Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2009

Behandeling begroting 2010: 5 november 2009

In een marathonvergadering wordt vandaag de begroting voor 2010 behandeld. De coalitiepartijen houden betogen over alles wat dit college in de afgelopen drieënhalf jaar tot stand heeft gebracht en over vertrouwen. Maar de voorbeelden waarmee men dat kracht wil bijzetten zijn uitermate mager. Het regent moties (6) en amendementen (5), vooral van D66 en het CDA. Na uitleg over en toezeggingen door het college worden er uiteindelijk vijf moties weer ingetrokken en van de amendementen wordt er maar één aangenomen.
Bij de VVD, de PvdA en de burgemeester staat opeens het ’gezond verstand’ op een prominente plaats in het vocabulaire. Binnen een half uur is het vijf keer gebezigd. Een avond waarin het vooral gaat over ‘klein bier’. Maar er komt een haalbaarheidsonderzoek naar het Consultatiebureau voor Ouderen, raadsbreed gesteund en er komt een aanzet voor een sportnota, ook al lijkt dat wethouder Berends een klus voor een volgend college. Wethouder Toxopeus wil wel een voetbalkooi voor sporthal De Bam plaatsen, als de raad haar maar blijft steunen bij tegengas door omwonenden met NIMBY-gedrag. De OZB stijgt met 1% meer dan het inflatiecijfer, al is dat tegen de zin van VVD, CDA en D66.

Jacqueline van Duinen (GL) is zeer ingenomen met het beleid en met wat er allemaal tot stand is gebracht door dit college, waarin GL voor het eerst in de geschiedenis participeert. De communicatie met bewoners is sterk verbeterd, vindt Van Duinen en zij noemt dit een breuk met de traditie. GHHC kan blijven, er worden veel buitensportvoorzieningen opgeknapt en er wordt een nieuw raadhuis gebouwd. De begroting is sluitend en het meerjarentekort van 5,5 miljoen, waarmee dit college begon, is omgebogen in een overschot van 1,4 miljoen. Met de stijging van de OZB kan GL wel leven. Van Duinen gaat zo ver met de tevredenheid over de inbreng van haar partij dat zij zelfs de halvering van de woningbehoefte aan GL toeschrijft. Als er in een volgende periode nu maar niet teruggevallen wordt in oude gewoontes. GL wil verder op de ingeslagen weg. Met de nadruk op duurzaamheid en groen. GL dient een motie in voor een klimaattop, waar de gemeente, woningbouwcorporaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties afspraken maken over samenwerking om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Jos Stroomer (PvdA) houdt een betoog over vertrouwen. Dat komt te voet en gaat te paard. Hij noemt Obama als voorbeeld, de VVD en het vertrouwen in de eigen wethouder of in de coalitie. Er moet vertrouwen zijn in het openbaar bestuur. De PvdA had veel vertrouwen in het sociale groene, ondernemende coalitieprogramma. Er is veel tot stand gebracht, meent Stroomer, maar zijn opsomming toont bepaald geen grootse zaken: het jeugdlintje, een avontuurlijke speelplek, gifvrij onkruid bestrijden, de popkelder…  Stroomer noemt ook enkele zaken die niet van de grond zijn gekomen: de fietstunnel bij het station, de woningbouw, ontwikkeling van Oosterhaar, voorwaar zaken van andere importantie. De ijsbaan is verdwenen en de Blauwe Ruiters zijn nog niet onderdak. Het is de PvdA veel waard de bestaande voorzieningen te behouden en uit te breiden met een Centrum voor Jeugd en Gezin en een Consultatiebureau voor Ouderen. De PvdA wil een duurzame gemeente die blijft investeren. De financiële ruimte is er, meent Stroomer.

Hein Frima (VVD) vindt de begroting er redelijk uitzien, maar vreest grote bezuinigingsoperaties als gevolg van verminderde inkomsten uit de rijksbijdrage door de economische crisis. Bovendien zijn er grote infrastructurele plannen met risico’s: Nesciopark, Raadhuisplein, de fietstunnel en de ontwikkeling van de Meerweg. Er moet kritisch worden gekeken naar de uitgaven en er moeten keuzes gemaakt worden. Verhoging van de OZB met meer dan het inflatiepercentage is voor de VVD onbespreekbaar. De VVD wil de middelen goed verdelen, een CbO, niet ongebreideld bouwen, maar vaker monitoren. Frima heeft wel allerlei plannen bedacht om Haren mooier te maken en de jeugd meer te laten bewegen. In het kader van ‘scoren voor gezondheid’ zou er aan de Klaverlaan een betonnen tennisbaan kunnen worden aangelegd, met een voetbalkooi, alle hufterproof. Bij de afrit van de A28 zou een haven kunnen worden aangelegd met parkeerplaatsen voor campers en een transferium. De poort van Haren aan de westkant moet een opfrisbeurt krijgen: borden weg en meer groen. Voor de bekostiging van al dat moois denkt Frima aan subsidies.

René Valkema (CDA) houdt een betoog over naoberschap, een dienstbare samenleving, solidariteit met ouderen, respect en andere normen en waarden voor hij zijn pijlen richt op het financieel beleid van het college. De begroting moet worden beoordeeld in het licht van wat er niet in staat, meent Valkema: de herinrichting van het Raadhuisplein, de fietstunnel, nieuwe brandweerkazerne, sportverplaatsingen. Er is 20 miljoen geïnvesteerd in grote projecten, waar nog 14 miljoen terugverdiend moet worden uit woningbouw. Elk jaar dat er niet gebouwd wordt, kost 700.000 euro. “Laten we oppassen dat ons groene Haren geen Blauwe Stad wordt”. Het CDA wil de OZB uitsluitend met het inflatiecijfer verhogen: eerst kritisch naar uitgaven kijken, bezuinigen en pas in de laatste plaats de lasten voor de burgers verhogen. Het CDA heeft twee amendementen: een over de OZB en een over het afboeken van het raadhuis. Valkema heeft een metafoor gekoppeld aan een spreekwoord: het college achteroverleunend op een schip in de storm. De beste stuurlui staan aan wal, klaar om het schip over te nemen.

Dieta Praamstra (CU) blikt terug op een bewogen jaar, waarin de CU de opengevallen plek in de coalitie opvulde. Hulde aan de politie voor het oppakken van jonge vandalen. Over de begroting heeft zij enkele vragen. Een bedrag van 150.000 euro voor een nieuwe website vindt zij erg veel. Wat krijgen we daarvoor? De CU hoeft geen toeters en bellen. Hoe zit het met een goede hangplek voor jongeren? En is er al een geschikte locatie voor de brandweer? Is het centraal gelegen Felland misschien een optie? De fietstunnel moet er nu toch wel eens komen. De CU wil af van de financiële koppeling met de ontwikkeling van het stationsgebied. Het sportbeleid is verouderd, dat moet veranderen. De WMO draait goed, meent Praamstra en dat waardeert de CU zeer, want omzien naar de naaste staat hoog in het vaandel. Onderzoek naar een CbO vindt zij een goed plan.

Menno Visser (D66) reageert vooral op de andere fracties. Alle fracties hebben een stukje in het Harener Weekblad geschreven. Dat was ooit een idee van D66-raadslid Elleke Entzinger en het beoogde te bewerkstelligen dat de fracties in de begrotingsvergadering op elkaar zouden reageren en niet in herhalingen zouden vallen. Het omgekeerde gebeurt echter. Visser reageert wel op de andere fracties. Met GL is hij het eens over duurzaamheid. Van de PvdA wil hij weten of 2% OZB-verhoging nodig is. En wil de PvdA de Hortus steunen of niet? Vertrouwen is mooi, zegt Visser richting PvdA, maar u moet het vertrouwen ook weten te winnen. Met de VVD is er overeenstemming over de OZB en het CbO. Visser heeft vier moties: over de Hortus, over themadagen, vandalisme en hufterproof voorzieningen. Later komt daar nog een motie die om een sportnota vraagt bij. En drie amendementen, waarmee hij de extra bedragen voor de website en voor het archief wil verlagen en 10.000 euro beschikbaar wil stellen voor een onderzoek naar de behoefte aan een CbO. Hij wil verder weten hoe het staat met de Blauwe Ruiters en met de alternatieven voor de ijsbaan.

Wethouder Berends signaleert dat er weinig kritiek op de begroting is. Het college wil voortgang op het bestaande beleid, vasthouden van de voorzieningen en voorzichtig nieuw beleid uitzetten. Niet met de hand op de knip op de winkel passen. De 1% boven inflatie OZB is nodig voor de ambities en voor de reserves.
De klimaatmotie van GL vindt Berends onnodig. Het gemeentelijk beleid gaat al in die richting. De sportnota ontraadt hij ook: dat is een mooie klus voor het volgende college. De raad wil echter niet zolang wachten.
Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden voor een natuurlijke ijsbaan en de alternatieven van niet-natuurlijk ijs worden verkend. Ook wordt er toegewerkt naar een goede oplossing voor de Blauwe Ruiters.

Wethouder Anje Toxopeus signaleert raadsbrede steun voor een CbO. Er is ooit eerder over gesproken, maar toen werd net de WMO uitgezet. Torion gaat 500 huisbezoeken aan ouderen afleggen. Het gaat nadrukkelijk om een haalbaarheidsonderzoek, zegt Toxopeus, het is geen besluit dat er een CbO komt. Er moet goed gekeken: wat gebeurt er al, wat kan er toegevoegd, wat kost dat en wie betaalt dat? Als het nodig is en haalbaar, kan het college er prima mee leven.
Jeugdvoorzieningen in Oosterhaar zijn er al: de skatebaan en de jeugdsoos. Er moet aan de westkant wat komen. De popkelder is er nu en jongeren willen graag een hangplek met afdak in het Boeremapark. Daarover wordt nog steeds overlegd met jongeren en omwonenden.
Een voetbalkooi bij de Bam, suggereert Dieta Praamstra (CU). Dat wil Toxopeus best overwegen, maar dan moet de raad haar wel steunen als de omwonenden met NIMBY-argumenten komen.

Wethouder Jeroen Niezen zegt dat er voor de fietstunnel een aparte kredietaanvraag onderweg is. Komt in december. De Hortusmotie noemt hij overbodig. Het college bedrijft al jaren stille diplomatie, dat lijkt meer op te leveren dan openbaar debat. Er is twee keer per jaar een monitoring voor de woningbouw, dat moet toch voldoende zijn.

Burgemeester Mark Boumans is blij met de aanpak van het jeugdvandalisme. Het college doet z’n uiterste best om de schade te verhalen. Een motie is niet nodig. De gemeente wil de website op topniveau laten functioneren, verlaging van het budget zal er toe kunnen leiden dat het raadsinformatiesysteem er niet komt. De nood bij het archief is hoog, Haren kan niet aan de Rijksregelgeving voldoen, er is enorme werkachterstand, de stapels liggen tot het plafond opgestapeld. Boumans ontraadt de amendementen website en archief. Er wordt gekeken naar een geschikte locatie voor de brandweerkazerne; Felland is in beeld geweest, maar daar zijn geen kavels vrij.

Na een flinke pauze wordt er wat heen en weer geprikt met woorden, worden moties bijgesteld, bijgemaakt of weer ingetrokken. Het eindresultaat is als volgt:
Motie waarin het college wordt verzocht een plan van aanpak te maken voor een sportnota, ingediend door D66: unaniem aangenomen.
Amendement waarin 10.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar een CbO, unaniem ingediend: unaniem aangenomen.
Amendement dat OZB-stijging beperkt tot inflatiecijfer, ingediend door CDA, VVD en D66: voor: VVD, CDA en D66 en dus nipt verworpen.
Amendement extra afschrijving huidige raadhuis, ingediend door CDA en VVD: voor: CDA, VVD en D66, dus nipt verworpen.
Amendement dat voor nieuwe website 100.000 beschikbaar stelt i.p.v. 150.000, ingediend door D66: voor: GL, D66 en CDA, dus nipt verworpen.
Amendement dat extra formatie voor het archief terugbrengt van 500.000 euro voor 4 jaar naar 300.000 euro, ingediend door D66 en CDA: voor: D66 en CDA, dus verworpen.

De begroting wordt hierna met algemene stemmen aangenomen, waarbij het CDA en de VVD laten optekenen niet in te stemmen met de extra verhoging van de OZB en het CDA ook niet instemt met het dekkingsvoorstel van de afschrijving van het oude raadhuis.

Wil Legemaat