Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 september 2016

Coalitie: wij zetten krachtig in op Beterr Haren

Coalitie: wij zetten krachtig in op Beterr Haren

 

 

Vijf statements van de coalitiepartijen D66, GVH en CDA:
1. Wij gaan vol overtuiging voor behoud zelfstandigheid
2. Wij zetten vol vertrouwen in op uitvoering verbeterplan Beterr Haren
3. Wij hebben nooit ingestemd met een lichte samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer
4. Wij hebben aan onze wettelijke verplichtingen voldaan
5. GS hebben gekozen voor voortzetting van de gedwongen weg

1. Wij gaan vol overtuiging voor behoud zelfstandigheid
De coalitiepartijen vinden het buitengewoon belangrijk dat de inwoners, waar maar mogelijk betrokken worden en zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in onze gemeente. De overzichtelijke schaalgrootte van Haren biedt daartoe volop mogelijkheden. Kijk naar alle burgerinitiatieven. De focus ligt op lokaal regelen wat lokaal kan en op samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties en op korte lijnen tussen inwoners-bestuur. Samenwerking in de regio waar nodig en nuttig.
Wij hechten veel waarde aan het in stand houden van de Groene Parel: een vitale groene forensengemeente met een dorps karakter, ingepast in een cultuurhistorisch fraai en waardevol landschap. Wij hechten aan de uitgangspunten van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 en wij kunnen daaraan een unieke bijdrage leveren: gemeenten die vanuit de eigen identiteit elkaar aanvullen, versterken en in evenwicht houden. Haren kan zich verder ontwikkelen vanuit die waarden.
Wij hechten er zeer aan dat een besluit over de bestuurlijke toekomst kan rekenen op voldoende draagvlak bij de inwoners. En nog steeds is een meerderheid van de inwoners van mening dat een zelfstandig Haren de voorkeur heeft.

2. Wij zetten vol vertrouwen in op uitvoering verbeterplan Beterr Haren
Het verbeterplan Beterr Haren biedt een goed perspectief op een bestendige zelfstandige toekomst van Haren. De coalitiepartijen D66, GVH en CDA hebben er alle vertrouwen in dat met volledige inzet en focus op de uitvoering van de verbeterplannen  Haren uitstekend in staat is de eigen boontjes te blijven doppen en dat een zelfstandige status de beste garantie biedt om op verantwoorde wijze te realiseren wat recht doet aan de wens van een grote meerderheid van de inwoners.
Dat de noodzakelijke ombuigingen de inwoners van Haren gaan raken, betreuren wij, maar wij zijn ervan overtuigd dat de uiteindelijke gemeentelijke lasten in Haren ONDER het niveau van die in de variant Groningen/Haren/Ten Boer zullen blijven.
De concrete invulling van de begroting 2017 is bijna rond.

3. Wij hebben nooit ingestemd met een lichte samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer
In het deze week gepresenteerde herindelingsontwerp Groningen-Haren-Ten Boer staat een pertinente fout. Er staat in dat het voorstel voldoet aan het criterium voor lichte samenvoeging omdat ‘daarover overeenstemming bestaat tussen de drie colleges’. In het beleidskader bij de wet arhi staat toch heel duidelijk: Het is van belang dat de gemeenten zich hiervan (= ongelijke rechtsgevolgen voor de betrokken gemeenten) bewust zijn en alle achter de keus voor deze herindelingsvariant staan. Dat is wel even wat anders dan geen bezwaar hebben tegen teksten waar duidelijk in staat dat Haren beslist NIET achter de gedwongen herindeling staat en dat Haren zelfstandig wenst te blijven. Er is geen sprake van een formeel collegebesluit; er is nergens voor getekend. Laat staan dat de gemeenteraad ermee heeft ingestemd.
Wij zullen hier met kracht tegen protesteren.
Het herindelingsontwerp is een document van de Provincie. Indien Gedeputeerde Staten de medewerking-onder-protest bewust manipuleren tot instemming, dan misbruiken zij hun macht. Het kan niet zo zijn dat een bestuursorgaan een verkeerde voorstelling van zaken geeft over wel of niet genomen besluiten en het onderling vertrouwen daarmee ernstig schendt. Een herindeling dient gebaseerd te zijn op deugdelijke gronden, op feiten en argumenten, op formele besluitvorming en vooral op onderling vertrouwen: het fundament van GS april 2015.

4. Wij hebben aan onze wettelijke verplichtingen voldaan
De fracties van D66, GVH en CDA hebben vastgesteld dat de voorbereidingen voor een herindelingsontwerp zijn afgerond. En daarmee komt een einde aan de medewerking onder protest.
De volgende conclusies zijn getrokken:
– Alle bestuurlijke en ambtelijke inzet dient te worden ingezet voor de uitvoering van Beterr Haren;
– De Provincie interpreteert gedwongen medewerking-onder-protest in de media en in het herindelingsontwerp als loyale constructieve vrijwillige instemming. Deze  verkeerde voorstelling van zaken verstoort de beeldvorming naar buiten ernstig;
De fracties hebben tegen hun zin meegewerkt aan de verplichtingen in de wet arhi. Zij willen niet meewerken aan een vervolgproces, dat niet in de wet arhi staat.
De tekst in het herindelingsontwerp (zie statement 3) bevestigt de coalitie in deze opvatting.

5. GS hebben gekozen voor voortzetting van de gedwongen weg
GS hebben Haren de kans gegeven de zelfstandigheid te onderbouwen en een eigen keuze te maken. Echter, zonder deugdelijke argumentatie zijn de verbeterplannen van tafel geveegd, is de democratische besluitvorming in Haren genegeerd en is de gedwongen herindeling doorgezet, waardoor twee sporen gevolgd moesten worden.
Wij begrijpen de onrust en onzekerheid die dit bij het personeel teweegbrengt, wij betreuren dat zeer, maar wij zien de coalitie niet als veroorzaker van deze ellende.
De meerderheid van de gemeenteraad in Haren deelt de mening van de meerderheid van de inwoners en het is volkomen legitiem dat het geloof en vertrouwen in een zelfstandig Haren wordt omgezet in democratische besluiten. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat deze besluiten gerespecteerd worden. Ook door GS! Juist dit uitgangspunt is één van de pijlers in het collegeakkoord van GS.

Het is noodzakelijk dat het dossier een eerlijk beeld geeft van wat er aan de hand is in Haren. Dat er in komt te staan dat de democratische meerderheid die herindeling niet wil! Omdat het inhoudelijk niet nodig is en omdat de lokale democratie zich op meerdere wijzen heeft uitgesproken voor behoud van zelfstandigheid.
Uiteindelijk beslissen Tweede Kamer en Eerste Kamer. Van een gelopen race is nog lang geen sprake.