Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 maart 2016

Weet u nog op wie u stemde in maart 2014?

In 1980 werd een traditie geboren: halverwege de raadsperiode stelde de raadsfractie haar kiezers op de hoogte van haar activiteiten. Toen met een flyer, nu via deze website

halverwege 1980

D66 HALVERWEGE 2014-2018

Maart 2016, we zijn precies halverwege de raadsperiode 2014-2018. Een goed moment om terug en vooruit te kijken: wat hebben we als D66 bereikt en wat willen we nog bereiken. Leidraad is ons verkiezingsprogramma, in combinatie met het coalitieakkoord. De belangrijkste zaken op een rijtje.

Sociaal Domein
Onder leiding van onze D66-wethouder zijn de gedecentraliseerde taken goed op de rails gezet. De raad in Haren koos de beleidslijn: lokaal wat kan en regionaal wat regionaal moet. Vanuit dat kader is de uitvoering vormgegeven. De Harense rotonde functioneert al goed. Juist de overzichtelijke schaalgrootte is ideaal voor de uitvoering van de WMO en de Participatiewet. Dat geeft vertrouwen. De jeugdzorg blijft in regionaal verband geregeld.

Vitaal dorpshart
Een vitaal en gastvrij dorpshart realiseren is een belangrijke ambitie van D66. Hiervoor is het nodig dat de krachten gebundeld worden tussen de ondernemers, de gemeente, de toeristische sector, de horeca, de cultuur- en sportinstellingen. Ontstaan vanuit het initiatief van D66 om middelen beschikbaar te stellen is inmiddels de Stichting Dorpsfonds Haren van start gegaan.

Brandweerkazerne
Drie keer op de raadsagenda: de locatiekeuze van de nieuwe brandweerkazerne. Keuze tussen Stationsgebied, Tubantia of de huidige locatie. D66 toetste op brandweerzorg, verkeersveiligheid, ruimtelijk ordening & beeldkwaliteit, toekomstbestendigheid, geluidshinder en financiën. De keuze viel op de huidige locatie en dat was ook de keuze van de fracties van CDA, PvdA, GL en CU.

Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting is deel van de portefeuille van de D66-wethouder. Er zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt: het Zernike College startte het huidige schooljaar in prachtige nieuwbouw, het Maartenscollege gaat grondig verbouwen en de bouwplannen voor nieuwbouw van de St. Nicolaasschool krijgen vorm. Als deze plannen zijn gerealiseerd is de onderwijshuisvesting in Haren volledig op orde en daarmee kan Haren zich met recht ‘onderwijsgemeente’ noemen.

Bestuurlijke toekomst
In januari was de fractie van D66 van mening dat, nog los van het feit dat zelfstandig blijven door het toenmalige provinciebestuur niet geaccepteerd zou worden, een bescheiden opschaling met een gelijkwaardige partner, zoals Tynaarlo, de beste kansen biedt voor een toekomstbestendige gemeente. Echter, de gemeente Tynaarlo geeft aan (nog) geen fusie te willen overwegen. Constaterende dat Haren voldoende bestuurskracht heeft getoond met de vormgeving van de decentralisaties en dat de financiële positie van Haren is verbeterd, ondanks teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds, concludeerden wij in december 2015 dat het mogelijk en verantwoord is om de zelfstandigheid van Haren te continueren. Die conclusie is door het rapport van B&A eerder bevestigd dan veranderd. Uiteraard zullen gesignaleerde problemen moeten worden opgelost. Het college ziet daartoe voldoende mogelijkheden, die door een ruime meerderheid van de raad worden onderschreven.

Financiën
Er is stevig ingezet op het verbeteren van de financiële positie van Haren en we zijn blij te kunnen constateren dat dat effect heeft. Maar we zijn er nog niet, dus onze inzet blijft.

Aandachtpunten voor de tweede helft
Al met al liggen we goed op koers, zowel inhoudelijk als qua uitvoering en in financieel opzicht. Maar er is geen sprake van tevreden achterover leunen. Belangrijke aandachtpunten zijn: de financiën, het verkeer, de communicatie en de invulling van het Haderaplein. Ook blijft (deels) gratis parkeren een grote wens.

Marjan Bachman
Wil Legemaat
Peter Hidding
Rogier van der Heijden
Céline Fenijn
Ries de Langen