Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juni 2017

Coalitie gaat vol vertrouwen in een zelfstandige toekomst de zomer in

Deze week een artikel in het Harener Weekblad, waarin de fractievoorzitters van D66, GVH en CDA hun kijk geven op de voortgang van het plan Beterr Haren, de financiele toestand van de gemeente en de ontwikkelingen rond het onderwerp herindeling. U leest het op www.harenerweekblad.nl of hier:

HAREN – Een jaar geleden kozen D66, GVH en CDA opnieuw voor een zelfstandig Haren. Het plan Beterr Haren werd samen met een financieel ombuigingsplan vastgesteld. Hoe staat het daar nu mee? En hoe staat het met de herindeling? De fractievoorzitters van de drie betrokken partijen geven antwoord op deze vragen.

Beterr Haren

In Beter Haren hebben inwoners, raadsleden en college gezamenlijk uitgangspunten geformuleerd. “De uitvoering ligt goed op koers”, zegt Meinard Wolters, GVH. “In het kader van de toekomstvisie wordt gewerkt aan een nieuwe constructie voor ’t Clockhuys, is inzet op duurzaamheid en energiebesparing, aandacht voor stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven en voor een breder aanbod van sportmogelijkheden. Recreatieve attracties zoals het Geopark, Paterswoldsemeer en Zuidlaardermeer maken in combinatie met de Fietsroute Plus de positie van Haren in de regio aantrekkelijker. Voor bestuurskracht wordt gewerkt aan verbetering van de rol van de gemeenteraad en aan het inzetten van burgerkracht. De veranderende rol van de gemeente in de huidige samenleving wordt onder de loep genomen, evenals het werken op basis van prioriteiten. Er wordt gewerkt aan kaders voor nieuwe vormen van burgerparticipatie, aan kwaliteitshandvesten, waarbij vastligt waar inwoners op kunnen rekenen en aan een voorstel voor het opzetten van burgerthemagroepen. De ambtelijke organisatie zit volop in de uitvoering van het organisatieontwikkelingsplan ‘Harense Kracht’. Doel is knelpunten oplossen in een logische organisatiestructuur en een organisatie ontwikkelen die inspeelt op veranderingen in de samenleving. Qua regionale samenwerking staat een goede relatie met buurgemeenten voorop. Komende jaren zal met ‘nieuwe’ buurgemeentes worden gesproken over hernieuwde vormen van samenwerking.”

De financiën

Het zesde onderdeel van Beterr Haren gaat over financiën. De gemeenteraad heeft dit onderdeel kracht bijgezet met een pittig ombuigingsplan. Voorstanders van herindeling twijfelden aan de haalbaarheid en vreesden dat veel voorzieningen in Haren zouden sneuvelen. Hoe staat het er mee? Jacob Boonstra, CDA: “Eind juni 2017 zijn drie belangrijke financiële stukken behandeld in de gemeenteraad. Er is teruggekeken op 2016, een tussenstand gegeven voor 2017 en vooruitgekeken naar 2018 en verder. De belangrijkste conclusie is dat de financiële ombuigingsoperatie geslaagd is! Het nieuwe college van D66, GVH en CDA kreeg de stevige financiële opdracht orde op zaken te stellen, zodanig dat de financiële toekomstbestendigheid aangetoond kan worden. Het doel is structureel geld overhouden zodat het eigen vermogen toeneemt en de schulden afnemen. Het is gelukt om nagenoeg alle bezuinigingen te realiseren zonder dat er voorzieningen verdwijnen. Hierdoor ontstaat in 2017 een overschot van ruim 1 miljoen euro en vanaf 2018 ruim 2 miljoen euro structureel.
Gemeenteraad en Provincie toetsten de financiële positie aan de hand van vier kengetallen. Bij de gemeente Haren zijn en blijven twee van deze kengetallen in het groen. Twee andere kengetallen die in 2016 nog rood waren, zullen in 2019 oranje worden. Hiermee laat de gemeente Haren maar weer eens zien dat een herindeling niet noodzakelijk is. Sterker nog bij een heringedeelde gemeente met Groningen en Ten Boer zullen deze kengetallen overwegend rood zijn. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!
Met het vaststellen van deze perspectiefnota kan de gemeente Haren financieel gezien de toekomst positief tegemoet gaan. Financieel gaat het beter en de voorzieningen blijven bestaan!”

Hoe staat het met de herindeling?

Dat brengt ons bij de door de Provincie gewenste herindeling. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Marjan Bachman, D66: “Op 1 februari hebben PS van Groningen het herindelingsadvies goedgekeurd. Dit ondanks 613 negatieve reacties vanuit Haren en de afwijzing door ons college. Dit advies, waarin voorzien wordt in een fusie met Groningen en Ten Boer, is naar de minister van BZK gestuurd. De minister maakt een wetsontwerp en legt dit voor aan de ministerraad. De verwachting is dat dit zeer binnenkort gebeurt. De minister kan het Provinciale advies volgen, maar kan ook besluiten Haren buiten de fusie te houden. Mocht dat laatste het geval zijn, dan is er gelukkig op korte termijn duidelijkheid. De minister legt het wetsontwerp ter advisering voor aan de Raad van State, die daar drie maanden voor heeft. Het wetsontwerp met het advies van de RvS gaat vervolgens naar de Tweede Kamer voor besluitvorming. Naar schatting gebeurt dit in het najaar. De coalitiepartijen zitten ondertussen niet stil en zijn, gesteund door betrokken inwoners, actief in ‘Den Haag’ om duidelijk te maken dat bestuur en inwoners gekozen hebben voor een zelfstandige toekomst en dat herindeling voor Haren niet nodig is.
Ondertussen blijven we ons natuurlijk inzetten voor belangrijke zaken als goede onderwijshuisvesting, een goed winkelbestand, behoud en ontwikkeling van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, welzijn en zorg etc. De grote uitdaging is om in nauwe samenspraak en samenwerking met (groepen van) inwoners de toekomst vorm te geven.
De financiële toekomst ziet er gunstig uit, de voorzieningen blijven intact, de uitvoering van de decentralisaties is goed verlopen binnen de budgetten en Haren kan veel nieuwe inwoners verwelkomen. Kortom: zelfstandig Haren groeit gezond!”

Zowel fractievoorzitter Meinard Wolters (GVH), als Jacob Boonstra (CDA) en Marjan Bachman (D66) zijn goed te spreken over de resultaten en hebben een vol vertrouwen in een zelfstandige toekomst.