Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 september 2015

Op de agenda: bestemmingsplan De Meihorst

Op de agenda: locatie Meihorst

Op de raadsagenda van deze maand staat de vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor ‘De Meihorst’, een bouwplan op het voormalig kassenterrein van Van der Mei, aan de Middelhorsterweg. Het bouwterrein is een zogenaamde ‘inbreidingslocatie’, ingeklemd tussen de achtertuinen van huizen aan de Stationsweg, Middelhorsterweg, Lokveenweg en Poorthofsweg.

google earthe plangebied

Dit bouwplan kent een lange voorgeschiedenis. Een samenvatting:

2002
De historie van deze bouwplannen gaat terug naar 1999, toen projectontwikkelaar Roelofs en Haase de grond van kweker Van der Mei verwierf en de gemeente Haren de toezegging deed mee te zullen werken aan de ontwikkeling van het voormalig kassencomplex tot een woningbouwlocatie.

Roelofs en Haase kwam in 2002 met een eerste bouwplan, bestaande uit 20 geschakelde woningen. Daartegen was weerstand bij omwonenden en bij de gemeente: het gepresenteerde woningtype zou niet voldoen aan de marktvraag en aan het woningbouwprogramma van de gemeente. Daarnaast was er een probleem met de ontsluiting van het terrein naar de Poorthofsweg. Er werd gehamerd op het begrip ‘passende schaal’: perceelgrootte en woningen moesten aansluiten bij die in de omgeving.

2005
Inhakend op de grote vraag naar seniorenwoningen in Haren ontwierp de gemeente in 2005 een bouwplan dat voorzag in 34 appartementen voor ouderen, gesitueerd op twee, deels drie woonlagen. Tegen deze ‘monocultuur’ kwam opnieuw forse weerstand. Er ontstond een impasse.

2009
Na zijn aantreden in 2006 besloot wethouder Jeroen Niezen de plannen weer vlot te trekken en daarbij in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op bouwgebied. Zoals het Landschaps Ontwikkelings Plan, dat in 2003 werd aangenomen en dat Haren groener wilde en het Woonplan dat in 2004 werd vastgesteld en waarin werd opgenomen dat 30% van het bouwvolume in het goedkope (tot € 175.000) segment en het middensegment (€ 175.000 – € 275.000) moest vallen.
Daarnaast kregen het pilotproject Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) invloed op de plannen. Er was in Haren behoefte aan beschermd wonen en aan levensloopbestendige woningen. De WMO bevorderde het langer zelfstandig wonen en de mantelzorg.
De consequenties voor de Van der Meilocatie waren: er moest zoveel mogelijk groen in de bouwplannen en er moet gebouwd worden voor een gedifferentieerde vraag, zowel naar leeftijd als naar prijs.
Er kwam een schetsplan, gemaakt door architectenbureau Trimensi, dat voorzag in elf grondgebonden woningen, van twee verdiepingen en een kap, maximaal elf meter nokhoogte, achttien appartementen op twee woonlagen en twee penthouses. Door de aankoop van een woning aan de Middelhorsterweg was de ontsluiting nu goed geregeld.

vandermeitwee Het plan uit 2009

Vergeleken met het plan uit 2005 (34 appartementen) leek dit plan een verbetering, maar omwonenden hanteerden een andere referentiepunt en wel de toezeggingen uit 2002: niet meer dan 20 woningen, niet hoger bouwen dan twee verdiepingen plus eventueel een kap en alles op ‘passende schaal’. Ook deze bouwplannen verdwenen in de spreekwoordelijk la.

2015
Nu ligt er een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van (maximaal) vijftien grondgebonden woningen, met een nokhoogte van maximaal negen meter. Opmerkelijk is dat langs de toegangsweg aan de Middelhorsterweg twee woningen zijn gepland. Aan de Poorthofsweg is een stuk grond toegevoegd van het perceel Poorthofsweg 6. Hierdoor wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt en wordt de Meihorst ontsloten voor voetgangers en fietsers.

meihorst 2015  Het plan in 2015

Ook tegen dit bestemmingsplan zijn verscheidene (8) zienswijzen binnen gekomen. Onderwerpen die daarin aan bod komen zijn onder andere: de ontsluiting, de afwatering, de afstand tot perceelgrenzen, de rooilijnen, de nokhoogte van de woningen en de perceelgrootte.

Op maandag 14 september wordt het plan in de commissievergadering besproken. Wie wil inspreken: tevoren even melden bij de griffier.