Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 mei 2016

Fractie D66 op weg naar 15 juni

Op weg naar 15 juni, deel 1

Op 15 juni aanstaande zal de gemeenteraad zich voor de zoveelste keer buigen over de bestuurlijke toekomst van Haren. Op 15 december 2015 hebben twaalf van de zeventien raadsleden hun vertrouwen in zelfstandigheid uitgesproken. Het kritische rapport van B&A dat in maart verscheen, krijgt een reactie in de vorm van een rapportage waarmee wordt aangegeven hoe de gesignaleerde problemen worden opgelost. Tegelijkertijd zal de uitkomst van het open overleg met de gemeenten Groningen en Ten Boer worden gepresenteerd. Elke raadsfractie zal haar eigen afwegingen maken.

Hoe gaat D66 op 15 juni afwegingen maken?
Op 15 juni wordt van de fractie verwacht een verantwoorde beslissing te nemen voor de inwoners van Haren. De inwoners hebben recht op een goed toegerust gemeentebestuur dat nu en de komende jaren alle taken naar behoren kan uitvoeren, bestuurlijk en financieel. De fractie van D66 is zich ervan bewust in 2014 gekozen te zijn als vertegenwoordigers van bijna 32% van de Harense bevolking. Het verkiezingsprogramma zal een belangrijke leidraad zijn. Daarin staan de uitgangspunten en ambities van D66 Haren. Daarop hebben veel kiezers hun stem gebaseerd. De kiezers mogen verwachten dat de fractie nastreeft wat daarin verwoord is. Dat worden voor D66 dan ook de toetsingscriteria: in welke constellatie kunnen de uitgangspunten en ambities het beste gerealiseerd worden?
In de aanloop naar 15 juni hier een overzicht van de afwegingen die wij zullen maken. Daarnaast is van belang welk gewicht de verschillende aspecten zullen krijgen in de afweging. Daarover zal de fractie zich in de komende weken buigen.

1. Een bestuurskrachtige gemeente
De inwoners hebben recht op een efficiënt en effectief gemeentebestuur dat in staat is alle opgedragen taken adequaat op het kwalitatief gewenste niveau uit te voeren. De benodigde bestuurskracht hangt uiteraard samen met de taakzwaarte van de gemeente. De uitkering uit het gemeentefonds is ook gebaseerd op (onder andere) de taakzwaarte van de gemeente. De bestuurskracht dient passend te zijn en betaalbaar.

2. Interactie met inwoners
In de visie van D66 zijn de gemeentebestuurders dienstbaar aan de inwoners. Inwoners zijn geen last, maar zij vormen de gemeenschap. Een democratisch bestuurde gemeente geeft ruimte aan alle mogelijke vormen van maatschappelijke participatie door haar inwoners. D66 hecht aan korte lijnen tussen bestuurders en inwoners, aan toegankelijkheid van bestuurders en aan goede communicatie met inwoners. Dit is nodig om de maatschappelijke kracht van de inwoners goed te kunnen benutten en om inwoners die steun en zorg nodig hebben goed van dienst te kunnen zijn.

3. Ruimtelijke ontwikkelingen
D66 wil uiterst zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte: in principe niet bouwen in groene gebieden en daar waar gebouwd wordt: eerst vanuit de dorpskern en waar mogelijk inbreiden en herbestemmen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit en het aspect duurzaamheid moet overal een belangrijke plaats krijgen.
D66 hecht aan het samenwerkingsverband Regiovisie GA 2030, waarin voor elke gemeente specifieke kwaliteiten benoemd zijn en waarvan het doel is: elkaars kwaliteiten versterken en door middel van afstemming onderlinge concurrentie voorkomen.

4. Landschappelijke ontwikkelingen in Haren en in relatie tot de regio
D66 wil een ontwikkelingsvrije zone in het buitengebied tussen Groningen en Haren. De ontwikkelingsplannen Landschapsontwikkelingsplan, Landschapsuitvoeringsplan en Groenstructuurplan, die in samenspraak met inwoners zijn vastgesteld, blijven de uitgangspunten leveren voor toekomstige ontwikkelingen.
Landschappelijk gezien heeft Haren een cultuurhistorische verwantschap met het Hondsruggebied. Die relatie verdient bescherming en profilering: een landschappelijk gebied tussen twee stedelijke gebieden.

5. Duurzaamheid en energiebesparing
Naast een voorbeeldfunctie ziet D66 een stimulerende en faciliterende rol voor de gemeente: proactieve inzet op het verbeterpotentieel: isolatie bestaande bouw, bouw zonneparken, stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Om de bewustwording te vergroten is D66 een groot voorstander van het bestaande DIFTAR-tarief: betalen per kilo afval.

6. Inrichting Sociaal Domein
Van belang is dat de inwoners binnen het zorgdomein (cliënten WMO en Participatiewet) zich gekend en gerespecteerd voelen en dat met maatwerk naar passende oplossingen gezocht wordt op een zo efficiënt mogelijke wijze. De bureaucratie zoveel mogelijk beperken: de financiële middelen zijn bestemd voor daadwerkelijke zorg. Lokaal wat lokaal kan, dichtbij de mensen en alleen opschalen waar nodig. Toegankelijkheid, fysiek, zowel als mentaal, en korte heldere lijnen zijn van groot belang. Voor de uitvoering van de jeugdzorg zal samenwerking en solidariteit met andere gemeenten noodzakelijk blijven.

7. Voorzieningen op gebied van sport, cultuur en welzijn
De basis van voorzieningen op gebied van sport, cultuur en welzijn is veelal het particulier initiatief, maar vanwege de grote betekenis voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners, zal gemeentelijke (financiële) ondersteuning en stimulering onontbeerlijk zijn en blijven. In het bijzonder om mogelijk te maken dat alle inwoners gebruik kunnen maken van deze voorzieningen. Daar waar betaalbare alternatieven binnen de gemeente te vinden zijn, hoeft de gemeente zelf geen aanbod te creëren.

8. Economische ontwikkelingen
Een vitaal, aantrekkelijk en levendig dorpshart is van belang voor alle inwoners, niet alleen voor ondernemers. De gemeente is mede-initiator van een samenwerkingsverband tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Ook hier zijn korte lijnen, toegankelijkheid en een efficiënte werkwijze (één loket) van groot belang.

9. Financiën
Uitgaande van de uitkomsten van het rapport B&A is te verwachten dat er veel zal draaien om de financiën. Financiën zijn echter een middel en mogen geen doel op zich worden. Maar ze zullen zeker een belangrijke rol spelen. Als blijkt dat Haren zelfstandig kan blijven, zal daar een prijskaartje bij horen. Dan zal de vraag zich voor kunnen doen: kunnen wij dit van onze inwoners verlangen? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is een ander antwoord van groot belang: welke lasten staan de inwoners te wachten bij een herindeling met Groningen en Ten Boer? Want mede tegen die achtergrond zal een afweging gemaakt worden.

10. Draagvlak bij de bevolking Voor de uiteindelijke keuze van de bestuurlijke toekomst dient draagvlak te bestaan bij de bevolking.