Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Voorkeur van bevolking voor variant 1a te duur: commissievergadering 16 juni 2009

Voorkeur van bevolking voor variant 1a te duur: commissievergadering 16 juni 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Een buitengewoon volle agenda vanavond. Over de ontwikkeling van Raadhuisplein en Haderaplein, Handy, een onvolledig financieel meerjarenperspectief en de Bouwstenenbrief, waarin extra budget gevraagd wordt voor ondermeer (alweer) een nieuwe gemeentelijke website.
Bij de ontwikkeling van Raadhuisplein en Haderaplein blijkt de voorkeur van de bevolking voor variant 1a bijna twee miljoen te duur. Alleen met hoogbouw kan voldoende geld voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis terugverdiend worden. En hoogbouw krijgt geen draagvlak. Variant 2 brengt ook een half miljoen te weinig op, tenzij de afgesproken bijdrage aan sociale woningbouw vervalt. De aanpak van het Raadhuisplein moet in alle gevallen apart afgerekend: 1,1 miljoen is er voor nodig. Het blijkt goed dat van commissievergaderingen een verslag wordt geschreven, al is het maar om het geheugen van de burgemeester over zijn eigen uitspraken op te frissen. Tijdens een commissievergadering op 21 april 2008 zei burgemeester Mark Boumans als reactie op door raadsleden en burgers geuite zorgen over de financiële gevolgen van de ‘knip’ in het totaalplan dat de gemeente de kosten van de knip niet over de ruggen van de burgers zal verhalen. Met andere woorden: de eventuele gevolgen van de knip zullen niet verhaald worden op de knip van de burger. Vanavond herinnert René Heikens (D66) aan deze uitspraak, waarop Boumans zich haast te zeggen dat dat door een andere burgemeester gezegd is. Merkwaardig, hij zei het toch echt zelf, zie verslag 21 april 2008 op deze site.

 

MEDEDELINGEN
Wethouder Theo Berends heeft inmiddels de verkeersknelpunten geïnventariseerd en van commentaar voorzien. Hij gaat dit met de mensen die de punten hebben gemeld, bespreken en daarna (september) zal er een Plan van Aanpak worden gemaakt met een prioriteitenlijst.

 

VISIEDOCUMENT RAADHUISPLEIN
KAW architecten hebben vier varianten uitgewerkt voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Raadhuisplein en Haderaplein. De voorkeur van de bevolking gaat uit naar variant 1a, maar dit plan brengt 1,9 miljoen te weinig op. Met hoogbouw (1b) wordt voldoende geld gegenereerd, maar hoogbouw krijgt geen maatschappelijk draagvlak. Variant 2 heeft een tekort van 0,5 miljoen. Als de claim van 500.000 euro voor sociale woningbouw vervalt, speelt dit plan quitte. Het college stelt voor te kiezen voor variant 2 en voor een grondige opknapbeurt van het Raadhuisplein 1,1 miljoen beschikbaar te stellen.
Inspreker John Luschen wil graag weten of de keuze van het college voor variant 2 is ingegeven door financiële motieven en hoe de voorkeur van de bevolking voor variant 1a is gewogen. Is er ook overwogen om extra middelen te zoeken en toch variant 1a uit te voeren? Bij het onderzoek naar de parkeergarage is wel gekeken naar verkeersdruk en verkeersgedrag, maar niet naar luchtkwaliteit. Willen de bewoners wel zo graag een parkeergarage? De meesten parkeren niet graag ondergronds. Misschien kan er geparkeerd worden bij de hockeyvelden en een pendelbus inzetten.
Hein Frima (VVD) wil terug naar de quickscan van Team4 architecten in 2006. Het massale ontwerp van variant 2 lijkt in niets op het toen gekozen model 5b. De Brinkhorst wordt een doodlopende straat, terwijl het juist de bedoeling was om die straat een open karakter en uitzicht te bezorgen. De financiële onderbouwing roept vragen op: de 500.000 euro voor sociale woningbouw zijn niet opgevoerd, de kosten voor het Raadhuisplein zijn uit de berekeningen gehouden, de prijs van de appartementen is van 555.000 euro naar 840.000 euro geplust, de rentelast is niet meegenomen en het afschrijven van de boekwaarde van het oude gemeentehuis is niet terug te vinden.

 

Image

 

Image

Model 5b van Team4 architecten en model 2 van KAW

 

Jan Rake (GL) heeft moeite met de massieve wand van de oostwand waar de Brinkhorst op uitkijkt. Afschuinen lijkt Rake beter. Is er belangstelling van de ondernemers voor het naar voren halen van het winkelfront aan het Raadhuisplein? Parkeren ondergronds lijkt GL een goed idee, elders parkeren is nog beter.
Dieta Praamstra (CU) vindt dat Harenaars wel op de fiets kunnen winkelen. De muur bij de Brinkhorst vindt ook Praamstra erg massaal en van haar mag het ook variant 1b met hoogbouw worden. Zij vindt het jammer dat de ondernemers niet tevreden zijn over de communicatie met de gemeente.
René Heikens (D66) herinnert eraan dat D66 altijd bezwaren heeft gehad tegen de ‘knip’ omdat de vrees bestond dat de kosten zouden worden doorgeschoven. Burgemeester Mark Boumans heeft gezegd dat de financiële gevolgen niet op de bewoners zullen worden verhaald, maar nu lijkt dat toch te gebeuren. Welke variant ook gekozen wordt: er moet geld bij en het budget voor sociale woningbouw is ook afgevoerd, ondanks de motie daartoe.
Jos Stroomer (PvdA) is blij met de gevolgde procedure: goed overleg met de bevolking. Ook hij heeft veel moeite met het schrappen van de bijdrage aan het fonds sociale woningbouw. De PvdA wil niet zonder meer instemmen met ondergronds parkeren: het is wel erg duur. Misschien kan het half ondergronds.
Jan Kooi (CDA) onderschrijft alle tot dan toe gemaakte opmerkingen met uitzondering van die over parkeren. Net als Frima vindt Kooi dat de huidige plannen geen relatie meer hebben met de aanvankelijke Team4-schetsen. Dit is lintbebouwing tot aan de Hortuslaan. En we komen niet uit met de kaderstelling van 6 miljoen. Voorkeursvariant 1a kost 1,9 miljoen extra en de upgrade van het Raadhuisplein 1,1 miljoen. Dus is er 9 miljoen nodig in plaats van 6. Het CDA heeft doelbewust en bij volle verstand ingestemd met de 5 ton voor sociale woningbouw en wil dat bedrag handhaven.
Wethouder Jeroen Niezen stelt dat de studie van Team4 diende om te zien of nieuwbouw een alternatief was voor de verbouwing van het huidige gemeentehuis. Daarna is gekeken naar wat er nodig is, los van de Team4-ontwerpen. Er werd rekening gehouden met het Plan van Eisen, de motie van 2006 en met de wensen van bewoners. Variant 1a en 2 zijn met elkaar vergeleken: in elk kwaliteiten en verschillen. Het college heeft geen heldere voorkeur. De bevolkingsenquête gaf voorkeur voor 1a, maar de enquête is niet zodanig representatief dat het college zich niet meer vrij voelt. Uiteindelijk gaven de financiën de doorslag. Dat kan wel anders, maar dat kost dan 1,4 miljoen extra, dat is aan de raad. Over de rentabiliteit van de parkeergarage is al veel gezegd. De ondernemers willen de garage het liefst nog uitbreiden tot onder het Raadhuisplein, zo dicht mogelijk bij de winkels. Nieuwe woningen moeten ook een eigen parkeerplaats. Nog meer parkeerplaatsen is financieel niet rond te krijgen. Kosten: 40.000 euro per parkeerplaats. Het moet een gesloten financieel verhaal worden. Parkeren op het maaiveld is niet mogelijk. Wel is het nuttig om een uitbreiding van een parkeergarage alvast mogelijk te maken in het bestemmingsplan. Het Raadhuisplein moet een optimale grootte krijgen, ideaal voor de sfeer. De ondernemers en de eigenaars van de winkelpanden staan positief tegenover een upgrade. Het college heeft de opdracht geïnterpreteerd als: ontwikkel het Haderaplein en de plaats waar het huidige gemeentehuis staat. Daar zit het Raadhuisplein niet bij in, dus daar hangt een eigen prijskaartje aan. Het is niet strikt noodzakelijk het plein aan te pakken; de raad moet daar maar over beslissen, maar Niezen zal zich sterk maken het wel doorgang te laten vinden. De Brinkhorst eindigt nu in een diffuse ruimte, dat wordt straks helderder, logischer. Er komt meer een rondje Haren winkelroute. De verwachtte opbrengsten zijn realistische schattingen, opgesteld met makelaars. Maar de markt is slecht nu, het kan wel even duren voor alles verkocht is.
Moet de rentelast dan niet worden meegerekend, wil Arnoud Schuurman weten. Stel dat de gemeente vijf jaar op de inkomsten moet wachten, hoeveel extra kost dat wel niet over zes miljoen?
Zo somber zal het niet zijn, maar inderdaad, de rente is niet meegerekend, antwoordt Niezen. Maar wie weet is dat ook niet nodig. Dat kan alleen niet nodig zijn als beide gebouwen tegelijk gebouwd worden, merkt Schuurman op.
Van een slechte communicatie met ondernemers is Niezen zich niet bewust en hij is onaangenaam verrast te merken dat de raadsleden een brief van de ondernemers hebben ontvangen. Het bedrag voor sociale woningbouw is volgens hem opgenomen in een tijd dat er onduidelijkheid was over de toekomst van de sociale woningbouw in Haren. Maar in 2007 werd het Convenant met Woonborg gesloten, waarbij de gemeente op zes locaties inkomsten inleverde zodat Woonborg voldoende sociale huurwoningen kan realiseren. Daarmee vervalt volgens hem de noodzaak om 5 ton aan het fonds sociale woningbouw te doneren.
De heer Betten van KAW architecten laat met wat plaatjes zien dat er wel mogelijkheden zijn om het massieve gebouw aan de oostzijde van het Raadhuisplein vriendelijker richting Brinkhorst te maken: plint op de hoek laten wijken of daar een heel stuk van het gebouw afhalen. Afschuinen geeft het plein een mindere kwaliteit.
Stroomer zegt nog niet overtuigd te zijn van het ontbreken van een noodzaak om het fonds sociale woningbouw te vullen.
Kooi is het eens met Frima dat er relatie moet zijn met variant 5b van Team4. Zoiets heeft de wethouder op 24-09 2007 zelf ook gezegd.
Zodra besloten is dat het huidige gemeentehuis gesloopt gaat worden (raadsvergadering 29-06-2009) zal het gebouw versneld worden afgeschreven, zegt wethouder Berends.

 

HANDY
Het college stelt voor het verzoek tot nemen van een projectbesluit ten behoeve van de realisatie van twee appartementengebouwen op de locatie Handy af te wijzen.
Nico Ruiter spreekt in en vraagt college en raad de besluitvorming aan te houden en te praten over een oplossing.
Alle raadsfracties vinden het een slechte zaak dat de omwonenden niet zijn geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen.
Wethouder Niezen erkent dat en biedt de omwonenden zijn excuses aan. Hij adviseert de besluitvorming niet aan te houden. Hij is bereid op basis van de aangepaste kaderstelling verder te praten met omwonenden en met de ontwikkelaar. Omdat de kaderstelling de raad niet erg duidelijk is, belooft Niezen voor de komende raadsvergadering een schets te leveren.

 

MEERJARENPERSPECTIEF
In februari werd de raad beloofd dat het college in juni een meerjarenperspectief met risicoanalyse van alle lopende projecten zou krijgen. Dit stuk is nu present, maar bevat maar een deel van de projecten. De raad mist: Scharlakenhof, Van Spoor tot Steeg, ICT-ontwikkelingen, De Wissel, Zernike, niet verplaatsen hockeyvelden, uitbreiding WMO-taken, uitbreiding uitkeringen WWB en de ontwikkelingen van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Het stuk wijst steeds naar de kostenkant, terwijl de risico’s vooral aan de inkomstenkant zitten. Het gehanteerde model is goed en werkbaar, al vinden sommigen dat het zogenaamd realistische scenario aan de optimistische kant is. Na enig heen en weer gepraat belooft wethouder Berends nog voor de begroting in oktober met een complete lijst te komen.

 

BOUWSTENENBRIEF
Veel raadsfracties hebben vragen over de voorgestelde formatie-uitbreiding voor archief, ICT en duurzaamheidbeleid van in totaal 2 fte oftewel 200.000 euro. Ook het voorstel een nieuw Content Managements Systeem aan te schaffen en een nieuwe website te ontwikkelen, kosten samen 150.000 euro, roept vragen op: is dat niet nog kort geleden ook al gebeurd, in samenwerking met Tynaarlo? En hoe kan het dat het in Tynaarlo wel werkt en dat de website van Tynaarlo goed scoort? Hebben we niet een duidelijk ICT-spoorboekje en hoe kan het dat er voortdurend opnieuw grote bedragen nodig zijn?
Burgemeester Boumans voorspelt dat de ICT een steeds grotere claim zal leggen op de begroting. Er is steeds meer nodig en Haren heeft zich lang gered met open source software, maar moet nu investeren. Er is nu maar een halve fte om de website te beheren. Eigenlijk zijn er wel 10 fte’s meer nodig om de organisatie goed te laten draaien. Wat nu gevraagd wordt, is beslist noodzakelijk. Het archief is onderbezet, er raken zelfs dossiers zoek.
De meeste raadsfracties willen dat alle vier Harense stadswachten worden opgeleid tot BOA (Bijzondere Opsporings Ambtenaar), maar dat gaat Boumans te snel. Er komt binnenkort een BOA uit Delfzijl het team in Haren versterken. Even de resultaten en het rendement (de BOA moet zichzelf terugverdienen met het schrijven van bekeuringen) afwachten alvorens alle stadswachten op te leiden.

Dit en nog veel meer komt vanavond ter sprake.

Wil Legemaat