Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 februari 2017

Onnenstaete na vertrek COA: regelgeving aanscherpen en handhaven

In de commissievergadering is duidelijk geworden dat de raad zorgen heeft over de toekomst van Onnenstaete: gaan we straks, na het vertrek van het COA (24 juni) weer op de oude voet verder? Het college hield vol dat het huidige instrumentarium voldoet, maar de praktijk voor 2013 is dat er allerlei ongeoorloofde praktijken plaatsvonden. Langdurige bewoning door niet-recreanten, een motorclub, een illegaal restaurant…
Er zijn in 2009 kaders gesteld, die zijn per brief aan de eigenaar van Onnenstaete meegedeeld en in die brief staat dat de kaders nog zullen worden verwerkt in bestemmingsplan en andere regelgeving. Dat is maar zeer ten dele gebeurd.
Het is van belang dat de zaken aan de voorkant goed geregeld zijn in de juiste regelgeving. Als daar iets aan mankeert, is handhaving dweilen met de kraan open.
In de commissievergadering is door verscheidene fracties duidelijk gemaakt dat de in 2009 gestelde kaders toch moeten worden omgevormd naar regelgeving en de reactie van de portefeuillehouden: er nog een keertje naar kijken en misschien in de volgende commissievergadering met een mededeling komen, vinden wij onvoldoende. Wij hadden gehoopt dat het collega dit voorstel van de agenda zouden halen en met een voorstel zouden komen dat een eind maakt aan de zorgen van de raad. Nu dat niet het geval is, willen wij, samen met GVH en CDA, het college met een motie verzoeken dit wel te gaan doen.

Uitgangspunt is dat wij van mening zijn dat zowel de gemeente als de inwoners hetzelfde doel nastreven: een puur recreatief gebruik van Onnenstaete. De motie is bedoeld om ons daar maximaal voor in te zetten.

De portefeuillehouder, burgemeester Pieter van Veen, stelde voor de volgende raadsvergadering met een nieuw voorstel te komen, maar hij weigerde de motie over te nemen. Hij liet doorschemeren dat er nog iets anders speelt, maar gaf daarover geen verdere informatie.
Na onderling overleg werd besloten het college de ruimte te geven met een nieuw voorstel naar de raad te komen. Voldoet dit voorstel niet aan de wensen, dan zal opnieuw een motie worden ingediend.