Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 maart 2016

Reactie fractie D66 op rapport B&A

In een extra commissievergadering werd maandagavond het rapport van B&A besproken.
De bijdrage van de fractie van D66 werd als volgt verwoord door fractievoorzitter Marjan Bachman.

 

22-03-2016 Rapport B&A

De fractie van D66 wil in de beschouwing van het B&A rapport ingaan op een aantal zaken

  1. Algemene opmerkingen over de rapportage en de verslaglegging
  2. De positieve punten die wij uit het rapport halen en waar Haren het goed doet
  3. De punten waarop het rapport de seinen op oranje zet, maar waarop onze fractie een andere opvatting heeft.
  4. De punten waar oranje aangegeven wordt, die onze fractie herkent en waarop geïnvesteerd/verbeterd moet worden
  5. De punten die als rood worden aangemerkt en waarop een fundamentele aanpak noodzakelijk is.

Ad 1. Algemene opmerkingen na bevraging van de B&A onderzoekers in de commissie van 14 maart 2016

 • Geen weging: De onderzoekers geven aan geen weging te hebben gegeven aan de bevindingen vanuit de verschillende onderzoeksblokjes. De conclusies kunnen op diverse punten daarom niet één op één gerechtvaardigd worden op basis van de inhoud van voorafgaande teksten. Voorbeeld: oordeel van mensen op straat over beleidsvormend vermogen weegt even zwaar als het oordeel op dit punt van een samenwerkingspartner van de gemeente. Lijkt ons niet juist.
 • Ook in de 16 punten van de overall conclusie wordt geen prioriteit aangegeven. Dat maakt de conclusies confuus in het licht van de criteria die aan de basis van opdracht liggen.
 • Feiten en meningen zijn niet als zodanig van elkaar gescheiden. In veel van de beschrijvingen herkennen we Haren, maar bij de interpretatie van de feiten is een niet-expliciet beoordelingskader gehanteerd dat Haren onrecht aan doet. Bijv: Inwoners hechten aan kleinschaligheid en korte lijnen naar bestuur en raad, Haren kent een ‘aanpakcultuur’. En hier wordt een stadse meetlat langs gelegd met als resultaat een niet positieve beoordeeling.
 • Niet alle feiten kloppen: Voorbeeld: Burgerkracht zou moeilijk te mobiliseren te zijn ‘Inwoners kennen geen traditie in het oppakken van maatschappelijke opgaven’, zo lezen we in de eindconclusies. In Haren zijn talloze burgerinitiatieven (wij tellen er zo 45) waar de gemeente zich niet mee hoeft te bemoeien en waar burgers wel degelijk initiatief nemen bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. Zie bijlage
 • Feiten zijn niet altijd gecheckt: In de niet onbelangrijke lijst van risicovolle projecten staan bijvoorbeeld twee zaken ( geluidsscherm spoor en Buitenschool) waarvan de onderzoekers bij navraag niet kunnen aangeven of die inderdaad risicovol zijn. Van deze onderzoekers mag toch verwacht worden dat feiten, die als zodanig gepresenteerd worden,gecheckt worden.
 • De term wisselvalligheid in besluitvorming (blz 24 en verder) wordt bij doorvragen door de onderzoekers terug gebracht tot wisselend (14 mrt ). Ze beamen dat de term ‘wisselend’ beter op z’n plaats zou zijn geweest.
 • Toch wordt de term wisselvalligheid in de conclusies gebezigd. Geheel ten onrechte en misplaatst, lijkt ons. De fractie van D66 spreekt liever van bewuste bijsturing in plaats van door de onderzoekers gebruikte term wisselvallig. Bijv in geval van woningcontingenten (veranderde behoefte), Sociaal wijkteam (op basis van opgedaan ervaringen pilot) en invulling Haderaplein (Ec. situatie)
 • Uitvoering Soc. Domein komt niet/nauwelijks aan de orde. Overheveling van taken was destijds het zwaarwegende argument voor opschaling.
 • Kleine gemeenten zouden de uitvoering van de nieuwe taken niet aan kunnen. Het is dan ook zeer teleurstellend dat in het rapport geen aandacht wordt besteed aan de uitvoering van het Sociaal Domein. Het rapport doet geen recht aan de prestatie van Haren op deze opgave.

 Overall beoordeling door D66

Ad 2. De positieve punten uit het rapport: GROEN
1. Het draagvlak voor zelfstandigheid binnen de gemeente Haren is zeer groot. De huidige keuze is tot stand gekomen op basis van voortschrijdend inzicht, een nieuwe politieke werkelijkheid, gecombineerd met de door de Provincie geboden mogelijkheden.
2. Haren heeft een eigen en onderscheiden identiteit. Inwoners zijn gehecht aan groene woon- en leefomgeving. Velen zijn in Haren komen wonen vanwege het groene karakter, het sociaal-maatschappelijk karakter en/of het overzichtelijke kleinschalige karakter van het dorp.
3. Haren voert alle wettelijke taken systematisch en goed uit, de onderhoudstaken worden naar behoren uitgevoerd en de Basisadministratie is goed op orde. Dat zijn zeer belangwekkende conclusies.
4. Haren heeft de nieuwe taken Participatiewet en WMO prima op de rails gezet. Daarbij is een bewuste keuze gemaakt voor lokaal wat kan en regionaal wat nodig is. Daarmee toont Haren deze taakverzwaringen aan te kunnen, zelfs in tijden van bezuinigingen en tijd- en energie rovende onrust door herindelingsdiscussies. Wij zijn ervan overtuigd dat juist de schaalgrootte van Haren en de overzichtelijke sociale infrastructuur gunstig zijn voor de uitvoering.
5. Inwoners roemen de korte lijnen tussen gemeente, inwoners, organisaties en bedrijven. Raad en college en ambtelijke organisatie zijn toegankelijk, bereikbaar en bereid om het gesprek met de gemeenschap aan te gaan.
6. Haren heeft geen ‘vinkjescultuur’, maar een pragmatische aanpakcultuur: dat is een bewuste keuze, die door de inwoners zeer op prijs wordt gesteld. De conclusie in het rapport dat bij de aanpak van de uitvoering uitgegaan wordt van individuele signalen en klachten herkennen wij niet; het wordt ook niet onderbouwd.

Ad 3. ORANJE volgens het rapport, GROEN volgens de fractie van D66
7. Inwoners zijn mondig, relatief zeer betrokken bij de gemeente en veelal zelfredzaam. Dat laatste is ook merkbaar in allerlei burgerinitiatieven: die zijn er volop (we kunnen er zo al 45 noemen), maar de gemeente wordt daar lang niet altijd bij betrokken. Enkele jaren terug is becijferd dat in Haren 5000 mensen een of andere vorm van vrijwilligerswerk doen. Daar is geen registratie van bij de gemeente, maar dat zou ook niet horen bij een lokale overheid die wil faciliteren en ondersteunen, zonder inhoudelijke bemoeizucht. B&A erkent op dit punt een behoorlijk potentieel, maar daar waar in het rapport geconcludeerd wordt dat burgerkracht moeilijk te mobiliseren is, wordt de plank naar ons idee echt mis geslagen.
8. Voor wat betreft de financiën is het natuurlijk zo dat het een belangrijk punt is, maar dat is het altijd (in elke gemeente). Wij vinden financiën nu een belangrijk punt, dat vonden we in december en alle andere momenten waarop we erover hebben gesproken. Niets nieuws onder de zon.
B&A spreekt over een zorgelijke situatie wat betreft de financiën , maar onderkent in hetzelfde onderzoek ook dat Haren veel stappen heeft gezet om de financiële situatie te verbeteren. Het weerstandvermogen is op orde. De meerjarenbegroting is sluitend hetgeen veelzeggend is. Deze sluitende begroting voorziet in een structurele aanpak om de schuldenpositie te verbeteren en daarnaast blijft er ruimte doordat er een behoorlijke onbenutte belastingcapaciteit overblijft. Niet onbelangrijk, Haren staat onder gewoon repressief toezicht van de provincie.
Wat D66 betreft is de financiële positie geen knelpunt, wel een punt van aandacht maar dat is het altijd. Kortom, er is in financieel opzicht geen reden om de zelfstandige positie van Haren op te geven.

9. Haren heeft minstens een stuk of twintig beleidsnota’s, maar is er tevens alert op niet alles in beton te gieten. Voortschrijdend inzicht moet kunnen worden omgezet in wijzigingen. Voorbeeld: van wijkteams naar WIJZ-team. Dat is een bewuste keuze. Er is geen enkel beleidsterrein waar Haren ‘door het ijs zakt’.

Ad 4. ORANJE : punten waaraan Haren moet werken, waarin geïnvesteerd moet worden en die GROEN te maken zijn.
10. Haren is altijd een loyale partner in het samenwerkingsverband Groningen Assen. In de huidige bestuurlijke verhoudingen in de directe omgeving van Haren heerst het beeld dat Haren op dit moment op een gelijkwaardig niveau kan deelnemen (blz. 55). Een belangrijke economische kernzone in de provincie Groningen is dit samenwerkingsverband regio Groningen Assen. Ook voor Haren is dit een essentieel samenwerkingsverband, Haren zal moeten blijven tonen dat er veel waarde gehecht wordt aan deze samenwerking.
Dat vraagt een stevige inzet op loyaal partnerschap bij intergemeentelijke samenwerking. Dat Haren daarbij in veel gevallen de kleinste partner is, wordt niet als bezwaar ervaren: er moet er één de kleinste zijn. De signalen uit de omgeving over de houding van Haren moeten zeker niet genegeerd worden en daarbij verwachten wij van college en ambtelijke organisatie een actieve en constructieve bijdrage.
11. Er wordt geconstateerd dat de gemeenteraad onvoldoende de kaderstellende rol pakt en het college en de ambtelijke organisatie de gemeenteraad onvoldoende in stelling brengt om die rol te pakken. Daarmee samenhangend gaat het om verbetering van verantwoording en monitoring. Wat ons betreft ligt hier een duidelijke opgave voor raad en college gezamenlijk, gevoed door de ambtelijke organisatie om te investeren in bewustwording en verbetering.
12. Op het gebied van de communicatie kunnen we zeker een verbeterslag maken. Permanente en systematische informatievoorziening is van belang. Daarnaast stellen de onderzoekers terecht dat de follow-up, zeker in het kader van de participatietrajecten verbeterd moet worden.

Ad 5. ROOD:
13. Blijft over de constatering in het rapport met betrekking tot twee punten, nl.

 • De noodzakelijke versterking van de bestuurskracht van raad en college (éénpitters, expertise)
 • De versterking van de ambtelijke organisatie, waarbij het primair gaat om de beleidsontwikkeling.

Wat D66 betreft komt er op korte termijn een helder plan van aanpak waarin is geïnventariseerd welke knelpunten er zijn en op welke wijze en met welke partners die gaan worden opgelost.
Het draait in feite om deze twee punten wanneer het gaat om de omzetting van het ‘nee tenzij’ in het ‘ja mits’. Hoewel we graag op deze twee punten een reactie en een oplossingsrichting van het college horen, vindt de fractie van D66 dat het ook aan de raad is een forse investering te doen om de kaderstellende en controlerende rol op een verantwoorde en constructieve wijze te op te pakken.

Wat D66 betreft komt er op korte termijn een helder plan van aanpak waarin is geïnventariseerd welke knelpunten er zijn en op welke wijze en met welke partners die gaan worden opgelost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage

Burgerinitiatieven ( met excuses aan niet genoemde initiatieven!!)

 

 • St. Boeremapark (onderhoud en zorg dieren en park)
 • Borgheerd (woonvorm mensen met verst. beperking)
 • Fundament ( woonvorm mensen met verst. beperking)
 • Meergeneratiehuis (in de Biotoop)
 • Buurtbox (digitale sociale marktplaats)
 • St Vervoer Ouderen (deel WMO vervoer opgenomen)
 • Senioren Vereniging Haren (opvolger ANBO)
 • St. Schooltuinen
 • Rieshoek (oude lagere school, sociale initiatieven)
 • Boomker (coöperatieve boekhandel)
 • Zwembad (beheer en exploitatie)
 • Straatspeeldag
 • HarenHaren (fietsevenementen)
 • HarenFM (lokale radio)
 • Wijkacademie (leuk en leerzaam cursusaanbod in de wijk Oosterhaar)
 • Nova Zembla (koor voor mensen met kanker)
 • Het Behouden Huys (psychologische ondersteuning kankerpatiënten)
 • Buurtvereniging Ons Belang
 • Jaarlijkse feestweek Oosterhaar
 • Vlechtwerk Onnen (soc. integratie azc bewoners)
 • Behoud Hortus, vrienden Hortus
 • Bewoners onderhouden groen in de straat (Westerse Drift, Gorterlaan)
 • Natuurgroep Scharlakenbos (onderhoud en beheer)
 • Opschoonploeg Dorpsbelangen Onnen
 • Realisatie en onderhoud speelvoorzieningen L.Polakweg , Hugo de Vriesweg en Remmingaweg
 • Realisatie en onderhoud banken Fuutweg
 • Autiteam (sportactiviteiten kinderen met autismestoornis)
 • Sportkooi Oosterhaar
 • Haren Bruist (evenementen en promotie Haren)
 • Glimmend Hart (denktank inrichting dorpskern)
 • Stichting Geef Kleur (jaarlijkse ouderendag)
 • Burgercomité ‘Uitstel Haren’
 • St. Bezoekerscentrum Klooster Yesse
 • Historische Kring Old Go
 • Thalia Muziektheater
 • Stichting Dorpskerkconcerten
 • Stichting Expertise en Advies Openbaar Bibliotheekwerk Haren
 • Culturele Commissie Noordlaren
 • Commissie Open Ateliers
 • Commissie Kunst en Cultuurmarkt Haren
 • Commissie Podiumkunsten
 • Commissie Exposities
 • Commissie Letteren
 • Filmhuis Haren
 • Glimmer Lei & Glimmen.nl 

 Beleidsnota’s:

 • Sportnota
 • Soc. Domein
 • Verkeer en Vervoer
 • Integraal Huisvestings Plan
 • IBOR
 • Rioolbeleid 2015-2019
 • Nota Grondbeleid
 • Cultuurnota
 • LOP
 • Waterplan
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening
 • Kadernota Integrale Veiligheid
 • Evenementenbeleid (in wording)

 • Kadernota Buitengebied

 • Natuurvisie Scharlakenhofgebied

 • Woonplan
 • Centrumvisie
 • Nota Bodembeheer
 • Beleidsnota Openbare Verlichting