Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 maart 2016

Provincie wijzigt spelregels: onbehoorlijk bestuur

Provincie wijzigt spelregels: onbehoorlijk bestuur

De fractie van D66 is geschokt en verontwaardigd over het besluit van de Provincie Groningen een Arhi-procedure te starten. Daarmee schendt de Provincie eigen beloftes en afspraken en worden besluiten van de Harener gemeenteraad overruled. Dat ziet D66 als een vorm van onbehoorlijk bestuur en ondemocratisch handelen. De beloftes van de Provincie zijn verwoord in twee brieven; een van 3 december 2015 en een van 15 maart 2016. In de eerste brief stelt de Provincie:
Ons uitgangspunt is dat gemeentelijke herindeling niet wordt opgelegd. Dit betekent dat ons college niet eigenstandig gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om herindelingsvoorstellen te doen, als daarvoor geen draagvlak bij de betrokken gemeenten bestaat. Wij geven de gemeenten nadrukkelijk de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid in deze te nemen en die in te vullen.
In de tweede brief schrijft het Provinciebestuur:
Wij hebben met uw college afgesproken dat u voor de zomer bepaalt op welke wijze u de in het rapport geconstateerde knelpunten structureel gaat oplossen.
In de laatste brief wordt geadviseerd voor het oplossen van de knelpunten het gesprek aan te gaan met Groningen en Ten Boer. In het Plan van Aanpak wordt daarin ook voorzien.
Een ruime meerderheid van de raad koos op 14 december 2015 voor continuering van de zelfstandigheid. Dat raadsbesluit is nooit door een ander raadsbesluit herroepen.
Tegelijkertijd werden we uitgenodigd voor een tweede traject door de burgemeester van Groningen, een zogenaamd tweesporenbeleid: naast het streven naar zelfstandigheid zou Haren het gesprek over fusie moeten aangaan met Groningen en Ten Boer. En dat moest tegelijkertijd, want Groningen heeft haast. Een meerderheid van de raad wilde de tijd en energie niet versnipperen, maar voluit gebruiken voor de inzet op zelfstandigheid. Gisteravond werd dat opnieuw bevestigd door een ruime meerderheid die tegen een motie van GL stemde om dat tweesporenbeleid wel in te zetten. Daarmee kan het bizarre opgeblazen JUMBO-verhaal (het vermeende achterhouden van informatie) meteen worden ontzenuwd: het had niets uitgemaakt of de portefeuillehouder het tweesporenbeleid gemeld had in de commissievergadering; een meerderheid was daar nooit voor geweest.
Het democratisch proces kan niet gebaseerd worden op toevallige gesprekjes waar dan ook. D66 is van mening dat alleen officiƫle controleerbare documenten meegenomen moeten worden als basis voor besluitvorming door welke overheid dan ook.

Nu opeens worden de spelregels zomaar veranderd. Het lijkt er nu op dat de Provincie koste wat kost wil voorkomen dat Haren aantoont zelfstandig te kunnen blijven.
Het lijkt er ook op dat het belang van de stad Groningen vele malen zwaarder weegt dan het belang van Haren.
En daarbij maakt de Provincie zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Democratisch genomen raadsbesluiten worden genegeerd.
Ook bevreemdt het D66 dat de waarnemend burgemeester zonder overleg met college en gemeenteraad lijkt te willen beslissen over de toekomst van Haren.

De fractie van D66 heeft samen met GVH, VVD en CDA een extra raadsvergadering aangevraagd voor donderdag 7 april. Intussen beraadt de fractie zich op mogelijke vervolgstappen.