Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 april 2015

Bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer vastgesteld

Gisteravond is het bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer vastgesteld door een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Het plan was al tweemaal in de gemeenteraad behandeld, niet verwonderlijk gezien de complexiteit en de vele facetten. De fractie van D66 blikte terug en gaf vervolgens goedkeuring aan het plan.

EHS 28 april 2015
Dit is een ingewikkeld dossier. Om een aantal redenen.
1. Bij de EHS gaat het om zaken die het belang van Haren overstijgen, het gaat om een landelijk besluit dat uitgevoerd wordt door de Provincie, deels op Harens grondgebied. De gemeenteraad van Haren moet het bestemmingsplan vaststellen, maar veel zaken die daarbij door de raad getoetst moeten worden, worden uitgevoerd door de Provincie (de verwerving van de gronden bv) of door het waterschap (het waterpeil).
2. Voordat er sprake was van de aanleg van de EHS waren er ook al allerlei plannen in de maak voor de ombouw van de camping aan de Meerweg tot vakantieparkje, met een paar nieuwe woningen aan de Meerweg en een vaarverbinding voor bestaande woningen in die buurt. Die plannen gingen de prullenmand in toen de EHS in beeld kwam en het is logisch dat de betrokkenen denken: ho even, kan dat zo maar, eenzijdig de plannen veranderen?
3. De familie Woldring werd geconfronteerd met ernstige problemen in de veestapel die graasde in polder Oosterland, problemen die de vraag opriep: is er sprake van wateroplosbare vervuiling en zo ja, kunnen we dan wel veilig een doorsteek maken naar het Paterswoldsemeer?
4. Grip krijgen op de financiële consequenties voor de gemeente Haren was ook ingewikkeld, door de complexe constructie van grondverwerving en koppeling aan ontwikkelaars die er nog niet zijn. Wij hebben in september geconstateerd dat wij op vijf punten onvoldoende zekerheid hadden om het bestemmingsplan vast te stellen. Nadere onderzoeken en informatie maakten dat wij in januari vonden dat wij op twee punten voldoende inlichtingen hadden, maar nog aanvulling wensten over mogelijke organische vervuiling vanuit het Friescheveen, over het exploitatieplan en over de schadeloosstelling in geval het zou komen tot onteigening. Die informatie heeft ons bereikt en mijn fractie is van mening dat wij vanavond hierover een besluit kunnen nemen.

1. De verwerving van gronden
De fractie van D66 betreurt het dat het de Provincie nog niet gelukt is om in goed overleg tot overeenstemming te komen met de partijen die grond moeten afstaan, dan wel de bestemming van hun grond zien veranderen van cultuurgrond naar natuur. Wij zijn niet bij die gesprekken, kunnen er geen invloed op uitoefenen en wij hebben ook niet de illusie dat, indien wij de vaststelling van het bestemmingsplan met een half jaar uitstellen, de partijen er wel uit zullen komen. Met andere woorden: dat het een kwestie van tijd is, want er is al zoveel tijd overheen gegaan zonder resultaat. En wij allen weten dat het dorpsoverstijgende belang van de EHS maakt dat die EHS er gaat komen. Wij kunnen niet anders doen dan de betrokkenen oproepen toch op het juiste moment tot elkaar te komen, het niet aan te laten komen op onteigening. Wij zouden dat zeer betreuren. Voor het geval het wel zover komt’ op de vraag of de betrokkenen in geval van onteigening recht hebben op volledige schadeloosstelling hebben wij een afdoende antwoord gekregen: er is recht op vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schade zoals mogelijke liquidatieschade, verplaatsingsschade en proceskosten.
Er blijft onduidelijkheid over het percentage van de huiskavel dat de familie Woldring uiteindelijk aan de natuur moet prijsgeven. Wij gaan uit van de door het college aangeleverde tekeningen. De plannen van fase drie vallen niet binnen dit bestemmingsplan en betreffen ook een andere gemeente.
2. Voormalige plannen
De plannen voor het project Meerweg ontwikkelt Meer zijn in overleg met de buurt ontwikkeld. Plannen kunnen door de jaren heen veranderen, maar dan moet je de betrokkenen zorgvuldig meenemen in die veranderingen. Daar zitten wel wat haperingen en die dateren al vanaf 2013… het bestemmingsplan dat vandaag voorligt, is in dat jaar ontwikkeld. (planstatus = rijp voor ter inzageleggen, dateert februari 2014). In allerlei documenten en op de maquette die aan de huidige plannen voorafgingen is een vaarverbinding opgenomen voor de woningen die grenzen aan de schouwsloot die gelegen is aan de noordzijde van de kavels Meerweg 201, 203, 203a, 203b en 203c en die noordwaarts uitmondt in een schouwsloot die in verbinding staat met het Paterswoldsemeer. Nu wij begrepen hebben van inspreker Muller dat dit de gemeente geen geld hoeft te kosten, dat het gaat om verbreding van schouwsloten, deels ten koste van de grond van de bewoners, willen wij met een motie het college oproepen zich tot het uiterste in te spannen om die vaarverbinding te waarborgen, zich daar sterk voor te maken in de onderhandelingen met de toekomstige ontwikkelaar van het terrein waarop de recreatiewoningen gebouwd gaan worden. Wij hebben uit de antwoorden op onze vragen begrepen dat dit ook uw intentie is en als u daar een toezegging over wilt doen, laten wij een motie in die geest achterweg.
3. De vervuiling
Wij hebben begrip voor de moeilijkheden waarmee de familie Woldring wordt geconfronteerd. De ernstige problemen van de koeien in de Oosterpolder moeten hen zwaar vallen. De gevoelde bedreiging van het voortbestaan van hun bedrijf door grond die moet worden afgestaan, komt daar nog bij. In het kader van dit bestemmingsplan moeten wij kijken naar een mogelijke vervuiling van het Paterswoldsemeer door stoffen die in het Oosterland of het Friescheveen zijn aangetroffen. Uit de onderzoeken is ons niet gebleken dat een afwijzing van het bestemmingsplan vanwege vervuiling gerechtvaardigd is. Daarmee zeggen wij niet dat er geen problemen zijn, want die zijn er zeker. Maar die veranderen niet door de vaststelling van dit bestemmingsplan. Daarom willen wij het college oproepen met de familie Woldring in gesprek te blijven en hen bij te staan in het streven naar behoud van hun bedrijf. Concreet bedoelen wij een oproep tot bemiddeling waar nodig en vooral: de deur open houden en het gesprek gaande.
4. De financiën
We hebben het al eerder gezegd: het zou fijn zijn als u gewoon bij elk plan van enige omvang op het gebied van RO een exploitatieplan leverde. Dat zou erg veel discussie voorkomen. Na bestudering van alle stukken, waarvan een deel, helaas voor de inwoners, vertrouwelijk moet blijven, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de risico’s voor de gemeente gering en aanvaardbaar zijn.

Tenslotte: er waren verscheidene insprekers en wij hebben ons uiteraard ook gebogen over de vraag of wij iets voor hen konden betekenen. Over de uniformering van de footprint van de recreatiewoningen hebben wij al in september vorig jaar geconstateerd dat wij ons moeten beperken tot dit bestemmingsplan. Daar is een uniforme footprint, willen we dat voor andere recreatiewoningen in het Paterswoldsemeer gebied laten gelden, dan zal de beheersverordening aangepast moeten worden. In navolging van de fractie van de VVD vragen wij onze vertegenwoordigers in het Meerschapsbestuur na te gaan hoe dat te regelen is.

Wil Legemaat