Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 maart 2015

Bespreking locatiekeuze brandweerkazerne van de agenda 16 maart 2015 gehaald

De geagendeerde bespreking en besluitvorming locatiekeuze brandweerkazerne zal niet plaatsvinden in de maand maart 2015. De fractievoorzitters hebben over het geagendeerde voorstel overleg gevoerd. De meerderheid van de fracties willen de besluitvorming binnen de Veiligheidsregio over het wel of niet in eigendom nemen van kazernes afwachten en de uitkomsten hiervan betrekken in het Harense besluitvormingsproces. De veiligheidsregio neemt hier medio april een besluit over.

De meeste fracties hebben aangegeven vanuit een breder perspectief  het voorstel te willen bespreken, de huidige inkadering voldoet niet aan de verwachtingen van de fracties. Het college van B&W  is hiervan op de hoogte gesteld.

De fractievoorzitters spreken uit dat de voortgang in het proces van belang is en streven er naar dat er vóór de zomer van 2015 een besluit wordt genomen over de huisvesting van de brandweer.