Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 november 2014

Bestuurlijke Toekomst Haren: Provincie toont zich niet de procesregisseur die commissie Jansen aanbeveelt

Vandaag verscheen in het Dagblad van het Noorden een uitstekend opiniestuk van de heer Charles Vlek, inwoner van onze mooie gemeente. Het stuk besluit met vraag richting de Provincie: ‘Wanneer matigt het Gronings provinciebestuur zijn ‘Haagse’ ambities voor bestuurlijke reorganisatie en keert het terug tot de belangen van plaatselijke democratie, zelfbestuur en dienstverlening?’
U kunt het opiniestuk lezen door op de link onderaan te klikken.

In de loop van dit jaar is het inzicht in nut en noodzaak van gemeentelijke herindeling voortgeschreden. Er is eindelijk zicht op de omvang van de drie decentralisaties – voor Haren de belangrijkste reden om te gaan opschalen – en wat blijkt: voor twee van de drie beleidsterreinen werkt opschaling juist averechts. De jeugdzorg is voor de komende drie jaar Provinciaal geregeld en dat zal ook na die tijd in grote samenwerkingsverbanden gebeuren. Maar voor de uitvoering van de WMO en de Participatiewet is een bescheiden gemeentegrootte eigenlijk een voorwaarde om de uitgangspunten van de wet: lokaal regelen wat lokaal mogelijk is, goed uit de verf te laten komen. Voor Haren gaat het om enkele honderden mensen; dat kan uitstekend worden uitgevoerd met samenwerking waar nodig.

Haren zit momenteel volop in het proces Bestuurlijke Toekomst met als uitgangspunt: zorgen voor een duurzaam adequaat bestuur. Het hierboven geschetste voortschrijdend inzicht maakt dat ook de optie zelfstandigheid grondig onderzocht moet worden. Dat vraagt iets meer tijd en om die reden stelt het college de raad voor de besluitvorming met een maand uit te stellen. Nog voor de gemeenteraad hierover besluit laat de Provincie in een brief weten vast te houden aan gemaakte afspraken: in december besluiten. Punt.

Het zou in de ogen van de fractie van D66 goed zijn als de Provinciebestuurders het door de Provincie omarmde rapport Grenzeloos Gunnen nog eens zouden doornemen.

Op bladzijde 10 bijvoorbeeld stelt het rapport:

Een dergelijk veelzijdig en complex proces kan niet zonder een overtuigende en wijze procesregisseur. De provincie heeft – getuige ook het beleid van het huidige Kabinet – als enige de positie om deze rol te kunnen vervullen.
De opstelling van de provincie is daarbij niet die van een bovenliggende partij die de aanwijzingen uitdeelt, maar van een partner die zichtbaar, betrokken en met vertrouwen tussen de Groninger gemeenten staat en als procesregisseur gunt, verduidelijkt, versnelt, verbindt, verbeeldt, voorbeelden laat zien en verankert.

Op bladzijde 61 wordt over de procesregie gesteld:

Procesregie

Zoals gezegd, is alleen de provincie in de positie om de rol van procesregisseur te vervullen. Dit is ook geheel in lijn met de visie van het Rijk. Hiermee heeft de provincie een sleutelrol in het proces van structuur- en cultuurverandering.
Of zij die rol met succes vervult, is uiteraard afhankelijk van haar vaardigheden en competenties, maar zal ook sterk worden bepaald door de mate waarin gemeenten de provincie deze rol gunnen en de mate waarin zij hun eigen verantwoordelijkheid in het proces oppakken. Immers, een procesregisseur kan niets afdwingen, zeker geen verandering van mentaliteit!
De opstelling van de provincie moet die van een partner zijn die initiatiefrijk, zichtbaar, betrokken en met vertrouwen tussen de Groninger gemeenten staat en als procesregisseur gunt, verduidelijkt, versnelt, verbindt, verbeeldt, voorbeelden laat zien en verankert. Daarbij maakt de provincie goed gebruik van het tijdpad en de beoogde mijlpalen of tussenresultaten.

En op bladzijde 63:

Wees ruimhartig. Bespreek regelmatig met gemeenten wat de belemmeringen of hefbomen voor herindeling en cultuurverandering zijn en kijk hoe je die met provinciaal geld, denk- of menskracht kunt wegnemen of bevorderen.
Luister dus goed naar wat gemeenten nodig hebben en schenk dat, in alle redelijkheid, met vertrouwen. Wees in deze zin dus echt een partner van gemeenten, ga naast hen staan en niet boven hen. Zoek de dialoog en niet de strijd.

De fractie van D66 kan niet anders dan constateren dat de brief van de Provincie niet overeenkomt met de adviezen van de commissie Jansen. Grenzeloos Gunnen adviseert nergens druk en dwang.

Wil Legemaat

opiniestuk Charles Vlek dvhn 06-11-2014