Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 april 2015

De fractie van D66 Haren is positief over het Provinciaal Collegeakkoord

Donderdagavond 23 april hebben de vijf partijen (D66, SP, CDA, ChristenUnie en GroenLinks) tijdens een persconferentie het nieuwe collegeakkoord gepresenteerd. Zij gaan gezamenlijk het Groningse provinciebestuur vormen.

In het nieuwe programma staan de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘ruimte geven’ centraal. Zij vormen de kern van een andere bestuurscultuur die het nieuwe college voor ogen staat in de samenwerking met de gemeenten, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de provincie Groningen. Een cultuur waarin de provincie durft aan te sluiten bij initiatieven uit de samenleving zodat Groningen sterker en aantrekkelijker wordt.

De rol van de provincie zal vooral liggen in faciliteren, verbinden en stimuleren, terwijl de regierol op de achtergrond verdwijnt. De fractie van D66 Haren is vooral blij met deze verandering van bestuursstijl en de reflecterende benadering van de eigen rol van de provinciale overheid. Deze insteek sluit helemaal aan bij de gekozen insteek van het Harense coalitieprogramma van het voorjaar 2014. Wij zijn blij met de koersverandering.

Inhoudelijk bestaat het programma uit 7 onderdelen – Bestuursstijl – Leefbaarheid – Economie en werk – Energie en energietransitie – Mobiliteit – Natuur en landschap – Financiën

De link naar het gehele programma vindt u hier: Collegeakkoord_2015-2019_provincie_Groningen

Voor de fractie van D66 Haren is natuurlijk vooral de paragraaf over de herindeling van groot belang. We nemen daarom deze paragraaf hieronder integraal over:

1.3. Herindeling
Inwoners hebben recht op gemeenten die hun taken en opgaven goed aankunnen. Gemeenten hebben er nieuwe taken bij, zoals de jeugdzorg. Bovendien krijgen gemeenten te maken met opgaven in gebieden die groter zijn dan hun eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk over de bevolkingskrimp. De provincie voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestuur in Groningen. Gemeenten moeten nu en in de toekomst hun taken goed kunnen (blijven) uitvoeren. Juist door deze taken op gemeentelijk niveau zo dicht mogelijk bij mensen te organiseren kan maatwerk gerealiseerd worden. Wij willen bevoegdheden en taken met een regionaal karakter overdragen aan de gemeenten. Dat kan alleen als gemeenten voldoende schaal en bestuurskracht hebben.
De opstelling van de provincie is daarbij niet die van een bovenliggende partij die de aanwijzingen uitdeelt. Maar van een partner die zichtbaar, betrokken en met vertrouwen tussen de Groninger gemeenten staat en als procesbegeleider kijkt naar het regionaal belang. Ons uitgangspunt is dat de herindeling niet wordt opgelegd, we ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen. We zien voor ons een stimulerende rol, maar de gemeenten bepalen zelf het proces van herindeling. Wij faciliteren, ondersteunen en bevorderen met als doel het tot stand komen van gemeenten met voldoende toekomst bestendige bestuurskracht.

Hoewel dus het criterium van voldoende bestuurskracht van Groningse gemeenten door het nieuwe college wel als voorwaarde gehanteerd wordt, ligt nadrukkelijk de uitvoering daarvan in lokale handen waarbij de provinciale rol er één is van partner en ondersteuner van de lokale keuzes over de bestuurlijke toekomst. Geen regie van bovenaf. Dat werpt uiteraard onmiddellijk de vraag op wat dat concreet betekent voor het ingezette proces in Haren. Wat de fractie van D66 betreft is het uitgangspunt op dit moment dat er in januari door de raad een besluit is genomen over een verkenning van een fusie van Haren en Tynaarlo. Dat verzoek om samen een verkenning uit te werken ligt nu bij de gemeente Tynaarlo en de afspraak is dat Tynaarlo voor de zomer van 2015 met een reactie komt. Voor D66 Haren is er op dit moment geen aanleiding om niet te wachten op dat antwoord van Tynaarlo. Want ook al waait er een andere wind vanuit de provincie, waarbij de gemeenten meer ruimte en tijd krijgen, het betekent niet dat Haren achterover kan leunen. We zullen immers nog steeds in de toekomst bestuurskrachtig genoeg moeten zijn om de steeds complexer en omvangrijker wordende taken goed uit te voeren.

Met de ambities op het gebied van de economie (bv aandacht voor het MKB en een breed MKB-fonds), van energie (bv besparing, decentrale opwekking en zonneweides) en mobiliteit (snelle fietsroutes) zijn wij ingenomen.

D66-fractievoorzitter Tim Zwertbroek en kandidaat-gedeputeerde Fleur Gräper spreken van een ‘fris en sociaalliberaal’ akkoord, dat inzet op een andere bestuurscultuur, op meer banen en op meer duurzame energie.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Fleur Gräper (D66)  – Ruimtelijke ordening  – Verkeer en vervoer  – Toerisme en recreatie  – Cultuur, Sport en evenementenbeleid  – Europa en internationalisering

Eelco Eikenaar (SP)  – Leefbaarheid,  – Gaswinning  – Wonen, welzijn en zorg  – Onderwijs en arbeidsmarkt

Patrick Brouns (CDA)  – Financiën  – Ondernemerschap en innovatie  – Bestuurlijke zaken  – Gemeentelijke herindeling

Henk Staghouwer (CU)  – Natuur  – Landbouw  – Water  – Waddenkust  – Blauwe Stad

Nienke Homan (GL  – Energie en energietransitie  – Milieu  – Facilitaire Zaken, ICT, P&O

PS 2015-2019

V.l.n.r.: Patrick Brouns (CDA), Nienke Homan (GL), Eelco Eikenaar (SP), Fleur Gräper (D66), Henk Staghouwer (CU)