij actiegroepjes, die heel veel vinden en de gemeente vaak veel werk bezorgen en die voor imagoschade zorgen. Kijk naar de groep die protesteert tegen het nieuwe gemeentehuis. De Raad van State heeft de gemeente bevestigd dat men op de goede weg is. De gemeente heeft de zaken goed voor elkaar.
Ook voor wethouder Berends is het bescheiden weerstandsvermogen een punt van zorg en aandacht. En veel projecten komen langzamer van de grond dan gewenst is. “Misschien moet de realiteit meer leidend zijn dan onze ambitie”, zegt hij.
Wethouder Niezen meent dat de projecten waarover de gemeente zelf de regie voert, als een trein lopen, in tegenstelling tot die waar marktpartijen bij betrokken zijn. Als voorbeelden noemt hij de bouw van het nieuwe gemeentehuis, de ontwikkeling van het Raadhuisplein, Borgheerd en de ontwikkeling van het Meerweggebied.
Gea van der Vliet (VVD) wijst erop dat twee van de genoemde voorbeelden, Raadhuisplein en Meerweg, voorbeelden van visievorming zijn en dat daar straks ook marktpartijen bij nodig zijn om de plannen uit te voeren.
Antwoord op de gestelde vragen: het geboortebos komt achter Scharlakenhof. Voor de zomervakantie wordt de plaats voor een avontuurlijke speelplaats bekend en na de vakantie volgt de uitvoering. De gemeente is zeker van plan het weerstandsvermogen te vergroten.
Ook het jaarverslag komt terug op de agenda van de raadsvergadering, op verzoek van het CDA.

 

EVALUATIE REGIOVISIE
Samenvatting: de Regiovisie is een goed instrument, dat goed functioneert, waar Haren in grote lijnen tevreden over is en mee verder wil. Er is geen behoefte aan uitzetting van de uitvoerende organisatie. De communicatie mag steviger: beter uitdragen welke projecten die dankzij de Regiovisie tot stand zijn gebracht. Monitoring en herijking mogen vaker dan eens in de vijf jaar.

 

HAREN FM
Haren FM wil de raadsvergaderingen rechtstreeks uitzenden via radio en internet. Daarvoor is een bedrag van € 1000 nodig. Alle fracties gaan graag akkoord. De uitzendingen via internet zijn alleen ‘live’ te beluisteren. Het zou mooi zijn als dat ooit ook nog op elk gewenst moment mogelijk zou zijn.

Tegen elf uur sluit de voorzitter de vergadering.

Wil Legemaat