Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 juni 2014

D66 wil een betere onderbouwing van de locatiekeuze nieuwe brandweerkazerne

Goede brandweerzorg heeft voor D66 onbetwistbaar prioriteit. Haren heeft een uitstekend functionerend vrijwilligerskorps, maar de huidige brandweerkazerne voldoet al jaren niet aan de vereisten. Al geruime tijd wordt gesproken over noodzakelijke nieuwbouw en over de beste locatiekeuze.
Sinds 1 januari 2014 is het Harener brandweerkorps ondergebracht in regionaal verband: in een cluster met de korpsen van Hoogezand en Ten Boer. Preventie en handhaving is geclusterd, maar Haren houdt een eigen uitrukpost, van waaruit de branden in de eigen gemeente adequaat bestreden moeten kunnen worden.
Tijdens een kennismakingsbezoek van de nieuwe gemeenteraad aan het brandweerkorps, eind mei, onthulde portefeuillehouder burgemeester Vlietstra dat het college een locatie had gekozen: het Stationsgebied. Twee weken daarna, op 11 juni, was er een informatieavond voor omwonenden en nog weer eens twee dagen later ontving de raad de bijbehorende stukken. Al met al wel erg kort dag voor een goed afgewogen beslissing. Daar kwam bij dat geen enkele raadsfractie tevreden was over de geleverde informatie.
Het gevolg: tientallen vragen en opmerkingen tijdens de raadscommissie en uiteindelijk een raadsbreed besluit het voorstel retour te sturen met het verzoek de vragen en opmerkingen ter harte te nemen en met een nieuw, vollediger onderbouwd voorstel naar de raad te komen. Een voorstel waarin ook de inbreng van omwonenden en betrokken vrijwilligers is meegenomen. Want ook omwonenden toonden zich overvallen door het voornemen de nieuwe brandweerkazerne in het Stationsgebied te situeren, temeer daar er nauwelijks twee weken eerder een informatieavond over de plannen in het Stationsgebied is geweest. Daar werden woningen geprojecteerd op de kavels die nu opeens voor de bouw van een brandweerkazerne bestemd lijken. Vier insprekers legden aan de hand van een heldere, doortimmerde presentatie de manco’s van het voorstel bloot. Ook zij pleitten voor uitstel en een betere onderbouwing.

Wat wil D66?
De fractie van D66 wil allereerst dat het collegevoorstel voldoet aan vereisten die in het coalitieakkoord zijn verwoord. Daarin staat dat elk voorstel het volgende zal bevatten:
1. Communicatieparagraaf: Inwoners en betrokken vrijwilligers bij de brandweer dienen tijdig betrokken en goed geïnformeerd te worden. Hun wensen, bezwaren en opmerkingen horen in het uiteindelijke voorstel verwerkt te zijn en een en ander dient teruggekoppeld te zijn. In de communicatieparagraaf wordt uiteengezet op welke wijze de inwoners/vrijwilligers betrokken zijn en hoe dit is gecommuniceerd.
2. Financiële paragraaf: Daarin wordt niet alleen aangegeven hoe de kosten van het voorgestelde gedekt zijn, maar wordt ook verantwoord dat gekozen is voor de beste oplossing voor het laagste bedrag. Uitgangspunt is dat bij elk voorstel goed wordt nagegaan of de juiste financiële afwegingen hebben geleid tot de beste oplossing.

Als gevolg van het in januari 2013 aangenomen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan dient het voorstel tevens te bevatten:
3. Verkeersparagraaf: Daarin wordt gesteld dat verkeersmaatregelen ten behoeve van de nog te ontwikkelen (ruimtelijke) projecten in principe worden gefinancierd uit de projecten zelf. Tevens dienen bij elk voorstel op gebied van ruimtelijke ordening de gevolgen voor het verkeer en de verkeersveiligheid te worden benoemd en horen de oplossingen voor eventuele problemen daarbij te worden aangeboden.

Daarnaast is de fractie van D66 van mening dat de zienswijze van de ervaringsdeskundigen, zijnde de vrijwilligers van het Harener brandweerkorps, van groot belang is. Tot nu toe zijn de brandweermensen niet betrokken bij de locatiekeuze, een omissie.

D66 is niet tevreden over de onderbouwing van het huidige voorstel. Er zijn twijfels over de keuze voor het Stationsgebied: gelegen aan een fijnmazig wegennet en niet aan uitvalswegen, op dure woningbouwkavels. Zorgen over de financiën en over de vraag wat er bij vertrek moet gebeuren met het terrein aan de Westerse Drift: hoogstwaarschijnlijk zwaar vervuilde grond waarin ook nog een hoofdgasleiding ligt.

D66-woordvoerder Rogier van de Heijden zal het initiatief nemen om de vragen en wensen van alle raadsfracties te inventariseren om op basis daarvan een heldere opdracht van de gemeenteraad aan het college te formuleren, aan de hand waarvan een nieuw voorstel gemaakt kan worden.

De vragen van D66/Rogier van der Heijden tijdens de commissievergadering van 23 juni:

·         Aangaande het schema met plussen en minnen (p. 5) alsmede de sheet tijdens de presentatie op de informatieavond van 11 juni; deze zouden wij graag nader toegelicht zien. Wij en de omwonenden hebben op de avond van 11 juni een “samengevat” lijstje gezien die onder het kopje “financieel” een ++ laat zien bij de locatie Stationsgebied. Op p. 5 van het voorstel wordt dit echter uitgesplitst in jaarlasten (-), potentiële grondwaarde (++) en financieel risico (+) waarbij de vertaling naar ++ niet voor de hand ligt. Bovendien, de potentiële grondwaarde en het financiële risico zouden in dit staatje minnen moeten zijn want hier scoort de locatie slecht. Immers, de tekst in het voorstel meldt (p.9, 3e al.): [De locatie stationsgebied heeft de voorkeur waar het gaat om goede brandweerzorg, beperkte geluidshinder en een hoge beeldkwaliteit. Deze locatie vraagt echter ook een hoge investering…]. De geraamde feitelijke jaarlasten vormen daarmee het enige nadeel van deze locatie ten opzichte van de andere locaties. Gelet op de winst in ruimte, toegankelijkheid en hierdoor het relatief goedkoop bouwen worden de totale kosten echter lager.
Wanneer de verdiencapaciteit wordt vergeleken, dan scoort het stationsgebied positief omdat de maximale potentiële waarde (als woningbouw) ook feitelijk wordt opgebracht.
Dit vinden wij bij D66 een kromme redenering. Dit komt op ons over als “naar je toe redeneren”. Feit is dat de andere locaties geen woningbouwcontingent kennen en deze locatie wel, dus bouw hier dan vooral geen kazerne want dan heb je de grootste kans om de verdiencapaciteit ook daadwerkelijk te verzilveren.
De vraag: graag ontvangt de fractie van D66 een nadere toelichting op het schema getoond op de informatieavond van 11 juni jl. Hoe is dit gewogen waardoor een vertaling naar ++ ontstaat aangaande het onderwerp financieel. In onze beleving is de locatie Stationsgebied de duurste optie en kunnen wij de ++ niet plaatsen. Het aspect grondwaarde kan in onze ogen niet als positief worden opgenomen zonder eerst een verlies te nemen op de grondexploitatie Stationsgebied (geen huizen meer bouwen).

·         In relatie tot voorgaande krijgt de fractie van D66 de indruk dat de locatie Tubantia best een goede optie is, maar ook de huidige locatie toch niet gelijk moet worden weggeschreven. Immers, de grond van de huidige kazerne laat geen woningbouw toe. [opmerking]

·         Tijdens de informatieavond voor inwoners is gebleken dat de locatiekeuze voor hen wel heel erg “uit de lucht is komen vallen”. In het kader van burgerparticipatie, zoals ook het coalitieakkoord vermeldt, waarderen wij het initiatief van het College om de avond te organiseren. Trede 2 van de participatieladder is in werking getreden hetgeen betekent dat de omwonenden worden geïnformeerd alsook geraadpleegd. De tijd tussen het naar buiten brengen van het voorstel en deze inspreekmogelijkheid voor omwonenden, is te kort.  Aangezien D66 geen doorslaggevende bezwaren ziet om meer tijd te nemen voor de locatiekeuze, vragen wij het College wat de eventuele bezwaren zijn om door te schuiven naar bijvoorbeeld september. [Zo niet, dan zullen wij dit voorstellen om de omwonenden ten dienste te zijn.]

·         Het vrijwilligerscorps van de brandweer vormt de basis van de Harense brandweerzorg.
De vraag: op welke wijze heeft u de vrijwillige brandweermensen (als ervaringsdeskundigen) betrokken in het traject waarin u tot deze locatiekeuze bent gekomen?

·         In uw lijstje van “afweging en voorkeur” (informatieavond) en het schema op p. 5 van het voorstel heeft u het (samengevat) over “brandweerzorg”, “geluidshinder”, “RO/beeldkwaliteit” en “financieel”. Verkeersveiligheid ontbreekt.
De vraag: Kan het College ons uitleggen waarom het aspect verkeersveiligheid geen rol heeft gespeeld in de afweging tot nu toe en indien dat wel het geval is, waarom u dan toch tot de keuze Stationsgebied bent gekomen aangezien dit gebied wegen betreft niet zijnde hoofdroutes. We hebben het over een fijnmazig wegennet in de 30 km zone waarbij ook nog eens veel auto`s op de weg worden geparkeerd? Aansluitend hierop een vraag over het spoor. Ook hier zien wij de logica niet, immers het spoor is vaak dicht en in de toekomst nog vaker. Ligt een locatie die sneller aansluit op de dr. Ebelsweg dan niet meer voor de hand?

·         In een van de rapporten over geluidshinder (Adviesbureau WMA, p. 2, par. 4 3e al. ev.) wordt gesteld dat het de aanbeveling verdient een locatie te kiezen aan af nabij hoofdwegen/hoofdroutes. Dit is in het geval van het Stationsgebied het minst het geval.
De vraag: waarom heeft u deze aanbeveling niet overgenomen?

spuiten 3