Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 april 2014

Coalitieonderhandelingen D66, GVH en VVD afgesloten met akkoord

De fracties van D66, GVH en VVD in Haren hebben vandaag na twee weken intensief en constructief overleg de coalitieonderhandelingen afgerond.
In een schriftelijk akkoord met de titel ‘Richting geven, ruimte bieden en verbinden’ zijn de ambities van de coalitie op hoofdlijnen verwoord.
Als belangrijkste uitdagingen voor de komende periode zien de coalitiepartijen:

  • een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Haren en vorm geven aan de gevolgen van dat besluit;
  • het implementeren van een bestuurscultuur, die gericht is op de dialoog met inwoners en het ontwikkelen van een goed functionerende infrastructuur voor de netwerksamenleving;
  • een degelijk financieel beleid voeren met sluitende begrotingen, een verantwoorde reservepositie en voldoende weerstandsvermogen;
  • het verantwoord en waar mogelijk lokaal uitvoeren van de taken die de rijksoverheid in deze periode gaat overhevelen: jeugdzorg, WMO en Participatiewet;
  • het samen met ondernemers ontwikkelen van vitale winkelgebieden.

Daarnaast zal er nadrukkelijk en waar mogelijk structureel aandacht zijn voor duurzaamheid en het groene landschappelijke karakter van Haren en voor mobiliteit en bereikbaarheid. Binnen het sociaal domein zal aandacht zijn voor armoedebeleid en voor de zwaksten in de samenleving.

De coalitiepartijen hopen dat de andere fracties zich ook kunnen herkennen in het akkoord en zij nodigen deze fracties nadrukkelijk uit een eigen bijdrage te leveren aan en invloed uit te oefenen op het beleid.

De belangrijkste portefeuilles zijn inmiddels in goed overleg verdeeld.
In de raadsvergadering van 24 april zullen voor benoeming tot wethouder worden voorgedragen:
Michiel Verbeek D66, portefeuilles ondermeer: bestuurlijke toekomst, sociaal domein, onderwijs
Mariska Sloot GVH, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, communicatie, sportzaken
Paula Lambeck, VVD: financiën, economische zaken en dorpscentrum, mobiliteit en bereikbaarheid

Bijgaand het akkoord ‘Richting geven, ruimte bieden en verbinden’.

Akkoord D66 GVH VVD Haren 17 april 2014