Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 september 2016

Persbericht: coalitiepartijen Haren richten zich op uitvoering Beterr Haren

Persbericht: coalitiepartijen Haren richten zich op uitvoering Beterr Haren

Nu ook onderzoek van het COELO heeft bevestigd dat er in Haren geen acuut financieel probleem is en met politieke wil de financiën verder op orde te krijgen zijn, besluiten de Harener coalitiepartijen D66, Gezond Verstand Haren en CDA dat Haren zich voluit gaat inzetten op de uitvoering van Beterr Haren.
Haren heeft constructief meegewerkt aan het herindelingsontwerp en daarmee is deze fase afgerond.

Gedeputeerde Staten boden Haren in maart 2016 de mogelijkheid de knelpunten op te lossen. De coalitiepartijen zijn van mening dat Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan het ‘Nee, tenzij…’ overtuigend hebben omgebogen in een ‘Ja, het kan!’

Het herindelingsontwerp dat op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de Provincie gemaakt wordt, is voltooid. Daarmee is de medewerking aan dit spoor ten einde.

De coalitie verzoekt het college in een motie, af te zien van medewerking aan mogelijke vervolgtrajecten in het kader van herindeling en GS te vragen de arhi-procedure voor de gemeente Haren te stoppen omdat voldoende aangetoond is dat Haren de knelpunten kan oplossen. De inzet van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie dient zich te richten op de uitvoering van Beterr Haren.

 

Motie: volledige inzet op spoor 1: Beter Haren en ombuigingsoperatie

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op maandag 5 september 2016, besprekende het rapport van het COELO,

Constaterende dat:
– Gedeputeerde Staten van Groningen op 30 maart 2016 de gemeente Haren de mogelijkheid gaf de in het rapport van B&A gesignaleerde problemen op te lossen en op basis daarvan zelf de keuze te maken voor zelfstandigheid of herindeling;
– De gemeenteraad in juni 2016 (opnieuw) heeft gekozen de zelfstandige status te continueren en de in het rapport van B&A gesignaleerde problemen op te lossen door uitvoering van het plan Beterr Haren en de op 21 juni vastgestelde financiële ombuigingsoperatie door te voeren;
– Gedeputeerde Staten van Groningen op 28 juni 2016 toch hebben besloten op basis van artikel 8 van de wet arhi een herindelingsontwerp op te stellen tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer;
– Gedeputeerde Staten daarbij hebben aangegeven dat dit besluit genomen is op basis van feiten ‘die een zelfstandige toekomst voor Haren ingewikkeld maken.’ Met name werd getwijfeld aan de financiële houdbaarheid van de gemeente Haren (brief 28 juni 2016)*;
– Gedeputeerde Staten deze ‘feiten’ niet inhoudelijk hebben gemotiveerd in enig document, door GS opgesteld en gericht aan het gemeentebestuur van Haren;
– Gedeputeerde Staten ook het ombuigingsplan van 21 juni 2016 niet gedocumenteerd hebben betrokken bij hun afwegingen;
– De gemeente Haren onder protest heeft meegewerkt aan de samenstelling van het herindelingsontwerp, onder de naam spoor 2;
– Dit herindelingsontwerp zich thans in de afrondingsfase bevindt;
– Het COELO in het rapport ‘Financiële positie Haren’ heeft aangetoond dat de ombuigingsplannen die de raad op 21 juni vaststelde een afdoende oplossing zijn voor de financiële problemen van Haren;
– Het COELO constateert dat er financieel geen acuut probleem is in Haren;
– Het COELO constateert dat de situatie in Haren niet uitzonderlijk is en dat er geen sprake is van structurele niet-beinvloedbare sociaal-economische omstandigheden;
– Artikel 8 van de wet arhi volgens het bijpassende beleidskader alleen kan worden toegepast als er een urgent probleem is;

Overwegende dat:
Ingewikkeld iets anders is dan onmogelijk;
– De gemeenteraad op 15 juni 2016 en op 21 juni hebben vastgesteld dat met uitvoering van het plan Beterr Haren en het ombuigingsplan de door B&A gesignaleerde problemen kunnen worden opgelost en dat daarmee volledig aan de voorwaarden van GS van 30 maart 2016 is voldaan;
– Het COELO bevestigt dat het gepresenteerde ombuigingsplan financieel een afdoende oplossing biedt;
– Het COELO stelt dat herindeling voor het oplossen van financiële problemen in Haren niet het juiste middel is;
– Het COELO-rapport concludeert dat er in Haren geen acuut financieel probleem is;
– Het werken aan twee sporen een groot beslag legt op de inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit;

Verzoekt het college:
– Met ogenblikkelijke ingang te stoppen met verdere medewerking aan spoor 2;
– De inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit volledig te richten op spoor 1: uitvoering van Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan;
– Gedeputeerde Staten van Groningen in een brief hiervan in kennis te stellen;
– Gedeputeerde Staten te verzoeken op basis van het rapport Beterr Haren, het ombuigingsplan van 21 juni en het COELO-rapport en de besluitvorming van de gemeenteraad de artikel 8 wet arhi-procedure te stoppen;
– Gedeputeerde Staten van Groningen te berichten dat, ingeval het herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer toch in procedure wordt gebracht, de gemeenteraad van Haren de wettelijke termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend – zijnde drie maanden – niet wenst te bekorten;
– Geen onomkeerbare stappen te zetten wat betreft samenwerkingsverbanden, zonder die tevoren aan de gemeenteraad voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van

D66

GVH

CDA
 

 

Bijdrage D’66 extra raad 5 september 2016: COELO rapport : inzet spoor 1

Afgelopen week zijn de belangwekkende resultaten van het COELO onderzoek naar de financiële positie van de gemeente Haren bekend gemaakt.

Aanleiding genoeg voor de fractie van D66 om grondig na te gaan wat de betekenis zou moeten zijn van de uitkomsten van het onderzoek voor het proces waartoe we door de provincie zijn gedwongen.
Vandaar dit extra debat.

Wij komen tot de volgende feitelijke analyse waarbij we het niet ingewikkelder willen maken dan het is:

-Begin december hadden GS op basis van een nieuw bestuursakkoord laten weten dat de provincie niet eigenstandig zou komen met herindelingsontwerpen als daarvoor geen draagvlak is.
-Half december 2015 besloot de gemeenteraad van Haren de zelfstandige status te willen handhaven.
– In de onderzoeksrapporten die daarop volgen wordt o.a. geconstateerd dat Haren de wettelijke taken goed uitvoert, maar dat er sprake is van een aantal knelpunten waar Haren aan moet werken. Eén van de conclusies is dat Haren aan de gang moet om de financiën verder op orde te krijgen. Ik zeg bewust, het verder op orde krijgen, want er wordt tevens geconstateerd dat de financiële situatie in Haren de laatste twee jaar verbeterd is.

– Op 30 maart gaf de provincie aan dat Haren de mogelijkheid kreeg  verbeterplannen te ontwikkelen voor de gesignaleerde knelpunten om daarmee te kunnen aantonen dat een zelfstandige status heel wel mogelijk is.
– Tegelijkertijd werd door de provincie de arhi procedure gestart en werd Haren gedwongen aan het Open Overleg met Groningen en Ten Boer mee te doen. De raad heeft besloten dat Haren  mee zou werken aan dit Open Overleg. Dat open overleg zou ons een vergelijking opleveren van wat het betekenen voor de inwoners : zelfstandig of en samengevoegd met Groningen/Ten Boer. Het open overleg leverde echter een product op waarmee geen vergelijking te maken was.
– In juni heeft de gemeenteraad van Haren op basis van de verbeterplannen, neergelegd in Beterr Haren, nogmaals besloten de zelfstandige status te willen continueren en heeft de raad tevens een financieel ombuigingsplan vastgesteld om zodoende de door Deloitte gesignaleerde problematiek, die overigens gretig door de provincie werd omarmd, te tackelen. Daarmee was naar onze oprechte overtuiging het Nee tenzij omgebogen naar een Ja, mits…

– Desalniettemin besloten GS op 28 juni tot het opstellen van een herindelingsontwerp voor de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. In de brief van 28 juni waarin dit besluit wordt meegedeeld, wordt op geen enkele wijze inhoudelijk gemotiveerd waarop het besluit is  gebaseerd , noch wordt  op enig andere wijze inhoudelijk ingegaan op de verbeterplannen. Ook wordt  inhoudelijk niet ingegaan op het door de gemeenteraad van Haren aangenomen ombuigingsplan.
-In diezelfde brief wordt wél  aangegeven- en de Gedeputeerde heeft dat in zijn toelichting  op 30 juni in de raad nogmaals bevestigd-  dat de financiële situatie van Haren een cruciale rol heeft gespeeld in de overweging van GS om te komen tot een voortzetting van de arhi procedure.
– Daarmee werd Haren wederom gedwongen mee te doen aan de  gesprekken die de provincie voert in het kader van het herindelingsontwerp. Haren werkte constructief mee, zij het onder protest. Wederom stelde gedeputeerde Brouns in deze raadszaal op 30 juni dat ‘in deze fase afspraken gemaakt konden worden over alle belangrijke zaken zoals groene ruimte en woonlasten’
Daarmee kan geconstateerd worden dat Haren heeft voldaan aan alles wat de Provincie van ons verlangde en het concept herindelingsontwerp zal op 13 september door GS worden gepresenteerd. Daarmee is voor ons dit traject afgerond en zijn we klaar met spoor 2.

Ondertussen hebben de werkzaamheden in het kader van het arhi traject behoorlijk beslag gelegd op de tijd en de energie van het ambtelijk apparaat. Een inzet die helaas daardoor onvoldoende beschikbaar was voor de zo gewenste uitvoering van Beterr Haren.

En dan ligt er nu het COELO rapport met belangrijke conclusies:
– De financiële positie van Haren levert geen acuut probleem op
– De weliswaar zwakke financiële positie van Haren is niet uitzonderlijk en de beoogde fusie partners scoren niet op alle indicatoren beter dan Haren
– De financiële positie is niet het gevolg van onbeïnvloedbare externe factoren, maw de problemen kunnen ook door ons zelf weer worden opgelost
– De gemeente Haren is goed bezig de financiële positie te verbeteren
– Herindeling zou het probleem niet oplossen, maar deels afwentelen op de inwoners van de beoogde fusiepartners.

Voorzitter, de fractie van D66 vindt dat deze heldere conclusies leiden tot een noodzakelijke  standpuntbepaling over verdere  deelname van Haren aan het proces.  Immers de door GS als belangrijkste benoemde grondslag van het besluit van 28 juni valt weg. Met Beterr Haren en het ombuigingsplan hebben wij overtuigend afdoende bewezen dat het Nee, tenzij van B&A kan worden omgezet in Ja, mits we deze maatregelen doorvoeren.
En het herindelingsontwerp is zo goed als klaar.


Wij hebben de volgende vragen

– Moet het college  het herindelingsontwerp en alles wat daarbij hoort accorderen?
– Klopt het dat er sprake van is de termijn waarin de gemeenteraad een zienswijze op het HO kan indienen terug te brengen van drie naar twee maanden?
-We begrepen dat er nu gewerkt zou moeten worden aan een bestuursakkoord. Klopt het dat dit geen onderdeel uitmaakt van het herindelingsontwerp en dat de Provincie hier ook geen bemoeienis mee heeft?

Na beantwoorden van deze vragen in de tweede termijn:

De vervolgstappen betreffen echter afspraken tussen drie gemeenten; dat staat los van het herindelingsontwerp. Daar hebben wij ons in juni niet aan verbonden. Sterker nog: we zijn niet op de hoogte gebracht van deze invulling van het vervolg. Het proces om te komen tot een herindelingsontwerp  vindt plaats op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de Provincie.

Vraag: Is het college gezien de conclusies van het Coelo met ons van mening dat voortzetting van deelname van Haren aan dit proces niet meer aan de orde is?