Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 oktober 2015

Nieuwe brandweerkazerne op huidige locatie Westerse Drift

Met grote meerderheid besloot de gemeenteraad gisteravond dat de huidige locatie Westerse Drift de beste plek is om een nieuwe kazerne te bouwen. D66, CDA, PvdA, GL en CU kozen op basis van argumenten en aan de hand van hun eigen prioriteiten voor de Westerse Drift.  Alleen VVD en GVH hadden een voorkeur voor het Stationsgebied.

BIJDRAGE RAADSVERGADERING 26 OKTOBER 2015 LOCATIEKEUZE BRANDWEERKAZERNE
De brandweerkazerne moet vervangen worden, daarover is vrijwel iedereen het eens. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de Arbo-eisen en zelfs de gezondheid van de brandweermensen is in het geding. Uitstel is niet aan de orde, een beslissing zal wat D66 betreft vanavond genomen moeten worden.

Dat wij moeten kiezen uit een van de drie voorliggende locaties is voor D66 geen punt van discussie. Ook de noodzaak van een locatie binnen de dorpskern is voldoende en zorgvuldig onderbouwd aangetoond. Het college heeft ons sowieso voorzien van een flink dossier en daarnaast hebben informatieavonden met deskundigen, betrokkenen en omwonenden ons overtuigd dat we in staat zijn een weloverwogen beslissing te nemen.

Alle drie de locaties kennen veel nadelen, heel veel nadelen. D66 toetst op Brandweerzorg, Verkeersveiligheid, Ruimtelijk Ordening & Beeldkwaliteit, Toekomstbestendigheid, Geluidshinder en Financiën. Wij zijn ons zeer bewust van de gevolgen die een locatiekeuze met zich meebrengt met name voor de betrokkenen en omwonenden. De keuze is niet eenvoudig.

Als het gaat om brandweerzorg kunnen wij constateren dat de rapportage zeer toereikend is. De Veiligheidsregio heeft nauwkeurig bepaald hoe de dekkingsgraad is per locatie en of aan de norm wordt voldaan. De gemeente Haren en de Veiligheidsregio hebben gezamenlijk bepaald dat de huidige norm van 53,2% voldoende is. Alle drie de locaties scoren derhalve voldoende op het punt brandweerzorg. Voor D66 is verbetering van brandweerzorg wenselijk maar niet leidend. Daarnaast zullen wij in onze afweging meenemen dat veiligheid van betere brandweerzorg niet zondermeer ingewisseld kan worden tegen verslechtering van verkeersveiligheid.

Aansluitend hierop stellen wij vast dat de locatie Stationsgebied op het gebied van verkeersveiligheid onvoldoende scoort. Dit lezen wij in het rapport van Grontmij waarin veel knelpunten in het gebied worden benoemd en beschrijft Grontmij de afstand van de kazerne tot het hoofdwegennet als een groot nadeel. Een brandweerauto die een lange afstand moet afleggen van altijd anderhalve kilometer binnen een fijnmazig wegennet tot aan de hoofdroutes, achten wij zeer onwenselijk. Ook de vele fietsers in dit gebied i.v.m. veel scholen, is onwenselijk. Grontmij geeft dit ook aan.

Voorts toetsen wij op Ruimtelijke Ordening & Beeldkwaliteit. Voor de locatie Westerse Drift geldt dat er al een Brandweerkazerne staat waardoor er in het gebied niet heel veel verandert. De locatie Stationsgebied kan op het punt van Ruimtelijke Ordening & Beeldkwaliteit wel een Brandweerkazerne aan. De kazerne zou dan weliswaar gebouwd worden op de plek waar woon-werkkavels zijn gepland die eigenlijk zouden voorzien in een stuk sociale veiligheid, maar wellicht is het aspect sociale veiligheid op te lossen. Mocht vanavond de keuze vallen op het Stationsgebied, roepen wij het college op dit niet uit het oog te verliezen.

Voor de locatie Tubantia geldt dat een Brandweerkazerne totaal niet past. Het beschermde dorpsgezicht is voor veel mensen in Haren en zelfs voor de landelijke overheid belangrijk, daar stap je niet een-twee-drie overheen. Daar komt nog bij dat bij de aanwijzing beschermd dorpsgezicht is opgemerkt dat er twee verstorende bestemmingen zijn in het totaal aan excellente woonbestemmingen: Total en Tubantia. Het streven zou moeten zijn die niet als zodanig te continueren, maar zodra de gelegenheid zich voordoet de bestemming in overeenstemming te brengen met de omgeving. Het gaat dus niet aan nu voor minstens 40 jaar die verstoring van het beschermde dorpsgezicht in stand te houden.

Betreft toekomstbestendigheid kunnen we kort zijn. Niemand kan in de toekomst kijken maar Westerse Drift en Stationsgebied zijn beiden toekomstbestendig voor zover wij dat kunnen inschatten. Over Tubantia twijfelen wij aangezien de kavel klein is en mogelijk te klein. Van enige uitbreiding zal in elk geval nooit sprake kunnen zijn en dat is een ongewenste beperking.

Dan het criterium geluidshinder. Een gevoelig punt want wij gunnen alle inwoners rust. Op elke locatie is sprake van geluidshinder, welke keuze je ook maakt, het blijft. Wij gaan er van uit dat de gemeente in samenspraak met de Veiligheidsregio alle maatregelen treft om de overlast tot een minimum te beperken, welke locatie het ook wordt.

Dan de financiën. In het voorliggende stuk, tijdens de raadscommissie en op andere momenten is het idee gewekt dat de locatie Westerse Drift de duurste optie is van alle drie de locaties. Welnu, wij bestrijden dit. Aangezien alle informatie hierover in het geheime stuk is beschreven, kunnen wij hierover niet uitweiden. Dat is jammer, want onze stelling dat de locatie Westerse Drift om en nabij hetzelfde kost als de andere locaties is aan te tonen. Wij zullen toch een poging wagen dit uit te leggen zonder te citeren uit het geheime stuk.

Het college stelt dat kiezen voor de locatie Stationsgebied een financieel voordeel oplevert omdat de grond meer waarde heeft dan de Westerse Drift. Deze redenering gaat niet op omdat de waarde van de grond toe te rekenen valt aan de grondexploitatie Stationsgebied en niet aan de transactie verplaatsing brandweerkazerne. Het bedrag is verweven in een bestaande grondexploitatie die sowieso wordt gerealiseerd omdat de geplande woon-werkkavels hetzelfde opleveren. Het college heeft dit andermaal bevestigd tijdens de bespreking van deze grex tijdens de raadscommissie van 13 oktober jl. Ook voor de locatie Tubantia geldt dat de opbrengst indien er een kazerne wordt gebouwd, afgezet moet worden tegen een reële grondexploitatie. Daar komt nog bij dat bij vertrek van de brandweer vanuit de Westerse Drift de herontwikkelingskosten van deze vrijgekomen kavel relatief duur zijn en de opbrengst gering. Dit i.v.m. de beperkingen voor woningbouw i.v.m. vervuilde grond en een hoofdgasleiding die onder het terrein ligt. Kortom, voor de financiële afweging is duidelijk dat de drie locaties niet veel van elkaar afwijken. Wij vinden het jammer dat de indruk wordt gewekt door het college, zowel in het voorliggende stuk (tabellen met plussen en minnen), tijdens de bespreking in de raadscommissie, tijdens informatieavonden alsook in de media, dat kiezen voor de locatie Westerse Drift kiezen is voor de duurste optie. Voor ons is dit aantoonbaar niet het geval en voor de beeldvorming willen wij dit gezegd hebben; kiezen voor de Westerse Drift is niet kiezen voor de duurste optie!

Als laatste punt betreft de financiën het volgende; uit het voorliggende stuk alsmede door gesprekken met de organisatie en het college stellen wij vast dat heel veel zaken nog uitonderhandeld moeten worden met de Veiligheidsregio. Zo is voor ons het punt van de ontvlechting een punt van discussie. De brandweer en de gemeentewerf hebben jarenlang perfect samengewerkt en duidelijk voordeel gehad bij het delen van zaken en nu kan dat ineens niet meer. Waarom toch twee wasplaatsen om maar een voorbeeld te noemen; wat een geldverspilling! Wij roepen het college op indien de keuze valt op de locatie westerse Drift, om de onderhandelingen met de Veiligheidsregio zo te voeren dat er sprake is van een win-win-situatie en zet juist in op invlechten i.p.v. ontvlechten. Dit kan de gemeente en de Veiligheidsregio veel geld besparen.

Samengevat: Wij vinden het verkeersprobleem dermate zwaarwegend dat wij de locatie Stationsgebied afwijzen. Op het criterium Ruimtelijke Ordening & Beeldkwaliteit is het argument beschermd dorpsgezicht met het oog op de toekomst voor ons zo zwaarwegend, dat wij ook deze locatie afwijzen. Voor D66 blijft als voorkeurslocatie over de Westerse Drift waarbij wij willen benadrukken dat de opties waaruit wij kiezen niet 100% ideaal zijn. Wij kiezen hieruit de beste optie en dat is voor ons de Westerse Drift.

Rogier van der Heijden