Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Waterplan en raadsvragen: raadscommissie 7 april 2009

Waterplan en raadsvragen: raadscommissie 7 april 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

In 2010 wordt de nieuwe waterwet van kracht. De gemeente krijgt een verbrede zorgplicht ten aanzien van riolering voor afvalwater (inzamelen en transport), een nieuwe zorgplicht ten aanzien van hemelwater en grondwater en de gemeente wordt het aanspreekpunt voor klachten en communicatie. Hoe Haren deze wettelijke verplichtingen gaat vormgeven, staat in het Waterplan ‘Natte Haren beter in model’, dat vanavond in de raadscommissie besproken wordt. Hoe kun je burgers stimuleren het hemelwater op eigen erf te infiltreren of op te vangen en hoe lang gaat het duren eer het Harense hemelwater niet meer door de riolering stroomt?
Het CDA is ontevreden over de wijze waarop het college schriftelijke raadsvragen over de niet-verplaatsing van de hockeyvelden heeft beantwoord. Een verslag

 

WATERPLAN NATTE HAREN BETER IN MODEL
In de toekomst dient het hemelwater gescheiden van het afvalwater te worden ingezameld. De perceeleigenaar moet in principe het eigen hemelwater verwerken (gescheiden afvoer, regenton, sloot, vijver, infiltreren in de grond enz), maar de gemeente is verplicht het hemelwater dat een perceel niet kan verwerken, te ontvangen.
Hemelwater en afvalwater krijgen een eigen afvoerstelsel. In Haren ligt 143,5 km riolering en slechts 0,5 km daarvan is gescheiden. Er is dus werk aan de winkel. Werk dat in principe wordt uitgevoerd op het moment dat de grond toch al geopend is voor andere werkzaamheden.
Alle raadsfracties vinden het uitstekend dat het hemelwater van het gewone rioleringsstelsel afgekoppeld gaat worden, maar er zijn nog wel wat vragen. In welk tempo zullen de aanpassingen gerealiseerd gaan worden, hoe kunnen de burgers gestimuleerd worden hun eigen hemelwater op te vangen en… wat gaat het allemaal kosten, wie gaat dat betalen?
Om met het laatste te beginnen: dat betalen de burgers vanuit het principe dat zulke zaken kostendekkend zullen worden doorberekend. Reint Klok (GL) meent dat er ook andere afwegingen gemaakt kunnen worden, maar de meerderheid van de raad lijkt niet van eerder gemaakte afspraken te willen afwijken. De gemeente krijgt van het waterschap twee euro per afgekoppelde vierkante meter subsidie, weet Klok. Jan Kooi vindt het lastig nu te besluiten over een stuk, dat hoge kosten kan genereren. Hoeveel is niet goed te schatten, maar wethouder Niezen zegt dat het college zich aan de begroting zal houden en dat er een landelijke richtlijn is dat je niet meer dan 25 euro per m2 moet investeren.
Het tempo zal voor een groot deel bepaald worden door de kosten, stelt wethouder Jeroen Niezen. Om effectief en zo goedkoop mogelijk te werken zal worden gestreefd naar ‘werk met werk maken’, ofwel de riolering aanpakken als de grond voor andere werkzaamheden aangepakt wordt.
Jan Kooi (CDA) meent dat de vijvers kunnen verzilten door wegenzout, daar waar de afgekoppelde wegen hun water afvoeren op vijvers. Wethouder Niezen zegt dat dat de ervaring elders leert dat dat meevalt: het zou spoelt ook weer weg.
Theo Sieling en Reint Klok (GL) hadden graag in de nota gelezen hoe de burgers worden gestimuleerd het regenwater op te vangen. Menno Visser (D66) herinnert aan een regentonactie van een aantal jaar geleden: burgers konden tegen gereduceerd tarief een regenton kopen bij de gemeente. Is de gemeente bereid opnieuw zo’n actie te voeren? Dat heeft weinig zin nu regentonnen bij elke bouwmarkt goedkoper zijn te krijgen dan waarvoor de gemeente ze kan aanbieden, antwoordt Niezen. Misschien kan de gemeente nieuwe inwoners een regenton cadeau doen, oppert Dieta Praamstra (CU). Visser stelt een motie daartoe in het vooruitzicht.
De burgers stimuleren om hemelwater op eigen erf of sloot te houden, vindt Niezen een goed idee, maar hoe dat precies moet worden vorm gegeven, kan hij nog niet zeggen.
Visser (D66) heeft anderhalf jaar geleden voorgesteld de afvalwaterheffing te koppelen aan het watergebruik. Daarover staat niets in de nota. Klopt, er komt in het GAP een financieringsvoorstel, zegt Niezen. Dat GAP komt over een half jaar.
Reint Klok stelt dat de verbrede zorgplicht voor de gemeente tot gevolg zal hebben dat provincie, rijk en burgers de gemeente gaat toetsen. Burgers bijvoorbeeld als zij overlast ervaren. Het klachtenarchief moet worden verbeterd, erkent Niezen.
Omdat GL de klachtenregistratie in de nota mager uitgewerkt vindt en er ook meer informatie in wil over manieren waarop burgers hun hemelwater kunnen verwerken, wil GL het waterplan als bepreekstuk op de agenda van de volgende raadsvergadering. D66 sluit zich daarbij aan, omdat die partij met een motie over regentonnen wil komen.

 

ONVREDE OVER BEANTWOORDING VAN VRAGEN
René Valkema vindt de wijze waarop het college schriftelijke raadsvragen, bijvoorbeeld over het niet-verplaatsen van de hockeyclub GHHC, beantwoordt ‘beneden peil’. Woorden als hautain en arrogant zijn in de CDA-fractie gevallen. Een raadsfractie stelt niet zomaar een vraag: zij acht aanvullende inlichtingen nodig voor de uitoefening van haar taak. Vragen zijn relevant en legitiem en dienen met respect beantwoord te worden. Zo staat het ook in de gemeentewet. Valkema wil van de andere raadsfracties weten of zij de beantwoording van vragen correct vinden, of ze de vragen relevant vinden en of zij vinden dat de vragen alsnog beantwoord moeten worden. Verder wil hij van zijn collega’s weten of zij vinden dat de GHHC op korte termijn duidelijkheid moet krijgen over het afblazen van de verplaatsing en of GHHC nu recht heeft op een vierde veld en verbetering van kleedaccommodaties. Want: een besluit om de GHHC niet te verplaatsen vereist een nieuw raadsbesluit. De werkelijke stand van zaken is dat GHHC in 2014 wordt verplaatst, zo is op 15 december 2008 besloten. Tenslotte: moet de wethouder vooraf inlichtingen verstrekken over het spreken met de GEM-partners.
Hein Frima (VVD) vindt dat alle raadsvragen correct en met respect beantwoord moeten worden, maar dat vragen niet altijd zo uitvoerig hoeven te zijn: soms kan de betreffende ambtenaar ook het antwoord geven. Wat GHHC betreft heeft Valkema gelijk: er is nog geen nieuw raadsbesluit waarin staat dat de GHHC niet wordt verplaatst. De coalitie had beter een intentie kunnen uitspreken: we gaan proberen… Maar nu stond op de gemeentesite een onterechte stelligheid. De kostenkant was een sigarendoosberekening. Voor de club moet er duidelijkheid komen: als men daar blijft, moet er dringend geïnvesteerd. Wat de GEM betreft adviseert Frima voorzichtigheid: eerst sonderen en dan met een voorstel komen.
Marion Rohrich (GL) stelt dat de coalitie slechts met een intentie is gekomen en dat er in juni een uitgebreide financiële onderbouwing van alle grote projecten zal komen, dus ook van het niet-verplaatsen van de hockeyclub. “De zekerheid die u vraagt, komt allemaal in juni.” Heeft Rohrich dan informatie die de anderen niet hebben? wil Valkema weten. Dat is door het college toegezegd, houdt Rohrich vol. Het vierde hockeyveld is volgens haar ook toegezegd. Maar coalitiegenoot Theo Sieling (PvdA) meent dat er ‘komend jaar’ duidelijkheid komt en wethouder Niezen wil helemaal geen uitspraak doen over het tijdstip.
Dieta Praamstra (CU) denkt dat er irritatie is aan beide kanten. Het CDA stelt al in een prematuur stadium uitgebreide vragen en daar reageert het college geïrriteerd op. Van twee kanten is dat niet correct. Actie geeft reactie. De communicatie moet beter. Menno Visser (D66) is het wel met Valkema eens, maar hij geeft het CDA het advies minder gedetailleerde vragen te stellen. Een tweede advies is een motie in te dienen: als de raad in meerderheid vindt dat de beantwoording door het college onvoldoende is, kun je daar wat mee.
Theo Sieling (PvdA) vindt de vragen van het CDA wel correct, maar te uitvoerig. De reactie van het college vindt hij ‘kort door de bocht’. Maar de raad moet het college het werken niet te moeilijk maken. De hockeyclub mag niet de dupe worden van de discussie wel of niet verplaatsen. Dus een vierde veld als dat nodig is.
Wethouder Niezen meent dat het de GHHC wel duidelijk is dat de intentie om niet te verplaatsen raadsbreed gedeeld wordt. Dat is de maximale duidelijkheid die momenteel aan de GHHC te bieden is. Goed uit het gesprek komen met de GEM-partners is momenteel belangrijker dan tijdsdruk. GHHC wordt gefaciliteerd zoals gebruikelijk en de gemeente neemt dat faciliteren breed op.
Wethouder Theo Berends is al in gesprek met de GHHC over een vierde veld en een kleedruimte. Hij zegt te begrijpen dat de GHHC graag 100% duidelijkheid wil, maar het gesprek met de GEM mag niet worden gefrustreerd. Stel dat GHHC een nieuw clubhuis wil bouwen, krijgen ze dan nieuw voor oud als ze uiteindelijk toch nog worden verplaatst, wil Hein Frima weten. Als de GHHC een nieuw clubhuis wil bouwen, is dat hun eigen afweging, zegt Berends.
Samengevat: alle raadsfracties vinden dat raadsvragen altijd legitiem zijn en dat het college die altijd behoorlijk hoort te beantwoorden. Maar ook vinden alle fracties vinden dat het CDA meestal wel erg gedetailleerde vragen stelt en de meeste fracties vinden dat die vragen ook vaak in een erg vroeg stadium gesteld worden. Alle fracties hebben de intentie GHHC te laten waar ze zich nu bevinden. De hockeyclub heeft recht op de gebruikelijke faciliteiten. Wat de onderhandelingen met de GEM-partners betreft vinden de meeste partijen dat de kip best even in rust mag broeden.
René Valkema wil in de raadsvergadering nogmaals over deze zaken spreken.

Om half tien sluit voorzitter Gea van der Vliet de vergadering.