Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 maart 2014

Tweede ronde verkenningen coalitie met verslag tweede ronde

Gesprekken tweede ronde:

De tweede ronde verkennende gesprekken vond plaats in
beslotenheid. Gezien de positieve ervaringen met de openbaarheid in de eerste
ronde vonden velen van ons dat jammer. Het meeste van het besprokene had trouwens
best in de openbaarheid gekund. Tegelijkertijd was het af en toe ook plezierig
van gedachten te kunnen wisselen over gevoelige of persoonlijke kwesties.

Net als in de eerste ronde verliepen alle gesprekken in een goede sfeer. Van de
zijde van D66 is er veel waardering voor de loyale medewerking en de positieve,
constructieve grondhouding van alle fracties, in de eerste en de tweede ronde.

Waarover spraken zij?

D66 had tevoren voorgesteld standpunten en ideeën te delen over:

1. Het proces dat kan leiden tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van
Haren.

2. De mogelijkheden om te komen tot een coalitie met een breed draagvlak en de
grootste kansen op stabiliteit. Met als nadrukkelijk aandachtspunt: hoe kan
polarisatie in de gemeenteraad zoveel mogelijk worden vermeden?

3. De gewenste personele invulling, gekoppeld aan de vraag of het gewenst is
voorwaarden te stellen aan wethouderskandidaten en zo ja, welke.

De bestuurlijke toekomst van Haren

Ook al hebben de verschillende fracties hun eigen voorkeuren waar het de
toekomst van Haren betreft, de meeste zijn eensgezind in de mening dat het
besluitvormingsproces opnieuw gestart moet worden en dat de inwoners op een
goede manier bij alle stappen betrokken moeten worden. Verscheidene fracties
gaven aan dat moet worden begonnen bij de 0-optie: als er een probleem is,
definieer dat dan en ga vervolgens alle mogelijkheden die een oplossing voor
dat probleem zijn, onderzoeken en in een vergelijkend overzicht zetten.

Eensgezind is de hele gemeenteraad van mening dat daarbij geen tijd verloren
mag gaan. De bal ligt bij de gemeenteraad en de raad moet daar ogenblikkelijk
mee aan de slag.

Een voorstel van D66 om het initiatief te nemen met het schrijven van een
procesplan met tijdpad, dat past in de provinciale opzet, kreeg steun van alle
fracties, ook van de fracties die niet aan de tweede ronde deelnamen. Dit plan
zal in de eerste weken van april de ronde doen langs alle fracties, eventueel
aangevuld met een gezamenlijke gespreksronde en zonodig meerdere. Het streven
is in de raadsvergadering van 24 april een procesplan te presenteren dat
raadsbrede acceptatie krijgt. Dit plan kan dan een raadsopdracht worden voor
het nieuwe college.

Draagvlak en vermijden van polarisatie

Verheugend is het te constateren dat alle raadsfracties zich willen
inzetten voor een raadsperiode waarin polarisatie wordt vermeden en waar
gestreefd wordt naar een breed draagvlak op inhoud. Van veel kanten kwam de
wens: laat de coalitie en het college alle fracties meenemen, laat de
wethouders naar de inhoud luisteren en kijken, ongeacht wie daar aandacht voor
vraagt. Geen machtsdenken, maar inhoud-denken. Een breed draagvlak hoeft dan
ook niet verzekerd te worden door een coalitie die uit een grote meerderheid
bestaat.

De meeste fracties gaven aan dat, gelet op de verkiezingsuitslag, D66 en GVH in
de nieuwe coalitie hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Verscheidene fracties zijn van mening dat, gezien de grote en complexe opgaven
waar Haren voor staat, het partijbelang ondergeschikt zou moeten zijn aan het
algemeen belang.

Over de gewenste bestuurscultuur bestond in deze ronde veel overeenstemming, de
nuances zaten ‘m vooral in hoever je daarin kunt gaan.

De mogelijkheid om een nieuwe coalitie te laten uitgaan van een ‘raadsakkoord’,
waarin voor alle partijen herkenbare uitgangspunten terug te vinden zijn, werd door
een van de gesprekspartners genoemd. Dit idee werd door meerdere fracties
gezien als een goede start van de gewenste omgang van de meerderheid die de
coalitie gaat vormen met de overige fracties en als een goed middel tegen
polarisatie.

Wethouders

De wethouders dienen te voldoen aan de basiscompetenties van de VNG, maar niet
alle wethouders hoeven in gelijke mate over dezelfde competenties en
vaardigheden te beschikken; men kan elkaar aanvullen, als binnen het team maar
aan alle vereisten wordt voldaan. Een integriteitsscreening bij bijvoorbeeld
BING kan latere verrassingen voorkomen.

In de gewenste bestuurscultuur is het noodzakelijk dat alle wethouders in staat
en bereid zijn (pro)actief te werken vanuit een open houding naar inwoners,
raadsleden, collega’s en de mensen uit de ambtelijke organisatie. Op hun
communicatieve vaardigheden en hun vermogen tot verbinden en enthousiasmeren
zal een stevig beroep gedaan worden. Het persoonlijk belang dient ondergeschikt
te zijn aan het algemeen belang.

Uiteindelijk gaan de fracties zelf over hun kandidaten. Verscheidene fracties
merkten op dat de ‘chemie’ tussen de wethouders onderling van wezenlijk belang
is. Daar moet goed naar gekeken worden.

Over coaching was al in de eerste ronde gesproken; bijna alle fracties zijn
hier voorstander van.

Hoe nu verder?

De vertegenwoordigers van D66 gaan de bevindingen weer op een rijtje zetten
en met hun achterbanklankbord doorspreken. Geïnventariseerd zal worden welke
breed gedeelde wensen er zijn en welke combinatie van partijen daar het beste
vorm aan kan geven. Mogelijk zijn er eerst nog aanvullende gesprekken nodig.
Dat zal hoe dan ook deze nieuwe week duidelijk worden. Dan hoort u weer van
ons!

Marjan Bachman

Wil Legemaat

 

Coalitieverkenningen naar de tweede ronde

Maandag en dinsdag hebben de D66-vertegenwoordigers
Marjan Bachman en Wil Legemaat gesprekken gevoerd met alle andere fracties uit
de Harener gemeenteraad. Het waren alle plezierige, open gesprekken, die werden
bijgewoond door 12 tot 30 belangstellenden. De ervaringen met het openbare
karakter waren zeer positief.

Vandaag, woensdag 26 maart, hebben de D66’ers de inhoudelijke standpunten uit
de gesprekken op een rij gezet en vergeleken met de zaken die D66 als
belangrijk ziet voor de komende periode. Daarnaast is de inhoudelijke inbreng
van de fracties onderling vergeleken. Bij dit alles de vragen: waar zitten de
overeenkomsten, waar de verschillen en zijn die te overbruggen?

Geconstateerd wordt dat er op inhoudelijke beleidsterreinen tussen alle
partijen veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen en dat er maar weinig
niet of moeilijk overbrugbare standpunten zijn. Met goede wil en de bereidheid
tot ‘polderen’ is daar, naar de opvatting van D66, wel uit te komen.

Naast alle beleidsmatige dossiers zijn er voor D66 twee hoofdpunten, waarop een
nieuwe coalitie zo dicht mogelijk bij elkaar moet staan, om een stabiel
fundament te kunnen vormen voor de toekomst. Als eerste de bestuurscultuur en
dan met name de kijk op de rol van volksvertegenwoordiger/volksverbinder, de
attitude waarmee die rol wordt ingevuld en de wijze waarop inwoners kunnen
worden betrokken bij beleidsvorming.

Het tweede belangrijke onderwerp waarbij de neuzen van coalitiepartners
dezelfde kant op dienen te staan is de gemeentelijke herindeling en dan met
name de duiding van de burgerraadpleging en het gewenste vervolgtraject.

Op basis van de gesprekken concluderen de D66’ers dat zij met de fracties van
PvdA en ChristenUnie het minst op dezelfde lijn zitten waar het de door D66
gewenste bestuurscultuur betreft en dat er ook verschillend gedacht wordt over
de duiding van de burgerraadpleging.

Besloten is om in de volgende ronde gesprekken te voeren met de fracties van
GVH, VVD, CDA en GL. Daarbij zal de focus liggen op de wijze waarop het traject
bestuurlijke toekomst van de gemeente zal worden ingericht en op de voorwaarden
waaraan een nieuwe coalitie dient te voldoen als een constructieve, niet
polariserende samenwerking en werken aan een stabiel en breed draagvlak de
gedeelde doelstelling is.

Omdat het onvermijdelijk is dat in deze ronde ook gesproken zal worden over de
mogelijke personele invulling van een coalitie zullen de gesprekken niet in de
openbaarheid plaatsvinden.

Verslagen van de gesprekken (worden aangevuld):

2014-03-24 Notulen verkennende bespreking D66 en GVH

2014-03-25 Notulen verkennende bespreking D66 en CDA

2014-03-25 Notulen verkennende bespreking D66 en CU

2014-03-25 Notulen verkennende bespreking D66 en GroenLinks def

2014-03-25 Notulen verkennende bespreking D66 en PvdA def

2014-03-25 Notulen verkennende bespreking D66 en VVD