Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2015

Gemeenteraad kiest voor een zelfstandig Haren

Gemeenteraad van Haren kiest voor een zelfstandig Haren

Nu een fusie met Tynaarlo voorlopig niet aan de orde is, stelt het college voor de zelfstandigheid van Haren te continueren.
In de raadsvergadering van 14 december stemden 12 raadsleden (D66, GVH, CDA en VVD) voor het voorstel van het college en 5 raadsleden (GL,CU en PvdA) stemden tegen. Deze verhouding weerspiegelt goed de opvattingen onder onze inwoners.

Logische stap
In januari 2015 stemde de fractie van D66 in met het voorstel een fusie met Tynaarlo te verkennen. Een klein jaar later kiest D66 ervoor de zelfstandigheid van Haren te continueren. Voor de fractie de enige logische conclusie die volgt uit het uitgebreide voorbereidingstraject dat in de afgelopen jaren is doorlopen en die overeenkomt met het D66-verkiezingsprogramma. Voor de minder ingewijden roept het wellicht vragen op.

Decentralisaties en het rapport commissie Jansen 
In 2013 leek een forse opschaling van gemeenten gewenst, omdat de rijksoverheid veel taken naar de gemeenten zou overhevelen, de zgn decentralisaties. Van alle kanten werd gewaarschuwd dat de gemeentebegroting tenminste zou verdubbelen, ook die van Haren. Een relatief kleine gemeente als Haren zou de taken nooit goed kunnen uitvoeren. Parallel daaraan was vanuit de provincie een herindelingsopdracht uitgezet als uitvloeisel van de werkzaamheden van de commissie Jansen. Het toenmalige college van GS was vastbesloten de provincie in te delen in maximaal zes gemeenten. Dit proces werd topdown ingezet.

Maatschappelijk draagvlak
Een herindeling hoort feitelijk van onderaf gewenst te worden en de keuze hoort te steunen op een flink maatschappelijk draagvlak. De uitslag van de burgerraadpleging in maart 2014 was duidelijk: het voorstel om te fuseren met Groningen werd door 75% van de stemmers verworpen. Ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en het Bestuurlijke Toekomst Haren-proces dat daarop volgde, boden een duidelijk beeld: ruim twee derde van onze inwoners geeft de voorkeur aan zelfstandigheid of geeft in geval van opschaling de voorkeur aan een fusie met Tynaarlo.

Voortschrijdend inzicht  
In januari was de fractie van D66 van mening dat, nog los van het feit dat zelfstandig blijven door het toenmalige Provinciebestuur niet geaccepteerd zou worden, een bescheiden opschaling met een gelijkwaardige partner, zoals Tynaarlo, de beste kansen biedt voor een toekomstbestendige gemeente. Echter, de gemeente Tynaarlo geeft aan (nog) niet zover te zijn een volgende fusie te overwegen.
Op dat moment ligt de vraag voor: is het dan noodzakelijk om nu de zelfstandigheid op te geven?  D66 constateert dat Haren in staat is geweest in het afgelopen jaar de gedecentraliseerde taken goed op de rails te zetten. Juist de overzichtelijke schaalgrootte is ideaal voor de uitvoering van de WMO en de Participatiewet. De jeugdzorg blijft in een veel groter verband geregeld; dat zou ook na opschaling zo zijn.
En hoe staan we er financieel voor? In de afgelopen periode is de financiële positie van Haren verbeterd, ondanks teruglopende inkomsten vanuit het gemeentefonds.

Zelfstandig blijven is verantwoord
De fractie van D66 komt tot de conclusie dat het mogelijk en verantwoord is om de zelfstandigheid van Haren te continueren. Uiteraard zijn er de nodige aandachtspunten: wegwerken kwetsbaarheden in de organisatie en verbetering van de schuldenbalans van de gemeente bijvoorbeeld. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wil zich daar krachtig voor inzetten.
We zullen aan het werk gaan om te laten zien dat dit besluit het goede besluit is, dat we slagvaardig zijn en voor elkaar kunnen krijgen wat het overgrote deel van de inwoners wil. Wat ons betreft is dit een  opdracht aan ons allemaal, bestuur en inwoners van Haren om vol zelfvertrouwen de handen uit de mouwen te steken.

De bijdrage van fractievoorzitter Marjan Bachman: 14-12-2015 BTH bijdrage D66

De tekst van het amendement van D66, GVH en CDA: BTH amendement D66 GVH CDA 14-12-2015 website