Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 maart 2014

Nieuwe gemeenteraad duidt de verkiezingsuitslag

Nieuwe gemeenteraad duidt de verkiezingsuitslag

Na het definitief vaststellen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, hebben de nieuwe raadsfracties hun duiding gegeven aan die uitslag.
Namens de fractie van D66 sprak lijsttrekker Marjan Bachman. Haar bijdrage vindt u onderaan.

Voor de goede orde: alle fracties hebben de winnende partijen gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

GVH: lijsttrekker Mariska Sloot ziet in de uitslag de waardering van de kiezers voor openheid en transparantie en samenwerking met inwoners op basis van vertrouwen en respect. GVH ziet het tevens als beloning voor het voortdurend luisteren naar de inwoners. Sloot is zeer ingenomen met de uitslag van de burgerraadpleging: een massaal NEE tegen het voorlopig besluit Haren te laten fuseren met Groningen en Ten Boer. De vraag is nu wel: waar mee is de kiezer het oneens? Zij oppert een denktank te starten waarin vertegenwoordigers van allerlei doelgroepen en organisaties participeren. De inwoners zijn immers de echte experts.
D66 is volgens Sloot als grootste fractie aan zet om verkennende gesprekken te starten en GVH laat zich graag uitnodigen voor een gesprek.

VVD: lijsttrekker Titian Oterdoom ziet de uitslag voor de VVD als een helder signaal: de kiezers zijn niet tevreden. De VVD past bescheidenheid en deelname aan een nieuwe coalitie ligt niet voor de hand. De nieuwe fractie zal zich constructief opstellen bij de invulling van alle komende besluitvormingsprocessen. Ten aanzien van de herindeling zal de VVD zich inzetten voor een zorgvuldig proces.

CDA: lijsttrekker Mathilde Stiekema noemt 19 maart een historische dag: 75% van de inwoners stemde ONEENS met het voorlopig besluit. Dat vereist een duidelijk antwoord van een nieuwe coalitie.
De huidige coalitie heeft van de kiezers geen verlenging gekregen. Dat signaal dienen de onderhandelaars serieus te nemen.
De nieuwe CDA-fractie zal dezelfde koers varen als de vorige fractie, het programma is duidelijk, er is een nieuw elan, met een behoefte aan een nieuwe bestuurscultuur en aan efficiënt vergaderen. Daarnaast heeft het CDA plannen voor een mooi dorpshart.

PvdA: volgens lijsttrekker Ton Sprenger heeft de PvdA te maken met de landelijke tendens. PvdA Haren blijft gaan voor een sociaal eerlijk beleid, met zorg voor minima. Het standpunt ten aanzien van de herindeling verandert niet door de uitslag van de burgerraadpleging. De motivatie voor het ‘oneens’ is onduidelijk. De PvdA is blij met de hoge opkomst, dat is de democratische rechtvaardiging.

GL: lijsttrekker Hans Sietsma ziet in de uitslag een signaal dat het tijd is voor nieuwe politiek en meer initiatieven uit de samenleving. Hij hoopt ook op een nieuwe cultuur in de gemeenteraad. Het is nu aan D66 en wat GL betreft ook aan GVH om aan de slag te gaan. Ook met een procedurevoorstel voor het dossier herindeling. Dat is een proces voor de hele gemeenteraad, Haren kan zich niet permitteren dat onderwerp voor zich uit te schuiven. Het idee van een denktank spreekt Sietsma wel aan. We moeten snel aan de slag. Ook met het dossier DHE, dat kan niet wachten op een nieuw college.

CU: Dieta Praamstra ziet herindeling los van de coalitievorming en van onderhandelingen. Volgens haar zullen burgers nooit allemaal tevreden zijn over een keus. Praamstra memoreert dat de CU vanuit de bijbel werkt en citeert een tekst: ‘Zet je in voor de bloei van je stad’. Zij hoopt dat partijen elkaar niet zullen hinderen met het uiten van eigen meningen.

De bijdrage van Marjan Bachman (D66) hier volledig:

Duiding  21 maart.

Algemeen

–          Vier jaar geleden waren er twee partijen die wonnen. GVH en D66 Alle andere partijen verloren

–          Nu in 2014 zijn het weer deze twee partijen die de enige zijn, die gewonnen hebben en opnieuw verloren alle andere partijen

–          GVH en D66 hebben weliswaar samen 8 zetels, maar hebben tevens samen ruim de helft van alle stemmen gekregen

–          Mensen vragen nu voor de tweede keer massaal om verandering, die wens is dus structureel

–          Die verandering zit hem vooral in het contact vanuit het gemeentehuis met de inwoners

–          En de mensen vragen niet alleen om contact, maar ze vragen om ruimte voor betrokkenheid, vertrouwen en waardering. Ze zien de kracht en krijgen de energie als politici samen optrekken met inwoners om oplossingen te zoeken voor de onderwerpen die in Haren op de agenda staan.  D66 is ervan overtuigd dat in onze gemeente de meeste mensen bereid zijn hun expertise, kennis en vaardigheden in te zetten voor het algemeen belang.

–          We denken dat het goed is dat na deze verkiezingsuitslag, die partijen die nu weer afgerekend worden in de spiegel kijken en zich afvragen of een andere houding niet tot betere resultaten zou leiden.

–          Kortom, er kan in onze visie geen plaats meer zijn in een nieuwe coalitie voor de oude politieke cultuur.

Uitslag nader bekeken

–          Haren mag zich zeer gelukkig prijzen met een opkomstpercentage van 75,5%

–          Dat toont aan dat er aan de lokale democratie veel waarde wordt gehecht en dat betekent dat we gezamenlijk de opdracht hebben die lokale democratie naar behoren vorm te geven.

–          Dat D66 ruim 31% procent van de stemmen kreeg is een uniek resultaat, landelijk gezien scoren we het hoogste van alle gemeenten en op alle vijftien stembureaus in Haren waren wij de grootste. Zelfs op het NOS journaal werd hier aandacht aan besteed.
Traditioneel krijgt D66 in Haren anderhalf keer zoveel stemmen als landelijk(nu 11.8 %) en dat zou betekenen dat we nu op krap 20% zouden zitten, maar daar zitten we dus nog ruim 10% boven. Dat moet dat komen door lokale inzet: een goed programma, opgesteld met organisaties en burgers, een goede campagne en een bevlogen team. Het resultaat is een aanmoediging om het verkiezingsprogramma de gaan verwezenlijken.

–          GVH, van 940 naar 1860, een verdubbeling kunnen we zeggen. Een prachtig resultaat die de hartelijke felicitaties waard zijn. GVH heeft bewezen de inwoners aan te spreken met een actieve en open opstelling. Keihard gewerkt en het resultaat is meer dan verdiend.

–          VVD, van 2218 naar 1331, verlies van 40%. Het feit dat de VVD met twee zetels verlies uit deze verkiezingen komt is voor hen ongetwijfeld een teleurstelling, maar is niet onverwacht, gezien het optreden van de fractie in de afgelopen periode. Een voor Haren ongekend laag resultaat voor de VVD, van oudsher een grote partij in Haren. De mensen op de nieuwe lijst hebben niet kunnen voorkomen dat de kiezer de VVD afgerekend heeft. Kennelijk is het vertrouwen dermate geschonden en heeft de kiezer nog onvoldoende vertrouwen in een nieuwe koers.

–          PvdA, van 1538 naar 1037, verlies 23%.  De PvdA heeft daarmee een gevoelig verlies te incasseren, in onze ogen toch het gevolg van onvoldoende aansluiting bij datgene wat er in de Harense samenleving leeft en wat de kiezers van de PvdA  verwachten van hun volksvertegenwoordigers.

–          CDA, van 1476 naar 1266, verlies van 15%. De partij komt daarmee weer met 2 zetels in de raad en we hopen dat de inzet van de nieuwe CDA fractie in de lijn zal liggen met de bijdrage van het CDA in de vorige periode.

–          GL , en ook de CU verliezen. Een verlies dat  in lijn ligt met de verliezen van de andere coalitiepartijen. GL en CU behouden echter hun zetels in de raad.

–          Nieuwkomers LH heeft het ondanks een creatieve campagne in een korte periode niet gehaald. Waardering voor de poging. Ook lijst negen bleef ver onder kiesdrempel.

Op basis van de uitslagen die aangeven dat de inwoners toe willen naar een andere politieke cultuur zal gewerkt moeten worden aan een stabiele coalitie die dit als fundament voor de komende periode ziet. De opdracht zal zijn deze boodschap te goed te gaan vertalen.

Burgerraadpleging

–          D66 is erg blij dat de resultaten van de burgerraadpleging zo duidelijk zijn.

–          Een hoog opkomstpercentage van 74% betekent dat de inwoners het belangrijk vinden hun mening te laten horen.

–          En 74% van de stemmers geeft aan het niet eens te zijn met de voorlopige beslissing zoals die er nu ligt en tot stand gekomen is, om met de stad en Ten Boer te gaan fuseren. Dat is voor ons een overduidelijk signaal.

–          De kern van de zaak is daarmee dat het voorlopige besluit van tafel is. De trein die het station naderde rijdt nu door. En in die zin wordt  het station Groningen gepasseerd

–          We zullen aan de slag moeten met een nieuwe dienstregeling.

–          D66 heeft aangegeven wel de focus op herindeling op termijn vast te willen houden en we hebben tevens onze voorkeur voor Tynaarlo kenbaar gemaakt.

–          Dat betekent dat bij een nieuw te vormen coalitie, D66 het dossier herindeling op tafel gaat leggen, aan het dossier zal verder gewerkt moeten worden. De gedeputeerde heeft aangegeven dat Haren eerst zelf aan zet is. Dat willen we graag.

–          Samen met de inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld moet de dialoog opgestart worden om een zorgvuldig besluitvormingsproces te gaan vormgeven. Dat proces vormt  de onderlegger voor een nieuwe dienstregeling

 

 

Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de fractie van D66 verkennende gesprekken gaat voeren met alle fracties om te zien of en hoe er zo snel mogelijk een stabiele coalitie gevormd kan worden, die met visie de problemen waarvoor we staan, gaat aanpakken. Wij zijn daar klaar voor. We stellen voor de eerste verkennende gesprekken, die puur over de inhoud gaan, in het openbaar te voeren om daarmee een eerste aanzet te geven voor een transparante houding, die naar onze mening een positieve bijdrage kan leveren aan het vertrouwen in de politiek.