Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2009

Commissie wil verkenning van drie locaties voor Zernikecollege: 2 december 2009

De raadscommissie bespreekt vanavond ondermeer de Nota Ruimtelijke verkenning herhuisvesting bovenbouw Zernikecollege. Deze middelbare school barst op de locatie Westerse Drift letterlijk al jaren uit de voegen: uitbreidingsmogelijkheden zijn er beslist niet meer. Nu deze Groningse school een eigen schoolbestuur gaat krijgen en van dislocatie wordt omgevormd naar nevenlocatie, wat betekent dat de financiële middelen naar Haren gaan in plaats van naar Groningen, wordt onderzocht waar en hoe de bovenbouw het beste gehuisvest kan worden.
Er is een heldere notitie geschreven, waarin duidelijke uitgangspunten zijn geformuleerd en waarin een eerste verkenning naar huisvestingslocaties is verwoord. De commissieleden kunnen zich op hoofdlijnen vinden in de notitie, maar hebben iets andere opvattingen op de gewenste tweede keuze en op de volgorde waarin de verkenningen verder moeten plaatsvinden. Alle fracties willen zo min mogelijk tijd verliezen en de bovenbouw van het Zernike zo snel mogelijk en zo goed mogelijk een goed en permanent onderkomen bieden. Een verslag.

Uitgangspunten in de notitie zijn: Haren wil het Zernike graag behouden en gaat voor de complete herhuisvesting van de bovenbouw, dus voor ontruiming van de gebouwen aan de Westerse Drift. Er zal voor 1200 leerlingen een nieuwe locatie moeten worden gevonden. De eerste optie daarbij is het terrein met gebouwen van het Biologisch Centrum aan de Kerklaan, dat medio 2010 vrij zal komen. Tweede keus is het terrein van de Blauwe Ruiters. Minder aantrekkelijk worden genoemd het Stationsgebied (te klein), het Nesciopark (fijnstof) en het Mercure hotel (fijnstof).

Dirk Dijkstra, de directeur van het Zernikecollege, spreekt zijn waardering uit voor het proces en voor de notitie. De school heeft invloed gehad op de inhoud van de notitie, met name wat betreft de onderwijskundige aspecten. Hij kan zich vinden in de voorstellen van het college: het Biologisch Centrum wordt ook door de school als aantrekkelijk gezien. Bij het Blauwe Ruiterterrein kan hij zich minder voorstellen hoe dat eruit moet gaan zien en ook weet hij niet hoe belastend het spoor is. Maar er zijn nog zoveel haken en ogen dat Dijkstra de vrees bekruipt dat de school straks na alle onderzoeken alsnog met lege handen staat. De school vindt het Nesciopark ook een zeer aantrekkelijke locatie en vraagt de raad daar toch eens goed naar te kijken: wellicht zijn er stukken die ver genoeg van de snelweg liggen. Dijkstra hoopt dat in 2013 gewerkt kan worden op de nieuwe locatie.

Jacqueline van Duinen (GL) wil graag weten hoe het staat met de status van de school: dislocatie of nevenlocatie. Worden de alternatieven gelijktijdig onderzocht of na elkaar? Er is geen tijd te verliezen. Als het Nesciopark wel als mogelijke locatie in aanmerking komt, krijgt het een hogere waardering. Daar zou ook naar gekeken moeten worden.
Jos Stroomer (PvdA) vraagt of het veel duurder wordt als ook een derde locatie (Nesciopark) wordt onderzocht. Er moet wat hem betreft snel een transparante keuze gemaakt worden.
Ook Gea van der Vliet (VVD) ziet het Nesciopark als een reële optie. Drie jaar is een korte termijn in Haren als er gebouwd moet worden. In welke volgorde wordt er onderzocht of gebeurt dat gelijktijdig? Hoe zit het met de afschrijving van de nieuwste gebouwen aan de westerse Drift?
Jan Kooi (CDA) ziet moeilijkheden bij de verwerving van het Biologisch Centrum. Er is ook een woonplanintentie. Het terrein van de Blauwe Ruiters vindt Kooi ongeschikt: er komen veel kosten voor infrastructuur bij en je kunt het de Blauwe Ruiters niet aandoen om nu weg te moeten voor een school. Het Nesciopark is in zijn ogen te snel afgevoerd. Fijnstof kan bouwtechnisch opgelost worden. Het CDA waardeert die locatie meer dan het BR-terrein. Kooi suggereert de locatie Westerse Drift te bestemmen voor de Nicolaasschool.
Dieta Praamstra (CU) vraagt of de gebouwen van het Biologisch Centrum ook gehuurd kunnen worden van de RUG. Het Nesciopark vindt de CU ook een mooie locatie. Kunnen de noodzakelijke vijf noodlokalen ook tijdelijk bij de onderbouw geplaatst worden? Terrein Blauwe Ruiters lijkt ook prima, moet onderzocht worden.
Ook voor D66 is de locatie Kerklaan een goede eerste keus, meldt Wil Legemaat (D66). Maar met het Blauwe Ruiterterrein is men minder gelukkig: een deel is archeologisch monument en dat gaat tijd en geld kosten en er moet toestemming komen van OCW. De noordflank van het Nesciopark zou een betere optie zijn, dat terrein ligt ver genoeg van de snelweg af. Legemaat merkt op dat de locatie Hendrik de Vriesplantsoen van de lijst is gevoerd met niet geheel juiste argumenten: de raad zou in februari 2006 besloten hebben dat er niet/nooit gebouwd mag worden in het plantsoen, maar feitelijk is er toen alleen besloten dat er geen gemeentehuis zou worden gebouwd. Vier maanden eerder was het plantsoen voor geen enkele fractie onbespreekbaar als bouwlocatie. Voortschrijdend inzicht. Wie weet hoe dat inzicht nu is, na vier jaar. Maar dit terzijde.
Wethouder Toxopeus legt uit dat het Zernike vanaf januari 2010 een eigen schoolbestuur zal hebben, dat zal verzoeken om een nevenlocatie te worden in plaats van een dislocatie. Dat kan dan ingaan schooljaar 2011-2012, de financiën (€ 320.000) komen dan vanaf 1 januari naar Haren toe. Misschien is dan ook nog de regeling van kracht die tien jaar lang € 400.000 per jaar genereert voor gemeentes die relatief veel VO-leerlingen hebben.
Qua financiering ziet Toxopeus niet veel problemen. Zij is voornemens eerst de locatie Kerklaan helemaal uit te onderhandelen en als dat niet lukt optie twee te gaan onderzoeken. Alle raadsfracties zien liever dat er drie locaties tegelijk worden verkend. Dan kun je kiezen, zegt Van der Vliet (VVD), heb je een sterkere onderhandelingspositie, meent Legemaat (D66), graag verkenning in de breedte, vindt Kooi (CDA), het is nadelig om je in te graven in één optie, stelt Stroomer (PvdA).
Toxopeus blijft bij haar mening dat het beter is eerst één locatie te onderzoeken, er moeten immers ook contracten (met Woonborg) worden opengebroken enz. Op een vraag van Praamstra (CU) hoe lang dat gaat duren, antwoordt Toxopeus: een jaar. De commissieleden stellen vast dat op elke locatie claims liggen en dat er overal iets opengebroken moet worden.
De gemeenteraad zal over twee weken nogmaals spreken over: het toevoegen van een derde locatie (Nesciopark) en over het gelijktijdig onderzoeken.