Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 mei 2016

Open overleg volstrekt niet transparant

Open overleg volstrekt niet transparant
De fractie van D66 constateert met verbazing en afkeuring hoe het zogenaamde open overleg wordt vormgegeven, dat de Provincie gestart is. Van transparantie en openheid is geen sprake. Hoewel de wet dit niet voorschrijft, wordt alles in strikte vertrouwelijkheid besproken en de raadsleden zijn inmiddels uit de overleggroep geweerd. Dit staat in schril contrast met de brief die de Provincie op 30 maart stuurde. Het gevolg is dat de gemeenteraad straks een besluit moet nemen zonder precies te weten wat de achtergronden en kleine lettertjes zijn van de afspraken die gemaakt worden.

De brief van 30 maart
In deze brief staat het volgende: Deze procedure start met het open overleg. Wij hechten er aan om het open overleg zowel met de colleges als met (delegaties van) de raden te voeren.’ Ook in het verslag van het gesprek tussen college en gedeputeerde Brouns op 31 maart wordt dit bevestigd.
Echter, nog voor er is gesproken over inhoud, meldt de externe gespreksleider, de heer H. Apotheker, dat de gesprekken voortaan zonder raadsleden gevoerd zullen worden.

De wet arhi
In de wet Arhi, artikel 8, eerste lid is het open overleg geregeld: Gedeputeerde staten stellen burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten in de gelegenheid met hen overleg te voeren over de wens tot grenscorrectie of tot wijziging van de gemeentelijke indeling. Het overleg duurt ten hoogste zes maanden.   Nergens in de wet is vermeld dat de gesprekken in het kader van het open overleg vertrouwelijk zijn.

De praktijk
Reeds in het eerste gesprek wordt gesteld dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. De verslagen worden door GS vastgesteld. De fractie van D66 heeft in de raadsvergadering van april een motie ingediend waarin wordt voorgesteld dat de gemeenteraad de gespreksverslagen mag inzien. Die motie is door het college overgenomen. Vervolgens bepaalt de Provincie echter dat de gesprekken en de verslagen vertrouwelijk blijven; elk gemeentebestuur moet zelf maar weten hoe daar mee om te gaan. Feitelijk kunnen de aanwezigen natuurlijk niet anders dan die bevolen vertrouwelijkheid respecteren. Dit betekent dat de gemeenteraad van Haren verstoken blijft van alles wat in het open overleg besproken wordt. Mocht er op enig moment een voorstel van het college komen, dan heeft de gemeenteraad geen kennis van de achterliggende informatie. Pas op het moment dat wordt besloten met elkaar verder te gaan op het herindelingspad zullen de verslagen geopenbaard worden. Maar dan is het besluit genomen. Het lijkt D66 ongewenst en eigenlijk onmogelijk om op deze wijze tot besluitvorming te komen.

Democratie en vertrouwen
Vrijheid van informatie is het fundament van de democratie. Democratische besluitvorming kan alleen plaatsvinden als alle informatie transparant en toegankelijk is en als de achterkamertjes op slot blijven. Waar dat niet het geval is, doet het een aanslag op vertrouwen. En als er één ding nodig is in dit delicate dossier, dan is het wel vertrouwen. Voor de fractie van D66 is het buitengewoon teleurstellend dat er zo wordt omgesprongen met transparantie.

De fractie van D66