Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 december 2015

Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht 2015

In het jaar 2015 waren de raadsagenda’s goed gevuld.
De bestuurlijke toekomst bleef veel aandacht vragen en de daadwerkelijke uitvoering van de drie gedecentraliseerde taken vond plaats. Er werd eindelijk een locatie gekozen voor de nieuwe brandweerkazerne en verscheidene bouwplannen kwamen een stap verder door het vaststellen van een bestemmingsplan of het verstrekken van een verklaring van geen bedenkingen. Het nieuwe gebouw van het Zernike College kon in gebruik genomen worden en het Maartenscollege kan gaan verbouwen. Ook het Dorpsfonds kreeg handen en voeten. Uiteraard was er daarnaast de financiële cyclus van begroting, voorjaarsnota, BURAP en jaarrekening. Verscheidene verordeningen, beleidsplannen en kadernota’s passeerden en er waren de nodige jaarstukken en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, zoals de stichting Baasis, de omgevingsdienst en het Meerschap. Al met al een jaar waarin veel besluiten zijn genomen en veel tot stand is gekomen in een goede onderlinge samenwerking.

Sociaal Domein
D66 constateert dat Haren in staat is geweest in het afgelopen jaar de gedecentraliseerde taken goed op de rails te zetten. De raad in Haren heeft gekozen voor de beleidslijn: lokaal wat kan en regionaal wat regionaal moet. En vanuit dat kader zijn hele goede stappen gemaakt in de uitvoering. Dat geeft vertrouwen. De helft van het bedrag van ruim 7 miljoen euro dat Haren voor de decentralisaties beschikbaar heeft, heeft betrekking op de uitvoering van de Jeugdzorg. Jeugdzorg blijft in alle gevallen in de komende jaren in regionaal verband uitgevoerd. Haren is daarbij één van de Groninger gemeenten in dit samenwerkingsverband.

Bouwplannen
De bestemmingsplannen De Lijte (horeca Meerweg), EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer, Meihorst en Het Waardeel (Glimmen) werden vastgesteld en er werden verklaringen van geen bedenkingen afgegeven t.b.v. omgevingsvergunningen voor bouwplannen aan de Kerkstraat en de Vondellaan. Voor het bedrijvenpark Nescio werd een beheersverordening vastgesteld en het beeldkwaliteitsplan van het Nesciopark werd aangepast. Daarnaast werden de uitgangspunten voor de nieuwe welstandsnota vastgesteld.

Brandweerkazerne
Voor de derde keer op de raadsagenda: de locatiekeuze van de nieuwe brandweerkazerne. De keuze was tussen het Stationsgebied, Tubantia aan de Rijksstraatweg en de huidige locatie. Alle drie de locaties kennen veel nadelen en voordelen. D66 toetste op brandweerzorg, verkeersveiligheid, ruimtelijk ordening & beeldkwaliteit, toekomstbestendigheid, geluidshinder en financiën. De keuze viel op de huidige locatie en dat was ook de keuze van de fracties van CDA, PvdA, GL en CU. Daarmee had een ruime meerderheid van de raad besloten dat de nieuwe kazerne op de huidige plek zal worden gebouwd.

Zernike College en Maartenscollege
Na de zomer konden de leerlingen van het Zernike College hun prachtige nieuwe schoolgebouw aan de Kerklaan betrekken. De officiële opening heeft inmiddels ook plaatsgevonden. De veilige afwikkeling van het (fiets)verkeer blijft onze aandacht vragen.
Ook het Maartenscollege zal binnenkort het gebouw aan de Hemmenlaan grondig renoveren. De gemeenteraad ging akkoord met de zogenaamde doordecentralisatie van onderwijsgelden. De stichting Carmel, waar het Maartenscollege onder valt, zal voorfinancieren en zo kan er eerder met de werkzaamheden begonnen worden. Als dan ook de Nicolaasschool zicht heeft op verhuizing naar een eigentijds gebouw (daar wordt hard aan gewerkt) heeft Haren de onderwijshuisvesting picobello op orde. Daar kunnen we trots op zijn. Haren mag zich met recht onderwijsgemeente noemen.

Dorpsfonds
D66 heeft bij de begrotingsvergadering van november 2014, samen met de VVD, per amendement de aanzet gegeven tot instellen van een Dorpsfonds. De fractie had zich bij de verkiezingen in 2014 al sterk gemaakt voor initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat Haren een vitaal en gastvrij Dorpscentrum heeft. Om hiervoor plannen te ontwikkelen en uit te voeren is het nodig dat de krachten gebundeld worden tussen de ondernemers, de gemeente, de toeristische sector, de horeca, de cultuur- en sportinstellingen. Het benodigde budget daarvoor komt vanuit een verhoging van de OZB op niet-woningen. Op 28 oktober jl. tekenden het bestuur van de Stichting Dorpsfonds Haren en wethouder Paula Lambeck het convenant waarmee het Dorpsfonds Haren officieel een feit is.

Bestuurlijke toekomst
In januari was de fractie van D66 van mening dat, nog los van het feit dat zelfstandig blijven door het toenmalige Provinciebestuur niet geaccepteerd zou worden, een bescheiden opschaling met een gelijkwaardige partner, zoals Tynaarlo, de beste kansen biedt voor een toekomstbestendige gemeente. Echter, de gemeente Tynaarlo geeft aan (nog) niet zover te zijn een volgende fusie te overwegen.
Eind van het jaar lag de vraag voor: is het dan noodzakelijk om nu de zelfstandigheid op te geven?  D66 constateert dat Haren in staat is geweest in het afgelopen jaar de gedecentraliseerde taken goed op de rails te zetten. Juist de overzichtelijke schaalgrootte is ideaal voor de uitvoering van de WMO en de Participatiewet. De jeugdzorg blijft in een veel groter verband geregeld; dat zou ook na opschaling zo zijn. En hoe staan we er financieel voor? In de afgelopen periode is de financiële positie van Haren verbeterd, ondanks teruglopende inkomsten vanuit het gemeentefonds. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. De fractie van D66 komt tot de conclusie dat het mogelijk en verantwoord is om de zelfstandigheid van Haren te continueren.
Uiteraard zijn er de nodige aandachtspunten: wegwerken kwetsbaarheden in de organisatie en verbetering van de schuldenbalans van de gemeente bijvoorbeeld. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wil zich daar krachtig voor inzetten.

Amendementen en moties
Ook in 2015 werden door de fractie van D66 verscheidene moties en amendementen ingediend, al dan niet samen met andere fracties, die door een meerderheid van de raad zijn aangenomen. Moties:
– Bezuinigingen op het welzijnswerk: samen met VVD
– Saldi kostenplaatsen begroting (beperking externe inhuur): met CDA – OZB-verhoging pas op de laatste plaats aan de orde: met VVD en CDA
– Vakleerkrachten basisonderwijs geleidelijk afbouwen: met VVD en PvdA
– Buslijn 51 pas inzetten als er verkeersoplossing Kerklaankruispunt is: met CDA en GVH
– Motie voor behoud doveninstituut: initiatief GL, mede ingediend door D66, GVH, PvdA en CU
Een motie van D66 waarin werd opgeroepen tot de instelling van een Adviesraad Verkeer en Vervoer heeft het helaas niet gehaald in de raad.
Amendementen:
– Bestuurlijke toekomst: artikel 5 wet Arhi inzetten: met VVD
– Vertrouwelijkheid grondbeleid beperken: met VVD, GL, GVH
– Meihorst aanpassingen bouwvlakken en grensafstanden, twee amendementen met CDA
– Voortgang Blauwe Ruiters: met VVD en GVH
– Bestuurlijke Toekomst december: aanscherping voorstel college: met GVH en CDA

Aandachtpunten voor 2016:
Al met al liggen we goed op koers, zowel inhoudelijk als qua uitvoering en in financieel opzicht. Maar er is geen sprake van tevreden achterover leunen. Belangrijke aandachtspunten zijn: het verkeer en de invulling van het Haderaplein en de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Ook blijft (deels) gratis parkeren een grote wens. En er zullen zich ongetwijfeld veel nieuwe onderwerpen aandienen. Het verkiezingsprogramma van D66 Haren en het coalitieakkoord bieden ons daarbij de toetsingscriteria.

De fractie van D66 wenst u allen een gezond, voorspoedig en democratisch 2016!

Marjan Bachman
Wil Legemaat
Peter Hidding
Rogier van der Heijden
Céline Fenijn
Ries de Langen