Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 juni 2014

Fractie D66 stuurt brief aan Tweede Kamerfractie over vrije artsenkeuze

Aanstaande donderdag of mogelijk op een later tijdstip, maar nog voor het zomerreces, spreekt men in de Tweede Kamer over de afschaffing van het zogenaamde hinderpaalcriterium uit artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Door het hinderpaalcriterium te schrappen zullen verzekerden met een naturapolis zich nog uitsluitend kunnen wenden tot zorgverleners die door hun verzekeraar zijn gecontracteerd. Daarmee is de weg ingezet naar het finaal verdwijnen van de vrije-artsenkeuze, wordt de restitutiepolis binnen afzienbare tijd een wassen neus en krijgen de zorgverzekeraars een onaanvaardbare machtspositie.
Veel zorgverleners uit verscheidene disciplines keren zich tegen dit voornemen. Voor zover ons bekend zijn er vanuit de leden van D66 weinig meningen geuit richting Tweede Kamerfractie.
De fractie van D66 Haren is van mening dat keuzevrijheid één van de belangrijke kernwaarden is van de partij en dat hieraan geen concessies gedaan mogen worden. En zeker geen concessies die financieel van aard zijn. De fractie heeft besloten dit gemotiveerd aan de D66-fractie in de Tweede Kamer kenbaar te maken met de volgende brief:

Aan de leden van de Tweede Kamerfractie van D66, Den Haag

Betreft: mogelijke afschaffing ‘hinderpaalcriterium’ uit artikel 13 Zorgverzekeringswet

Haren,  2 juni 2014

 

Zeer geachte dames en heren,

Aanstaande donderdag of mogelijk op een later tijdstip, maar nog voor het zomerreces, spreekt u in de Tweede Kamer over de afschaffing van het zogenaamde hinderpaalcriterium uit artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

De fractie van D66 Haren verzoekt u met klem het uitgangspunt van dit criterium uit artikel 13 – de vrije keuze van zorgverlener – ongemoeid te laten en wel om de volgende redenen:
1. Keuzevrijheid is voor alle verzekerden, ook voor verzekerden met een naturapolis,  een essentieel recht, dat niet in aanmerking mag komen voor ‘uitruil’ in onderhandelingen.
2. Keuzevrijheid voor verzekerden geeft zorgverzekeraars een effectieve prikkel doelmatige zorg te leveren.
3. Keuzevrijheid daagt innovatieve zorgaanbieders uit zich op de zorgmarkt te presenteren.
4. Afschaffing van het hinderpaalcriterium zal ertoe leiden dat de restitutiepolis binnen enkele jaren tot een wassen neus verwordt. Immers, zodra naturaverzekerden – die de meerderheid der verzekerden vormen – geen keuze meer hebben, zullen kleinschalige en/of innovatieve zorgalternatieven niet of nauwelijks meer kunnen bestaan. Daardoor zal ook voor de restitutieverzekerden de keuze beperkt worden tot gecontracteerde zorg.
5. Afschaffing van het hinderpaalcriterium zal ertoe leiden dat de zorg sterk verschraalt en in veel gevallen minder dicht bij huis verleend kan worden.
6. Afschaffing van het hinderpaalcriterium uit artikel 13 van de Zvw geeft de naturaverzekeraars een onaanvaardbaar buitensporige machtspositie, die het zorgstelsel uit balans brengt.
7. Alle verzekerden moeten het individuele recht behouden andere maatstaven aan te leggen bij hun keuze voor zorgverleners dan de verzekeraar hanteert bij de contractering van de zorgverlener.

De fractie van D66 Haren is van mening dat keuzevrijheid één van de belangrijke kernwaarden is van de partij en dat hieraan geen concessies gedaan mogen worden. En zeker geen concessies die financieel van aard zijn.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u graag op de landelijke ‘gezondheidsstandpunten’ van D66, met name die innovatie, alternatieve geneeswijzen, concurrentie, huisartsen en PGB’s betreffen.

Met de meeste hoogachting,
de fractie van D66 Haren:
Marjan Bachman
Wil Legemaat
Peter Hidding
Rogier van der Heijden
Céline Fenijn