Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 mei 2016

Jaarrekening 2015 gemeente Haren laat zien dat we op de goede weg zijn

Afgelopen week publiceerde de gemeente Haren de jaarrekening 2015. Deze jaarrekening zal samen met de voorjaarsnota 2016 besproken worden in de gemeenraadsvergadering van 20 juni.

De jaarrekening laat een positief resultaat van ruim 1,1 miljoen euro zien. Het saldo is het gevolg van een financieel beleid dat gericht is op doelmatigheid, sturen op voorgenomen bezuinigingen en voorzichtig begroten.
Aan de inkomstenkant lagen de grootste positieve afwijkingen van de begroting in de uitkering vanuit het gemeentefonds boven het begrote bedrag ( + € 312.000), in een winstuitkering vanuit de GEM (+412.000) en daarnaast leverde de voorspoedige ontwikkeling van de bouw en de verkoop van woningen in Haren Noord een positieve bijdrage (+143.000).
Aan de uitgavenkant zien we dat de gevolgen van de economische crisis zich vertaalt in een behoorlijke overschrijding van het budget voor de bijstandsverlening (-/- € 266.00). De uitgaven 2015 voor Welzijn en Zorg en het Sociaal Domein waren daarentegen lager dan begroot. Het eerste jaar van de decentralisaties, waarin het – door onzekerheid in de uitvoering – moeilijk begroten was, is financieel gezien goed verlopen. Een deel van niet uitgegeven gelden voor huishoudelijk zorg wordt overgeheveld naar volgend jaar (€124.000). Het overschot op posten binnen de WMO (€210.000) zal gestort worden in een bestemmingsreserve Sociaal Domein, zodat zeker gesteld is dat de gelden van het Rijk die bestemd zijn voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben daarvoor beschikbaar blijven. Voor de komende jaren zien we graag dat uitgaven en inkomsten binnen het Sociaal Domein in evenwicht komen.
Voor een ander deel van het overschot (€500.000) wordt door het college voorgesteld deze te storten in een bestemmingsreserve t.b.v. de organisatieontwikkeling en het opvangen van de frictiekosten.
Vanuit het positieve saldo kan ook de algemene reserve aangevuld worden, waarmee de gemeente de weerstandcapaciteit verder verbetert. De weerstandcapaciteit is nodig voor het afdekken van de risico’s en is een belangrijk toetsingscriterium bij de beoordeling van de gemeentelijke financiën. Haren scoort op dit punt goed.

Wat betreft de schuldenpositie van Haren blijkt uit de begroting dat er goede stappen zijn gezet om de schuldenpositie te verbeteren. Haren heeft een relatief hoge schuldenlast, die verder moet worden teruggebracht. Uit het verloop van de Debt Ratio en de Netto Schuldquote blijkt dat er sterke verbetering is opgetreden in de afgelopen jaren en dat we het zelfs beter doen dan verwacht om de gestelde doelen in 2022 te halen. Wat D66 betreft blijft de focus sterk gericht op het strak sturen op het terugbrengen van de schuldenlast en de verbetering van de solvabiliteit (nu nog onvoldoende met 13% ratio). En dan gaat het niet alleen om de verbetering van de kengetallen, maar om de voortzetting van een structurele verbetering van onze financiële situatie die nu ingezet is.

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat de gemeente Haren het goed doet op alle criteria waarop de Provincie Groningen toetst bij het toezicht op de gemeentebegrotingen. Daarbij gaat het ondermeer over het begrotingsevenwicht, het evenwicht in de meerjarenramingen, het weerstandsvermogen, het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de grondexploitaties. Dat betekent dat er evenals in vorige jaren sprake zal zijn van een normaal (repressief) toezicht van de Provincie.

Al met al constateert de fractie van D66 dat uit de jaarrekening 2015 blijkt dat de weg die is ingezet om structurele verbeteringen tot stand te brengen in de financiële positie van Haren vruchten begint af te werpen. Een aantal belangrijke trends zijn positief ingezet en er is geen enkele reden om aan te nemen dat de lijn niet doorgezet kan worden. Daartoe zullen zowel college als raad wel scherp moeten blijven sturen op de uitgaven en zullen er wellicht ook aan de inkomstenkant (belastingen) maatregelen nodig zijn.
De voorjaarsnota, die eveneens in de raadsvergadering van 20 juni wordt besproken, geeft ons een doorkijkje naar de verwachte resultaten voor 2016 en vormt de opmaat naar de begroting van 2017.

Marjan Bachman
Rogier van der Heijden