Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 november 2015

Sluitende begroting zonder wijzigingen goedgekeurd

De begroting 2016 van het college D66-GVH-VVD is donderdagavond, 5 november, zonder wijzigingen goedgekeurd.

Bijdrage D66 begrotingsvergadering 5-11-2015

Allereerst dank van de fractie van D66 aan de ambtelijke organisatie en aan het college voor deze heldere en duidelijke begroting. We realiseren ons dat dit elk jaar van de gehele organisatie een behoorlijke inzet vergt. De wijze waarop onze vragen zijn beantwoord, snel en helder, waarderen we.

Voor ons ligt een sluitende begroting, ondanks de afname van de rijksuitkeringen. Een begroting, waarin de wensen en voorstellen van diverse fracties bij de voorjaarsnota duidelijk zijn verwerkt en waarin de meeste ambities vanuit het coalitieakkoord herkenbaar terugkomen Niet op alle punten die de raad bij de voorjaarsnota heeft aangegeven is het mogelijk geweest de bezuinigingen geheel te realiseren in 2016, maar er is een fors begin gemaakt. De lijst van activiteiten die bij de verschillende programma’s in de begroting staan vermeld, laat zien dat het college een ambitieus werkprogramma heeft. Er is nauwelijks ruimte voor nieuw beleid, de focus ligt op uitvoering van de in gang gezette ontwikkelingen en de opgaven die het Rijk voor de gemeente in petto heeft. Complimenten voor het college voor dit algemene beeld. We zijn blij dat nu eindelijk zicht is op een verbetering van de schuldenpositie op termijn en dat de weerstandcapaciteit voldoet aan de norm die we daarvoor vastgesteld hebben. Voor onze inwoners is het goede nieuws dat de lokale lasten niet omhoog gaan. De fractie van D66 is zich er evenwel goed van bewust dat we scherper aan de wind zeilen en gaandeweg strakker in het pak gaan zitten. De vraag is, gezien de bijgestelde interne rekenrente en het scherper budgetteren en toerekenen, hoeveel van de lucht die doorgaans toch in de begroting zat, nog overblijft.

De fractie van D66 is zich anderzijds goed bewust van het feit dat veel van onze inwoners op één of andere manier geconfronteerd worden of gaan worden met de gevolgen van de bezuinigingen. De contributie voor de sportclub wordt hoger, de eigen bijdrage aan voorzieningen moet betaald worden, de subsidie voor welzijnsactiviteiten loopt terug en zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Het college geeft expliciet aan aandacht te hebben voor de gevolgen van de bezuinigingen (pag. 62) voor de financieel zwakkeren in onze gemeente en komt in 2016 met voorstellen om bijvoorbeeld stapelingseffecten op te vangen. Een goede zaak.

Ik zei het al: van substantieel nieuw beleid is geen sprake. Wel stelt het college voor de OZB op niet woningen reëel te verhogen met 5.6%. Dit om de verdere ontwikkeling van het Dorpsfonds mogelijk te maken. De fractie van D66 staat positief tegenover het Dorpsfonds en de mogelijkheden die er zijn om de economische en sociale functie van Haren structureel te versterken, maar wij vinden dit een zeer forse verhoging. Het Dorpsfonds krijgt daarmee een serieus bedrag ter beschikking en onze verwachtingen van de resultaten zijn dan ook navenant. Daarmee ligt er tevens een opdracht aan het bestuur van het Dorpsfonds om de gelden effectief in te zetten. We vragen anderzijds van het college aandacht en tijd te besteden aan een goede samenwerking met het Dorpsfonds én we vragen het college voor de begroting van het volgend jaar te komen met een eerste evaluatie van de resultaten.

Laat ik overgaan tot onze concrete vragen en opmerkingen:

Op pag 19 en 22: Er komen geen verkiezingen, dus is daarvoor niet geraamd. Maar er komt welk een referendum en het lijkt erop dat het Rijk voor de uitvoering daarvan niet van plan is scheutig te zijn. Is het al duidelijk wat de kosten zullen zijn die Haren moet maken, wat de vergoeding gaat worden? Kortom, zou er in de begroting een post moeten worden opgenomen?

Pag 37: in 2016 zal begonnen worden met de vervanging van de riolering aan de Jachtlaan. Op pag. 38 staat iets over de realisatie van de fietsroute Plus.

Betekent dit concreet dat de Fietsroute Plus meegenomen wordt als de riolering in de Jachtlaan vervangen gaat worden. M.a.w. gaat het hier om werk met werk?

Pag. 38 staat: Met partijen uit de regio zijn afspraken gemaakt over het aanpakken van de overlast van vrachtverkeer. Hiervoor is een maatregelenpakket opgesteld. Deze maatregelen worden in 2015 en 2016 uitgevoerd. Hoe staat het eigenlijk met de maatregelen in Glimmen, wat is de stand van zaken? Zijn de regionale gelden voldoende voor de maatregelen die gepland staan?

Pag 39: We zien dat het saldo op de parkeervoorzieningen afneemt. Er wordt vanuit de Burap € 30.000 bij geraamd voor de belbundel, dat was bekend, maar onze vraag is wel: hoeveel betalen we in totaal nu aan de belbundel?

Op pag 42: Bij het programma ruimtelijke ontwikkelingen staat iets over een mogelijk alternatief scenario voor het Raadhuisplein. Wanneer komt her college met een voorstel naar de raad hiervoor?

Bij het programma onderwijs staat op pag.50 dat in 2016 begonnen moet zijn met de bouw van de Sint Nicolaasschool. In welke fase zit dit project nu en hoe loopt de samenwerking met de school?

Dan even los van de begrotingstekst: afgelopen dinsdag konden we in het Dagblad lezen dat er bij Baasis weer tekorten zijn. Kan het college al iets aangeven over de risico’s die de gemeente Haren daarbij loopt?

Wat betreft het programma Cultuur: De fractie van D66 kijkt uit naar het voor 2016 aangekondigde voorstel mbt de toekomst van ’t Clockhuys-CKC. We onderschrijven de beleidsinzet op het programma Cultuur, waarin de gemeente vooral inzet op faciliteren en stimuleren en we hopen dat de nieuwe voorzitter van de Culturele Raad de stevige positie van de Culturele Raad verder ontwikkelt en wensen hem veel succes.

Op pag. 70 en pag. 86 staat dat er een discussie is over de organisatie en de aansturing van het beheer van het Paterswoldsemeer en over mogelijke gevolgen van bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage aan het Meerschap. Gevolg zou zijn dat er taken naar de gemeente komen. We zouden in overweging willen geven om eens te kijken naar de huisvestingskosten van het Meerschap, voordat er rigoureuzere maatregelen worden genomen die de organisatie en het beheer gaan raken.

Pag. 71: dat gaat over de sportcoach: waarom is de rijksuitkering daarvoor niet opgenomen in de begroting? Is die uitkering nog niet zeker? En wat gaan we doen met de sportcoach als de rijksuitkering er niet komt?

Dan heeft onze fractie vragen over de financiering van de aangekondigde plannen op het gebied van verkeersmaatregelen, o.a. uit het recente raadsbericht nr 52. Wij zien ze niet vertaald in de begroting en daarom vinden we het van belang op dit punt meer duidelijkheid te krijgen. – Het betreft concreet de aanpak van knelpunten op de route Kromme Elleboog, Jachtlaan, Kerklaan. Afgezien van de vraag of er werk met werk gemaakt gaat worden op de Jachtlaan, blijkt uit de schriftelijke beantwoording van de vragen over de dekking van de knelpuntenaanpak, dat hiervoor in het projectplan Fietsroute Plus de budgetten worden verwerkt. Komen alle gelden daarvoor uit de regionale bijdrage of verwacht het college hiervoor nog een gemeentelijk budget te moeten vrijmaken? – daarmee samenhangend zijn er onder het kopje ‘Reconstructie Kerklaan Oosterweg’ plannen aangekondigd. Komen de gelden hiervoor volledig uit de GEM? – Dan tenslotte: het college heeft aangegeven dat er schetsen liggen voor maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising Molenweg-Kerklaan. Op welke wijze gaat het college voorzien in het budget voor de uitvoering daarvan? Het zal waarschijnlijk gaan om een aanzienlijk bedrag, maar we zien er geen post voor in de begroting.

Tot slot hebben we vragen betreffende het Sociaal Domein. Binnenkort hebben we een hele avond over dit onderwerp en wat ons betreft kunnen we er dan dieper op ingaan. Maar ik wil de vragen wel kort benoemen. Op verschillende pagina’s wordt iets gezegd over het Wijkteam. – dat de lokettaken van het CJG bij het wijkteam wordt ondergebracht – dat de leerplichtambtenaar in het wijkteam zou worden opgenomen – dat invlechting van de re-integratie een optie is

Dit roept bij onze fractie vragen op over het wijkteam, hoe functioneert dat in de praktijk? Heeft het de functie die het college voor ogen stond? Hoe werkt het toegangsloket, hoe gaat het met de doorverwijzing en de samenwerking? Op welk moment gaat het functioneren van het wijkteam geëvalueerd worden? En hoe denkt het college de enorme korting op het budget voor Jeugdzorg opvangen? Wat zijn de pareltjes van 2016 binnen het sociaal Domein, waarover in de begrotingstekst wordt gesproken. Hoe staat het met de ontwikkelingen rondom de verbonden werkcirkels.

Wat ons betreft veel vragen die van groot belang zijn en uitgebreid aan de orde moeten komen, maar wellicht beter op een avond die daarvoor speciaal voor is op de agenda staat.

Marjan Bachman